Landbouwschap: Voorstellen Europese Commissie tegen varkenspest gaan te ver Wortelrot bedreigt maisteelt Toename varkensstapel niet alleen gevolg van uitzonderingsbepalingen Interimwet Braks waarschuwt voor instorten varkensmarkt Videotex-projekt rundveehouderij van start Melkfabriek Coberco vervolgd wegens medewerking aan melkfraude Rekord export kaas Toepassing van melkzuurbakteriën bij het inkuilen Interimwet fataal voor varkensboeren Het Landbouwschap vindt de voor stellen van de Europese Commissie voor de bestrijding van de klassieke varkenspest te ver gaan. Het plan om bij een uitbraak van de ziekte geënte varkens en vers vlees van deze dieren zes maanden binnen het entgebied te houden maakt volgens het Land bouwschap de bestrijding van de ziek te alleen maar moeilijker. Ook vreest het Landbouwschap dat door een der gelijke maatregel bedrijven kapot gaan. Dit schrijft het Landbouwschap in een brief aan minister Braks, die volgens het schap niet akkoord mag gaan met de voorstellen in Brussel. De Europese Commissie stelt tevens voor om de vergoeding aan een lidstaat te beperken bij een uitbraak van klassieke varkenspest. Een derge lijke tegemoetkoming in de kosten zou alleen voor de eerste twintig be drijven moeten gelden. Volgens het Landbouwschap is deze grens voor EG-lidstatën met gebieden met veel varkens te laag. (Op dit moment krij gen de lidstaten nog vijftig procent van de totale kosten vergoed bij het opruimen van varkens op besmette bedrijven.) De Commissie wil het bestrijdingspro gramma tegen klassieke varkenspest intensiveren maar stelt minder geld beschikbaar, zo konstateert het Land bouwschap. Als bij een uitbraak van klassieke var kenspest tot zes maanden na de uit braak geënte varkens en vers vlees de entgebieden niet mogen verlaten komt de sektor en de EG bij het uit de markt nemen van varkensvlees via de interventieregeling voor aanzienlijke kosten te staan, aldus het Land bouwschap. 'De omvang van de varkensstapel in Nederland is sinds de invoering van de interimwetbeperking varkens- en pluimveehouderijen met 21% toege nomen. Daarbij gaat het om een toe name, die op te maken is uit de mei telling 1986 in verhouding tot de meitelling 1984. In de belangrijkste mestoverschotprovincies - dat zijn Noord-Brabant, Limburg, Gelder land en Overijssel - is de toename: 26,8% voor Noord-Brabant; 21,2% voor Limburg, 14,9% voor Gelder land en 17,3% voor Overijssel. Deze toenames zijn niet alleen het gevolg van de uitzonderingsbepalingen op de interimwet'. Aldus minister ir. G. Braks op 6 no vember jl. in de Tweede Kamer, tij dens een interpellatie, die was aange vraagd door ir. R. Tazelaar. Volgens de bewindsman hoeft het begrip referentie-aantal uit de inte rimwet niet in alle gevallen betrek king te hebben op het bij de meitel ling 1984 opgegeven aantal dieren. Dit aantal kan óf hoger zijn in ver band met bijzondere bedrijfsom standigheden ten tijde van die mei telling óf in verband met nog toege laten vestiging of uitbreiding na de meitelling 1984, maar duidelijk voor 3 november 1984, de invoeringsda tum van de interimwet. Daarnaast heeft hij de stellige in druk, dat in verband met de bestaan de en komende stringente mestregel- geving, de meitelling 1986 een betere weerspiegeling van de werkelijkheid geeft dan de meitelling 1984. Van fraude is dan ook geen sprake. De Algemene Inspektiedienst heeft wel een aantal overtredingen ge- konstateerd, waarvan procesverbaal is opgemaakt. Dit aantal is echter ui termate gering. 'Na 1 januari komt de lang verwach te instorting van de varkensmarkt. Varkens worden nu op de bedrijven vastgehouden vanwege het vaststel len van referentieaantallen op 31 de cember a.s. met het oog op de nieu we mestwetten. Ook mensen die wel het normale afzetpatroon volgen, zijn hiervan het slachtoffer'. Dit zei minister Braks vorige week in een overleg met de Tweede Kamer tij dens een uitgebreide kommissiever gadering over onder andere kwali teitszorg in de land- en tuinbouw. Minister Braks zei de kans op insleep van ziekten door varkensimporten uit België niet zo groot te achten, want de biggenprijs is in België even als in West-Duitsland hoger dan in ons land. Hij bevestigde dat er voortdurend varkenspest heerst bij onze zuiderburen. Wat betreft het plan van de Stichting Gezondheids dienst voor Dieren om Nederland in twee regio's te verdelen ten aanzien van varkenspest erkende de be windsman dat dit de handel niet zal bevorderen. In september jl. heeft de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw goedkeuring verleend aan het Raamplan Videotex-Projekt Rundveehouderij. Dit betekent dat met de gedetailleerde uitwerking van het projekt kan worden gestart. In de proef kunnen de deelnemende veehouders met een videotex terminal (eenvoudig toetsenbord met beeld scherm) informatie uitwisselen met hun organisaties. De informatie heeft o.a. betrekking op: leverings- en kwa- liteitsgegevens van de melk, planning De Stichting voor Plantenveredeling SVP te Wageningen, een instituut behorende tot de Direktie Land bouwkundig Onderzoek, heeft de Nederlandse maisveredelaars een vijftal nieuwe maispopulaties ter be schikking gesteld. De betreffende se- lekties zijn het resultaat van SVP- onderzoek naar koudetolerantie bij mais. De selekties zijn bestemd voor de veredelingsprogramma's omtrent koudetolerantie van de partikuliere kweekbedrijven. Onder Nederlandse omstandigheden kan koude toleran tie in mais een opbrengstverhoging van ongeveer 800 kg drogestof opleveren. Het ter beschikking gestelde koude- tolerante maismateriaal valt onder te verdelen in drie groepen. Een deel van het materiaal vertoont een hoge mate van resistentie tegen het afster ven van de wortels als gevolg van koude (wortelnecrose). Een ander deel van het materiaal is geselekteerd op hoge groeikracht bij lage tempe raturen. Het betreft hier 'dent'- materiaal, materiaal waarin de groeikracht bij lage temperatuur over het algemeen te wensen over laat. Dit in tegenstelling tot 'flint'- materiaal. De in de praktijk geteelde rassen zijn meestal hybriden van 'dent'- en 'flint'-inteeltlijnen. Grote groeikracht bij lage temperaturen is in 'dent'-materiaal dan ook zeer ge wenst. Het derde en laatste deel van het materiaal vertoont een hoge ma te van resistentie tegen vergeling van de bladeren als gevolg van koude (chlorose). De partikuliere kweekbe drijven kunnen de ter beschikking gestelde maispopulaties nog dit jaar gebruiken voor hun 'winter- vermeerdering' in warmere streken. Kontinu maisteelt kost opbrengst. Daar zijn de deskundigen het roe rend over eens. De Landbouwhogeschool in Wageningen stelde in 1984 en 1985 zelfs een opbrengstdaling van 15-20% vast. Belangrijk ste oorzaak: wortelrot. Deze ziekte is zo genoemd omdat op de wor tels bruine plekken voorkomen waardoor ze versneld afsterven. Bo vengronds ziet men alleen dat de mais wat korter blijft en de stengels dunner zijn. Vruchtwisseling Vruchtwisseling is de enige oplossing voor wortelrot. Zo komt bij mais die op gescheurd grasland wordt geteeld geen wortelrot voor. Zeker wanneer het op uw bedrijf niet uitmaakt waar u mais en waar u gras teelt, is het verstandig om de mogelijkheden van vruchtwisseling te benutten. Het onderzoek naar wortelrot staat echter nog in de kinderschoenen en daarom is het nog te vroeg om ook in andere situaties tot vruchtwisse ling over te gaan. Maar dat de maisteelt meer aandacht verdient is duidelijk. Het is nu het ideale moment om uw maisland te kontroleren op wortel- rot. Graaf wat planten op, laat de kluit een tijd weken in een teil, leg de kluit op een fijne zeef en spoel de grond er voorzichtig af. Wanneer de wortels er glad en blank uitzien en hoogstens hier en daar een bruin plekje hebben is er niets aan de hand. Komen er echter grote bruine plekken op de wortels voor en zijn veel wortels draadvormig, ver schrompeld en bruin/zwart dan is er sprake van wortelrot. Kritiek op eksportnotitie Op verzoek van de Kamer heeft mi nister Braks een notitie opgesteld over het eksportbevorderingsbeleid van het ministerie van Landbouw. Na kritiek hierop uit de Kamer dat deze notitie in diepte tekort schiet somde Braks een aantal sterke kan ten van onze agrarische eksport op: prompte levering van mogelijk grote hoeveelheden van konstante kwali teit tegen konkurrerende prijzen. Echt zorgen over de daling van de agrarischè uitvoer maakt de minister zich niet. 'Qua volume is er geen da ling in het eerste halfjaar geweest, wel is de prijs lager. Maar daar staat tegenover dat de invoerprijs nog ver der is gedaald, zodat de agrarische handelsbalans zelfs een toenemend batig saldo laat zien', aldus minister Braks. Hij voegde daar wel aan toe zich bezorgd te maken over de natio nale steun die de Westduitse boeren ontvangen: 'De Bondsrepubliek is een belangrijke agrarische ekspor- teur geworden, die in de top-5 staat'. Bij mais die geteeld wordt op gescheurd grasland komt geen wortelrot voor. Justitie in Zutphen zal de melkfabriek Coberco vervolgen wegens mede plichtigheid aan melkfraude. Volgens de Zutphense officier van justitie, mr. P. Cremers, heeft het bedrijf zich via een juridische konstruktie mede schuldig gemaakt aan ontduiking van de superheffing op melk. Dat is ge bleken uit een uitgebreid onderzoek van de Algemene Inspektie Dienst (AID) van het ministerie van land bouw en visserij. Volgens mr. Cre mers, die dit maandag bevestigde, gaat het in totaal om 130 zaken, waar bij melkveehouders die meer melk hadden dan volgens de quota was toe gestaan, dat teveel "doorschoven" naar andere melkveehouders. De "zwarte" melk kwam dan onder een andere naam binnen bij de melkfa brieken, waardoor de leden van Co berco in totaliteit meer melk konden leveren dan in EG-verband is toe gestaan. melkgeld/voerkosten, melkkontrole- gegevens, koegegevens, stiergegevens, K.I., koekalender, berekening voer- advies en uitslagen koecelgetal. Met Videotex is een snellere en uitvoe riger informatie-uitwisseling moge lijk. Doel van de proef is na te gaan wat de waarde ervan is voor de be drijfsvoering op het individuele be drijf en of op deze wijze een efficiëntere dienstverlening door de organisaties kan worden gerealiseerd. Het proefprojekt, dat zal worden uit gevoerd in Friesland, beslaat een pe riode van drie jaar. In de zuivel is het ondanks ernstige overschotten - niet allemaal kommer en kwel. Dat blijkt uit een uiterst verheugend record bij de kaasex port. In de week van 2 november t/m 9 november werd een nog nim mer eerder bereikte hoeveelheid van 8.500 ton kaas geëxporteerd. In de vergelijkbare weken in november in 1985 en 1984 werd resp. 6.750 en 6.950 ton uitgevoerd". De voorzitter van het produktschap voor zuivel drs. H. Schelhaas deelde dit mee tij dens de openbare vergadering van het schap 19 november j.l. in Woer den. Het nu bereikte record is een afspiegeling van de huidige goede Terwijl het gebruik van toevoegmid delen bij in het inkuilen de laatste ja ren sterk is toegenomen - bijna een kwart van al het gemaaide gras wordt momenteel met een toevoeging inge kuild - krijgt het gebruik van melkzuurbakterie-preparaten (inocu- lanten genoemd) ook steeds meer be langstelling. In Nederland zijn nu 5-10 verschillende preparaten ver krijgbaar, maar de toepassing in de praktijk is nog beperkt. Inoculanten hebben ten opzichte van de meer traditionele toevoegmiddelen voor kuilvoer duidelijke voordelen. Niet de agressieve kracht van zuren en relatief kleine benodigde hoe veelheden. Uit onderzoek is gebleken dat toepas sing enkele beperkingen kent. Toepas sing op gras met een laag suiker- of ds-gehalte heeft geen resultaat. Bij voldoende suiker en ds in het gras werd in laboratoriumproeven gemid deld 20-30 g/kg ds minder verlies ge vonden. Meer informatie over de achtergron den van het gebruik van inoculanten en een overzicht van de huidige inzich ten over de toepassingsmogelijkheden zijn te lezen in de onlangs verschenen Mededelingen IVVO no. 7 "Toepas sing van melkzuurbakteriën bij het in kuilen". U kunt deze bestellen door overmaking van F1 7,50 op postgi ro 66.84.70 t.n.v. van Afd. Publ. IV VO, Postbus 160, 8200 AD Lelystad onder vermelding van Mededelingen IVVO no. 7. gang van zaken. Dit jaar floreert de kaasexport als nimmer tevoren. De stijging van de kaasafzet betreft de volvette soorten; vooral de Maas dammer blijft zich goed ontwikke len. Het zal volgens Schelhaas naar schatting nog ca. 5 jaar duren, dat 50% van de Nederlander melk tot kaas verwerkt wordt, zulks afhanke lijk van de (stijgende) kaasafzet en de dalende melkproduktie. Momenteel bedraagt de boerenkaas bereiding nog slechts een kleine 7% van de totale Nederlandse kaaspro- duktie. Ook voor de boerenkaas was 1986 een zeer goed jaar, de prijzen van boerenkaas zijn tot nu toe zeer goed geweest, terwijl de produktie met ca. Als gevolg van de invoering van de interim-mestwet in 1984 hangt tussen de 100 en 200 Brabantse varkensboeren een faillissement boven het hoofd. Het aantal boe ren dat door de wet in financiële moeilijkheden raakt, zal echter nog hoger uitkomen. Dit stelt de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond op een bijeenkomst in Tilburg. Volgens de NCB is de wet juridisch een on ding en de voorbode van een for se sanering onder de varkensboeren. Bovendien zou de interimwet ertoe hebben bijgedra gen dat het aantal varkens in Ne derland met ruim een miljoen is toegenomen. 4% is gestegen. Gezien het traditio nele karakter van de boerenkaasbe reiding en de hoge waardering van de consument voor het produkt zal het huidige produktieniveau zich ze ker kunnen handhaven, aldus de heer Schelhaas die tenslotte nog op merkte dat een beter rendement kan verder bereikt worden door invoe ring van een kwaliteitsgarantie - zo mogelijk een duidelijk herkenbaar merk -, een verhoging van de gemid delde kwaliteit en een nu mogelijk geworden uitbreiding van de collec tieve reclame. Vrijdag 21 november 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11