Plantenexport over na 75.OOO ton. Met deze situatieschets miljard-grens de verwerkende industrie gaat, begint van dit produkt, dat bijna geheel naar Jannet Sukkel van het PGF een Deze week passeert de plantenexport marktbericht. In dit bericht wordt de één miljard gulden-grens. Op de verder nog vermeld dat 87% van het groentenmarkt waren vorige week de schorsenerenareaal in Limburg en prijzen over het algemeen hoger. Brabant ligt, dat 82% op kontrakt ge- Voor een deel kwam dat door een teeld wordt, dat 80% wordt geëxpor- klein aanbod, zoals bij tomaten en teerd - met België als belangrijkste komkommers, voor een deel door een afnemer - en dat een steeds kleiner goede vraag, zoals bij glassla. deel afgezet wordt via de veiling. Glasgroenten Fruit De aanvoer van tomaten was vorige Op de fruitveilingen was de aanvoer week wel heel klein. Geen wonder dat van appels redelijk stabiel, met een de prijs fors opliep. Door direkte ver- kleinere aanvoer van Golden Delici- kopen van tomaten aan supermark- ous en een grotere van Cox, waarvan ten, is de prijs van tomaten op de prijs dan ook terugliep. Bij de pe- Guernsey dit jaar gunstig geweest, ren was sprake van éénzelfde aanbod, Deze ontwikkeling zou voor veel te- met weinig verandering bij de prijzen. Iers op dat Kanaal-eiland aanleiding In de vorige maand werd 55 miljoen zijn om de tomatenteelt uit te breiden kg appels op de veilingen aangevoerd, of er aan te beginnen. Ook de aan- tegen een kleinere 40 miljoen kg in voer van komkommers was klein, oktober vorig jaar. De grootste toe maar dit resulteerde alleen voor de name viel waar te nemen bij de Cox's, grotere maten in een prijsverbetering. hetgeen terug te voeren valt tot een De aanvoer van glassla schoot met snelle rijping, welke doorzet in de 50% omhoog, maar door de goede schuur (veel partijen kunnen daarom vraag kon de prijs - ondanks het gro- niet te lang bewaard worden, waar- te aanbod - toch nog stijgen. IJs- schuwt het PGF in het oktober- bergsla daarentegen moest ondanks maandbericht). De veilingaanvoer een kleinere aanvoer een prijsverlies van peren lag de vorige maand op accepteren. ruim 17 miljoen kg, tegen bijna 16'/2 miljoen ton in oktober 1985. De ap- Vollegrondsgroenten pels brachten dit jaar in oktober ge- Bij de kool brachten Chinese- en m»ddeld 60 cent per kg op, tegen 80 groene kool een lagere prijs op. Witte- cent Per ^8 een Jaar eerder. De prijs en rode kool blijven stabiel in prijs, van de Peren ,a§ 8 cent hoSer dan v0' al ligt het prijspeil wel heel wat lager r*g -iaar en ^wam ud °P 88 cent per dan een jaar geleden. Spruitkool kg. Per 1 november jl. was de appel- moest ook een kleine prijsachteruit- voorraad in Frankrijk naar schatting gang ondervinden. In de vorige tot 8^° 8roter dan een Jaar eerder, maand werd ruim 23 miljoen kg De voorraad was bijna even groot dan spruitjes aangevoerd, tegen ruim 18 °P november 1984. In Italië - de miljoen kg in oktober 1985. De prijs grootste appelproducent van de EG die toen 75 cent/kg was liep terug tot 1S appeloogst dit jaar ongeveer 47 cent/kg. In oktober werden ruim even groot als vorig Jaar' zii het dat 12 miljoen stuks bloemkolen aange- er wel Srote verschillen per regio zijn. voerd, tegen ruim 7 miljoen stuks in D, oktober 1985. De prijs lag nu op ge- Bloemen en planten middeld 55 cent, tegen ƒ1,07 een jaar De snijbloemenhandel liet vorige eerder. Ondanks een kleiner aanbod, week eenzelfde beeld zien als in de daalde de veilingprijs van broccoli. Er week daarvoor. Over het algemeen werd heel weinig spinazie aangevoerd, zijn de aanvoeren licht gedaald. Van maar hiervan ging de prijs wel om- de meeste produkten kon een stijging hoog. Andijvie bracht ook wat meer in prijs genoteerd worden. De handel op, bij een konstante aanvoer. Bij in potplanten kan redelijk goed ge- peen nam de aanvoer van waspeen noemd worden. De totale plantenex- sterk toe, hetgeen een druk op de prijs port is deze week de één-miljard-gul- betekende. Bospeen en breekpeen den-grens gepasseerd. brachten iets meer op. Witlof deed het ook goed, vanwege een goede vraag. In de vorige maand was de witlofaan- Betere prijs voor voer 7 miljoen kg, tegen 4 miljoen kg in oktober 1985. De prijs van de wit- K<I<1S Gil 6161*611 lof was nu ƒ1,65, tegen ƒ2,85 in ok tober 1985. Prei noteerde De Leeuwarder kaasnotering ging onveranderd, bij een toegenomen omhoog en de eieren brachten (ook) aanbod. Voor kroten gold hetzelfde weer eens wat meer °P- Meer daar- veilingbeeld. Schorseneren is een klein over verderop, produkt. Binnen de EG vindt de teelt D plaats in Frankrijk, België en Neder- nlinfleren land. In België is de teelt teruggelo- Op de rundermarkten bracht het pen van 3250 ha in 1981 tot 2100 ha vrouwelijk slachtvee - mede door een dit jaar. In dezelfde periode liep het ruimer aanbod - een iets lagere prijs areaal schorseneren in Frankrijk te- op. Het beperkte aanbod van rug van 1000 tot beneden 800 ha. In slachtstieren leidde tot een iets hoge-" tegenstelling met deze ontwikkeling re prijs. De handel in gebruiksvee ver groeit het areaal in Nederland. In liep redelijk prijshoudend. Op de 1981 was dat nog ruim 500 ha en dit Coveco-veilingen brachten de beste jaar bijna 900 ha. De EG-produktie dieren beste prijzen op. Er was veel van schorseneren was vorig jaar bij- belangstelling, met name voor drach- CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. 18-11 10 t/m 14-11 Middenprijs week 45 18-11 10 t/m 14-11 Cox I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 39 57 186 275 6 21 52 102 1,00 1,01 0,67 0,71 0,81 0,81 0,47 0,58 Elstar I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 9 9 27 21 8 1,48 1,60 1,34 1,44 Golden I 70/80 tot. kl 1 II 70/80 tot. kl. II 18 45 27 59 47 16 158 202 0,63 0,55 0,54 0,51 0,37 0,39 0,31 0,36 Jonagold I 70/80 tot. kl 1 II 70/80 tot. kl. II 36 55 68 100 9 21 17 41 0,86 0,97 0,82 0,89 0,58 0,73 0,55 0,62 Conference I 55-65 tot. kl. 1 II 55/65 tot. kl. II 21 29 29 39 4 44 17 126 1,10 1,32 1,15 1,35 0,53 1.17 0,49 0,75 Doyenné II 70/80 tot. kl. 1 1 75/80 tot. kl. II 29 22 108 81 3 12 1,48 1,53 1,39 1,42 1,69 1,60 tige vaarzen. Het PVV heeft haai standpunt geformuleerd over het toe komstige EG-rundvleesbeleid. Het wil het interventieprijsniveau op termijn meer in overeenstemming brengen met de marktprijs, ten behoeve van de eigen industrie moet er een EG- verwerkingsregeling komen, geboorte- en variabele slachtpremies moeten worden afgeschaft en er moe ten meer mogelijkheden komen voor partikuliere opslag. Het plv. bestuurslid ir. Struikenkamp toonde zich verbaasd dat in het standpunt het interventieniveau teruggebracht wordt tot marktprijsniveau. Wat heeft dan zo'n interventieprijs nog voor zin, vroeg hij zich af. In de VS zijn 900.000 bedrijven die rundvlees pro duceren, met een gemiddelde bezet ting van 15 dieren. Ongeveer 175.000 bedrijven houden gemiddeld 110 die ren en 15.000 bedrijven houden ge middeld 1.000 dieren per bedrijf. Voorts zijn er 60.000 zogenaamde feedlots, waarvan er 200 de helft van de totale rundvleesaanvoer in de VS verzorgen. Kalveren en schapen Op de kalvermarkt brachten zowel jonge als vleeskalveren dezelfde of een hogere prijs op. Het aanbod van vleeskalveren was voldoende om aan de vraag te voldoen. De afzet verloopt gunstig door enerzijds meer vraag vanuit Frankrijk en anderzijds omdat de konkurrentie uit de andere lidsta ten niet groot is. Op de wolveemarkt deden zich nauwelijks prijsverande- ringen voor. Alleen de zwaardere soorten zijn moeilijk te verhandelen. Binnenkort kan weer worden aange vraagd voor ooipremie (van 1 t/m 9 december en van 15 december t/m 14 januari). Voor Nederland wordt de ooipremie voor 1986 geraamd op ƒ44,per ooi; dat is bijna ƒ10, meer dan voor 1985. Varkens Op de varkensmarkt is de plus van vo rige week al weer verdwenen. Karkas sen noteren deze week voor Italië onveranderd, voor Griekenland -5 cent, voor Frankrijk en Duitsland -5 tot -10 cent en voor Spanje -10 cent. Bij de onderdelen doen hammen en schouders iets meer en de overige on derdelen min 10 cent. De uitvoer van vee en vlees (alle soorten) in de eerste 8 maanden van dit jaar was 8% gro ter, dan in dezelfde periode van vo rig jaar, maar de waarde ervan daalde met ƒ100 miljoen. In Amerika is het aantal bedrijven met varkens de laat ste 10 jaar gedaald met 60% tot iets beneden de 400.000. Ongeveer 7% hiervan neemt de helft van de produk- tie voor haar rekening. De voerkosten zijn het laagst sinds 1972. De var- kensprijzen zijn nu hoog en de ver wachting is dat dit ook in 1987 het geval zal zijn. Slachtpluimvee en eieren De slachtpluimveemarkt wordt ge kenmerkt door een onzekere ontwik keling, doordat veel dieren worden "vastgehouden" in verband met de referentiedatum voor de mestwetge ving (31-12-1986). De handel is dan ook flauw en wordt ook in de "vers" sektor merkbaar in de vorm van prijs- koncessies. In Barneveld konden de prijzen met moeite worden gehand haafd. Broedeieren blijven goed ge vraagd evenals op inleg bestelde ééndagskuikens, mits geleverd vóór 31 december a.s. Op de eiermarkt is de prijs van de eieren vorige week op nieuw gestegen (gemiddeld 13 cent/kg). De reden is de verder aan trekkende vraag, zowel binnen de EG als daarbuiten. Er bestaat hoop dat de prijs ook deze week gemiddeld nog iets beter is. Daarna verwacht men een zekere prijsstabilisatie. Het zal duidelijk zijn dat de pluimveehouders blij zijn dat er eindelijk iets bij de ei- erprijs komt. Zuivel Op de zuivelmarkt is de belangrijkste verandering de verhoogde noteringen voor jonge kaas met 5 en 7 cent per kg, vorige week vrijdag in Leeuwar den. Tot begin november is 2% meer kaas geproduceerd dan in dezelfde pe riode vorig jaar. De binnenlandse konsumptie steeg met een 5% en de export nam toe met ca. 4'/2%. De bo- terproduktie lag tot november 18% hoger dan in 1985. De export van bo ter verliep moeizaam. Aan mager melkpoeder werd 17% meer gepro duceerd. Tussen juli vorig jaar en juli dit jaar heeft Duitsland 1,3% meer landbouw- en visserijprodukten geëx porteerd, dan in het jaar daarvoor en 1,1% minder geïmporteerd. De uit voer van kaas is de laatste 10 jaar bij na verdrievoudigd en bedroeg vorig jaar bijna 290 duizend ton. Daarmee werd Duitsland tweede kaasexporteur ter wereld. Van de geëxporteerde kaas bleef 80% binnen de EG. De Duitsers voerden 76.000 ton Franse kaas in. Dat was 4% meer dan het jaar daar voor, terwijl de Duitse kaaskonsump- tie met 2'/2% steeg, zodat de Fransen hun marktaandeel enigszins wisten te vergroten. Granen, zaden, vlas en peulvruchten De graanmarkt gaf een wisselend beeld te zien. De noteringen voor tar we liepen als gevolg van de scherpe koersdaling van het Engelse Pond. Bij gerst was zowel het aanbod als de vraag beperkt hetgeen onveranderde prijzen opleverde. Bij haver was spra ke van een prijshoudende markt. Zo wel op de zaden- als op de peulvruchtenmarkt heerst een lustelo ze stemming. Er is te weinig kon- sumptieve vraag, met name vanuit het buitenland. In Engeland wordt een peulvruchtenoogst verwacht van een kleine. 60.000 ton, tegen ruim 400.000 ton vorig jaar. Voor volgend jaar ver wachten de Engelsen een uitbreiding van het peulvruchtenareaal met 30%. Aardappelen en uien De handel in aardappelen verloopt wat moeizamer en tegen lagere prij zen, mede omdat de pas bekende oogstramingen 100.000 ton hoger uit komen dan eerdere ramingen. Daar mee lijkt het erop dat de oogst in Nederland even groot zal blijken te zijn dan vorig jaar. Er worden min der aardappels geïmporteerd en de ex port loopt redelijk. De pootaardappelprijzen daalden deze week. Van juli t/m oktober was de ui- enomzet ƒ24 miljoen tegen ƒ13 mil joen vorig jaar. Het PGF verwacht dat de komende maanden de omzet achter zal blijven bij die van 1984. Dit seizoen liep goed maar sinds half oktober zijn de prijzen aan het dalen, omdat bij een aantal partijen koprot is ingetreden met als gevolg kwaliteits daling. Suiker Limako BV weet in marktrapport nr. 812 de eerste schatting van de wereld- suikerbalans te publiceren over 1986/1987 in 1000 ton ruwwaarde. Beginvoorraad 37.000, produktie 101.000, importen 26.000, konsump tie 101.000, exporten 27.000 en eind- voorraad 36.000. Die eindvoorraad maakt 35% uit van de konsumptie. Vorig jaar was dat 37%. Schema Biggenprijzen In de week van 24-11-1986 tot 1-12-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 3 november 1986 met ƒ0,05 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,87. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 13 november 160 stuks aan gevoerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paarden van ƒ1.725,tot ƒ2.775,voljarigen van ƒ1.425, tot ƒ2.425,—; 2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.375,tot ƒ2.375,2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.375,tot ƒ2.375,1-jarigen luxe (merries) van ƒ925,tot ƒ1.775,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ925,— tot ƒ2.775,veulens (merries) van ƒ425,— tot ƒ925, veulens (hengsten) van ƒ425,— tot ƒ925,—; hitten van ƒ625,tot ƒ1.475, Shetland pony's (merries) van ƒ275,— tot ƒ500,—; Shetland pony's (ruins) van ƒ275,tot ƒ475,jonge slacht- paarden van ƒ3,90 tot ƒ5,90 per kg.gesl.gew.; oude slachtpaarden van ƒ4,40 tot ƒ6,10 per kg.gesl.gew. De handel verliep flauw, prijzen gelijk. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag voor de klei ne maten Bintjes een notering af, die tot ƒ3,lager was dan voorgaande week. Daarentegen stegen de noterin gen voor de 50 mm opw. met ƒ0,50 tot 1Voor de grote maten werd tot ƒ25,genoteerd, voor de kleine maten ƒ10,— tot ƒ14,—. De prijsda ling is uiteraard toe te schrijven aan de definitieve oogstraming die voor gaande week werd gepubliceerd en die hogere cijfers aangaf dan de voorlo pige ramingen. De oogst wordt be gunstigd door uitermate goed weer. De uitvoer begint geleidelijk op gang te komen. In de week tot 14 novem ber werden 27.000 ton konsumptie- en industrieaardappelen uitgevoerd, de uitvoer naar België niet geheel in begrepen. De Franse markt is overwe gend lusteloos, zij het dat dit niet geldt voor de grote maten. De uitvoer neemt toe en bedroeg in de eerste week van november 8430 ton, terwijl de invoer goed 1340 ton bedroeg. Ita lië bleef met ruim 4430 ton de groot ste afnemer. België meldt een vooralsnog betrekkelijk klein aanbod, vooral in grote maten. Een daling van de uitvoer naar Frankrijk werd ge- kompenseerd door een grotere uitvoer naar Engeland. In Duitsland trokken de prijzen wat aan nu de druk vaahet aanbod uit Duitse produktie wat is af genomen. Te konstateren zijn aan merkelijke prijsverschillen tussen de verschillende soorten. Zo noteren de Hansa's aanmerkelijk lager dan b.v. de Heia's waarin het aanbod betrek kelijk kort is. Beieren meldt een wat toegenomen afzet naar Italië en een opbrengst die aanwijsbaar kleiner is dan vorig jaar. Over de gehele linie tendeert de markt in de Bondsrepu bliek vriendelijker. GERST(VOER) IN GLD/100 KG BEURS GOES l' 1984/'85 J A S ON D J FM A MJ Bij het beoordelen van de lijnen in de grafiek moet niet uit het oog worden verloren dat het hier om voergerst gaat, dat in feite een uitschoonsel is van brouwgerst. Prijshoogte en prijs ontwikkeling van beie soorten g^rst verschillen dan ook van elkaar, om dat het twee verschillende markten be treft. De prijzen van gerst worden in hoge mate bepaald door het aanbod uit de andere lidstaten van de Euro pese Gemeenschap. Het,meest opval lende in de grafiek is het verschil in prijshoogte tussen vorig jaar (1985/'86) en twee jaar geleden (1984/'85). De lage start aan het be gin van het seizoen kan verklaard worden - net als bij tarwe - door de lagere interventieprijs (ca. ƒ1,25/100 kg). De daarna oplopende prijzen zijn vrijwel geheel toe te schrijven aan de zgn. staffelregeling, waarbij bewaren tot een hogere prijs leidt. Dit jaar is de gerstopbrengst in Frankrijk klein. De kwaliteit is niet zo best. De brouw- gerstmarkt wordt in handelskringen als vast aangemerkt. De prijs van de brouwgerst lag in oktober ongeveer ƒ10,per 100 kg boven die van voer gerst. In oktober 1985 was dat ver schil ca. ƒ8,per 100 kg. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt noteerden zowel Noord-Amerikaanse als Fran se mais lager. De prijs van tapioka liep fors terug na het bekend worden van het exportschema voor 1987. Bie- tenpulp en citruspulp staan beide on der een prijsdruk. Sojaschroot is stabiel in prijs en maisglutenvoer en meelpellets daalden fors in prijs. Het Konsulentschap voor Voedervoorzie ning komt in de laatste prijsvergelij king van veevoedergrondstoffen tot de volgende prijzen: 1000 VEM 37 cent; toeslag voor 1 kg VRE 36 cent; 1000 VEVI 34 cent; toeslag voor 1 kg VRE 45 cent. 22 Vrijdag 21 november 1986 d8Vi i9difi3von li gubnr/

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22