verzekeringen zlm Ver/tondig verzekeren" Starten eigen ekspertise-dienst goede greep! Zeer nuttige brandbedrijfsschade verzekering ontbreekt nogal eens! Wijziging in geldigheidsduur rijbewijs SI Zoals u weet zijn we in mei jl. gestart met een eigen ekspertise- dienst. Nu we ongeveer een half jaar draaien kunnen we een voor lopige balans opmaken. Welnu, we kunnen konstateren dat deze balans er florissant uitziet. Op het ogenblik worden 75% van al le ekspertises door eigen mensen verricht. Samen met de mensen van de afdeling schade- akseptatie hebben onze 4 eigen eksperts alsmede 1 part-timer er voor gezorgd dat de dienstverle ning nog een stuk verbeterd is. Naast de financiële konsekwen- ties is dit één van de belangrijkste posten aan de goede zijde van de balans. Konklusie: het starten van een eigen ekspertise-dienst is een goede greep geweest. Graag laten wij nu één der eksperts aan het woord die u enkele tips geeft waardoor de schade afwikkeling nog soepeler en sneller kan verlopen. H. Meeuwsen Tips en aanbevelingen van de ekspert Het is gebleken dat wij u met onze eigen ekspertise-dienst een nog bete re service kunnen bieden. In de praktijk komt het er op neer dat u nog sneller uitbetaald wordt. Laat ik echter beginnen mijzelf en mijn kol lega's voor te stellen. Mijn naam is J. Kooij en ik woon in Wissenkerke. Samen met mijn kollega's, D. En gels uit Biervliet, A. Koole uit Se- rooskerke (W.) en P. v.d. Noort uit Zevenbergen, doen wij ons uiterste best om u bij eventuele schade zo goed mogelijk van dienst te zijn. Om J. Kooij de schade zo goed mogelijk te ver werken hebben we echter ook uw medewerking nodig. Mocht u schade hebben bel dan voor een afspraak met 01100 - 38888 en stuur zo vlug mogelijk een duidelijk ingevuld schadeformulier in. Helaas is het voor ons praktisch on mogelijk om een bepaald uur af te spreken, zodat het er op neer komt dat u op de dag van ekspertise de auto (liefst zo vroeg mogelijk) de ge hele dag bij de reparateur dient te zetten. Uw reparateur kan dan al vast eventuele onderdeelprijzen op vragen en een voorkalkulatie ma ken, zodat, als wij komen, de ekspertise snel afgehandeld kan wor den. Mocht u echt uw auto niet één dag kunnen missen dan zullen we vanzelfsprekend ons uiterste best doen om een oplossing te vinden. Als u de auto neerzet wilt u dan het kentekenbewijs in de auto laten of afgeven bij de reparateur? We heb ben dan alle gegevens bij de hand. Mocht de politie delen van het ken tekenbewijs hebben ingenomen, geef dan toch nog de in uw bezit zijride delen af, bijv. deel II en kopie deel III. Wij kunnen dan bij duidelijke total-loss gevallen meteen een dag- of poliswaarde vaststellen. Total-loss Nu we het hier toch over hebben wil ik over dit begrip graag wat uitleg geven. Total-loss houdt in dat de re paratiekosten meer bedragen dan de waarde van de auto voor het ongeval verminderd met de opbrengst van de restanten. De restant waarde wordt meestal bepaald door opkopers bie dingen te laten doen. Voor alle dui delijkheid: Formeel blijft u eigenaar van de restanten of het wrak. Wij willen echter graag voor u bemidde lend optreden en in de praktijk komt het er dikwijls op neer dat wij uit uw naam de restanten verkopen. Even terzijde, voor u maakt het geen en kel verschil of de restanten veel of weinig opbrengen. Bij de verkoop van de restanten zal de opkoper een faktuur moeten hebben, dit i.v.m. de B.T.W. Als partikulier kunt u die niet geven. Om aan een faktuur voor de opkoper te komen is het noodza kelijk om de restanten bij de garage waar u een andere auto gaat kopen, op papier in te ruilen voor het be drag wat als restwaarde vastgesteld is. Iedere garage is van deze regeling op de hoogte en dit levert dan ook nooit problemen op. Indien u zelf ondernemer bent kunt u van zelfsprekend zelf ook een B.T.W.- faktuur uitschrijven voor de opko per. Overigens hopen wij natuurlijk dat u nooit met deze materie te ma ken zult krijgen. Mocht dit toch het geval zijn, weest u er dan van over tuigd dat wij er voor u zijn om de overlast zoveel mogelijk te be perken. J. Kooij In de eerste 2 maanden dat ik nu woon en werk in Oostelijk Noord- Brabant heb ik inmiddels een flink aantal agrarische bedrijven bezocht. Dat het niet veelal veehouderijen be treft spreekt gezien het werkgebied voor zich. Zodra de polissen ter tafel komen blijkt dat een ieder hoge waarde hecht aan het verzekeren van de ma teriële zaken zoals gebouwen met in richtingen. inventarissen, levende have, machines en motorrijtuigen. Ook polissen als AVB, AOV en ziek tekosten ontbreken meestal niet. Een nuttige verzekering zoals een be drijfsrechtsbijstand verzekering blijkt in veel gevallen eveneens aan wezig te zijn. Zonder afbreuk te doen aan laatst genoemde belangrijke verzekering verbaast het mijvaak te moeten konstateren dat in veel bedrijven een naar mijn mening belangrijker ver zekering dikwijls ontbreekt. Deze verzekering die meestal niet duurder is dan de bedrijfsrechtsbijstandver- zekering is de brandbedrijfsschade- yerzekering. Voor bedrijven waar met name het resultaat behaald moet worden uit de veestapel, aanwezig in één of meer bedrijfsgebouwen, is deze ver zekering in feite onmisbaar. Indien men getroffen wordt door een brand- (of stormschade) zal men veelal op grond van de aanwezige brandpolissen voor gebouwen en in houd schadeloos gesteld worden voor de geleden materiële schade. Uitgaande van een volledige schade zal het echter geruime tijd duren al vorens men weer in oude doen terug is. Restanten moeten opgeruimd worden, nieuwe bouwplannen moe ten gemaakt worden, er moet een aannemer gezocht worden die bin nen zo kort mogelijke tijd tot her bouw kan overgaan, er zal vaak een bouw en/of hinderwetvergunning aangevraagd moeten worden het geen gevoegd bij de herbouwtijd en levertijd van diverse materialen vaak diverse maanden in beslag zal nemen. In de praktijk blijkt er door het vo renstaande vaak een (gedeeltelijke) bedrijfsstilstand te ontstaan welke uit kan lopen tot vele maanden. Ge durende deze termijn gaan de vaste bedrijfskosten zoals interest, be lastingen, personeelslasten, etc. in Na een uitslaande brand kost het vaak een flink aantal maanden voordat hei bedrijf weer is herbouwd. ieder geval wel door terwijl de in komsten geheel/gedeeltelijk ontbre ken gedurende een (te) lange ter mijn. Getracht zal worden weer zo spoedig mogelijk in de oude situatie terug te komen. Dit streven zal vaak ekstra kosten te zien geven doordat er op allerlei manieren op geïmpro viseerde wijze naar wordt gestreefd het bedrijf weer voort te zetten. Juist deze ekstra kosten, de te derven net to winst en de vaste lasten kan men op een bedrijfsschadepolis verzeke ren tegen een premie die in de meeste gevallen meevalt. Op deze plaats zal ik niet nader in gaan op specifieke details van een brandbedrijfsschadeverzekering. Velen van u zullen er echter van overtuigd zijn dat een dergelijke ver zekering op veel bedrijven onmis baar is. In ieder geval adviseer ik u minstens te informeren bij Verzeke ringen ZLM naar de prijs van een dergelijke verzekering voor uw bedrijf. J.J. Bolier, vertegenwoordiger Verzekeringen ZLM te Nuenen VERZEKERINGEN ZLM Postbus 70 - 4460 BA GOES Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN GOES Telefoon: 01100-38000 Telex: 55537 Telefax: 01100-15341 Schademelding: 01100-38888 Polisafdeling: 01100-38880 vertegenwoordigers: Walcheren: Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23, 4301 NC Zierik- zee, 01110-4275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, F. den Hollanderl. 10, 4461 HN Goes, 01100-38000. Z. Vlaanderen Oost: Ass. knt. Boidin, Janseniuslaan 8, 4561 NM Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. knt. Boidin, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: D.J. Dees, Beethovenhof 43, 4536 AE Ter- neuzen, 01150-94469. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West-Nrd. Brabant: F.J. Duine, Kamperfoeliestr. 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. S.M. Timmers, Stationsstraat 1, 4761 BP Zevenbergen, 01680-23979. Midden-Nrd. Brabant: A.M. Verbrugge, Pr. Hendrikstr. 39, 4941 JT Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost-Noord-Brabant: J.J. Bolier, Boordseweg 41, 5671 AP Nuenen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Werkendam, Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam, 01835-2700. Melkhandelaren, AVM, Raadhuisstr. 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. Per 1 oktober jl. zijn enkele wijzi gingen in de wegenverkeerswet met betrekking tot de geldigheidsduur van het rijbewijs van kracht gewor den. Samengevat komen de wijzigin gen op het volgende neer: De geldigheidsduur van het rijbewijs wordt verlengd tot het 70ste le vensjaar. Na het 70ste levensjaar wordt tel kens een 5 jaar geldend rijbewijs af gegeven. Verder is er de mogelijkheid dat om medische redenen er rijbewijzen worden afgegeven met een kortere geldigheidsduur dan normaal. In de nieuwe regeling wordt er ver der van uitgegaan dat degene die eenmaal het rijeksamen heeft be haald of aart wie een rijbewijs is af gegeven, geen rij-eksamen meer be hoeft te doen. Wel dient het rijbewijs periodiek ad ministratief te worden vernieuwd. Deze vernieuwing zal om de tien jaar moeten plaatsvinden. Deze vernieuwing heeft uitsluitend tot doel de rijbewijsgegevens te ak- tualiseren. Het heeft dus geen enkele invloed op de geldigheid van het rij bewijs. Wel dient men er rekening mee te houden dat het besturen van een auto met een niet vernieuwd rijbe wijs strafbaar wordt. De bevoegdheid tot het besturen van een auto gaat echter niet verloren. De huidige regeling, dat indien het rijbewijs langer dan 1 jaar is verlo pen opnieuw rij-eksamen moet wor den afgelegd, komt dus te vervallen. Het spreekt vanzelf dat de bo venstaande regelingen pas van toe passing zijn als men in het bezit komt van een 'nieuw' rijbewijs. Dit zal voor de meesten van u zijn op het moment dat u uw huidige rijbe wijs moet laten 'verlengen'. Dit dient u dus wel op tijd te doen!!! 1.1 C.A. Toorenaar Wettelijke heffingen voor ziekte kostenverzekeraars Nog even een punt waar we uw aan dacht voor vragen zijn de wettelijke heffingen die per 1-1-'87 van toepas sing zijn op de partikuliere ziekte kosten verzekering. Mogelijk dat u er in de krant al een en ander over heeft gelezen. Er zijn twee heffingen te weten de MOOZ heffing (Medefi nanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden) en de Pooling Standaardpolis. Hieron der een overzicht van deze heffingen per jaar. (zie tabel) Dit zijn de wettelijke heffingen. Ze zijn voor iedere maatschappij gelijk. Voor mensen die een standaardpolis hebben vervalt de heffing Pooling Standaardpolis. De heffingen zijn per hoofd. Een ge zin met vijf kinderen betaalt bij voorbeeld: 2 x ƒ114,ƒ228, plus 5 x ƒ57,— ƒ285,—, samen ƒ513,— per jaar. Verder willen wij er nog even op wij zen dat de korting voor jaarbetaling welke door de ST ZVV wordt gege ven op bepaalde bij het Z.H.V. gesloten ziektekosten verzekeringen per 1-1-1987 5 Vi zal bedragen. Tot de volgende keer. C.A. Toorenaar leeftijd 0 t/m 19 jaar 20 t/m 64 jaar 65 jaar en ouderr MOOZ Pooling Standaardpolis Totaal ƒ21,60 ƒ35,40 57,— ƒ43,20 ƒ70,80 ƒ114, ƒ34,56 ƒ56,64 91,20 6 Vrijdag 14 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6