veelzijdig VIV-Europa 1986 zeer Symposium Landbouwschap: Toch optimisme over Nederlandse landbouw Amro-onderzoek: veel vertrouwen in varkenshouderij Thoolse boer in reklamefilm Oost Duitsland Merkx: bezuinigen op waterkeringen gevaarlijk. De Nederlandse landbouw hoeft niet bang te zijn als de bescherming in de Europese Gemeenschap vermindert. Ons land zou op de wereld markt geen slecht figuur slaan. Toch zullen voor de agrarische pro- duktie minder mensen en minder grond nodig zijn. Dat was donder dag 6 november te horen op het symposium 'Landbouw tussen eko- nomie en politiek', waarmee het Landbouwschap in het Promenade hotel in Den Haag het 25-jarig jubileum vierde van algemeen sekreta- ris drs. Maarten de Heer. Volgens de direkteur van het Land bouw Ekonomisch Instituut (LEI), prof.drs. J. de Veer, is de Neder landse landbouw sterk kommercieel gericht en in staat snel om te schake len. De voorzieningen en de struk- tuur van de landbouw zijn uniek van kwaliteit, vond ook prof.mr. L.A. Geelhoed, voorzitter van de Weten schappelijke Raad voor het Rege ringsbeleid. Het roer moet om, was het betoog van beide sprekers. Een van de we gen die de Europese Gemeenschap kan inslaan is de versterking van de internationale konkurrentiekracht, wat inkrimping van de voorraden vraagt en minder bescherming van prijzen en inkomens. 'Dan moet je produktiekapaciteit verminderen' Je kunt je van dit 'Pad der Deugden' afvragen of het maatschappelijk en politiek aanvaardbaar is', zo zei De Veer. Hij vermoedt dat de EG van krisis tot krisis leeft en steeds tijdelijke maatregelen neemt. Welke oplossing Europa ook be denkt: voor veel boeren zal geen plaats meer zijn, zo was de overtui ging van De Veer. Uittreding van Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 november wordt in het Jaarbeurs- komplex te Utrecht weer de Vakbeurs Intensieve Veehouderij gehouden. Minister G. Braks zal ook deze keer de opening verrichten. Evenals de 50.000 bezoekers die worden ver wacht zal hij een zeer veelzijdige beurs aantreffen. Dit komt onder andere door het gro te aantal standhouders. De beurs is volledig volgeboekt. Bovendien wordt er in de stands rekening meegehouden dat er internationaal veel belangstel ling bestaat voor deze beurs en als zo danig ook voor de Nederlandse intensieve veehouderij. De Jaarbeurs hallen liggen op ongeveer 500 meter loopafstand van het Centraal Station van Utrecht; kies uitgang: "Jaarbeurs". Wie per auto naar de VIV komt, kan een keuze maken uit 4.500 parkeer plaatsen nabij de tentoonstellingsge bouwen. Op de verkeersborden van de autowegen rond Utrecht staat "Jaarbeurs" aangegeven. Deze leiden rechtstreeks naar de beurs. De ope ningstijden zijn dagelijks van tien tot zes uur. De toegangsprijs voor bezoe kers bedraagt ƒ12,per persoon. Een doorlopende toegangskaart is verkrijgbaar voor ƒ20,De katalo- gus kost ƒ10,In de Irene-, Marijke- en Bernardhal zijn diverse restaurants, waar zowel eenvoudig als uitgebreid gegeten kan worden. Tele fonisch is de beurs bereikbaar via (030) 955911Ook de binnenstad van Utrecht ligt op korte afstand van het exploitatieterrein. Het centrum van de stad is snel te voet te bereiken via een wandeling door het NS-station en het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland: "Hoog Catharijne", dat hieraan vast is gebouwd. Het Mi nisterie van Landbouw en Visserij presenteert zich op de VIV '86 in stand nr. 4010 in de Irenehal met vier onderwerpen die in het beleid voor de intensieve veehouderij centraal staan: mest, welzijn, kwaliteit en bedrijfs voering. Onderzoeksinstituten, kon- sulentschappen, praktijkscholen, de Landbouwuniversiteit Wageningen en nog enkele andere diensten van het ministerie laten op een kleine 500 m2 zien wat er op deze terreinen zoal uit gedacht wordt. Over elk van de vier onderwerpen is een speciaal voor de boeren en een kleiner aantal begin nende agrariërs bieden niet genoeg soelaas. 'Het tempo waarin bedrij ven verdwijnen zal aanzienlijk zijn. Met zestig procent van de melkkoei en zullen we in de toekomst dezelfde hoeveelheid melk produceren', aldus de direkteur van het LEL Als de markt in de landbouw niet voorop komt te staan, zo zei Geel hoed, dan zal voor nog meer pro- dukten een kwoteringsregeling ko men. In de afzonderlijke landen, die dan elk een deel van de produktie voor hun rekening nemen, blijft door de verhoging van de produkti- viteit toch het aantal landbouwbe drijven afbrokkelen. Een groot be zwaar van deze evenredige verdeling van de armoede vond Geelhoed het ontbreken van een stimulans om de produktie te konsentreren en om te specialiseren. Volgens algemeen sekretaris van het Landbouwschap, drs. Maarten de Heer, is het toekomstige landbouw beleid een mengeling van gerichtheid op de markt en sociaal beleid. Ook zullen niet-agrarische funkties ont wikkeld worden, onder andere in de rekreatieve sektor. VIV vervaardigde brochure beschik baar. Bezoekers kunnen deze gratis meenemen. Mest In de afdeling "Mest" wordt uiter aard vooral aandacht besteed aan de problematiek van de overschotten. Op drie manieren kan aan dat pro bleem - dat in feite het probleem is van een overschot aan mineralen - iets worden gedaan: sanering bij de bron (ofwel minder mineralen in veevoer), vergroting van de afzet van mest naar akkerbouwgebieden en tenslotte ver werking van mestoverschotten. Wat dieper wordt ingegaan op het onder zoek om te komen tot minder mine ralen in het veevoer en dus in de mest, op de opslagmogelijkheden van mengmest en op het drogen van pluimveemest. Ook de zure regen- problematiek, voor een deel veroor zaakt door ammoniakuitstoot uit o.a. de landbouw, komt hier aan de orde. Welzijn In het onderwerp "Welzijn" staan de leefomstandigheden van de land bouwhuisdieren centraal. Er wordt een en ander verteld over de nieuwe ontwerp-Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, maar daarnaast laat het onderzoek een aantal zaken "in'het echt" zien. Een voorbeeld van dat laatste is een nieuw groephuisvestings- systeem voor vleeskalveren, dat nog in onderzoek is bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoon-' oord" en het IMAG. Het Centrum voor de Pluimveehouderij "Het Spel- derholt" vertoont een video over het daar ontwikkelde "etage-systeem", een alternatieve huisvesting voor leg hennen. Kwaliteit Bij "Kwaliteit" komen enige zaken aan de orde die veel invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de eind- produkten. Zo is er aandacht voor de inspanningen van het fokkerij- onderzoek om te komen tot varkens en slachtkuikens met meer vlees en minder vet. Ongedierte in stallen kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de produkten. Daarom geeft het Konsulentschap in algeme ne dienst voor Dierhygiëne en Gewas- Trots Met enige trots wees De Heer op de jaloezie waarmee de technologische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw wordt bekeken. 'De land bouw kan snel veranderingen reali seren. Nieuwe produkten zullen de sektor weer uit de problemen moe ten helpen'. De Heer was ook opti mistisch over de konkurrentie bin nen de EG. 'We moeten niet bang zijn voor zuidelijke landen. We zul len ze op de markten tegenkomen. En ze zullen ook onze produkten kopen'. Volgens direkteur De Veer van het LEI zal de Nederlandse melkveehou derij in de toekomst vooral bestaan uit moderne, efficiënte, intensief ge voerde bedrijven. De produktie per koe zal hoog zijn. De bedrijven zul len een eigen voederwinning kennen. De grondgebonden vleesproduktie krijgt door het verwachte tekort aan kalveren een belangrijke rol, ver wacht hij. De Veer pleitte voor onderzoek naar nieuwe gewassen en nieuwe aanwen- dingsmogelijkheden met name in de akkerbouw. Vakmanschap, de mo gelijkheid snel om te schakelen, ge richtheid op de markt zijn hierbij van belang. Sommige boeren en tuinders krijgen problemen met het ondernemerschap, zei De Veer. 'Aan de eisen die het management en de automatisering stellen kan niet iedereen voldoen'. bescherming hier in samenwerking met de afdeling Bestrijding van Dier- plagen van het Ministerie van VROM uitgebreid voorlichting over het voor komen en bestrijden van vliegen, tem pexkevers, ratten en muizen. Ook wordt aandacht besteed aan de proef- projekten met integrale ketenbeheer- sing bij mestvarkens en slachtkuikens. Het Voedselvoorzienings in- en ver koopbureau tenslotte laat een en an der zien van de klassifikatie naar kwaliteit. Daarbij wordt ook moder ne klassifikatieapparatuur getoond. Bedrijfsvoering Het segment "Bedrijfsvoering" is vrijwel geheel gewijd aan de automa tisering in de intensieve veehouderij. Er is aandacht voor procescomputers en vooral ook voor de nog vrij nieu we managementsystemen. In de stand worden de verschillende mogelijkhe den gedemonstreerd en wordt aange geven waarop men moet letten als men zelf programma's wil aan schaffen. Mestoverschot kost boer zo'n 25 mille Het wegwerken van mestoverschot ten gaat boeren in totaal gemiddeld circa 25.000 gulden kosten. De mi nisters Braks (Landbouw) en Nijpels (VROM) hebben dit de Eerste Ka mer laten weten naar aanleiding van de behandeling van de Meststoffen wet in de Senaat. De ministers zeggen dat het afzetten van mestoverschotten de naar schat ting 22.300 boeren die een overschot hebben, in de komende vier jaar ge middeld 4100 gulden zal kosten. Daarbovenop zullen zij een heffing moeten betalen voor de overschot ten. Die zal per bedrijf over vier jaar gemeten gemiddeld 3600 gulden zijn. De totale veehouderij (90.000 bedrijven) zal daarnaast 1 tot 1,5 miljard gulden moeten investeren in mestopslag. Per bedrijf zal dat 11.000 tot circa 16.500 gulden zijn. Schapen Niet uitgesloten is dat in de toe komst ook de mest van schapen, gei ten, eenden, konijnen en pelsdieren onder de wet wordt gebracht, aldus Braks en Nijpels. Het overgrote deel van de varkens houders in Nederland heeft vertrou wen in de toekomst van het eigen bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek, dat de afgelopen zomer door de Am- ro Bank in samenwerking met het bu reau Agro-markt onder varkenshouders werd ingesteld. Ook over de ontwikkeling van het ei gen bedrijf in 1986 zijn de onderne mers in meerderheid positief gestemd: 39 procent kwalificeert de ontwikke ling in 1986 van het eigen bedrijf als "goed tot zeer goed". Daarnaast spreekt 44 procent het oordeel "ma tig" uit, terwijl een minderheid van 17 procent minder positief is gestemd. Veel ondernemers met vertrouwen in de toekomst van het eigen bedrijf de monstreren dat vertrouwen tevens door het plegen van investeringen. Zo wordt in 1986 door tweederde van alle ondernemers in de varkenshou derij in het eigen bedrijf gêïnvesteerd. Opmerkelijk in dit verband is ook de grote aandacht, die modernisering van bedrijfsgebouwen en stalinrich ting van de investeerders krijgt. In vesteringen hierin worden door 69 procent van deze ondernemers ge noemd. Daarnaast komen zaken als uitbreiding mestopslag, machines, aankoop of vervanging van voeder installaties, vervanging van het be drijfsgebouw of aankoop van grond veelvuldig aan de orde. Tijdens het onderzoek bleek 29 procent van de ondernemers reeds investeringsplan nen te hebben voor 1987. Eenderde van de ondernemers kon daarover nog niets zeggen, terwijl niet meer dan 37 procent verklaarde geen plannen te hebben. Investeringen in bedrijfsverplaatsing- en en binnen of buiten het koncentra- tiegebied danwel plannen daartoe voor 1987 zijn de onderzoekers niet tegengekomen. Mestproblemen, zoals de afvoermogelijkheden van mest, tracht men veeleer op te lossen mid dels investeringen in de aankoop van grond, uitbreiding van mestopslag en mestverwerking. Automatisering Net als bij soortgelijke onderzoeken in andere agrarische sektoren werd ook onder de varkenshouders de me ning gepeild ten aanzien van automa tisering. Ook hier bleken ondernemers met een positieve hou ding veruit in de meerderheid. Ruim éénderde van de ondernemers met een procescomputer heeft boven dien nog konkrete investeringsplan nen op dit gebied. Niet meer dan 45 procent van alle ondernemers denkt nooit in proces-automatisering te gaan investeren. Van administratieve automatisering door middel van een eigen computer, is nog slechts mondjesmaat sprake. Binnenkort zal op de Leipziger Messe een reklamefilm in pre mière gaan die is opgenomen in Tholen. In dit filmpje (duur: 8 minuten) draait het om de zaai- machine van de heer W. Timmer mans te Oud Vossemeer, een produkt van de Saxonia- fabrieken in de DDR, geïmpor teerd door Van Gemert en gele verd door landbouwmechanisa- tiebedrijf Van Trier. Als achter grond fungeren de Vossemeer- brug, molen "de Jager" en na tuurlijk de "Marehoeve" van de heer Timmermans. (foto Eendrachtbode) De Unie van Waterschappen heeft zich gekeerd tegen de plannen van de overheid om de rijksbijdrageregeling in het onderhoud van waterkeringen te halveren. De voorzitter van de Unie van Waterschappen ir. W.J.L.J. Merkx noemde deze plan nen op de ledenvergadering van de Unie maandag 10 november j.l. ge vaarlijk en verkeerd. Hij wees erop dat een gevolg van de plannen zal zijn dat de kosten van dijkonderhoud langs de zee en de ri vieren daardoor steeds meer voor re kening komen van een beperkte groep burgers namelijk zij die vlak achter de weringen wonen. Sprekend over een samenhangend waterbeheer stelde de voorzitter niet zonder meer te willen stellen dat de zorg voor hoeveelheid en kwaliteit beslist in één hand dienen te zijn. In het alge meen is het bestaande stelsel overi gens wel in staat een samenhangend waterbeheer te behartigen. Over de ze kwestie zal een rapport ver schijnen. Ruilverkavelingskursus West Zeeuws Vlaanderen In navolging van vorig jaar zal ook dit jaar een ruilverkavelingskursus worden gestart voor bestuursleden en leden van de ZLM, NCB en CBTB uit de ruilverkaveling in voor bereiding Sluis, Oostbprg, Schoon- dijke/Breskens en Zuidzande. De kursus zal plaatsvinden in Hotel de Eenhoorn te Oostburg en zal aan vangen telkens om 13.30 uur op de volgende data: 15 december, 5 ja nuari, 12 januari en 19 januari. Vrijdag 14 november 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5