JJ Walcherse tuinders missen praatje op de veiling Nieuwe perenseizoen goed van start TUINBOU WKLAMKEM fj Wintertijd, een tijd om na te denken Plantseizoen breekt aan op de Bevelanden Aweta kleurgewichtsorteermachine Conference krijgt konkurrentie uit Italië Vakheffingsinformatie voor broeiers Nog maar nauwelijks is het land op THOLEN leeg en op wintervoor of de zorgen beginnen al weer voor het volgend seizoen. Een van de belang rijkste werkzaamheden hier berust in het voorkiemen van het aardap- pelpootgoed waar dan op de meeste bedrijven ruimschoots de aandacht aan kan worden besteed. Wanneer er geen nevenaktiviteiten zijn zoals aan witlof, spruiten bloembollen of in kassen, heeft men op deze bedrijven in de winter heel wat uren over. Het zo goed als verdwijnen van de uienteelt uit het teeltplan speelt hier in natuurlijk ook mee. Vroeger werd hier ook menig uurtje ingestoken om deze met de hand af te staarten. Veel onproduktieve uren is eigenlijk voor geen enkel bedrijf een haalbare kaart maar zeker niet voor jonge on dernemers. Door de toenemende technische ken nis wordt een groot deel van deze uren besteed aan het onderhoud, re pareren of konstrueren van machi nes en werktuigen, wat op zich veel geld kan besparen. De overblijvende uren zijn echter moeilijk in te vullen zeker op dit mo ment niet nu van alles te veel is. Voor niks gaan werken spreekt nie mand aan en ook zijn er meestal be hoorlijk wat investeringen vereist voor het telen van een aantal gewas sen in deze periode en daar is men gezien de prijsvorming momenteel huiverig van. Maar wat dan wanneer men 1 of 2 meewerkende zoons heeft? Zolang deze nog thuis zijn heeft men dikwijls het geval dat men" genoeg verdient. Toch is het dan juist de tijd om iets aan te pakken voor dat men later tot de ontdekking komt dat men eigen lijk niet genoeg verdient voor meer dere gezinnen en men gedwongen is dat er 1 of 2 man uit moet stappen. Het opzetten van een glasbedrijf lijkt dan nog steeds een redelijke mogelijkheid met een kans van sla gen indien 1 man zich daarin wil spe cialiseren, en toch komen ér hier geen nieuwe bedrijven bij. Er is dan op een moment zeer zeker veel geld nodig om zoiets op te zetten maar dat is mijns inziens beter besteed dan in de aankoop van te dure grond want dat kan ekonomisch nooit ren dabel zijn. Een gemengd bedrijf met glas kan heel goed samengaan een Baren- drechts bedrijfstype genoemd welke echter door minder efficiënte be drijfsvoering soms wat negatieve in druk heeft. Men moet de teelten er wat naar aanpassen maar het grote voordeel is dat men bv. oogstpieken voor een groot deel zelf op kan van gen wat men in deze tijd niet over het hoofd moet zien. Op de fruitteeltbedrijven op de BE VELANDEN worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de fruitopstanden of vervanging van verouderde percelen. Het zetten van palen, aanleggen van de grasstroken, het planten van de jonge boompjes, het zijn handelin gen die allemaal even belangrijk zijn. Een nieuwe aanplant kost veel geld, enkel daarom is het noodzakelijk veel aandacht aan het planten te besteden. Vooraf goed bekijken, is het verse grond of oude boomgaard- grond, moet ik het drie rijen systeem planten of nog meerdere rijen in een bed, of is het voor mijn bedrijf beter de enkel rij te handhaven. Eén ding staat vast, enkel het beste plantmate- riaal is goed genoeg. Dit geldt zeker ook voor de palen de laatste jaren komt het maar al te vaak voor dat echt te dunne palen in de bossen zit ten. Maak goede afspraken met de leverancier en ruil de afgekeurde pa len om voor betere. Ga nog eens na of de bestuiving van het nieuw aan te leggen perceel goed is. Ook bij het planten kan men re kening houden met een sterke of zwakke groei. Plant bij een zwakke groei iets dieper. De laatste jaren is men bewust hoger gaan oculeren, zodat best wat dieper kan worden geplant, zolang de oculatieknobbel maar ruim boven de grond blijft. Op de huidige fruitmarkt zijn nog weinig prijsveranderingen waar neembaar. Alleen de peren houden goed prijs, vooral de Doyenné du Cornice is duur. Met een midden- prijs rond de ƒ1,50 wordt deze Ko ningin onder de peren eindelijk naar waarde betaald. Ook de nieuwe ras sen Elstar en Jonagold doen het re delijk goed. De Cox Orange kan goed meedoen, maar bij dit ras ko men veel partijen voor met te veel 60 en 65 mm, zodat de middenprijs van een mooie partij appels dan vlug te gen valt. De voorraden bewaarappels zouden volgens de geleerden kleiner zijn dan vorig jaar om deze tijd in Europa. Wanneer deze geluiden op waarheid berusten zijn er wat de prijsvorming betreft nog lichtpuntjes aan de horizon. Het sluiten van de veiling in Middelburg nu ongeveer een jaar geleden heeft o.a. tot gevolg dat de tuinders uit Walcheren zelden of nooit meer op de veiling komen. Hun produkten worden zoals bekend door een transportbedrijf naar de Z.H.Z. te Barendrecht vervoerd waar ze geveild worden. De tuinders zien dus praktisch nooit meer een keur meester en lopen ook veel minder vaak een kollega-tuinder tegen het lijf. Het missen van die kontakten blijkt in de nieuwe situatie het be langrijkste knelpunt. In Middelburg konden de tuinders de produkten van hun kollega's bekijken en vergelijken en daarmee hun voor deel doen. Ze menen dat het na pas één jaar veilen in Barendrecht moei lijk is nu al een evenwichtig oordeel te vormen. Het is zeker zo dat de wat grotere tuinders baat hebben bij het veilen in Barendrecht, omdat daar grotere kwantums aangevoerd kun nen worden. De heer H. Kesteloo uit Koudekerke: "In Middelburg moest je er rekening mee houden dat je niet te veel in één keer aanvoerde, dat kon de veiling gewoon niet verwerken. Als je nu een kas sla in een bepaalde week wilt leegoogsten dan kan dat". Ook de veilingprovisie is op de ZHZ veel lager: 4% tegen 8 a 9in Mid delburg. Vrachtkosten Een dit jaar zwaar wegend nadeel van het veilen in Barendrecht is voor de Walcherse tuinders het moeten beta len van de vrachtkosten van ca. 80 ct per kist. Vroeger vervoerden ze de produkten zelf met eigen arbeid en materiaal. Overigens wordt het be drag van 80 ct als zeer redelijk erva ren, maar in een jaar waarin bijna alle produkten slechte prijzen opbrengen gaan de kosten zwaarder meetellen. De heer M. Janse uit Vlissingen: "Als je zes bloemkolen per kist verzendt dan zijn er vier "voor de bode". Dat kan de bode niet helpen, maar daar door blijft er vooral in de iets minde re kwaliteitsklassen bar weinig over. De iets mindere kwaliteit werd in Middelburg toch nog al eens beter be taald dan nu op de ZHZ". Ook de heer Kesteloo is met de huidige situa tie niet geheel tevreden, maar meent toch dat voor de Walcherse tuinders de ZHZ niet te missen is. Een deel van de afzet liep overigens voor de slui ting in Middelburg ook al via Baren drecht, o.a. omdat de vraag daar groter was. Kleinere produkten Een teler die een meer uitgesproken voorstander was de Middelburgse vei ling open te houden is de heer Wz. Wondergem uit Ritthem. Als teler van in hoofdzaak kleinere produkten zoals peterselie, selderij en boontjes ondervindt hij meer problemen met de grote afstand dan kollega's die spruiten of witlof telen. Deze produk ten zijn maar korte tijd echt vers te houden, waardoor het moeilijk is ze in Barendrecht vers aan de veiling te krijgen. Dat was destijds in Middel burg wel goed mogelijk. Het iets min der vers aanvoeren komt regelrecht in de prijs tot uitdrukking. k Dat de techniek ook in de tuinbouw niet stilstaat, bewijst de meest mo derne en komputergestuurde sor- teermachine van Aweta, type KG 4/14. De Aweta sorteermachine type KG 4/14 die geplaatst is bij Fa. Gebr. Groene wegen aan de Drui- venstraat 105-D te Naaldwijk, sor teert niet meer op maat en kleur maar op gewicht en kleur. De machine bestaat uit vier sorteer- lijnen, veertien uitgangen en is voor zien van elf mechanische- en drie di gitale vulapparaten. De digitale vu- lapparaten zijn voorzien van de nieuwste type weegschalen die het gewicht van de kistjes op nul stellen. Het sorteersysteem bestaat uit een optische elektronische kleurmeting en elektronische weging tot op 2 gram nauwkeurig. Een staaltje van elektronische per- fektie dus! De fabrikant is: Aweta, Burg. Winkellaan 3, 2631 HG Noot dorp: de leverancier: Comtu BV, Patijnenburg 4, 2671 JD Naaldwijk (01740)25951. Cultiss Holland Weefselkweek Royal Sluis, Koninklijke Zaadbe- drijven en ir. J.J. Marelis hebben sa men een 'weefselkweekbedrijf gesticht: Cultiss Holland bv. Deze onderneming kan voor derden alle voorkomende weefselkweekaktivi- teiten uitvoeren. Cultiss Holland is gevestigd aan de Dorpeldijk 46, 3481 GW Harmeien (03483)2682. De di- rektie wordt gevoerd door ir. J.J. Marelis. Een goed begin is het halve werk. Zo kan men de start van het nieuwe perenseizoen betitelen. De veilingaanvoer t/m oktober was groter, de export loopt als een trein en de gemiddelde veilingprijzen liggen op een hoger niveau dan vorig jaar. De kwaliteit van de peren is goed. De vooruitzichten voor de rest van het seizoen zijn ook hoog gespan nen. De grenzen van de meeste Skandinavische landen, een belang rijk afzetgebied, zijn al vroeg opengegaan. Ook de oogst van de herfst en bewaarperen in de EG is weliswaar groter dan vorig jaar, maar ligt wel ruim onder die van 1983 en 1984 Sinds 1 juni 1985 worden ook de broeiers die bloembollen telen en de ze vervolgens op het eigen bedrijf ge bruiken voor de bloemproduktie, met de vakheffing bloembollen belast. Deze regeling geldt voorlopig voor tulpe-, hyacinte-, narcisse- en lelie- bollen. Het bloembollenbedrijfsle ven is van oordeel dat de heffing over deze bloembollen op zijn plaats is. Er wordt immers van een aantal aktiviteiten geprofiteerd die met vakheffingsgelden worden betaald. Te denken valt aan keuringen, on persoonlijke reklame en onderzoek. Aan alle bloembollenkwekers is ge vraagd welke soorten, hoeveel en welke maten zij gebruikt hebben in de eigen broeierij. De opgegeven aantallen worden ver volgens per maat omgerekend naar oppervlakte. De Prijzenkommissie, die door het Produktschap voor Siergewassen is ingesteld, stelt jaar lijks de waarde per RR vast, zodat Vrijdac 21 november 1986 j de basiswaarde van de afgebroeide bloembollen kan worden bepaald. De te betalen heffing bedraagt voor de oogst 1985 1,8% van deze basis waarde. Restitutie m.b.t. aangekochte bloembollen Naast de zelfgeteelde bloembollen, worden er ook bloembollen aange kocht voor de bloemproduktie. Indien aangetoond wordt, dat bij aankoop van deze bollen 1,5% vak heffing is betaald en de geoogste bloemen via de bloemenveiling zijn verkocht, kan men bij het P.V.S. 1 restitutie aanvragen over het be drag van de aangekochte bloembol len. Deze. aanvraag moet echter wel binnen 2 jaar na de datum van beta ling van de aangekochte bloembol len worden ingediend. Met nadruk wordt erop gewezen, dat alleen gerestitueerd wordt over de bollenwaarde, eksklusief behan- delingskosten. Wel veel Conference, maar weinig Doyenné du Cornice De Italianen hebben dit jaar meer pe ren geplukt dan vorig jaar. Vooral de oogst van Conference is met 136.000 ton 60% vergeleken met 1985) ruim uitgevallen. De grote areaaluit breiding van de laatste jaren begint z'n vruchten af te werpen. Ook de ko mende seizoenen moeten we rekening houden met een steeds grotere Ita liaanse produktie van het ras Confe rence. De oogst van Doyenné du Cornice in Italië is met 58.000 ton een kwart groter geschat dan vorig seizoen. Tabel 1 Nederland: Raming perenoogst 1986 vergeleken met voorgaande seizoenen x 1.000 ton 1986 Conference 56 144 Doyenné du Cornice 15 68 Beurré Hardy 7 140 Légipont 5 83 Bonne Louise 4 50 Overige 28 104 Totaal 115 107 1986 in van 1985 Bijna de helft hiervan bestaat uit Con ference. Na de terugval van dit ras in het vorig seizoen, ligt de produktie nu weer op een normaal niveau. Van Doyenné du Cornice en Bonne Loui se wordt een belangrijk kleinere oogst verwacht vergeleken met vorig sei zoen. Peren doen het beter dan appelen Omdat op de meeste fruitbedrijven in Nederland zowel peren als appelen ge teeld worden, hebben we de resulta ten van de afgelopen seizoenen eens op een rijtje gezet. Vanaf 1980/1981 gerekend is de veilingprijs voor peren 4 keer hoger geweest dan die voor ap pelen (zie tabel 2). Het verschil was gemiddeld ongevee» 20 cent. In de twee seizoenen ('81/'82 en '83/'84) dat de appelen duurder waren dan de peren, brachten de pe- Tabel 2 Veilingaanvoer en -prijs van 1985/1986. PGF ren relatief gezien nog een hoge prijs op. Ook dit seizoen ziet het er naar uit dat de veilingprijs voor peren ruim boven die van appelen zal komen te liggen. De resultaten voor peren ver tonen een vrij stabiel verloop, terwijl de veilingomzetten van appelen sterk wisselen. De konkurrentie In de komende jaren zal vooral Italië een belangrijke konkurrentie van Ne derland worden. Het areaal van Con ference is daar de laatste jaren enorm toegenomen. Dit seizoen denken de Italianen al 60% meer Conference peren te oogsten dan in 1985/'86. Ook in België is het areaal de laatste jaren uitgebreid. Omdat de Neder landse fruittelers zich ook steeds meer op de Conference toeleggen zal dit in de toekomst weieens tot een nog (te?) grotere konkurrentie kunnen leiden. Hierin schuilt een reëel gevaar, om dat het Nederlandse perenassortiment nogal eenzijdig is. In tegenstelling tot de appelen zijn er de laatste jaren geen nieuwe perenrassen op de markt gekomen. Vee klasse I Om de konkurrentie zo goed moge lijk aan te kunnen, heeft het Produkt schap voor Groenten en Fruit als proef voor het perenras Doyenné du Cornice evenals bij enkele andere ap pelrassen, besloten om i.v.m. het nieuwe seizoen verplicht te sorteren op 5 mm. Deze regeling geldt voor de klassen I en II vanaf 75 tot 85 mm. marktinfo PGF appelen en peren van 1980/1981 t/m '80/ '81/ '82/ '83/ '84/ '85/ De Nederlandse perenproduktie is ge raamd op 115.000 ton (zie tabel 2). '81 '82 '83 '84 '85 '86 Appelen Veilingaanvoer (1.000 ton) 345 192 316 230 277 210 gemiddelde veilingprijs (ct/kg) 52 129 54 104 69 82 omzet (min gld.) 179 248 171 239 191 172 Peren Veilingaanvoer (1.000 ton) 89 71 88 88 74 73 gemiddelde veilingprijs (ct/kg) 77 116 91 93 88 98 omzet (min gld.) 69 82 80 82 65 71 45

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15