Idllll" uil Zwarte Piet zegge en schrijve Braks: recente uitbreiding intensieve veehouderij zeer ongewenst I 4^ ffl 0^ H 74e JAARGANG NO. 3852 zuidelijke landbouw maatschappij Algemene ledenvergadering Landinrichting Algemeen-voorzitter A.J.G. Doeleman neemt afscheid op algemene ledenvergadering Takorganisatie Akkerbouw "De binnen het kader van de beperkende maatregelen ge oorloofde uitbreiding in de afgelopen twee jaar in de in tensieve veehouderij is zeer ongewenst. De prijzen zullen als gevolg van het grote aanbod onder druk komen, mis schien zelfs voor een langere periode. De uitbreiding be last bovendien het perspektief van de instandhouding van de sektor, dat voor de regering steeds uitgangspunt is ge weest bij het nemen van de mestmaatregelen". Minister Braks van landbouw heeft dit dinsdagmorgen verklaard tijdens de opening van de vakbeurs intensieve veehoude rij in Utrecht. Overigens zei de bewindsman kort daarop niet somber gestemd te zijn over de perspektieven in de intensieve veehouderij. In een periode met verzadigde markten zullen de ondernemers naar zijn oordeel extra aandacht moeten geven aan de kostprijs en de kwaliteit van hun produkt. Braks is er van overtuigd dat er nog voldoende mogelijkheden zijn voor de individuele bedrij ven om de kostprijs te drukken. De bewaking van de kwaliteit behoort volgens Braks tot de eerste zorg in hej produktieproces. Een belangrijk on derdeel ervan is de gezondheidstoestand van de dieren. Daarbij moet sterk de nadruk worden gelegd op de pre ventieve gezondheidszorg. Verbetering van de kwaliteit wordt volgens Braks ook afgedwongen door de konsu- ment, die tegenwoordig ook een grotere betrokkenheid aan de dag legt voor de wijze waarop de produktie tot stand komt. Bij het oprechte streven welzijnsverbeteringen aan te brengen moet wel rekening worden gehouden met de belangen van de ondernemers, zo meent hij. Nu de gewassen voor het grootste deel weer van het land zijn nemen velen de mogelijkheid te baat de akkers te draineren of de aanwezige drains zonodig te reinigen. Uiteraard moeten deweersomstandighe den het wel toelaten dat deze nuttige aktiviteit kan plaatsvinden. m m VRIJDAG 21 NOVEMBER 1986 tuinbouwblad Mens en dier hebben uitzonderlijk lang kunnen profi teren van het overwegend mooie najaar. Volgens mij is het tenminste een bijzonderheid dat bijvoorbeeld het vee zo lang buiten heeft kunnen lopen. Het weer van dit najaar staat wel in schril kontrast tot het kli maat in Brussel. Landbouwkommissaris Andriessen is voortdurend in het nieuws met aankondigingen van zowel prijsverlagingen als produktiebeperkingen. Vanuit Brussel zijn bepaald geen sinterklaaskadootjes te verwachten. Het enige dat Brussel blijkbaar weg te geven heeft is de zwarte Piet. De land- en tuin bouw dreigt daardoor in een vicieuze cirkel terecht te komen met alle gevolgen vandien voor de inkomens vorming. Overigens worden in de Brusselse voorstel len effektieve maatregelen om de markt te schonen tot nu toe node gemist. De praktijk is mede daardoor zeer verdeeld over de effekten van met name prijsver laging voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Ook de gevolgen voor de onderlinge verhoudingen tussen de bedrijven mogen daarbij niet uit het oog worden verlo ren. Gezien de verdeeldheid van de landbouwmi nisters ziet het er naar uit dat we nog even de tijd heb ben om voor onszelf uit te maken wat wijs is in de ge geven situatie. Als ZLM zullen wij onze verantwoor delijkheid in dezen niet uit de weg gaan. Een uitgelezen gelegenheid om in ZLM-verband over het europese landbouwbeleid te praten is de algeme ne ledenvergadering van de ZLM op 8 december a.s. in Goes (zie elders in dit blad). Dan immers komt de direkteur-generaal van het ministerie van Landbouw, ir. A. de Zeeuw praten over de problematiek van de overschotproduktie. Ik hoop dat veel van onze leden van de gelegenheid gebruik zullen maken om van deze inleiding "life" kennis te nemen en eventueel deel te nemen aan de diskussie. De algemene vergadering zal overigens toch al een bijzonder karakter dragen vanwege het afscheid van onze algemeen voorzitter, de heer Doeleman. Gezien de toch al toenemende belangstelling voor onze alge mene ledenvergadering moeten wij om organisatori sche redenen onze bezoekers deze keer vragen zich van te voren te melden via de in dit blad opgenomen aanmeldingsbon. Laat niemand zich daarom echter weerhouden om te komen want onze algemene le denvergadering is vóór alles een ontmoetingsdag voor onze leden. De laatste tijd heb ik nogal eens geschreven over de landinrichting. Gezien de aktualiteit ontkom ik er ook nu weer niet aan. Vooraf wil ik nog even melden dat wij als ZLM naar aanleiding van de bezuinigingen op Landinrichting een brief hebben geschreven aan de vaste kommissie voor landbouw van de Tweede Ka mer. In deze brief hebben wij gesteld dat, gezien de omstandigheden (zie boven), het onverantwoord is de landinrichting nog verder uit te kleden. Hopelijk vindt deze "aktie" nog navolging. Onder andere voor de ruilverkaveling Nieuw-Vossemeer zijn de gevolgen van deze bezuinigingen wel zeer zuur. In Zeeland heeft deze week het overleg met Gedepu teerde Staten plaatsgevonden over het Voorberei dingsschema Landinrichting 1987. Voorgesteld zijn de blokken Aardenburg (als gewone ruilverkaveling), Axel-Sassing en St. Annaland. Deze beide laatste als ruilverkaveling met administratief karakter. Gezien de argumenten voor Axel-Sassing -de aanleg van de Traktaatweg- en St. Annaland -de potentiële aanlan dingsplaats voor zoet water- heb ik er geen onoverko melijke moeite mee dat er in West Zeeuws- Vlaanderen voor de administratieve verkaveling even gas wordt teruggenomen. In 1988 moet er dan wel weer vaart gezet worden. Voor de kust van West Zeeuws-Vlaanderen heeft Gedeputeerde Staten in het kader van het voorontwerp Streekplan nu het standpunt ingenomen dat voor dit gebied vooralsnog dient te worden uitgegaan van herinrichting. Dit standpunt verbaast mij zeer. Gezien de overwegend agrarische belangen in het gebied ligt ruilverkaveling veel meer voor de hand. Ook de (door de Landinrich- tingsdienst) opgestelde konseptzienswijze gaat uit van ruilverkaveling. Ik heb daarom sterk de indruk dat GS zich te snel heeft uitgesproken. Via de Provinciale Planologische Commissie zal ik proberen GS alsnog te bewegen op het ingenomen standpunt terug te komen. Op de algemene ledenvergadering van de ZLM die maandag 8 december a.s. zal worden gehouden in de "Prins van Oranje" te Goes zal afscheid worden geno men van de algemeen voorzitter van de ZLM de heer A.J.G. Doeleman. Na afloop van de vergadering is er een receptie waarop persoonlijk afscheid van hem kan worden genomen en kennis kan worden gemaakt met de zijn opvolger de heer H.C. van der Maas. Het officiële afscheid zal worden vooraf gegaan door een inleiding van de Direkteur Generaal voor Landbouw en Voedsel voorziening ir. A. de Zeeuw. De heer de Zeeuw zal zijn visie geven op het probleem van de overschottenproduk- tie. Als topambtenaar op het Ministerie van Landbouw is hij ten nauwste bij deze problematiek betrokken. Naast een aantal huishoudelijke mededelingen zal een aantal leden worden benoemd tot lid van verdienste. De genen die de algemene vergadering wensen te bezoeken dienen dit bij het sekretariaat van de ZLM kenbaar te maken door het insturen van een bon. (Zie elders in dit blad). Er is volop parkeerterrein op o.m. het Molenplein dat te bereiken is door het volgen van de T-route. Deze week is de basis gelegd voor een Takorganisatie Akkerbouw in Noord-Brabant. In een plenaire bijeen komst van vertegenwoordigers van vaktechnische or ganisaties, de overheidsvoorlichting en de landbouw organisaties zijn de statuten in principe vastgesteld. De Takorganisatie Akkerbouw Noord Brabant bestaat uit twee sekties, te weten Zand- en Klei-Akkerbouw. Het is de bedoeling dat de sekties een grote mate van zelfstandigheid zullen hebben. Het belangrijkste werk moet nu echter nog komen namelijk het vormen van een hechte struktüur van Verenigingen voor Bedrijfs voorlichting over de gehele provincie. Daarvoor is de positieve medewerking van de afdelingen en kringen van de landbouworganisaties onontbeerlijk. Ook ga ik er vanuit dat er met name voor de sektie Klei- akkerbouw een vorm van samenwerking gevonden zal moeten worden met de Takorganisatie Akker bouw in Zeeland en -als men daar zover is- in Zuid- Holland. Ik hoop dat de praktijk de ontwikkeling van de Takorganisaties een eerlijke kans zal willen geven. Ik kom er nog op terug. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1