VOOR in: VROIIW Het Sinterklaasfeest l\ICR adviseert coöperaties lidmaatschap meewerkende gezinsleden mogelijk te maken Op safari in Kenya met agrarische studiereizen Studiedag voor jonge boeren/boerinnen CEPFAR bespreekt gevolgen herziening EG- landbouwbeleid Waterstaat in slag met muskusratten 3 CJO Slikrit onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Nog even, en we vieren weer sinter klaas, het feest voor jong en oud. De sinterklaarviering is nu vooral een Ne derlandse aangelegenheid, in het bui tenland heeft men de kerstman, die 2e kerstdag pakjes brengt. Hoe komt het nu, dat we sinterklaas vieren, zoals we nu doen, dus met al le gewoontes en gebruiken eromheen? Hoe is het Sinterklaasfeest ontstaan? Op die vragen probeer ik antwoord te geven, met behulp van een leuk boek, nl. "Volksgebruiken in Nederland", geschreven door J.L. de Jager, en uit gegeven door het Spectrum, te Utrecht. Sint Nicolaas is eigenlijk een vereen zelviging van twee personen, nl. de befaamde bisschop van Myra uit de 4e eeuw, over wie alleen legendes be kend zijn, en een naamgenoot uit Pi- nara (Klein-Azië), die in 564 gestorven is en een zeer vroom man was. De bisschop van Myra was schutspa troon van o.a. de schippers, de advo caten, reizigers en kooplieden. Hij was ook de beschermheilige van on gehuwde meisjes, vandaar bijvoor beeld het gebruik om met Sinterklaas vrijers van speculaas te geven of taai taai en harten van borstplaat of mar sepein. Sint Nicolaas was ook de schutspatroon van kinderen en scho lieren. Hoe zou het ook anders kunnen? Verering De verering van Sint Nicolaas bleef aanvankelijk beperkt tot het Oosten, waar hij nu nog vereerd wordt. In de loop van de 7e en 8e eeuw verbreidde zijn cultus zich over Italië en drong via de noormannen naar het noorden. Een echte volksheilige werd hij pas nadat zijn gebeente door Italiaanse kooplieden vanuit Myra, dat overval len was door de Turken, naar Bari in Zuid-Italië was overgebracht. Kruisvaarders bezochten zijn tombe in de hem gewijde kerk en namen zijn roem als beschermer van reizigers en zeelieden mee naar huis. Talrijke ha vensteden kregen een Nicolaaskerk, in Nederland o.a. in Groningen, Leiden, Delft, Utrecht, Venlo, Dordrecht, ter wijl Amsterdam hem zelfs verhief tot stadspatroon. "Onnozele kinderen" Als heilige voor de kinderen deed hij pas later zijn intrede, de oorsprong daarvan ligt in middeleeuwse Franse kloosterscholen, waar op "Onnozele Kinderen", dat was op 28 december, een kinderbisschop werd benoemd, die zijn medeleerlingen over hun ge drag uithoorde: "wie zoet was kreëg lekkers, wie stout was de roe". Het is op de een of andere wijze verplaatst naar 6 december (de naamdag, of ei genlijk de sterfdag van Sint Nicolaas) en geleidelijk verbreid over heel Eu ropa. Toen kreeg het feest ook zijn huidige vorm, waarbij verschillende elementen aldus moeten worden uit gelegd.: Schoen, schoorsteen en zak De geschenken die men elkaar ging geven herinneren aan een legende van Sint Nicolaas, dat hij drie maagden een bruidsschat gaf in de vorm van gouden appels omdat hun vader in financiële nood zat, hij hielp hen omdat hij de beschermheilige was van ongehuwde meisjes. De schoen waar de geschenken ingestopt worden, her innert aan de graanboten, waarvan Sint Nicolaas de overtocht had ver zorgd. De schoorsteen die als trans portroute wordt gebruikt gaat terug op het raam, waardoor volgens de le gende de bruidsschat naar binnen werd gegooid. Dan is er het bezoek van Sinterklaas aan huizen en scho len. De verschijning van de bisschop in vol ornaat was natuurlijk een ge weldig middel in de opvoeding: Hij kon kinderen uithoren en dreigen met de roe, het gewone tuchtmiddel in de middeleeuwen. Zwarte Piet, die hij bij zich heeft, moeten we zien als een overwonnen duivel, een van de velen die Sint Nicolaas overwon. De over winning op duivels was in de middel eeuwen namelijk een populair thema, en de aanwezigheid van hen zou dus stichtend voor de jeugd zijn, vond men toen. De zak die hij bij zich had, werd verondersteld de dreigingen van de hel te bevatten. Toen het geloof in konkrete verschijningen van de dui vel afnamen, werd zwarte piet een knecht. Maar de zak bleef hij houden. De witte schimmel waar Sinterklaas op rijdt, kan ook in dit licht verklaard worden: overwinnaars werden in die tijd afgebeeld op witte schimmels. Nyclaesdach - vrije dach! De vroegste gegevens over de viering van dit feest in Nederland hebben be trekking op schoolkinderen. De histo ricus G. Schotel citeert een stadsrekening van Dordrecht uit 1360, waaruit blijkt dat zij op "Nyclaes dach" vrij van school kregen, en wat geld ontvingen om dit feest te vieren. Het zetten van kinderschoentjes ken de men ook al vroeg, want in de Sint- Nicolaaskerk te Utrecht werd al van af 1427 op Sinterklaasavond enkele schoenen met wat geld gevuld, dat aan de armen werd geschonken. De eerste officiële intocht die Sinter klaas maakte, was in Amsterdam in 1934. Sindsdien is Sinterklaas meer een vaderlijke figuur geworden, waar de kinderen niet bang voor hoeven te zijn. De katholieke kerk heeft in 1969 Sint Nicolaas van de liturgische kalen der geschrapt, omdat men vond dat zijn verering te werelds werd. Daar mee was hij heilige af. In katholieke landen had dit grote ge volgen voor de viering van zijn feest, maar in ons land niet. En zo werd ons land het enige land met een Sinter klaas, zij het een die volkomen los was geraakt van de legendes die ooit zijn roem hadden gebracht. En nu kan hij voor alle gezindten, ge lovigen en ongelovigen, een specifiek Nederlandse uitdrukking worden van huiselijke burgerlijkheid. Het is fijn dat we nog steeds zo'n gezellig volks feest, dat al heel lang bestaat, hebben kunnen behouden. Ik wens u allen een prettig Sinter klaasfeest. M.T. Vleugel-Mandemaker Op vrijdag 13 februari 1987 zal een studiedag voor jonge boeren en boe rinnen worden georganiseerd die ge richt is op de perspektieven in de landbouw. Naast de inleiders dr. ir. L.C. Zacha- riasse van het LEI en ing. J. Markus- se, hoofd Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM zul len ook de jonge agrariërs zelf aan bod komen. In korte inleidingen en in diskussiegroepen zal getracht wor den om niet te blijven steken bij de huidige en opdoemende problemen maar te bezien wat nodig is om on der de gegeven omstandigheden voor uit te komen. Het konkrete programma zal t.z.t. bekend worden gemaakt. Jonge boe ren/boerinnen die interesse hebben voor dit programma wordt aangera den deze datum nu reeds te re serveren. Sociaal Ekonomische Voorlichting van de ZLM en ZLM-sekretariaat Het Bestuur van de Nationale Coö peratieve Raad voor Land- en Tuin bouw (NCR) adviseert zijn leden om voor alle daadwerkelijk bij het agra risch bedrijf betrokken personen een individueel lidmaatschap van de coö peratie mogelijk te maken. Volgens het aanbevelingsmodel voor een mo gelijke lidmaatschapskonstruktie zou den de samenwerkenden binnen een agrarisch bedrijf zonder rechtsper soonlijkheid (onder meer de eenmans zaken) onderling kunnen beslissen wie van hen het bedrijf rechtsgeldig zal vertegenwoordigen in coöperatieve organisaties. Met zijn advies sluit het NCR-bestuur aan bij de veranderingen op de agra rische bedrijven: op een toenemend aantal bedrijven is de vrouw volledig betrokken bij de bedrijfsvoering, dan wel is zij mede-onderneemster gewor den. Uit historisch gegroeide maat schappelijke gewoonten is het tot nu toe echter nog veelal de man, die de lidmaatschapsrelatie met de coöpera tie onderhoudt. De kern van de voorgestelde lidmaat schapskonstruktie is dat degenen die, al dan niet gehuwd, samenwonen en betrokken zijn bij de uitoefening van hun bedrijf, ieder voor zich het lid- Jambo, Karibu, hallo, welkom, zo worden de bezoekers aan Kenya in de officiële taal Swahili welkom geheten. Eén van dè trekpleisters van Kenya is het wildleven, bijna elke diersoort is hier te vinden. Het mooiste zicht op het dierenrijk krijgt men tijdens de safa ri's (betekent reis in het Swahili), maar ook gewoon langs de openbare weg tussen de steden kunt u apen of een verdwaalde giraffe aantreffen. Op veel plaatsen in het land heerst een aangenaam klimaat. Bijna nooit is het te warm om iets te ondernemen. En iets ondernemen moet je in Kenya wel, het land is te mooi om veel ge bieden onontdekt te laten. Agrarische studiereizen gaat in 1987 voor de vierde maal dit land bekijken. Het wordt een 18-daagse reis, vertrek datum zondag 1 februari 1987. De steden die bezocht worden zijn Nairobi, Kericho, Malindi en Mom- bassa. U overnacht ook in wildparken zoals het Masai Mara National Reser ve, Amboseli National Park, Tsavo West National Park. Buiten de tradi tionele toeristische bezichtigingen ook bezoeken aan agrarische bedrijven. Het vervoer door het land geschiedt met minibusjes. Wilt u meer weten, belt u ons dan op of schrijf een briefje naar Agrarische Studiereizen, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, telefoon 085-512087, dan kunnen wij u mon deling meer informatie geven of u het uitgebreide programma toesturen. Zaterdag 13 december 10.15 uur is er een voorbespreking van de reis in het Postiljon Motel te Nulde. Hebt u in teresse, laat ons dat even weten. Een goed begin van een fascinerende reis! maatschap van een coöperatie kunnen aanvragen. Zij worden dan in de sta tuten geacht deel te nemen in een sa menwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en worden daar wat de behandeling betreft mee gelijk gesteld. Voorbeelden van samenwer kingsverbanden zonder rechtsper soonlijkheid zijn de maatschap en de vennootschap onder firma. Overigens dient hierbij aangetekend te worden dat per coöperatie en per sektor van coöperatie een nadere invulling van de lidmaatschapskonstruktie noodzake lijk is, omdat de rechten en verplich tingen van de leden per coöperatieve onderneming verschillen. Bij 'de beoogde lidmaatschaps konstruktie zullen de stemverhoudin gen en de hoogte van de aansprakelij k- heid niet veranderen. Het samenwerkingsverband wordt door de coöperatie als één geheel ge zien; de personen dienen onderling de verdeling van het aantal stemmen, de aansprakelijkheid en de betalingen van de coöperatie te regelen. De door het NCR-Bestuur voorgestel de lidmaatschapskonstruktie past bin nen de bestaande wettelijke mogelijkheden. In de praktijk zijn er al enkele coöperaties, die deze lid maatschapskonstruktie in hun statu ten hebben opgenomen. Rijkswaterstaat Zeeland is bezig Op Zuid-Beveland een mislei dingsplan voor muskusratten op te zetten in het Spuikanaal van de Schelde-Rijn-verbinding. Dit nieuwe kanaal blijkt een zeer aantrekkelijke kraamkamer te zijn voor de muskusratten, die in grote getalen vanuit het havengebied van Antwerpen naar Zeeland komen. CEPFAR (het Eujopees Centrum voor de Bevordering van de Be roepsopleiding in de Landbouw en op het Platteland) organiseert van 24 t/m 26 november 1986 in Noordwij- kerhout een seminar over de sociaal- economische gevolgen van de herzie ning van het EG-landbouwbeleid. De bedoeling van het driedaags se minar is na te gaan wat Europese boeren en boerinnen, agrarische werknemers en jongeren alsook landbouwcoöperaties te wachten staat bij aanpassing van het EG- landbouwbeleid. Ook zal aan de orde komen wat ge daan moet worden om de nadelige gevolgen van een dergelijke operatie voor de verschillende agrarische be roepsgroepen zoveel mogelijk te be perken. Op 24 november a.s. zal minister Braks van Landbouw en Visserij het seminar openen met een inleiding over de stand van zaken in de ver nieuwing van het EG-landbouwbeleid. De heer C. Trojan, hoofd van het kabi net EG-landbouwcommissaris An- driesen zal weergeven wat de beleidslij nen van de Europese Commissie zijn voor het toekomstig EG-landbouw beleid. Vervolgens zullen de voorzitter van de Europese organisatie van boeren en boerinnen (COPA), hun visie op het geheel geven. De waterschappen hebben erop aan gedrongen de muskusratbestrijding bij Rilland-Bath en Krabbendijke sterk op te voeren. Rijkswaterstaat is namelijk van plan de zijkanten van het Spuikanaal te beplanten met riet en biezen. Volgens dijkgraaf G. de Jager van het waterschap Noord en Zuid-Beveland schept men op die manier de meest ideale kweekkamer voor de muskusrat. Het waterschap vreest dat een ware rattenplaag over Zeeland zal komen als de zaak niet snel wordt aangepakt. Rijkswa terstaat is in antwoord op deze noodkreet bij wijze van proef be gonnen onderwaterbuizen aan te brengen in de taluds van het Spuika naal. Die buizen zijn voorzien van vallen, zodat ratten bij hun poging een broedplaats te vinden in de val lopen. Als de proef een reële oplos sing blijkt, dan zullen deze buizen in het hele Spuikanaal worden aange bracht. De 3 CJO organiseert weer de jaar lijkse "Slikrit CPJ, KPJ en PJZ" in de Zak van Zuid Beveland. Dit vindt plaats op vrijdag 21 november - van daag dus! We starten vanaf camping "Scheldeoord" in Baarland. Inschrij ving vanaf 19.30 uur; vertrek 20.00 uur. Na afloop disco met medewer king van Black Eagle. Tot op "De Slikrit". P.J.Z.-agenda Oost Zeeuws- Vlaanderen nov. 28 vrijdag: Bezoek Alarmcen trale. 19.15 uur aanwezig bij Alarm centrale. Begin rondleiding 19.30 uur. nov. 29 zaterdag: Zaalvoetbal in Sporthal in Axel. 20.00 tot 21.00 uur. Vrijdag 21 november 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21