Verzekeringen ZLM introduceert Landbouwwerktuigenverzekering Oostrom BV Kapelle koopt Veluco; nieuwe start niet uitgesloten V oorlichtingsdagen mestwetgeving Koprot valt in Zeeland mee Commissie Fruitteelt K.N.L.C. vreest onderling gevecht fruittelers Nieuwe stichting voor gezondheidszorg agrariërs Tweede Viskwekerij St. Maartensdijk op komst De Verzekering ZLM voegt per 1 januari 1987 een nieuwe verzeke ring toe aan haar pakket: de Landbouwwerktuigenverzekering. De in Goes gevestigde verzekeringsmaatschappij heeft deze nieuwe verze kering uit het bestaande reglement voor de Motorvoertuigen gehaald en haar voorzien van een vernieuwd en uitgebreid reglement waarvan de inhoud specifiek is afgestemd op de verzekering van agrarische voertuigen en werktuigen. Onder de nieuwe verzekering vallen alle agrarische werktuigen inklusief bijvoorbeeld kombines, zaaimachi- nes en trekkers. Zij dekt elk onzeker voorval behalve die schade die een gevolg is of samenhangt met achter stallig onderhoud. Door deze zeer uitgebreide dekking is volgens de di- rektie van Verzekeringen ZLM voor de WA een premieverhoging nood zakelijk van 15,Met een premie verhoging van ƒ15,die noodzake lijk is omdat de premieinkomsten de schade bij de landbouwwerktuigen niet kan dekken, komt de totale pre mie per 1 januaari bij de WA Land bouwwerktuigenverzekering op ƒ96,per jaar. Daarmee is de Ver zekeringen ZLM volgens de direktie nog verreweg de laagste in de markt zeker gezien de zeer uitgebreide dek king die de nieuwe verzekering biedt. De kasko-premie (ƒ5,per ƒ1000,—) blijft gelijk. Bestuur en di rektie van de Verzekeringen ZLM hebben tot de nieuwe verzekerings- vorm besloten omdat het vallen van de agrarische werk- en voertuigen onder het 'oude' algemeen regle ment niet meer voldeed. 'In verzeke ringstechnisch opzicht vraagt de agrarische sektor om een specifieke benadering'. Zo werd in het oude reglement schade niet vergoed die veroorzaakt werd door landbouw werktuigen en trekkers aan eigen ge bouwen of aan eigen andere voertui gen. Evenmin werd 'ondergrondse' schade vergoed die als gevolg van agrarische werkzaamheden bij bij voorbeeld het schoonmaken van slo ten werd toegebracht aan water-, gas- of lichtleidingen. Ook schade als gevolg van metaalmoeheid (zgn. 'eigen gebrek') werd niet vergoed. Voor de genoemde schades geldt wel een eigen risiko van ƒ500,— per ge beurtenis. De nieuwe reglementen, die aan alle betrokken verzekerden persoonlijk zullen worden toegezonden, dekken al deze en andere risiko's wel. De oude polis komt voorzover deze be trekking heeft op de verzekering van trekkers met ingang van 1 januari a.s. te vervallen. In een van onze volgende nummers komen wij uitgebreider op deze nieuwe verzekering terug. De vorige week vrijdag 14 november heeft Corco Produktiebedrijven BV te Kapelle overeenstemming bereikt met de curator en de schukldeisers over de overname van de Konserven- fabriek Veluco te Geldermalsen. Corco, een dochter van C. Oostrum's Beheer BV te Kapelle heeft de failliete fabriek overgeno men voor een bedrag van ƒ6 mil joen. Met de aankoop beoogt Oostrom's Beheer, welk bedrijf los staat van Oostrom's Konservenfa- briek NV (Coroos) te Kapelle, een konkurrent uit de markt te nemen. Een der direktieleden van Oostrom's Beheer BV, C. Oostrom jr., zei ons desgevraagd tevreden te zijn dat Ve luco nu van de markt is: 'Door de la ge prijsstelling heeft Veluco jaren lang de konservenmarkt ernstig ver stoord en dat heeft direkt en indirekt veel schade aan de sektor toege bracht. Door onder de kostprijs te werken werden ook kollega- fabrikanten gedwongen tot een prijsstelling die in feite te laaj> was. De overname zal geen konsekwen- ties hebben voor de leveranciers van de grondstof voor de fabriek in Ka pelle. Alles blijft op de oude voet doorgaan. Hoewel bij de Veluco- fabriek veel achterstallig onderhoud is gekonstateerd en er veel proble men en knelpunten zijn op te lossen wil de direktie van Oostrom's Be heer BV de mogelijkheid van een nieuwe start van de Velucofabriek bepaald niet uitsluiten. De komende maanden zal door Twee oud-voorzitters ZLM aan de top bij Cebeco- Handelsraad De twee hoogste gezagsdragers van Cebeco-Handelsraad treden eind dit jaar af. Dertien jaar zijn zij samen aan het bewind ge weest. In de algemene vergade ring op 16 december a.s. te Am sterdam zal afscheid genomen worden van de heren W.J. Lok horst, voorzitter van het bestuur en drs. G. van den Berg, president-direkteur. Tot opvol ger van Van den Berg is benoemd ir. J. Prins (53). De opvolger van Lokhorst zal ir. D. Luteijn zijn, maar formeel zal deze benoe ming pas februari volgend jaar plaatsvinden, wanneer het bestuur een voorzitter uit zijn midden kiest. Onderzoek vestigingsklimaat Zeeland De akwisitiegroep Zeeland wil on derzoek laten doen naar het vesti gingsklimaat in Zeeland. Uit gangspunten daarbij zijn, dat de Zeeuwse ekonomie moet worden versterkt met zeehavengebonden in- dustriën en off-shore-aktiviteiten en dat de zeehavenfunkties, zoals op en overslag en distributie van goede ren, moeten worden verruimd. Ver der zouden de landbouw, de agro- industrie en de energiesektor moeten worden verruimd. Plant Location International nv in Brussel is volgens de akwisitiegroep het buro, dat het onderzoek het best kan uitvoeren. De kosten worden begroot op drie ton. De akwisitiegroep wil gerichter dan voorheen de werving van nieuwe be drijven gaan voeren, vooral nu het ekonomische klimaat verbetert. Vastgesteld is echter, dat onvoldoen de feitelijke informatie beschikbaar is over de vestigingsvoorwaarden en de mogelijkheden van de onder scheiden regio's in de provincie. Doel van het onderzoek is die gege vens te verzamelen, opdat de sterke en zwakke punten duidelijk worden, daarna kan de akwisitiegroep zich een beeld vormen van welke bedrij ven het best kunnen worden be naderd. Direkteur Centraal Diergeneeskundig Instituut benoemd Naar verwachting zal met ingang van 1 maart 1987 prof.dr. C.J.G. Wensing in funktie treden als direk teur van het Centraal Diergenees kundig Instituut (Lelystad). Met zijn benoeming wordt voorzien in de op volging van dr. P.H. Bool, die in september vervroegd is uitgetreden. Momenteel wordt het waarnemend direkteurschap vervuld door dr. J.M. van Leeuwen. Uit een onderzoek door de mede werkers van de rijkslandbouw- voorlichtingsdienst in Zeeland is gebleken dat het in Zeeland met koprot bij uien mee valt. De me dewerkers die eerst door de SNUiF zijn voorgelicht over de specifieke kenmerken van de schimmelaantasting koprot, stel den regiogewijs op grond van een representatief aantal steekproe ven vast dat de aantasting in de partijen loopt van 0 tot 10%. Er zijn slechts enkele uitschieters waarbij in partijen een hoger per centage werd vastgesteld. Een en ander relativeert althans voor het Zuidwesten - de onlangs gesigna leerde percentages koprot die opliepen tot boven de 50%. Daarvan lijkt in het Zuidwesten in het geheel geen sprake. Het onderzoek vond begin november plaats. De fruitteelt staat momenteel voor een grote opgave. Er wordt in W- Europa meer fruit aangeplant waar een grote opbrengst met een goede kwaliteit van mag worden verwacht. Bedacht moet daarbij worden dat er weinig nieuwe afzetmarkten aange boord kunnen worden, hetgeen tot een groot gevecht tussen de fruitte lers onderling aanleiding zal kunnen geven. De pré-interventie is ondertussen ook weer van toepassing verklaard. Interventie is nog steeds nodig, om dat de vraag naar fruit achterblijft bij het aanbod er van. De verkoopprijzen van fruit bewe gen zich thans in de buurt van de kostprijs van het produkt. Als daar bij bedacht wordt dat er ook bene den deze prijzen wordt verkocht, dan zal het duidelijk zijn dat dan verlies wordt geleden. De vraag dient zich aan wat de fruitteelt de komende 5 jaren te doen staat. Het is een nationaal belang dat het bacte- rievuur in de hand wordt gehouden. Voorkomen moet worden dat het zich weer gaat uitbreiden. Wil er nog wat van de opstand over blijven dan moet aangetast mate riaal wel zo snel mogelijk worden opgeruimd. B.J. van der Tom Oostrom's Beheer een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkhe den die in de Geldermalsense fabriek zijn om op rendabele wijze groenten en/of fruit in te blikken of in glas te konserveren. Ook de mogelijkheid van diepvriezen wordt onderzocht. Direkteur C. Oostrom: Wij hopen daar wat te gaan doen en beginnen dus positief aan dit onderzoek. Blijkt daaruit dat er perspektieven zijn dan zal de produktie daar wor den hervat. Ruimte op de markt voor het konservenprodukt is er wel. Wel zal bij de uiteindelijke beslissing o.m. meespelen in hoeverre de ver schillende overheden bereid zijn de investeringen die wij daar dan moge lijk gaan doen financieël te on dersteunen'. De voorlichtingsbijeenkomsten die in het kader van de nieuwe mestgeving gehouden zullen worden, zullen in de week van 24 t/m 28 november op de volgende plaatsen en tijdstippen plaatsvinden. Veehouders die verhinderd zijn de bij eenkomst bij te wonen waarvoor zij zijn uitgenodigd, kunnen één van de andere bijeenkomsten bezoeken. Op 24 november: Bokhoven (Empel), Café "A. v.d. Leeden", 9.30-12.00 uur. Op 25 november: Heusden (Asten), Ge meenschapshuis "Unitas", 9.30-12.00 uur; Asten (-Dorp), Gemeenschapshuis "Asten", 13.30-16.00 uur; Den Dungen, Café "W. v.d. Westerlaken", 9.30-12.00 uur; Udenhout, Hotel-Café-Restaurant, 9.30-12.00 uur; Udenhout (Biezenmortel), Hotel-Café-Restaurant "Het Centrum", 13.30-16.00 uur; Reusel, Gemeenschaps huis "De Kei", 9.30-12.00 uur; Reusel, Gemeenschapshuis "De Kei", 13.30-16.00 uur; Nuenen, Café "Apollo", 9.30-12.00 uur; Nuenen (Nederwetten), Café "Coo- len", 13.30-16.00 uur; Hapert, Gemeen schapshuis "D'n Tref", 13.30-16.00 uur; Oirschot, Café "St. Joris", 9.30-12.00 uur; Oirschot, Café "St. Joris", 13.30-16.00 uur; Heesch, Café "'t Tunne- ke", 9.30-12.00 uur; Heesch, Café '"t Tunneke, 13.30-16.00 uur; Zeeland, café "'t Zuid", (Bongers-de Bruin), 9.30-12.00 uur; Zeeland, Café '"t Zuid" (Bongers- de Bruin), 13.30-16.00 uur; Berlicum, Café-Restaurant-Dancing "De Hooghei", 9.30-12.00 uur; Berlicum, Café- Restaurant-Dancing "De Hooghei", 13.30-16.00 uur; Beugen, Café '"t Post huis", 13.30-16.00 uur; Den Hout, Café "De Vier Linden", 13.30-16.00 uur; Hein- kenszand, "De Stenge", 9.30-12.00 uur; Biezelinge, "De Caisson", 13.30-16.00 uur. Op 26 november: Someren (-Heide), Café- Zaal "Greijmans", 13.30-16.00 uur; Oir schot, Café-Dancing "St. Joris", 13.30-16.00 uur; Elsendorp, ,'t buurt huis", 9.30-12.00 uur; Mortel, Café "De Koperen Hoorn", 13.30-16.00 uur; Zij taart, Café "Versantvoort", 13.30-16.00 uur; Landhorst, Café "Buitenlust", 13.30-16.00 uur; Loosbroek, Gemeen schapshuis "De Wis", 13.30-16.00 uur; Vlierden, Café-Zaal "Thijssen", 13.30-16.00 uur; Cromvoirt (Vught), Ca fé '"t Centrum", 13.30-16.00 uur; Dron- gelen (Wijk en Aalburg (1)), "De Oude School" (Stichting Dorpsbelangen), 9.30-12.00 uur; Eethen (Wijk en Aalburg (2)), "Hervormd Gemeente Centrum", 13.30-16.00 uur; Oosteind, "De Beurs", 9.30-12.00 uur; Oosteind, "De Beurs", 13.30-16.00 uur; Eede, Hof van Eede, 9.30-12.00 uur; Schoondijke, Café "G. Wijffels", 13.30-16.00 uur. Op 27 november: Hoogeloon, Gemeen schapshuis "D'n Anloop", 9.30-12.00 uur; Hoogeloon Casteren), Gemeenschaps huis "D'n Anloop", 13.30-16.00 uur; Overloon, Café "'t Hof v. Loon", 13.30-16.00 uur; Deurne (Zeilberg (N)), Gemeenschapshuis "Den Draai", 13.30-16.00 uur; St. Hubert Wilbëfts- oord), Bar-£)ancing "Molenhoek", 13.30-16.00 uur; Roosendaal, "Huis ter Halve", 9.30-12.00 uur; Roosendaal, "Huis ter Halve", 13.30-16.00 uur; Zie- rikzee, "Huis v. Nassau", 9.30-12.00 uur; Poortvliet, Café "Tolrust", 13.30-16.00 uur. Op 28 november: Mariaheide, Café "De Mol", 9.30-12.00 uur; Steenbergen (Din- teloord), Hotel "V. Tilburg", 9.30-12.00 uur; Steenbergen (Dinteloord), Hotel "V. Tilburg", 13.30-16.00 uur; Sprang- Capelle, Café "'t Spoor", 9.30-12.00 uur; Sprang-Capelle, Café '"t Spoor", 13.30-16.00 uur. Onnodig veel werkenden in de agra rische sektor moeten door ziekte en arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk of geheel stoppen met werken. Bijna 30.000 agrariërs hebben een AAW- of WAO-uitkering. Voorzitter Marius Varekamp van het Landbouwschap zei dit 17 november in Utrecht bij de officiële oprichting van de Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sektoren (Stigas), een soort bedrijfsgezondheidsdienst voor land- en tuinbouw. De stichting wil voorkomen dat werk omstandigheden een nadelige invloed hebben op de gezondheid. Voor 1990 wil de stichting onderzoek hebben ge daan naar de effekten van bestrij dingsmiddelen. Ook zal een proef moeten uitwijzen hoe in kleine agra rische bedrijven meer aandacht kan worden besteed aan de werkomstan digheden. Verder zal voorlichting een belangrijke taak zijn van de Stigas. Varekamp zei in zijn toespraak dat er op het boerenbedrijf en in de tuinde rij nogal wat faktoren zijn die de ge zondheid kunnen bedreigen: stof in de stallen, een verkeerde werkhouding, verkeerd omgaan met chemische mid delen en geluidsoverlast. De Stigas wordt bestuurd door vertegenwoordi gers van de Centrale Landbouworga nisaties, de Voedingsbonden en het Loonwerk. De voorzitter van het Landbouwschap Marius Varekamp schudt de hand van de heer W.A. de Vries, voorzitter van de Stigas. In het Ondernemerscentrum op het industrieterrein te Sint-Maartensdijk gaat binnenkort een tweede com merciële viskwekerij van start. De kwekerij gaat zich met name richten op de kweek van de Afrikaanse meerval (Clarias). Deze zoetwatervis wordt in toenemende mate commer cieel gekweekt. De verwachtingen met betrekking tot de afzet van de vis zijn gunstig gezien de goede smaak van de vis en de redelijke marktprijs. De initiatiefnemer, de heer C. Noordijke uit Scherpenisse, verwacht een jaarproduktie van ruim 11 ton vis en heeft de afzet via kontrakten met gevestigde visgroot- handels al deels verzekerd. Vrijdag 21 novenibei: 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4