Dierenbescherming: Nijpend tekort aan scharreleieren en scharrelvarkensvlees Toenemende vraag naar vlees groepsgewijs gehouden kalveren Rtiwvoeders Hooi- en stro-soorten Granen e.d. Eiwitrijke grondstoffen Mengvoeders P. van Nes 'De houding van de konsumenten tegenover de wijze waarop de land bouwhuisdieren worden gehuisvest en behandeld, wordt steeds kriti scher. Deze kritische houding heeft geleid tot een steeds grotere vraag naar diervriendelijker geproduceerde veehouderijprodukten met als gevolg een nijpend tekort aan scharreleieren en scharrelvarkensvlees. Omdat dit veranderend konsumentengedrag ook zal leiden tot stren gere eisen t.a.v. de huisvesting en verzorging van de landbouwhuis dieren, is het voor de veehouders van essentieel belang om kreatief op deze ontwikkelingen in te spelen'. Aldus de Dierenbescherming op de door minister Braks (Landbouw) geopende vakbeurs voor de in tensieve veehouderij in Utrecht. De vraag van de konsumenten naar diervriendelijk geproduceerde pro dukten neemt de laatste tijd sterk toe. Zo sterk dat de veehouders bij lange na niet meer aan de vraag kun nen voldoen. Zo is er al geruime tijd een aanzienlijk tekort aan scharrelei eren. Dit ondanks het feit dat een toenemend aantal pluimveehouders, waaronder voormalige houders van legbatterijen, zich op de produktie van scharreleieren toelegt. Het tekort wordt mede veroorzaakt door de eksplosief gestegen vraag naar scharreleieren vanuit West- Duitsland, het belangrijkste afzetge bied voor Nederlandse eieren. Deze vraag bedraagt thans naar schatting meer dan 200 miljoen scharreleieren op jaarbasis. De Ne derlandse eierhandel is door de ach terblijvende produktie van scharrel eieren niet bij machte om op deze ontwikkelingen in te spelen en vreest hierdoor een deel van de Duitse markt te gaan verliezen. De produktie van scharreleieren is thans gestegen tot ca. 300 miljoen stuks per jaar. De produktie zou op korte termijn verdubbeld moeten worden om aan de vraag te voldoen. Mede gelet op de strukturele over produce van legbatterij-eieren biedt de groeiende markt voor schar releieren interessante mogelijkheden voor de Nederlandse pluimveehou derij die tot nu toe echter onvol doende zijn benut. Even nijpend is op dit moment het tekort aan scharrel varkensvlees. Tientallen slagers in het hele land willen graag scharrelvarkensvlees verkopen, maar kunnen dat niet om dat de boeren veel te weinig scharrel varkens leveren. Ook de grootste slager van Nederland, Albert Heijn, die verklaard heeft scharrelvarkens vlees te willen gaan verkopen, zit te wachten op voldoende aanvoer door de boeren. Ook hier dus goede kan sen voor de veehouders. v 'Awmmm"» De scharrelschuur voor legkippen en de scharrelvarkenshouderij voor mestvarkens CHV assortiment melkveevoeders verder uitgebreid. Nieuwe ontwikkelingen in de rund veehouderij hebben geleid tot nieu we voeders. Bestendige krachtvoe ders en het zogenaamd gemengd voeren spelen een steeds grotere rol. De Cehave nv heeft hiervoor een aantal nieuwe voeders ontwikkeld. Kundveebrok bestendig, code 225. Dit voer bevat naast 940 VEM, 130 gram VRE met een hoge eiwitbesten digheid. Bovendien zijn ook de koolhydraten in dit voer langzaam afbreekbaar in de pens. Met recht kan dan ook gesproken worden van een volledig bestendig krachtvoer. Rundveebrok bestendig extra, code 227 Dit voer bevat een extra hoog ener giegehalte en een extra hoeveelheid bestendig eiwit. Vooral zeer hoog produktieve koeien zijn moeilijk aan de eiwit- en energienorm te voeren. Deze nieuwe rundveebrok met een bestendig eiwit- en koolhydraatfrac tie en een uitgebalanceerd vetzuren- patroon geeft een minimale ruw- voerverdringing, ook bij een hoge krachtvoeropname. Speciaalvoeders voor in de voer- mengwagen. Voor bedrijven met een voermeng- wagen zijn aangepaste krachtvoe ders beschikbaar. Zowel de constan te voederwaarde als de speciale goed mengbare vorm van deze voeders zorgen voor een veilige aanvulling in gemengde rantsoenen. Het huisvesten van vleeskalveren wordt in steeds bredere zin serieus overwogen door de kalverhouders in Nederland. Momenteel wordt ruim 10% van alle kalveren groepsgewijs grootgebracht. Maar als het aan een aantal grote kontraktgevende leve ranciers van kalvermelk ligt, neemt dit percentage snel toe. Dit bleek tij dens een symposium van de Neder landse Vereniging van Kalverhou ders en van EKRO Apeldoorn, een eksporteur van kalfsvlees. EKRO kondigde enkele maanden geleden aan een premie te zullen be talen voor kalveren die in groepen zijn grootgebracht. Reden van deze aktie is dat EKRO in toenemende mate een afzet ziet, zowel in Neder land ars in het buitenland, voor vlees van groepsgewijs gehouden kalve ren. Deze aanpak sluit aan bij wen sen die door de Nederlandse Vereni ging tot Bescherming van Dieren in dit verband zijn geuit. Het Ministerie van Landbouw en Visserij kondigde aan dat, wanneer kalverhouders door regelgeving van de overheid op dit gebied in ekono- mische problemen komen, de over heid bereid is steunverlening aan de ze kalverhouders te overwegen. Verder kwam tijdens het symposium naar voren dat het slecht gesteld is met de biestvoorziening van pasge boren kalveren. Slechts de helft van de nuka's heeft voldoende biest ont vangen. Zo heeft een onderzoek van het IVO-Zeist uitgewezen. Vakbekwaamheidsbewijs mogelijk kalverhouders Het hebben van een vakbekwaam heidsbewijs voor kalverhouders wordt in de toekomst noodzakelijk geacht. Dit werd verkondigd door Nederlands grootste exporteur van kalfsvlees, EKRO Apeldoorn, tijdens het sympo sium in Nijkerk van de Nederlandse Vereniging van Kalverhouders. Tijdens dit symposium verkondigde direkteur P.J. den Ouden in zijn voordracht verder dat kalverhouders alleen een toekomst hebben wanneer zij het systeem van huisvesting van Prijsvergelijking rundveevoeders Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per begin november bleek dat de KVEM-prijs ƒ0,37 en de eiwittoeslagprijs ƒ0,36 bedroeg. Ten opzichte van de maand oktober een daling van de KVEM-prijs en een stijging van de eiwittoeslagprijs. Alle prijzen zijn exkl. BTW. Voederw. Marktpr. Verlies Marktpr. Voederw. Marktpr. Vem vre per bij inkl. pr. per in v.d.voe- 100 kg bewaren verl. 100 kg derw.pr. Aardappelen 231 13 7,00 -10% 7,78 9,02 86 Bierbostel (21,9% ds) 216 50 10,00 15% 11,76 9,79 120 Bierbostel (19,0% ds) 187 43 10,00 15% 11,76 8,47 139 Mix (20% ds) 192 21 6,25 15% 7,35 7,86 94 Graanspoeling (7% ds) 90 19 3,65 5% 3,84 4,01 96 Aard.afvallen (15% ds) 150 10 3,75 15% 4,41 5,91 75 Aard. zetmeel (40% ds) 480 12,00 15% 14,12 17,76 80 Maisgluten (42% ds) 450 68 17,75 5% 18,68 19,10 98 Aardappelve zels (10% ds) 101 5 2,75 15% 3,24 3,92 83 Aardappel- persvezels E.A. (17-19% ds) 187 2 6,50 10% 7,22 6,99 103 Aardappel- persvezels E.R. (17-19% ds) 189 14 5,75 10% 6,39 7,50 85 Perspulp (20% ds) 208 12 8,40 8% 9,13 8,13 112 Bietenstaartjes (13% ds) 121 14 3,75 30% 5,36 4,98 108 Spruitestok- ken (ge- hakseld) 209 20 6,00 10% 6,67 8,45 79 Fruit 90 3,00 10% 3,33 3,33 100 Witlofworte len (gewassen) 155 5 6,50 10% 7,22 5,92 122 Appelpulp (14% ds) 105 3,50 20% 4,38 3,89 113 Definitieve leverbotvoorspelling voor najaar en winter 1986-1987 Vanaf half juni tot oktober was de neerslag minder dan normaal. Te vens bleef de temperatuur in de maanden juli, augustus en septem ber beneden normaal. Dit heeft tot gevolg gehad dat de slakken vanaf half juni bijna geheel, verdwenen zijn. De afkeuringspercentages van lammerlevers liggen nog vrij laag. Wel blijkt uit mestonderzoek dat op sommige bedrijven kalveren en lam meren een leverbotbesmetting heb ben opgedaan. Dit duidt erop, dat in de maanden april, mei en juni een voorjaarsinfectie kan zijn opgetre den door overwintering van de lever- bot in de slak en op het gras. Advies Uit het voorgaande blijkt dat op die bedrijven waar in de herfst en winter van 1985-1986 een leverbotinfectie is opgetreden, dit in het voorjaar van 1986 ook mogelijk is geweest. Op deze bedrijven kan men nu, even tueel na mestonderzoek, de dieren tegen leverbot behandelen. Op die bedrijven waar door een slechte wa terhuishouding, kwel of waterinlaat een geschikt klimaat voor de slak aanwezig was, zal naast de voorjaar sinfectie ook een infectie in zomer en herfst mogelijk zijn geweest. Het aanbod van voeraardappelen is ruim, doch de kwaliteit laat nogal eens te wensen over. Met name het drogestofgehalte is in veel partijen laag. Soms wel tot 30% lager dan bij de normstelling wordt gebruikt. Bierbostel blijft prijshoudend. De aardappelvezelprijzen gelden tot onbepaalde tijd en zijn gel dend voor geheel Nederland. Perspulp is door de producent niet in prijs ver laagd, dus wordt dezelfde prijs gehanteerd als de vorige maand. De snijmais-oogst is achter de rug en het heeft dan ook geen zin om hiervan een prijs te vermelden. Prijzen van perspulp en bietenstaartjes variëren al naar gelang de transportafstand. De maisgluten-prijs kan verschillen in verband met de afnamehoeveelheid. Markprijs per ton Voederw.pr. per ton Marktpr. in °7o v.d.voederw.pr. noodzakelijk voor hun kalveren aanpassen aan wat de konsumenten wensen. Dit is volgens hem het groepshuisvestingsysteem. Momenteel wordt ruim 10% van alle kalveren groepsgewijs gehuisvest, maar dit percentage groeit snel. Voor uitlopend op de onderzoekresultaten van de wetenschappelijke instituten IVO-Zeist en IMAG-Wageningen kwamen tijdens dit symposium posi tieve berichten naar voren uit het vak gebied over de ekonomische resultaten die met het groepshuis vestingsysteem te behalen zijn. Weidehooi (gem. kwaliteit) 380, 263,— 144 Graszaadhooi 220,— 185, 119 Gerstestro 220,— 162, 136 Tarwestro 180, 132,— 136 Weidehooi en stro-soorten blijven prijshoudend. Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre per 100 kg per 100 kg v.d.voederw.pr. Maismeel 1053 54 62,25 40,91 152 Tarwemeel 1068 82 57,00 42,47 134 Gerstemeel 971 87 56,00 39,06 143 Havermeel 865 87 52,00 35,14 148 Tapioca 943 48,50 34,89 139 Bietenpulp 939 59 38,50 36,87 104 Citruspulp 980 26 40,20 37,20 108 Maisvoermeel 1027 61 48,60 40,20 121 Sojahullen 902 73 30,50 36,00 85 De pulpsoorten blijven de minst-dure eiwitarme produkten, buiten het pro- dukt sojahullen. Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre per 100 kg per 100 kg v.d.voederw.pr. Lijnschilfers 1020 283 54,75 47,93 114 Sojaschroot 1014 385 49,50 51,38 96 Maisglutenvoer 990 150 42,70 42,03 102 Kokosschilfers 1078 164 43,25 45,79 94 Tarwegries 835 130 43,75 35,58 123 Grasbrok 750 112 34,00 31,78 107 Palmpitschilfers 1010 109 35,50 41,29 86 Raapschroot 812 299 29,50 40,81 72 Zonnebloemraap- schroot 648 293 36,00 34,52 104 Raapschroot en palmpitschilfers zijn veruit de aantrekkelijkste eiwitrijke pro- dukten. De voederwaarde van palmpitschilfers kan variëren van 938-1082 VEM per kg produkt. Daarna zijn kokosschilfers en sojaschroot de goedkoopste produkten. Voederwaarde VEM vre Voederwaardeprijs per 100 kg A-brok B-brok 940 120 940 150 39,10 40,18 20 Vrijdag 21 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20