Stabilisatie van graszaadteelt bij ca. 20.000 ha lijkt gewenst 'Na oogst Prijsverwachtingen van meeste soorten goed Tabel 2 Aandeel van de belangrijkste soorten graszaad in procenten van het Nederlands areaal 1970 1975 1980 1986 De graszaadteelt in Nederland heeft de laatste jaren een omvang van zo'n 15.000-20.000 ha. Op dit moment zijn de prijsverwachtin gen van de meeste soorten goed. Gezien het marktgebeuren van vraag en aanbod bij dit vrije pro- dukt lijkt een stabilisatie van de teelt rond 20.000 ha wenselijk. Wanneer de teler voldoende ken nis van en aandacht voor dit ge was heeft, kan graszaad zeker konkurreren met de granen. Wel zijn de kg-opbrengsten per ha minder zeker. Deze zullen van jaar tot jaar sterk variëren. De drie grote gewassen voor de akker bouwbedrijven, granen, aardappelen en suikerbieten besloegen in 1986 in Nederland samen 84% van de totale oppervlakte akkerbouwgewassen ex- klusief de oppervlakte snijmais. In het zuidwestelijk kleigebied is dat duide lijk lager, namelijk 76%. De overige gewassen hebben in het Zuidwesten een groot aandeel in het bouwplan. Het aandeel graszaad is 6,4% t.o.v. 3,4% in Nederland. De laatste jaren ligt het areaal gras zaad in Nederland tussen de 15.000 en 20.000 ha. In 1985 bedroeg de opper vlakte graszaad 15.500 ha. Dit klei nere areaal is mede te wijten aan de moeilijkheden rond de inzaai tenge volge van de weersomstandigheden in 1984. Voor het oogstjaar 1986 was het areaal uitgebreid tot ruim 19.000 ha. In het zuidwestelijk kleigebied ligt hiervan 11.500 ha of 60% van het lan delijk areaal. Dit is vooral een gevolg van de mindere intensiteit van het bouwplan. Zie tabel 1. Tabel 1 Aandeel van de gewassen in het bouwplan in van de totale op pervlakte akkerbouw exklusief snij mais (CBS 1986) Gewas Granen Aardappelen Suikerbieten Neder- Zuidwes- land telijk klei gebied 30 33 30 22 24 21 Subtotaal Overig waarvan graszaad 84 16 3,4 76 24 6,4 Marktvooruitzichten De afzetmogelijkheden en de prijzen van graszaden zijn op dit moment gunstig, vooral van de fijne grassoor ten als veldbeemd. De graszaadteelt wordt door de EEG ondersteund door middel van een bedrag per kg gecer tificeerd zaaizaad afhankelijk van de soort. Deze toeslag bedraagt voor timothee ƒ181,29, veldbeemd ƒ80,48, rood- zwenkgras ƒ76,42 en voor Engels raaigras, afhankelijk van het ras, ƒ39,56, ƒ56,36 of ƒ72,35 per 100 kg gecertificeerd zaad voor het seizoen 1986/1987. De prijs moet verder uit de markt ko men en is dus onderhevig aan het nor male spel van vraag en aanbod binnen de EEG en op de wereldmarkt. Bin nen Nederland is een aantal gere nommeerde kwekers- handelaren gevestigd die over goede rassen be schikken. Deze Nederlandse rassen worden ook in het buitenland, met name in Dene marken, onder licentie geteeld. Door de lage koers van het pond en de dol lar is konkurrentie te verwachten uit Engeland en Amerika. Gezien het marktgebeuren van vraag en aanbod bij dit vrije produkt lijkt een stabili satie van de teelt rond 20.000 ha voor de komende jaren wellicht het meest gewenst. De teelt van graszaad is geheel een kontraktteelt. Bij de partikuliere fir ma's zijn dit participatiekontrakten meestal op basis 75-25. Hierbij is van de gemiddelde verkoopprijs na aftrek van de verkoopkosten 75% voor de teler en 25% voor de kweker - han delaar, terwijl de EEG-toeslag volle dig voor de teler is. Er wordt meestal een minimum prijs gehanteerd, terwijl er ook vaste prijskontrakten zijn. De vertrouwenscommissies die bij de fir ma's zijn ingesteld kontroleren deze gang van zaken. De firma's zullen in het algemeen die arealen en rassen proberen te kon trakteren waarvoor zij ook afzet ver wachten, al blijven er natuurlijk altijd verrassingen en tegenvallers zowel bij de produktie als bij de afzet. Raaigrassen Volgens tabel 2 is het aandeel Engels raaigras gegroeid tot ongeveer de helft van het totale areaal. Veelal wordt Engels raaigras eenmaal geoogst doch de laatste jaren komt er meer belangstelling voor twee oogstjaren. De teelt is betrekkelijk eenvoudig ver geleken met de gazongrassen en ook de kg-opbrengst is wat minder aan sterke schommelingen onderhevig. Het kan gezaaid worden zowel onder dekvrucht als in september in open land. Deze soort past dus goed op de bedrijven met veel rooivruchten in het bouwplan. Naast de hooitypen en de weidetypen staan de laatste jaren de moderne grasveldtypen sterk in de be langstelling. De teelt van Italiaans raaigras is de laatste jaren in Neder land beperkter van omvang gewor den. Deze teelt is vooral interessant op de zandgronden en op de gemeng de bedrijven waar in het voorjaar in mei eerst nog een snede ruwvor kan worden gewonnen waarna het gewas blijft liggen voor de zaad teelt. Gazongrassen: veldbeemd en roodzwenk Het veldbeemd is wel de moeilijkst te telen grassoort maar kan door de gel delijke opbrengst per ha het hoogste saldo geven van de 4 belangrijkste graszaadsoorten. Zowel veldbeemd als roodzwenk zijn langzaam groeien de soorten en dienen onder dekvrucht te worden gezaaid. Aangezien ze meestal 2 oogstjaren blijven liggen, plegen ze nogal een aanslag op de sa menstelling van het bouwplan. In een intensief bouwplan met 50% of meer rooivruchten passen deze soorten dan ook niet zo goed. Daar waar 1 op 4 teelt vanwege vruchtwis- selingseisen niet goed mogelijk of ge wenst geacht wordt, zijn er wel goede mogelijkheden voor deze teelten. Een ruimer bouwplan geeft een grotere bodemvruchtbaarheid, minder bo demgebonden ziekten en mede daar door vaak hogere opbrengsten. Een tweejarige graszaadstoppel in kombinatie met een nateelt als wik ken laat een uitstekende grond ach ter voor het volgende gewas, meestal aardappelen of bieten. Vereist is een goede kennis van de teelt. De diverse teeltmaatregelen als de keuze van de dekvrucht, najaarsbehandeling en de bemesting hebben een grote invloed op het aantal zaadstengels en dus op "de opbrengst. Het weer tijdens de zaadzetting in het voorjaar is van gro te invloed op de verschillen in kg op brengst tussen de soorten en de jaren onderling. Toch weten goede telers die veel zorg aan hun graszaad besteden goede op brengsten te behalen. Ook de moge lijkheid van een goede graanopslag en grassenbestrijding is van invloed op de keuze van de te telen grassoort. Zo kan in de zwenkgrassen Fusilade of Fervinal toegepast worden tegen duist en tarwe-opslag. In veldbeemd is hier tegen alleen het minder bedrijfszeke- re en soms ook schade veroorzakende middel TCA voorhanden. De ervaren graszaadtelers zaaien veldbeemd dan ook het liefst onder dekvrucht vlas of erwten. Roodzwenkgras met forse uitlopers wordt in Nederland vrijwel niet meer geteeld. Deze week heeft Droogbedrijf J.G. Timmerman BV te Kortge- ne nog overjarig gras geoogst van een graszaadperceel bij de heer J.J. Goense te Ovezande. Het gewas zou worden onderge- ploegd maar door er na de gras- zaadoogst nog eens ca. 300 kg KAS op te strooien is de groei weer flink op gang gekomen. De heer Timmerman meent dat deze 'naoogst' voor zowel de boer als de drogerij best interssant is; 'de boer vangt toch nog tussen ƒ200,en ƒ300,gulden per ha ekstra, terwijl wij het gewas best kunnen verwerken. Ze levert wel iswaar niet de kwaliteit van luzer ne maar er is een markt voor en de afzet vormt voor ons geen probleem'. De machine op de foto oogst bij Goense engels raai van het hooitype. Timmerman verwerkt jaarlijks ca. 1500 ha lu cerne en aansluitend in het na jaar ca. 1000 ha groenbemester. Dit najaar overigens minder want als gevolg van uit vriezen, Tribunil-schade en droogte zijn enige honderden ha's uitgeval len. Ook groene luizen hebben schade aangericht. De verwer king van het produkt is dit jaar goed verlopen. Wel heeft het droogbedrijf als gevolg van de droogte afgelopen zomer ca. 3 weken stilgelegen; als gevolg van vochttekort was de groei uit het gewas. Daardoor ligt de produk tie ca. 10% achter bij andere ja ren, een achterstand die volgens de heer Timmerman niet meer in gelopen kan worden. J.W. Engels raaigras 23 40 47 53 Italiaans raaigras 17 11 6 5 Veldbeemd 20 19 23 17 Roodzwenk 21 24 16 13 Overige soorten 19 6 8 12 Totaal 100 100 100 100 Tabel 3 Geschikte dekvruchten of open land zaai winter- z. tarwe vlas blauw- open land tarwe z.gerst erwten veldbonen maan zaad Engels raaigras x Veldbeemd x Roodzwenk gewoon x Roodzwenk fijne uitl. x Roodzwenk forse uitl. x x x x x x x x x In het Zuidwesten wordt 6,4% van het totale akkerbouwareaal door graszaad teelt ingenomen. Tabel 4 Saldoberekening per gewas Gewas Winter Voer- Engels Engels Veld Roodzwe nk tarwe erwten raai raai beemd gewoon en h.t. g.v.t. fijne uitl. kg opbrengst/ha 8000 5000 1750 1350 1300 1100 prijs per kg 1) 0,47 0,82 2,40 3,30 3,60 3,90 .stro ton/ha 4,4 1,5 8 6 5 4 prijs per ton 80 120 120 120 140 100 a. geldopbrengst 4110 4280 5160 5175 5380 4690 toegerekende kosten: zaaizaad 190 390 40 50 30 30 bemesting 305 215 220 240 250 205 onkruidbestr. 200 200 300 300 250 185 ziektebestr. 240 120 10 10 50 verzekering, rente 60 60 60 60 80 70 keuring, analyse 145 145 140 140 transport 95 85 70 60 drogen 145 200 320 270 schonen 360 330 395 470 loonwerk 550 615 1000 920 940 900 b. totaal 1690 1800 2550 2410 2205 2060 Saldo (a-b) 2420 2480 2610 2765 3175 2630 1) Voor graszaad is de genoemde telersprijs inklusief de EEG-toeslag. Engels raaigras kan in september ge zaaid worden tot uiterlijk 1 oktober. Vroege hooitypen echter niet later dan de derde week van september, daar na wordt de opbrengst belangrijk minder. Op de lichte gronden wordt open land zaai het meest toegepast. Op de zware gronden kan beter on der dekvrucht gezaaid worden, b.v. onder wintertarwe in maart - april. Veldbeemd en roodzwenk dienen on der wintertarwe gezaaid te worden zo spoedig mogelijk na het zaaien van de tarwe tot uiterlijk in december. Bij teeltmaatregelen in de tarwe dient re kening te worden gehouden met het ondergezaaide gras. Zo zijn rassen met een goede geschikt heid als dekvrucht zoals Arminda, laurus, Miller, rijenzaai op 25 cm, niet te veel zaaizaad en een niet te for se eerste N-gift gunstig voor het gras zaad en weinig nadelig voor de tarwe-opbrengst. Met de toepassing van bodemherbiciden dient ook reke ning te worden gehouden. Om die re den kan veldbeemd niet gezaaid worden onder blauwmaanzaad i.v.m. de Asuloxbespuiting, roodzwenk kan daar beter tegen. Bij de dekvrucht erwten is het nieu we ras Solara het meest geschikt. Saldo De saldovergelijking in tabel 4 spreekt voor zich. Het geeft een indruk van de mogelijkheden en de verschillen die er zijn. Bij graszaad hebben we te maken met niet alleen verschillende soorten maar ook vele verschillende rassen, waar voor ook verschillende minimumprij zen gelden. De hier vermelde prijzen per kg zijn iets verhoogde minimum prijzen voor de belangrijkste rassen omdat er meestal wel een nabetaling plaatsvindt. Voor oogst 1985 en 1986 zijn de uit te betalen telersprijzen ho ger, vooral voor veldbeemd door de gunstige marktprijs. In de tabel is er bij Engels raaigras van uitgegaan dat van stam wordt gedorst. Het kan ech ter ook worden voorgemaaid en uit zwad worden gedorst, waardoor er geen of veel minder droogkosten zijn. De saldo's van graszaad zijn onder gemiddelde omstandigheden konkur- rerend met wintertarwe en voererw- ten. Medebepalend zijn de werkelijke kg-opbrengsten die op een bepaald bedrijf haalbaar zijn, de prijs en af- zetvooruitzichten en de inpasbaarheid in het totale bouwplan. De oogst valt op een gunstig tijdstip en het laat een goede stoppel na voor het volggewas. Graszaad geeft verruiming in het bouwplan en vereist geen extra in vesteringen in werktuigen of ge bouwen. Namens de Konsulentschappen voor de Akker- en Tuinbouw in Zuidwest Nederland, ing. A. Bakker, bedrijfsvoorlichter CAT-Goes 12 Vrijdag 21 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12