praktijk Hamsterwoede in vee neemt toe 'Het oog van de meester' Als een spiegel in de zon Veehouders krijgen veel te verduren Geen visite zonder patatten Verschillend antwoord.... Op de WALCHERSE velden begint het er nu wat winters uit te zien. Veel percelen akkerland zijn op winter- voor geploegd. Het veld is bijna leeg, op enkele percelen suikerbieten na. Dankzij het gunstige weer van de laatste week kon het veldwerk weer vlot uitgevoerd worden. Na de regenval is ook de inzaai van wintertarwe weer hervat. De vroeg gezaaide tarwe staat er over het alge meen goed op. Door het zachte weer van de laatste tijd zit er flink de groei in. Wat we kwijtraken aan bie- tengroen wordt weer vervangen door het frisse groen van de tarweplanten. We hebben de indruk dat er in ons gebied weer een flink areaal is ge zaaid. Of dit ook werkelijk zo is zal later wel blijken. De omstandighe den zijn er wel naar. Goede kg- opbrengsten en een nog meevallende prijs in 1986. De alternatieven wor den ook minder. Suikerbietenteelt alleen op die bedrijven op basis van een gemiddelde van een drietal voor gaande jaren. Hetgeen neerkomt op vermindering van het areaal en geen nieuwe bietentelers meer. Nu het veldwerk weer bijna klaar is zullen de werkzaamheden zich weer meer verleggen binnen en rondom de bedrijfsgebouwen. Naarmate het vee opgestald wordt vraagt dit ook meer verzorging. De voedervoorziening is op de meeste bedrijven wel gewaar borgd. Voederbieten en snijmais hebben goede opbrengsten gegeven. Op veel bedrijven zal onderhoud van bedrijfsgebouwen en inventaris weer ter hand worden genomen. Wat daar door eigen arbeid aan kan worden verricht is meegenomen. We zeggen niet dat de uurlonen van in te scha kelen vakmensen te hoog zijn, maar het loonbedrag is dikwijls het groot ste bestanddeel van de nota. De zorg voor de te bewaren produk- ten op het bedrijf, vraagt ook weer de nodige aandacht. Een geregelde kontrole van het te bewaren produkt is noodzakelijk. Ook hier geldt 'Het oog van de meester....'. We hebben de indruk dat het met de kwaliteit van de zaaiuien in ons gebied nog re delijk goed gesteld is. We doelen hiermee voornamelijk op een kopro- taantasting. Kontrole hierop dient wekelijks te gebeuren. In het begin is de aantasting uitwendig niet waar te nemen. Om een aantasting te zien moet de hals uitgepeld worden, al dus de nieuwsbrief van de Snuif. De prijs van de uien is momenteel zeer matig en van de aardappelen ook maar matig. Toch blijft men de prijsontwikkeling optimistischer zien dan vorig seizoen. Ook de prijs van de bruine bonen wil niet om hoog. De huidige prijs is te laag. Jammer! In ons gebied is er veel kennis en ambitie aanwezig om dit gewas te telen. Veel grond is geschikt voor de teelt. Voor een lonende teelt zou de prijs toch wel ƒ175,—100 kg dienen te zijn. Wanneer we zo alle berichten horen over grote overschotten van diverse agrarische produkten en te verwach ten prijsmaatregelen dan ziet de toe komst voor de boer er niet zo roos kleurig uit. We vrezen dat de ko mende vergaderingen in de a.s. win ter dikwijls in het teken zullen staan van bovengenoemde problemen. Ge tracht moet worden de problemen voor zover mogelijk, op te lossen of proberen te omzeilen. Hieraan geza menlijk werken is noodzaak. De meeste agariërs in MIDDEN- EN OOST-BRABANT profiteren van de gunstige weersomstandigheden omstreeks begin november. Het grootste deel van de veestapel loopt overdag in de weide. Jongvee en droogstaande koeien zijn vaak dag en nacht in de weide. Het melkge vende vee moet flink bijgevoerd worden, wil je over het hele jaar ge nomen tot goede produktieresulta- ten komen. Over het algemeen is nog voldoende weidegras voorradig. De snijmais- oogst begint op z'n eind te lopen. Sedert de slechte weersomstandighe den van 20 oktober is de oogstkapa- citeit per dag tot maksimaal 50% te ruggelopen. Hierdoor heeft het maisseizoen ongeveer een week lan ger geduurd. Vaak moesten de maispercelen aan één zijde gemaaid worden. Dit is nogal tijdrovend. Op 20 oktober was ongeveer 60% ge- hakseld. Binnenkort komen nieuwe EG- Lage luchten trekken over de lage landen van de WESTHOEK. Helde re luchten afgewisseld door duidelijk getekende donkere wolken, waar zo 'n kledderbui uit kan vallen. Dat is november. De maand van de elfde van de elfde. De kinderen trot seren regen en wind en trekken over ons kleine dorp. Voor een paar cen ten, een appel of peer, liedjes zin gend. In deze maand proberen wij boeren zoveel mogelijk het buiten werk klaar te krijgen. Ik dacht dat wij niet mochten mopperen. Steeds meer vlakken met rechte voren, la ten zien dat hier geploegd is. Ook de groenbemester moet er aan geloven al valt het niet mee deze netjes in or de te krijgen. Op sommige plaatsen lukte het zonder voorschar. Men moet dan genoegen nemen met wat groen van het mosterdzaad dat te zien blijft. Van stropen echter geen De veldwerkzaamheden zijn in de eerste week van november weer goed van start gegaan. We moeten maar hopen op redelijk weer in deze maand, want er moet nog heel wat werk gebeuren. De laatste weken van oktober hebben THOLEN EN ST. PHILIPSLANI) er voor ge zorgd dat we enigszins achter liggen op het schema. Vrij veel bieten en knolselderij moe ten nog worden geoogst en ook alle tarwe is nog niet ingezaaid. Het win- tervoor ploegen is goed op gang ge komen. Als dit onder, redelijke weersomstandigheden plaats kan vinden is dit een goed begin voor het jaar 1987. In alle week- en dagbla den Ieren we dat velerlei instanties, organisaties e.d. hun mening ken baar maken ter vermindering van de overproduktie. Enkele tientallen ja ren geleden is op velerlei manieren de agrarische sector geadviseerd de produktie zo hoog mogelijk op te voeren. Een goed en goedkoop voedselpakket was de opdracht. Grote investeringen werden gedaan, subsidies verstrekt en de investerin gen in de produktie namen een aan vang. Onderzoek, voorlichting e.d. verhoogden de opbrengsten en de overschotten dienden zich aan. Men sprak in het begin nog van incidente le overschotten en die waren dan ook nog wel weg te werken. Maar de- boer investeerde en produceerde Vrijdag 14 november 1986 regels, die betrekking hebben op de zg. 'klassieke varkenspest'. Zoals nu de plannen zijn, zal in de toekomst een verbod komen op het voorbe hoedend varkenspest enten. Boven dien zullen de besmette regio's, waarbinnen varkens vervoerd mo gen worden, aanzienlijk vergroot worden. Ook zullen nog aanvullende bepalingen worden toegevoegd, zo als b.v. vaststelling van de pest, on derzoekmethode en afvoer van var kens en in de handel brengen van het vlees e.d. Gezien de grote varkens dichtheid in Midden- en Oost- Brabant zullen de toekomstige maat regelen tot problemen leiden, zoniet tot een katastrofe. De peildatum voor de mestregistra- tie c.q. de referentiehoeveelheden van dierlijke mest moet in 1986 lig gen. De uiterste datum is 31 decem ber 1986. Dit is een belangrijke da tum voor boeren, die momenteel met nieuwbouw bezig zijn. Bovendien heeft het Ministerie van last en dat groen rot in de winter wel weg. Het is een kiezen tussen twee kwade dingen, dus voorschar eraf met groen in de voren of tobben en stropen, het is maar net wat waar je de voorkeur aangeeft. Er wordt nog steeds tarwe gezaaid en dan wel in kombinatie van spitten en gelijk zaaien. Zo wordt de zaai tijd van tarwe over zo'n 2 maanden verdeeld. Het areaal wintertarwe is groot, ondanks de vele waarschu wende stemmen die via radio en t.v. ons bereiken. Ze maken niet veel in druk op onze boerenstand of is het de verdrift, om te zaaien en te oogsten? Zorgen dat er brood zal zijn voor iedereen? Zeker is dat de boer zal blijven proberen zo veel mogelijk kilo's te halen en alleen de natuur zelf kan dat verhinderen. Het hoofdstuk aardappels is nu wat rooi en betreft helemaal afgesloten. Vele voort. Producten die houdbaar zijn werden bij overproduktie uit de markt genomen en opgeslagen. Een kunstmatige oplossing, die naar ja ren later zorg blijken, een oplossing te zijn, die veel geld kost. Teveel geld, hetgeen door de natio nale regeringen niet meer opge bracht kan (of wil) worden. De pro duktie zal moeten verminderen. Een ieder, instantie, organisatie, indivi du, heeft een mening en probeert er een uitleg aan te geven, die voor hem of haar het beste uitpakt. Grond blijvend uit de produktie nemen is waarschijnljk de beste manier, maar welke grond en tegen welke prijs. Wie zal het gaan betalen? Moet dit betaald worden vanuit de nationale middelen? Of moet de agrarische sector hier voor opdraaien? Via de marktprijs is een oplossing, die vele bedrijfsgenoten de kop zal kosten. Velen, die dan niet aan de slag kun nen komen, zijn aangewezen op so ciale diensten. Een weinig aantrek kelijke benadering van het pro bleem. Een ieder een bepaalde ba- sisproduktie toedelen tegen een rede lijke prijs, en het meerdere onder werpen aan een heffing is een ma nier, die waarschijnljk wel werkt om tot produktievermindering te ko men. Maar of dit economisch en so ciaal aanvaardbaar is, is een vraag, die door velen verschillend beant woord zal worden. Landbouw bepaald, dat de nieuwe bedrijfsgebouwen volledig bezet moeten zijn met vee. Vanaf 1 januari 1987 is uitbreiding van varkens, pluimvee en rundvee niet meer mogelijk, behoudens wan neer de 125 kg P205-norm/ha nog niet is bereikt. Vrijwel ieder veebedrijf in Midden- en oost-Brabant overschrijdt de 125 kg P205-norm/ha. De normen, die gehanteerd zijn bij de invoering van de Interimwet voor varkens en pluimvee blijven ook na 1 januari 1987 gelden. Deze mogen niet overschreden worden door de normering van de mesthoe- veelheden. In verband met de vaststelling van de referentiehoeveelheden mest is de 'hamsterwoede' onder de boeren aan het toenemen. De aantallen rundvee bestemd voor de slachterij lopen aanzienlijk terug. Vraag naar gebruiksvee neemt toe. Soortgelijke onregelmatigheden verwacht men ook bij de afzet van biggen. Ook slachtvarkens zullen de laatste we ken van 1986 mondjesmaat geleverd worden aan de slachterijen. Om streeks de jaarwisseling zal op veel bedrijven de maksimale veebezetting aanwezig zijn. Wat zullen de gevolgen zijn van deze aktiviteiten van de boeren? Na 1 ja nuari wordt een zware overvoering van de veemarkten en slachterijen verwacht. Aanzienlijke prijsdalin gen liggen voor de hand. Als je het allemaal nuchter bekijkt, dan zou je je kunnen afvragen, of dit de bedoe ling is geweest van de wettelijke maatregelen in de landbouw. Mis schien zouden andere mogelijkheden ook inpasbaar zijn. zijn opgeslagen in de schuren. Een klein percentage is, door de hoge prijzen deze zomer, verkocht en af geleverd. Dat zit goed, want de afge leverde kilotjes vielen niet tegen. Ons West Brabant telt veel goede aardappelverbouwers, de grond leent zich er ook voor. De aardappel is dan dikwijls het hoofdthema van het gesprek. Op iedere kringvergade ring worden er enige woorden aan geweid en geen visite zonder pa tatten. Om te bewijzen dat het geen op schepperij is begon iemand op 24 ju ni een bos aardappels te steken. Ge teld en netjes in een doos, gedurende 5 weken werd dit ritueel akkerbouw herhaald tot en met 22 juli en daarna werd de hele zaak afgedrukt op een foto. Daarbij moet dan gezegd, dat wij, nog steeds in de droge periode zaten. U mag tweemaal raden wat er dan uiteindelijk aan het eind inge- schuurd wordt. De bomen zijn nu al hun bladeren kwijt. Naakt en kaal, vormen ze met hun lange armen een apart beeld. Anders dan met hun bladerentooi, maar met een eigen bekoring. Het is ook tijd om naakte jonge bomen te planten. Het geeft de meeste kans voor een succes. En het groen rond de boerderijen zorgt voor aankle ding van het landschap. Vlak ook de taak voor windvanger niet uit. Op het moment dat dit stukje ge schreven wordt staan er in WEST ZEEUWS-VLAANDEREN weinig produkten meer op het land en ge zien de datum 10 nov. wordt het ook tijd om de akkers leeg te krijgen voornamelijk op de zware grond. Afgelopen week zijn de werkzaam heden na de vele regen van de afge lopen 14 dagen (±110 mm) weer re delijk op gang gekomen. Er staat nu nog 5 a 10% van de bie ten in de grond en ook de teunisbloe men "in de struik" staan nog bijna overal op het land. De teunisbloem is een laat gewas waar men geduld bij moet hebben. Het begint al in het voorjaar met niet te vroeg te zaaien en daarna duurt het tot juni voor men ziet dat er wat op het land groeit en dan de oogst pas in okt. of november. Ook de knolselderij moet nog gerooid worden. Hierbij is het zaak het vorstrisico goed in de gaten te houden. De snijmais is ook al bijna geheel in gekuild. Het ploegen in onze regio is ook al vergevorderd en tegen de tijd dat U dit leest zullen bij goed weer al verschillende collega's met het land werk klaar zijn. Het is duidelijk te zien aan het ploegwerk op die percelen waar na de regen bieten geoogst zijn, dat er nu toch nogal wat struktuurbederf heeft plaats gehad. Zulke percelen blinken als een spiegel tegen de zon in gezien. Voor de regen is er veel wintertarwe gezaaid. Ze staat er over het algemeen goed voor, maar op de zwaardere gronden die nogal ruw la gen bij het zaaien is de stand onre gelmatig. Ook is op zulke percelen schade geconstateerd (uitdunning) bij het gebruik van bepaalde bodem herbiciden. Waarschijnlijk heeft te veel zaad blootgelegen. Bij navraag aan de handel omtrent de rassen keuze krijgt men de indruk dat 75% uit bakwaardige rassen bestaat. Of in dat geval de premie voor bakwaardige tarwe nog zal zijn te verwezenlijken staat nog te be zien. Ook de laatste week zijn nog veel percelen met tarwe gezaaid en de indruk is dat het totale areaal ze ker niet kleiner zal zijn dan afgelo pen jaar. Wat de bietenteelt betreft is deze week de beslissing gevallen om het bemaakt mengprijssysteem in te voeren. Een afrekening van een marktsegment dus zoals ook bij de zuivel te zien is. De problemen in de uien met koprot zal veel telers ernstige zorgen geven. Er zijn al berichten over telers die nu reeds uien uit de bewaarplaats aan de hoop gereden hebben. Een trieste zaak. Het is te hopen dat de geleer den en de praktijk samen voor een oplossing van dit probleem zal kun nen zorgen, want het zou jammer zijn als de uienteelt in ons land erg achteruit zou gaan. breiden op hun bedrijf niet meer mogelijk is. Alleen op de meeste ak kerbouwbedrijven met vee als ne ventak is uitbreiding mogelijk. Met de regeling zoals hij er nu ligt zullen vérschillende bedrijven binnen korte tijd niet levensvatbaar meer zijn. De extra bijkomende zware kostenpost voor heffingen en transportkosten van mest zal niet op te brengen zijn. Het zal nog even duren voor iedere veehouder er achter komt wat er pre cies gaande is. Als eind dit jaar het pakket van Andriessen hier nog bo venop komt zal dit vermoedelijk een tweede dreun betekenen. Een uitspraak van Andriessen dat een energieke boer zijn kost goed kan verdienen zal zonder hulp van derden in veel gevallen niet meer opgaan. 9 Eindelijk is er dan in het landbouw schap overeenstemming bereikt over het aan banden leggen van het sui kerbietenareaal. Waarom moest dit zolang duren terwijl dit voorjaar de plannen al op tafel lagen, ook in "WEST BRABANT ZUID". Voor al voor sommige melkveehouders is dit een streep door de rekening, zij hebben immers al weiland gescheurd en bekalkt om in 1987 suikerbieten te gaan zaaien. Op de zandgronden varieert de op brengst van suikerbieten tussen de 27 en 65 ton per ha met een suikerge halte van ruim 16%. De zesrijige bietenrooiers hebben de ;enrijers bijna geheel verdrongen. Nog ±7% wordt met een eenrijer gerooid. Het zelfvervoeren van bie ten naar de fabriek is dit seizoen weer verder teruggelopen en in han den gegeven van transportbedrijven. De laatste snijmais heeft moeite en pijn gekost om in de kuil te krijgen. Sommige percelen lagen zo plat te gen de grond dat enkel maar van een kanLgehakseld kon worden en dan nog vaak mer twee, extra trekkers om vastrijden te'voorkomen. Een beoordelingspunt geven voor de ste vigheid van de diverse rassen snij mais was dit jaar een makkie. Deze raseigenschap heeft zich dit najaar duidelijk getoond. Voor praktisch de gehele veehouderij is het mest- besluit van het ministerie van Land bouw hard aangekomen. Veel be drijven die dachten nog redelijk goed te zitten zijn er na een reken sommetje achter gekomen dat uit-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9