Vrees voor extra mestlozingen in eerste maanden van 1987 Voorlichtingsdagen mestwetgeving Vekabo positief over voorstellen over 'kamperen bij de boer' Geen beperkingen uitrijden mest op zware gronden Gratis entree bij vereniging voor bedrijfshulp Zeeuws-VIaanderen Amerikaans bedrijf bekroont Wageningse methode voor nitraat verwijdering met prijs van tienduizend dollar Omdat de wettelijke mestregeling vermoedelijk pas op 1 april 1987 van kracht wordt, bestaat de vrees dat er volgend jaar veel meer drijf- mest op het land zal worden gebracht dan wettelijk is toegestaan. Ge deputeerde J. de Geus sprak die verwachting uit tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis in Den Bosch, waarbij ook een aantal Kamerleden aanwezig was. Het zit er volgens hem dik in dat de boe ren de eerste maanden van 1987 zullen gebruiken om op basis van de provinciale verordening de maximum-hoeveelheid gier te lozen, en dan nog eens negen maanden lang het wettelijk toegestane maximum op het land te brengen. Zoals bekend is in Noord-Brabant de provinciale mestverordening met drie maanden verlengd. De Brabantse ge deputeerde noemde 1987 wat de aan pak van de mestproblematiek zelfs een "verloren jaar". De meest var- kensrijke provincie van Nederland heeft overigens pogingen in het werk gesteld om de landelijke mestwet pas per 1 januari 1988 te laten ingaan. De regering heeft dat geweigerd, omdat het niet mogelijk is alleen voor Bra bant een uitzondering te maken. GS van Brabant zijn voorstander van ver gaande wettelijke maatregelen om het mestprobleem te lijf te gaan. Bij de behandeling van de streekplannen voor West-, Midden- en Oost- Brabant bleek onlangs dat de staten in veel opzichten lang niet zover als het college van GS willen gaan. De Geus toonde zich - in weerwil van het volgend jaar dreigende probleem - ingenomen met de voor de deur staande mestwet, omdat die een straf- mogelijkheid in de vorm van heffin gen in zich herbergt. Dat geldt immers niet voor het provinciale systeem van de mestpasjes. De Brabantse gedepu teerde vroeg zich af wat het effekt van een provinciale verordening is, als daar geen wettelijke bevoegdheid aan is gekoppeld om heffingen op te leggen. Scherpere kontrole Overigens hebben verscheidene rijkspolitiegroepen in Midden- Brabant de kontrole op de mestpas jes verscherpt. Na het oogsten van de mais is het immers gebruikelijk dat de boeren op grote schaal mest op hun land gaan uitrijden. Een mestpasje, waar ongeveer 20.000 Brabantse boe ren sinds een half jaar over beschik ken, is tot dusverre nog nauwelijks aan kontrole onderworpen. Het pas je moet op de ruit van een trekker of vrachtauto zijn aangebracht. De kon trole op de naleving van de provincia le mestverordening is in handen gelegd van de politie en de Algemene Inspektiedienst (AID) van het minis terie van Landbouw. Bij de enkele honderden kontroles die sinds 1 april zijn uitgevoerd, zijn nog geen over tredingen gekonstateerd. De Chemviron Carbon Award 1986 is toegekend aan ir. Jan Peter van der Hoek, wetenschappelijk mede werker van de vakgroep waterzuive ring van de Landbouwuniversiteit. De prijs - tienduizend dollar - wordt, hem toegekend voor de ontwikke ling van een nieuwe methode voor de verwijdering van nitraat uit water. Op de Wageningse methode is oc trooi aangevraagd. Ze wordt inmid dels op technische schaal beproefd bij Montferland waar het nitraat probleem in het grondwater ernstig is. De prijs wordt een keer in de twee jaar toegekend aan baanbrekend on derzoek in de waterzuivering. Biologische afbraak De bekroonde methode berust op een kombinatie van een fysisch- chemische scheidingstechniek (io nenwisseling) en biologische afbraak door bakteriën. Nitraat is een groei end probleem in de grondwatervoor- raden van Nederland en een aantal andere EG-landen; door overbe mesting 'lekt' de stof door naar de grondwatervoorraden. Ook als de hoeveelheid op het land te brengen mest in de komende jaren De Wageningse wetenschapper is achter een proefopstelling bezig bepalingen te doen over nitraatverwijdering uit water. sterk gereduceerd zal worden, dan nog zal nitraat voorlopig blijven aankomen in de grondwatervoorra den omdat de stof daar zeer lang over doet. Verwijdering en afbraak van het teveel aan nitraat in het op gepompte grondwater is daarom een De voorlichtingsbijeenkomsten die in het kader van de nieuwe mestwetge ving gehouden zullen worden, zullen in de week van 17 t/m 21 november op de volgende plaatsen en tijdstip pen plaatsvinden (alle veehouders ontvangen ruim een week van te vo ren een uitnodiging voor de bijeen komst waarbij zij ingedeeld zijn, bij verhindering kan ook een andere bij eenkomst bezocht worden): Op 17 november: Ravenstein, Stationskof fiehuis, 13.30-16.00 uur; Erp, Kl- Vereniging, 13.30-16.00 uur; Cuijk, Café "De Bond", 13.30-16.00 uur; Vorsten- bosch, Gemeenschapshuis "Den Stuik", 13.30-16.00 uur; Teteringen, Café "De Dorpsherberg", 13.30-16.00 uur. Op 18 november: Liessel (N), Gemeen schapshuis "Kastanje", 9.30-12.00 uur; Liessel (Z), Gemeenschapshuis "Kastan je", 13.30-16.00 uur; Haaren, Gemeen schapshuis "De Domp", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Bladel, Gemeen schapshuis "Den Herd", 9.30-12.00 uur; Bladel Netersel), Gemeenschapshuis "De Herd", 13.30-16.00 uur; Rips. Ge meenschapshuis "D'n Eik", 13.30-16.00 uur; Oploo, Café "De Oude Heerlijk heid", 13.30-16.00 uur; Volkel, Gemeen schapshuis "De Schakel", 9.30-12.00 uur; Herpen (Keent), Café "Sport" (Willems), 13.30-16.00 uur; Wanroij, Café- Restaurant "De Reebok" Recreatiecen trum "De Bergen", 13.30-16.00 uur; Schijndel, Zaal "De Nachtegaal", 9.30-12.00 en 13.30-16.00 uur; Ulicoten, Café "J. Kusters", 9.30-12.00 en 13.30-16.00 uur; De Moer (Kaatsheuvel), Café "'t Moske", 9.30-12.00 uur; De Moer (Loon op Zand), Café "'t Moske", 13.30-16.00 uur; Meliskerke, "Ons Huis", 9.30-12.00 uur; Serooskerke (W), "De Zandput", 13.30-16.00 uur. Op 19 november: Breugel (Son), Café '"t Veer", 9.30-12.00 uur; Son, Manege "V.d. Ven", 13.30-16.00 uur; Gemert (Handel), Hotel "De Kroon", 9.30-12.00 uur; Gemert (Handel), Hotel "De Kroon", 13.30-16.00 uur; Westerbeek (Stevensbeek), Zaal "Jonkers" (voorheen v. Lankveld), 13.30-16.00 uur; Odiliapeel, Café "De Beukenhof", 13.30-16.00 uur; Beers, Café '"t Wapen van Beers", 13.30-16.00 uur; Erp (Boerdonk), KI- Vereniging, 9.30-12.00 uur; Erp (Kei donk), Kl-Vereniging, 13.30-16.00 uur; Schijndel, Zaal "De Nachtegaal", 9.30-12.00 uur; Schijndel, Zaal "De Nach tegaal", 13.30-16.00 uur; Deurne (Wals- berg (O)), Gemeenschapshuis "Gerardushuis", 9.30-12.00 uur; Deurne (Walsberg (W)), Gemeenschapshuis "Ge rardushuis", 13.30-16.00 uur; Alphen, Ca fé "Welkom", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Tilburg, Zalencentrum "Wit Paardje", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Rijsbergen (1), Café "Marktzicht", 13.30-16.00 uur; Ouden bosch, Café "Tivoli", 9.30-12.00 uur; Fij naart, Café "De Graanbeurs", Het kabinet wil het uitrijverbod van mest slechts laten gelden voor de zandgronden en niet voor de zware gronden. Dit omdat de uitspoeling van nitraat op zandgronden veel groter is en voorts omdat het kabinet vreest dat beperkingen -bij het uitrij den van mest op zware gronden de acceptatie van de mest zal schaden. Eén en ander blijkt uit het Ontwerp besluit Gebruik Dierlijke Meststof fen dat afgelopen vrijdag 7 novem ber door de ministerraad is goed gekeurd. Het uitrijverbod wordt pas op 1 ok tober 1988 van kracht. Voor maislanden bouwland geldt t.e.m. 1990 alleen een uitrijverbod op zandgronden. Voor grasland stelt het kabinet voor het verbod te laten gelden voor de maanden oktober en november. Uit rijden overbesneeuwde grond is ver boden van 1 januari t.e.m. 15 fe bruari. Deze regels gelden van 1 ok tober 1988 tot 1991. Het uitrijver bod is wat de periode betreft aan zienlijk korter dan eerst was voor gesteld dit omdat de bewindslieden menen dat de opslagkapaciteit bij de rundveehouderijbedrijven nog on voldoende. Overigens gelden de uit- rijverboden op de snijmais en bouw gronden zoals gesteld slechts voor 'de zandgronden. Het ontwerpbesluit is dinsdag ter kennisname aan de Eer ste en Tweede Kamer gestuurd en verder is het vooradvies naar de Centrale Raad voor Milieuhygiëne om advies gestuurd. De arbeidsvoorziening op de land bouwbedrijven is aan vele risico's onderhevig. Dit geldt des te meer omdat de meeste bedrijven in de vorm van gezinsbedrijven worden geëxploiteerd. Het gaat dan met na me om het risico van arbeidsonge schiktheid van de ondernemer, zijn meewerkende echtgenote of kinde ren. Het is belangrijk deze risico's goed af te wegen en zo goed moge lijk te dekken. Behalve het afsluiten van verzekerin gen bij een particuliere verzeke ringsmaatschappij, moet ook ge dacht worden aan het lidmaatschap van de vereniging voor bedrijfshulp. De vereniging stelt vakbekwame me dewerkers beschikbaar voor haar le den bij ziekte, arbeidsongeschikt heid, overlijden, tijdens cursussen en arbeidspieken. Behalve het gewo ne bedrijfslidmaatschap kunnen on dernemers en meewerkende echtge noten en kinderen, wanneer zij jon ger zijn dan 65 jaar, deelnemer wor den van de "reductieregeling". Met deze regeling wordt een korting ge geven op de normaal verschuldigde dagvergoedingen, wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid gedu rende het eerste jaar en tijdens cur sussen. Deze reductie wordt moge lijk gemaakt door een overheidssub sidie. Het is als het ware een arbeids ongeschiktheidsverzekering voor het eerste jaar, voor een aanvaardbare premie. De contributie bedraagt thans 230,per jaar en de reduc tieregeling kost 35,— per jaar. Meewerkende £chtgenoten en kinde ren kunnen lid worden voor 130,— contributie per jaar (inclu sief de reductieregeling) als er van zelfsprekend een hoofdlidmaatschap is. In de reglementen is opgenomen dat nieuwe leden gedurende één maand per jaar zonder entreegeld kunnen toetreden. Deze gratis entree is dit jaar mogelijk van 11 november tot 10 december. Bij onderstaande personen kan men zich als lid opgeven en is nadere in formatie verkrijgbaar: C.R.E. Cornelissens, Vogelwaarde, tel: 01140-12108 en bij J.J.M. Kips, administrateur, tel: 01143-330 of 278. van de oplossingen om de drinkwa terbereiding niet in gevaar te brengen. De jury die het bekroonde werk heeft gekozen uit vijftig inzendin gen, bestond uit twaalf deskundigen uit acht landen. 13.30-16.00 uur; Kloosterzande, Hotel "V. Leuven", 9.30-12.00 uur; St. Jansteen, "De Waranda", 13.30-16.00 uur. Op 20 november: Mierlo, Hotel "'t An ker", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Enschot (Berkel), Zaal "Concordia", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; St. Oe- denrode, Café "Jachtrust", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Nuland, Café "Kerk zicht", 9.30-12.00 uur; Vinkei, Gemeen schapshuis "Vinkei", 13.30-16.00 uur; Rijkevoort, Café "Ons Genoegen", 9.30-12.00 uur; Baarle Nassau Café "De Voorzitter P. Lampert van de Vere niging van Kampeer Boeren (Veka bo) vindt het erg positief dat G.S. van Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten zich hebben in gespannen te zoeken naar mogelijk- Lindenboom", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur. Op 21 november: Sómeren-dorp, "Het Wapen v. Someren", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Helvoirt, Gemeenschaps huis "Gastenbosch", 9.30-12.00 uur; Oostelbeers (Middelbeers), Gemeenschaps huis, Kerkstraat 10a, 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Rijsbergen, Café "Adri- aansen", 9.30-12.00 uur en 13.30-16.00 uur; Rucphen, Café "V. Oers", 9.30-12.00 uur. Gezondheidsdienst: verontrustende zaak Abortus-bang bedreigt koeien in Noord-Brabant De afgelopen weken is op twee plaat sen in Brabant de gevreesde koeien ziekte "abortus-bang" gekonstateerd. Het gaat om gevallen in de buurt schap Zondereigen bij Baarle-Hertog en in Essen nabij Roosendaal. Volgens de Brabantse Gezondheids dienst voor Dieren is het een zeer ver ontrustende zaak. De ziekte, hoogstwaarschijnlijk uit België af komstig, bedreigt alle koeien in Bra bant en Limburg. En tegelijk ook de boeren, omdat die moeten opdraaien voor de helft van de kosten voor het bestrijden van de ziekte. Direkteur T. de Ruijter van de Ge zondheidsdienst maakte dit vrijdag bekend tijdens dé jaarvergadering van zijn organisatie in Boxtel. De Ruijter wees met nadruk verma nend naar België. In het Waalse ge bied is dertig procent van de koeien, die daar niet voor de melkgift maar om de produktie van vlees worden ge fokt, met de ziekte besmet. De bestrij ding van de ziekte is er volstrekt onvoldoende, aldus de direkteur. heden om meer dan vijf kampee- reenheden bij de boer toe te staan. In een eerste reaktie is hij vooral ver heugd over het getoonde begrip voor de toenemende markt voor het kam peren bij de boer. "Er is veeLoverschotproduktie in de landbouw", aldus Lampert, "voor het kamperen bij de boer bestaat juist een toenemende belangstelling. Goed dat dit onderkend wordt". De heer Lampert plaatst ook wel enkele kritische noten. Zo is er vaak overleg gevoerd, maar wel "over ons en zon der ons" zegt de Vekabo-voorzitter. Maar de mening van de Vekabo is toch wel tot zijn recht gekomen. In het voorstel van G.S. en de Vere niging van Zeeuwse Gemeenten wordt het op beperkte schaal moge lijk meer dan vijf kampeereenheden bij de boer toe te staan. De heer Lampert stelt overigens nadrukke lijk dat de agrarische bestemming ook bij 10 kampeereenheden ge handhaafd moet blijven, daar er bij een recreatieve bestemming proble men opdoemen in verband met de 'hinderwetgevoeligheid'. Hij spreekt de hoop uit dat het kamperen bij de boer zo eenvoudig mogelijk geregeld gaat worden, met zo weinig mogelijk geboden en verboden. Aan de verde re invulling zal nog wel wat ge schaafd moeten worden, maar de Vekabo beoordeelt de ontwikkelin gen positief. Overigens zal er in 1987 nog niets veranderen, de gedane voorstellen zijn bedoeld pas met in gang van 1988 te gaan gelden. 4 Vrijdag 14 november 1986"

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4