Met een geladen schip de grond in.. 'Er komt weer wat op ons af' Straks weer tijd om buro door te snuffelen Herfst '86!!! Vaste Verbinding een goede zaak? Op NOORD-BEVELAND staat hier en daar nog een perceel suikerbieten, de teunisbloemen zijn afgelopen week bijna allemaal gedorst, zodat oogst !986 bijna var. het veld is geruimd. Vele akkers worden alweer gr.oea van de wintertarwe die zo hier en daar al in het vierbladstadium staat. Dit zijn op het hele areaal tarwe in ons gebied uitzonderingen, men is ook nog druk aan het zaaien. Het lijkt erop dat er zoals eigenlijk ook wel verwacht was, veel baktarwe ras sen worden uitgezaaid. Dus maar hopen op weer zo'n goede zomer voor de tarwe als dit jaar. Een goede opbrengst (dit jaar vol gens de oogstraming 8500 kg), een goede prijs en weinig ziektes, dan is tarwe toch nog een zeer gewild ge was. Het Landbouwschap heeft vo rige week het bewaakte mengprijs systeem voor suikerbieten goedge keurd zoals het door de hoofdafde ling akkerbouw was voorgesteld, dus uitbreiding van uw hektares bie ten kan niet meer. Als het bieten rooien en het winter- voor ploegen straks weer aan de kant zijn, komt er weer eens tijd om het buro eens door te snuffelen. Misschien is het dan zinvol om het maatschapskontrakt wat u mischien al enige jaren geleden afsloot, eens te toetsen aan de huidige situatie. Zijn overname van pacht en bijvoor beeld de voortzetting geregeld. Het blijkt toch weer dat velen die een maatschap zijn aangegaan met hun vader, broer of zoon na een aantal jaren niet meer weten hoe het onder andere met de aansprakelijkheid zit. De manier waarop u naar buiten toe treedt, dus de naam is hier op van in vloed, geeft u bijvoorbeeld aan uw spuitmiddelenhandelaar door, reke ning naar Gebr. Paal, dan is deze handelaar gerechtigd om er van uit te gaan dat u een vennootschap on der firma heeft en dan heeft u een geheel andere aansprakelijkheid, als bij de maatschap het geval is. Verder is het misschien eens goed de B.T.W. onder de loep te nemen, misschien ook wel een taak van de ZLM, het valt mij persoonlijk op dat steeds meer handelaren inklusief B.T.W. willen kopen. Er zijn uien en aardappelhandelaren die kon trakten afsluiten inklusief 6% en zij verkopen het plantgoed eksklusief 6%. Ook het stro gaat veelal weg in klusief, maar we krijgen dus op deze manier weer een procent minder f voor ons produkt daar de handel Deze herfst kan ook in het LAND VAN ALTENA EN BIESBOS bijge schreven worden in het rijtje van de goede weers- en werkomstandighe den en opbrengsten, ook de voorbe reidingen voor het volgende seizoen hebben een goede start. Het oogsten van aardappelen, bieten en mais, deze hoofdgewassen in deze streek zijn met goede omstandighe den gedaan, dus weinig schade aan 'het land' een korte tijdsduur dus minder kosten en een goed produkt om af te leveren of om op te slaan. De aardappelen zijn na de regen ont zettend gegroeid, zeer hoge op brengsten worden gehaald, maar de prijs welke in augustus op het hoogst De bietencampagne op ZUID- BEVELAND loopt op z'n einde. La gen in het begin van de campagne de gerooide percelen erbij als biljart lakens, waar zo wintertarwe inge zaaid kon worden, de laatste bieten moeten er op een aantal plaatsen uit- gemodderd worden. De bietenopbrengst op Zuid- Beveland is tot nu toe, kilogrammen en suikergehalte, goed te noemen. De prijs zou dit jaar slecht zijn werd er in het begin gezegd. Het ziet er naar uit dat er tussen de 90,— en 100,per ton bieten van 16% sui ker uitbetaald gaat worden en dat is gezien de berichten van een paar maanden terug niet slecht. Bruto zijn we dus in staat een 5000,tot 6000,per ha. te maken. Wat ons de komende tijd weer bezig gaat houden is de vaste oeververbinding met Zeeuws-Vlaanderen. Een tijdje is het stil geweest rond dit onder werp maar doordat o.a. de bootver bindingen de laatste maanden stroef verliepen (dit is erg zacht uitgedrukt) heeft men het onderwerp weer eens boven water gehaald. Mocht die vaste oeververbinding er komen dan zijn we in ieder geval af was stortte in, en het wachten is nu op wat de eksport gaat doen. Door de te korte tijd van doodspuiten en rooien is er toch nog rooibeschadi- ging ontstaan, waardoor bij de be waring oplettendheid geboden is. De bieten geven ook een bovengemid delde opbrengst met een goed sui kergehalte, eerst nog een laag tarra, later na de regen ging deze fors omhoog. Voor de volgende jaren worden er maatregelen verwacht om de bie- tenstroom wat in te dammen, door de superheffingsmaatregelen komt er grasland vrij om daarop dan bie ten te telen is aantrekkelijk. Mais, een gewas dat met oppervlakte gerekend uit de grond geschoten is, zal wel op zijn hoogste punt geko men zijn, dit jaar een afnemende van de nukken en grillen van de bo ten plus dat we kunnen gaan wanneer we dat willen. Het grote nadeel, en daar draait het hierom, is dat er landbouwgrond verloren zal gaan in de "Zak van Zuid-Beveland". Er is namelijk sprake dat de verbin ding komt te liggen tussen Terneu- zen en Ellewoutsdijk. Vanuit Elle- woutsdijk zal er een goede verbin ding moeten komen met Vlissingen en Middelburg en een goede verbin ding met Goes voor verkeer van en naar Schouwen Duiveland en Noord-Brabant. Hoeveel landbouw grond hierbij eventueel verloren gaat is nog niet precies bekend, het is wel goed om als landbouw vooraf al vast aan de bel te gaan trekken zodat ach teraf, zoals bij de zoetwaterproble- matiek, ons geen verwijt gemaakt kan worden. De volgende jaren zullen we wat dat betreft meer weten. Het wordt op Zuid-Beveland al een beetje merkbaar dat het vergadersei zoen voor de deur staat. De avonden zullen goed gevuld worden want er is op Zuid-Beveland weer genoeg ge beurd dat het afgelopen jaar en er staan weer wat nieuwigheden voor de deur. In de LANGSTRAAT profiteren we begin november nog steeds van het vrij gunstige najaarsweer. Na de niet geringe regenval in de 2e helft van oktober 85 mm), loopt er nog erg veel vee in de weide. Het jongvee graast nog dag en nacht, uitgezon derd de kleinsten, terwijl de koeien met 's nachts opstallen en bijvoeren en overdag grazen, nog vrij goed op produktienivo gehouden worden. Voor veel bedrijven is dit toch weer een meevaller, daar de graskuilen 10-14 dagen langer dicht kunnen blijven, hetgeen de ruwvoerpositie weer ten goede komt, doch belang rijker is dat de weiden goed kunnen worden afgeweid en beter de winter in kunnen gaan, er was de laatste tijd immers nog veel gras gegroeid. 'Over de afgelopen zomer moeten we dan ook dik tevreden zijn, en of we nu aan stand, -om- of stripweiden deden he! lukte dit jaar allemaal goed. De suikerbieten zijn op een enkel perceel na ook allemaal gerooid. De maisoogst is weer achter de rug en het resultaat van de goede zomer is aan de grote kuilen duidelijk zicht baar. De prijzen lagen dit jaar op een nivo dat /25,00/ton lager lag dan in het voorgaande jaar. Laten we hopen dat de kwaliteit van de mais meevalt, en met de redelijke krachtvoerprijzen, kunnen we voe- dertechnisch de winter met een ge rust hart tegemoet zien. Maar ja, er rommelt nog genoeg an ders in de veehouderijsektor. De mestproblematiek wordt nu echt se rieus. Onlangs kreeg iedereen een voorlichtingsbrief van het Konsu- lentschap, waarin de eerste stoom werd afgeblazen. Zeer belangrijk is geen 5 maar 6% kan terugontvangen van de belastingdienst. Ik denk een zaak om ons gezamen lijk over te buigen en te proberen hierin deze winter veranderingen te brengen. vraag, ook een mindere prijs, wat het netto overschot niet ten goede komt. In het begin van het seizoen zijn veel partijen ingekuild die nog niet aan het goede percentage droge stof za ten, welke dan tegenvallende gehal tes hebben, en dat dan weer hoogwaar dig krachtvoer bijgekocht moet worden. Deze herfst is er na de regen nog veel gras gegroeid, de koeien kunnen nog behoorlijk lang in het land blijven en dat is een voordeel voor de ruwvoe- derpositie, dat zal ook wel een reden zijn dat er weinig vraag is naar ruw en bijvoeder. De prijzen van het krachtvoer zitten aan de voordelige kant van de vee houders, dat ook meewerkt om de kostprijs per kg melk te verlagen, om zo een gunstig bedrag van netto overschot te krijgen. 'Om met steeds minder koeien het kwantum melk vol te melken' is de slogan van de moderne veehouder. Met foktech- nisch inzicht en een goede bedrijfs voering, toepassing van voeders en de behandeling van grasland, om daar ook een zoveel mogelijk kwali teitsvoeder van te krijgen is wel een voorwaarde om het bedrijfsekono- misch te leiden, om zodoende deze aan veel regels gebonden tijd te over winnen. De fruitteelt heeft ook één van zijn topjaren wat opbrengst betreft, en een produkt dat dit jaar veel 'kleur' heeft. Wat een prachtig gezicht was het toen het fraai gekleurde fruit nog aan de bomen hing, de Cox Oranje, Jonagold, Elstar, Golden Delicious, de oudere soorten Goudreinet en Bellefleur hingen als plaatjes aan de bomen. Maar de prijzen, vooral van de appels vielen tegen, door grote aanvoeren en het vlugrijpende produkt, dat niet in de koelcellen kon worden opgesla gen, bij de peren waarbij de op brengsten niet zo hoog waren zijn de prijzen heel wat beter. Dit stukje afsluitende kunnen wij schrijven dat het na eerst een aantal bedenkingen, alles wat opbrengst betreft een goed jaar geweest is. het dat elke veehouder, groot of klein, naar de voorlichtingsbijeen komst in zijn buurt gaat. Er komt immers weer wat op ons af, waar we vermoedelijk lang mee te maken hebben. Omdat zeer veel veehouders in ons gebied een mesttekort hebben is een heffing in welke vorm dan ook niet aanvaardbaar, maar laten we eerst de voorlichtingsbijeenkomst maar afwachten voor nadere reak- ties. Na Harrisburg en Tsjernobyl gebeurde afgelopen week weer een milieuramp bij een fabriek te Basel. De gevolgen zijn nu nog niet te over zien, doch we zullen het wel sneller vergeten zijn dan het mestprobleem, alhoewel het allen milieuproblemen zijn. Ook met de superheffing wordt de buikriem weer strakker aange haald, nu we bericht hebben gekre gen dat het vetgehalte van de melk niet verder mag worden verhoogd. Kort geleden kregen we van het Pro- duktschap Zuivel nog bericht dat we dit jaar het vetgehalte nog met 0,10% ten opzichte van het vorige superheffingsjaar mochten verho gen, en dan wordt tussendoor maar weer beslist dat dit in de 2e helft van dit superheffingsjaar ineens niet meer mag, en een eventuele over schrijding ook aan het Produkt- schap Zuivel moet worden afgedra gen, herstel het wordt gewoon van het melkgeld afgehouden. Al met al mag de boer zijn kwotum volmelken en moet hij zijn maksimale vetgehal te maar zo dicht mogelijk zien .te be naderen. Mogelijk moet er nu eens aan gedacht worden, een kwotering te overwegen op kg vet. Voor de boer zelf zou dan het overwegen zijn van een hoog vetgehalte met minder melk of het leveren van meer melk maar dan uiteraard lagere gehalten. Ook in de veefokkerij is het een en ander aan de hand. Afgelopen week kregen alle veehouders een ekstra editie van Veeteelt in de bus. De verervingsgegevens (produktie) van veel stieren zijn weer veranderd. Opmerkelijk is daarbij dat stieren die veel melk vererven en een sterk negatieve gehaltevererving hebben plots een hoger Inet hebben gekre gen, en stieren die de gehalten posi tief beïnvloeden met minder melk veelal een daling van de Inet hebben gekregen. Al met al komt dit onge loofwaardig over. Laten we hopen dat hierbij geen kommerciële belan gen een rol spelen. We zullen het wel als een aanpassing moeten aksepieren. doch we moeten wel beseffen dat de negatieve grond prijs nog steeds van toepassing blijft, en zou men, door het verkrij gen van lagere uitbetaalde gehaltes, b.v. /0,04/liter minder gaan beuren dat dan bij een kwotum van b.v. 350.000 liter dit voor die veehouder wel betekent dat hij in dat jaar ƒ14.000 minder opbrengst heeft aan melkgeld. Mijns inziens zullen we dus zeker de gehaltevererving niet uit het oog moeten verliezen, en moeten blijven proberen het kwotum van melk en toegestane vet zo goed mogelijk te benutten, want alleen dan behaalt de boer zijn hoogste netto melkgeld. heel afgeweken. Veelal is een boer een gemakkelijk mens die leeft bij adviezen, maar bij tijd en wijle spreken zijn gevoelens toch ook mee. Goede gezonde grond is de troef van iedere boer en daarop is het goed boeren. Dat hebben we de laatste jaren bewezen door topopbrengsten te oogsten van de diverse gewassen. Vakmanschap is meesterschap met het gevolg, dat we met een geladen schip de grond ingaan. Meer en meer bemerken we, dat we thans met een defekt mecha nisme van vraag en aanbod ko men te zitten. Prijsverlagingen invoeren en overschotten weg werken hebben tot doel om de kosten van het EG- landbouwbeleid te verminderen. De middelen om dat doel te be reiken verminderen tevens het boereninkomen. Buurman heeft dit jaar zijn 50-jarig jubileum als praktizerend boer gevierd, maar daarvoor heeft hij geen onder scheiding gekregen. Hij zat daar op ook niet te wachten, maar hij wenst wel loon naar werken. Zijn gehele loopbaan is niet over ro zen gegaan en de meeste proble men heeft hij immer zelf op moe ten lossen. Specialisatie en produktiekosten beperking zijn nu weer nieuwe mode-woorden om het beleid wat begrijpbaarder te maken voor de boerenstand. Met welk bouw plan, met welk bemestingsplan, met welk spuitplan en met welke inventaris kunnen we de kost nog verdienen? Het marktgericht prijsbeleid gaat meer werk scheppen voor de no tarissen, want het lijkt er wel op, dat het boeren gaat kosten. Geen wonder dat de dieren min der domheden begaan dan de mensen - zij hebben immers min der verstand dan mensen. De zware grond kent vele proble men. Ze vraagt meer pk's voorde grondbewerkingen; ze is de oor zaak van een hoger tarrapercen- tage in de hakvruchten; ze eist zwaardere landbouwwerktuigen en ze droogt trager op. Onze zeeuwse grond heeft kalk genoeg en toch is de zware grond zowel in voor- als in najaar erg moeilijk. Na de inpoldering van de Wieringermeer en de N.O.P. kon de eerste generatie boeren met een trekker van 30 pk al hun werk doen. Ondertussen zijn de trekkers daar al driemaal zo zwaar en zo sterk geworden. In ons zeeuwse land is het net zo en misschien nog wel erger met alle gevolgen van dien. Om kort te zijn: lopen wij hier thans met de vraag rond: 'Hoe kunnen wij die zware zeeuwse klei lichter maken?' In ons gewest maken wij ons te genwoordig druk over kunstma tig beregenen en over import van organische mest. Na de inundatie maakten wij ons druk hoe wij die zoute grond weer gezond konden krijgen. De chloor raakten wij spoedig met het drainwater kwijt, maar met de natrium en de slechte struktuur bleven we zit ten. Door zeer ondiep te ploegen en veel gipsfte strooien was de struktuur van de grond na enkele jaren ook weer gezond. Na de ramp in 1953 zaten we weer in de nesten, maar toen had het land niet zo lang onder water gestaan. Toch hadden we weer zoute grond met de bekende gevolgen van dien. Een jaar later zaten we in de verkaveling en tot onze ver bazing plonsden toen de dragli nes in onze zieke en zoute grond. De vraag was, wat moet daarvan terecht komen? Na de inundatie hadden we een goed recept en na de ramp werd daarvan weer ge 8 Vrijdag 14 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8