verzekeringen zlm "Ver/tondig verzekeren" verzekeringen zlm Het spel en de regels... Is sparen of reserveren ouderwets? 2z/l Eén gezamenlijke standaard voor betaalautomaten nodig Nieuwe regeling rij en rusttijden voor internationaal wegvervoer KOOPSOMPOLIS Zoals alles in het leven, beste OVM- mers (blij weer eens kontakt met u te hebben) is het ook het verzeke- ringspel aan regels gebonden en van tijd tot tijd treden daar veranderin gen in op. Een verzekering wordt wel veron dersteld zekerheid te bieden, en doet dat uiteraard ook tegen het door u gevreesde risiko, maar heeft nu een maal geen eeuwigheidswaarde, niet waar. Zodoende. Dat veranderen ksn atiianKeüjK zijn van marktontwikkelingen, van sig nalen vanuit het verzekerdenbestand of van de wil tot produktverbetering door de verzekeringmaatschappij. Veelal zal het echter een kombinatie van faktoren zijn die tot aktie leidt. In ons geval heeft het geresulteerd in een aantal voorstellen die zijn gepu bliceerd in het Land- en Tuinbouw blad van 6 juni 1986 en die alle zijn goedgekeurd door de Algemene Ver gadering, die dit jaar op 20 juni te Axel werd gehouden. Aangezien de wijzigingen per 1 ja nuari 1987 van kracht worden, en het al weer een tijd geleden is dat één en ander werd aangekondigd, leek het ons juist om hierop nog eens de aandacht te vestigen. Wij zullen per reglement nogmaals de belangrijkste J. Visscher wijzigingen aangeven, zodat u weer helemaal bij bent. Motorrijtuigenverzekering Wat u wellicht het meest zal interes seren, althans wat voor u heet aan trekkelijkst zal zijn, is het feit dat de maksimale korting voor schadevrij rijden wordt verhoogd naar 70% (was 65%). De toeslagregeling voor jeugdigen tot 24 jaar komt te verval len. Verder omvat de kaskodekking nu ook de bijdrage in averij-grosse. In artikel 20 is nader vastgelegd dat bij schade aan andere voertuigen van de deelnemer geen waardever mindering of gevolgschade wordt vergoed. De nieuwwaarde-regeling geldt al leen nog als de personenauto bij af gifte van het Nederlandse kenteken bewijs nieuw was en op het moment van de schade nog in het bezit van de eerste eigenaar. De rest van de veranderingen is re- daktionele aanpassing. Verhaalsbijstand Verlenen van verhaalsbijstand is vanaf 1 januari 1987 ook uitgesloten als de schade is veroorzaakt door hen die zich door diefstal of geweld pleging de macht over het motorrij tuig hebben verschaft, om het eens netjes te zeggen. Het gaat hier dus over schade aan uw voertuig die door ons verhaald wordt op derden. Logischerwijze gaat dit niet op als we de dief van uw auto zouden moe ten aanspreken, vandaar deze uit sluiting. Ongevallen inzittenden verzekering De schade-uitkering wordt beperkt met maksimaal 25% als het veroor zaakte letsel mede het gevolg is van het niet dragen van autogordels. De ze beperking is aangebracht op grond van de steeds groeiende ju risprudentie over dit onderwerp. Tot zover de reglementen van verze keringen die in relatie staat tot mo torrijtuigen. Zoals reeds gezegd gaan deze wijzigingen in per 1 janua ri 1987 en met de prolongatienota over 1987 zal u een volledig nieuw reglement worden toegezonden. Op dat moment kunt u het oude reg lement dus uit uw polismapje ver wijderen. Voorts worden momenteel de moge lijkheden onderzocht om een speci fieke landbouwwerktuigenverzeke ring te starten met uitgebreidere dek king dan thans in de algemene voor waarden voor motorrijtuigen moge lijk is. Op 14 november zal uw bestuur zich daarover buigen en zo dra mogelijk verneemt u nader. Caravanverzekering Schade door hagel- of steenslag zal in het vervolg nog slechts worden uitgekeerd na overlegging van de re paratienota. Anders wordt de scha de afgewikkeld op basis van waarde vermindering. Brandschadereglement Naast enkele redaktionele wijzigin gen wordt vastgelegd dat het eigen risiko bij glasschade ƒ50,be draagt. Brandopstal- en- inboedelverzekering In beide reglementen wordt neerge legd dat de kosten van opsporing van defekten aan waterleidingen of centrale verwarming enz. en het daarmee verband houdende hak- en breekwerk nog slechts vergoed wor den ingeval de schade is ontstaan door springen vanwege de vorst. Hiermee wordt voorkomen dat ook achterstallig onderhoud wordt ver goed; een alleszins redelijke beper king dus. Ook deze veranderingen gaan per 1 januari 1987 in, doch de nieuwe re glementen zullen pas worden toege zonden met de prolongatienota in april 1987. Aansprakelijkheidsverzekering voor partikulieren In uit reglement stond dat schade door vuurwapens tijdens de jacht is uitgesloten. Hieraan is nu de logi sche bepaling toegevoegd dat ingeval het jachtrisiko is meeverzekerd, deze schade uiteraard wel is gedekt. Verder is in artikel 11 bepaald dat als het lid niet aan de gestelde ver plichtingen bij het ontstaan van schade voldoet, hij zijn recht op uit kering verliest. Zo, dat was dan het hele verhaal. Niet dat we van u verwachten dat u het allemaal zult onthouden en dat hoeft ook niet. Wij hebben u in ieder geval weer op de hoogte gebracht en de reglementen kunt u te zijner tijd tegemoet zien. J. Visscher Deze vraag kwam bij schrijver op toen hij een artikel las in het Alge meen Dagblad van vrijdag 31 okto ber jl. De titel van het artikel luidde: 'Winstbejag verblindt veel Belegger- tjes'. In het kort komt het erop neer dat door de huidige lage rente vele mensen hun spaarcenten steken in aandelen. Dit gebeurt dan via beleg gingsinstellingen waarvan sommige later niet blijken te zijn wat men ver wachtte. Gevolg hiervan: spaarcent jes weg en dromen van kapitaalsver dubbeling en dergelijke als een zeep bel uiteen gespat. Sparen Bij zulke verhalen komt bij mij de gedachte op om toch wat voor die mensen te kunnen betekenen, die door middels een goed rendement op middellange termijn (twaalf jaar of langer) een zeker inkomen te ver schaffen. Voorwaarde voor deze manier van sparen is dat men wel gedurende de looptijd de premie op kan brengen en dus werkt met geld dat niet nodig is voor direkt levensonderhoud. Wij kunnen u op deze wijze een rende ment garanderen zoals uit on derstaand staatje zal blijken. Wij gaan hierbij uit van een kapitaals verzekering die na twaalf jaar of bij voortijdig overlijden ƒ25.000, uitkeert. leeftijd verzekerde jaarpremie 30 jaar 35 jaar 40 jaar 45 jaar Het rendement van bovenstaand staatje ligt tussen de 5,88% en 6,34% samengestelde interest. Dit is belastingvrij rendement. Bij 40% In komstenbelasting zou u bij de spaar rekening 8,23% moeten hebben en als ook de sociale lasten worden meegerekend 8,99%. Het is ook mo gelijk de premie fiskaal aftrekbaar te maken door de lijfrenteclausule op de verzekering te plaatsen. Dit kan interessant zijn bij een hoog percen tage inkomstenbelasting. Te denken valt hierbij aan een konstant hoog inkomen. Ook kan men lijfrente koopsommen nemen, hiervoor ver wijs ik u naar mijn schrijven in het Land- en Tuinbouwblad van 10 ok tober jl. Reserveren In de aanhef van dit schrijven wordt A.J. Hoondert over sparen en reserveren gespro ken. Het sparen is in het voorgaande toegelicht. Reserveren doet denken aan 'Fiskale Oudedagsreserve', de FOR. Deze spaarvorm is bij uitstek geschikt om de toekomstige afrekening van de FOR met de fiskus in te dekken. Zoals de meeste zelfstandigen wel weten kan men jaarlijks een bedrag afhankelijk van de winst reserveren. Het is mogelijk, als u al enige jaren hieraan meedoet, om een gemiddel de te, berekenen. U kunt dan zien hoe hoog dit gereserveerde bedrag tot uw bedrijfsbeëindiging kan oplo pen. Het kan afhankelijk van het uitkering ƒ25.000,— ƒ25.000,— ƒ25.000,— ƒ25.000,— ondernemingsvermogen tot een zeer hoog bedrag doorgaan. Bij afrekening van de FOR krijgt u hiervan de rekening gepresenteerd. Stelt u zich voor dat^i ongeveer 40% naar de belasting moet brengen. In een aantal gevallen moeten er dan vele duizenden guldens op tafel ko men. Uit bovenstaande kunt u dan uw voordeel halen door in overleg en aan de hand van berekeningen aan getoond, bedragen te verzekeren die u nodig heeft. Niet met het doel om te sparen maar met het doel om te reserveren voor uw belastingclaim. Dit is zeer belangrijk voor u maar vooral ook voor eventuele bedrijfs- opvolgers. Mijn advies aan u: neem het bo venstaande ter harte. Bespreek het met uw accountant en vraag voor lichting en advies betreffende de ver zekering aan uw ZLM Verzekerings adviseur. Indien deze drie personen (uzelf, accountant en verzekerings adviseur) in een gesprek aan tafel kunnen komen dan zal dat voor u het vruchtbaarste resultaat opleveren. A.J. Hoondert buitendienst Verzekeringen ZLM Samenwerking Avéro en FBT0 Avéro Verzekeringen en FBTO Ver zekeringen, beide gevestigd te Leeu warden, zijn besprekingen begonnen teneinde de mogelijkheden van een nauw samenwerkingsverband te on derzoeken. Beide bedrijven zijn zowel levensver zekeraar als schadeverzekeraar en vullen elkaar ten aanzien van ver koopmethode goed aan. De maatschappijen bewerken marktsegmenten, waartussen een duidelijke scheiding bestaat. Met een mogelijke fusie wordt beoogd nog beter in staat te zijn een breed en volledig pakket van diensten te kun nen aanbieden aan de leden. Avéro en FBTO zijn onderlinge (koöperatieve) verzekeringsmaat schappijen. Avéro Verzekeringen bestaat uit een maatschappij voor pensioenverzeke ringen, alsmede uit maatschappijen voor levens- respektievelijk schade verzekeringen. Bij Avéro zijn 350 personeelsleden werkzaam. FBTO bestaat uit een levens- en een schadeverzekeringsmaatschappij Bij deze bedrijven zijn 325 perso neelsleden werkzaam. Beide maatschappijen verwachten voor 1986 een belangrijke omzetstij ging te behalen en vergelijkbare po sitieve resultaten. Alle Nederlandse banken - inklusief de Postbank - moeten afspraken ma ken over de invoering van een geza menlijke technische standaard voor het betalen via betaalautomaten. Dat zal voor konsumenten, onderne mers en voor de banken het voorde ligst blijken te zijn. Bij de huidige ontwikkeling dreigt een wildgroei van verschillende systemen en dat leidt tot verspilling van geld. Dat heeft drs. R.B.J. van Eldik, lid van de Hoofddirektie van Rabobank Nederland, op vrijdag 31 oktober gezegd bij de opening van het nieu we hoofdkantoor van de Rabobank Westmaas-Mijnsheerenland. Momenteel loopt in de regio Eind hoven/Tilburg een proef met betaal automaten bij benzinestations, waaraan een aantal benzinemaat schappijen en de grote banken - in klusief de Postbank - meedoen. Het doel van deze proef is te bezien in hoeverre afrekenen van de benzine met een bankpas, dus zonder kon- tant geld of cheques, via een betaal automaat aanslaat bij het publiek. Los daarvan is de Postbank in sa menwerking met Shell met een ei gen, afwijkend systeem op de markt gekomen. De heer Van Eldik bepleit niet dat er ook maar één soort betaalautomaat op de markt mag komen. De winke liers moeten zelf kunnen bepalen van welke leverancier zij hun appa raten betrekken. Wel vindt hij dat in ons land één uniform systeem ont wikkeld moet worden, waarop in principe alle detaillisten een kaart houder, ongeacht bij welke bank zij feitelijk bankieren, kunnen wor den aangesloten. 'Om de door mij geschetste wild groei te voorkomen, zijn de banken en de Postbank gelukkig rond de ta fel gaan zitten om te bezien of tot één gezamenlijke standaard voor be taalautomaten kan worden geko men. Ik heb goede hoop dat ook de Postbank daarmee in zal stemmen, zeker in het licht van de te verwach ten internationale samenwerking op dit gebied', aldus Van Eldik. Op 29 september 1986 trad een nieuw regime in werking voor de in ternationale rij- en rusttijden, waar mee een einde kwam aan de onpraktische regeling uit 1969. Na in voering van de nieuwe regeling zal de kontrole worden geïntensiveerd. Dat verwacht de EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organi satie in Zoetermeer, die hieronder de belangrijkste wijzigingen uiteenzet voor het internationale wegvervoer. Voor het binnenlandse vervoer blij ven de bepalingen van het Rijtijden besluit voorlopig nog van kracht. Hierin worden niet eerder dan begin volgend jaar inhoudelijke wijzigingen verwacht. De nieuwe verordening voor het in ternationale vervoer regelt alleen nog de rij- en rusttijden van chauffeurs en niet langer de rusttijden van bijrijders omdat het aantal bijrijders de laatste jaren gestaag is teruggelopen. De ver ordening is van toepassing op alle chauffeurs van vrachtauto's boven 3,5 ton totaalgewicht; dat is het ledig gewicht plus het laadvermogen. Ook het gewicht van een eventueel aange koppelde aanhangwagen moet daar bij worden opgeteld. 'U vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 gedurende 12 jaar ƒ1.365,35 ƒ1.370,63 ƒ1.382,96 ƒ1.409,37 Vrijdag 14 november 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7