H over geld en goed Voorzitters ZLM-kringen in Zeeuws- Vlaanderen staan positief tegenover vaste oeververbinding Wintertijd - vergadertijd Versnipperde presentatie milieubeleid vergroot acceptatie niet Werkgroepen bestuderen mogelijkheden vaste verbinding over Westerschelde Landbouwschap in reaktie op IMP: De voorzitters van de ZLM-kringen in Zeeuws-Vlaanderen staan per soonlijk zeer positief tegenover een Vaste Oeververbinding over de Westerschelde. Deze opvatting is vooral gestoeld op het feit dat de Zeeuws-Vlaamse boeren in de huidige situatie waarbij produkten als aardappelen en uien per boot over de Westerschelde getransporteerd moeten worden, een lagere prijs voor deze produkten ontvangen. Voorts zijn de daarbij optredende wachttijden een ergernis en deze werken ook kostenverlagend door. Kringvoorzitter van West Zeeuws- Vlaanderen, de heer P. Risseeuw, ziet in feite geen andere mogelijkheid meer als een vaste oeververbinding. De tunnel bij Doel die in 1992 gereed komt is voor hem geen oplossing. "Je moet vanuit West Zeeuws-Vlaanderen naar boven kunnen", aldus Risseeuw, die daarmee tevens aangeeft dat de VOW ten westen van het kanaal bij Ter neuzen moet komen te liggen, om dat anders transporten "naar boven" nog weer met wachttijden voor het kanaal te maken krijgen. "Minister drs. N. Smit-Kroes heeft bij de offi ciële opening van de Oosterschelde- dam gezegd dat Zeeland nu uit zijn isolement is, maar dat geldt zeer ze ker niet voor West Zeeuws- Vlaanderen", aldus de heer Risseeuw. Een boot-verbinding met de rest van Zeeland is naar zijn mening nu echt uit de tijd. Ook de voorzitter van Kring Axel, de heer M. Boogerd, is een voorstander van een vaste oeververbinding. Hij wijst o.a. op de aanzienlijk betere transportmogelijkheden voor volle- gronds groente- en fruitteeltprodukt daar deze afgezet moet worden in Ba- rendrecht, Goes of Breda. In princi pe zou voor hem de tunnel bij Doel deze afzetproblemen ook op kunnen lossen, mits er geen handelsbeperkin gen komen voor die Belgisch- Nederlandse verbinding. "Maar", zo stelt hij, "naast de landbouw hebben ook de industrie en de werknemers belangen die de noodzaak van een vaste verbinding benadrukken". Als de VOW er komt, dan moet deze vol gens de heer Boogerd ook voor fiet sers en langzaam verkeer te gebruiken zijn, en niet alleen voor autoverkeer. Ook de voorzitter van Kring Hulst, de heer J.J. Vinke, is voorstander van een vaste verbinding. Vanuit landbouw- oogpunt maakt het hem daarbij wei nig uit of deze in Perkpolder of in Terneuzen komt. Hij vindt wel dat een eventuele verbinding in Zeeuws- Vlaanderen niet te ver naar het westen moet komen. "De westkant van het kanaal bij Terneuzen is nog goed be reikbaar vanaf Hulst, maar dan moet er wel een tunnel onder het kanaal van Gent naar Terneuzen door ko men", aldus de heer Vinke. "Je kunt niet op een "eiland" leven, je moet met de tijd meegaan, een VOW is daarbij onmisbaar, al betekent de tunnel bij Antwerpen voor ons al wel een hele verbetering". Betreffende dat laatste noemt de heer Vinke het vrije handelsverkeer "een vrome wens". Overigens mag niet vergeten worden dat voor de aanleg van aansluitin gen, wegen e.d. landbouwgrond no dig is. De betrokken bedrijven zullen hiervoor op een aanvaardbare wijze schadeloos gesteld moeten worden. De stuurgroep Westerschelde oever verbinding heeft drie werkgroepen in gesteld, die elk een facet van de studie naar de diverse mogelijkheden van een vaste verbinding tussen Zeeuws- Vlaanderen en Midden-Zeeland zul len belichten. Het gaat om de werkgroepen plano logie, onder voorzitterschap van di- rekteur ir. R.M.Th. Adriaansens van de provinciale planologische dienst, techniek, onder voorzitterschap van de hoofdingenieur-direkteur ir. T.G. van der Meer van provinciale wa terstaat en algemeen, onder voorzit terschap van het hoofd van de afdeling financiën van de provincia le griffie dr. S. Knigge. Verder laat de stuurgroep zich advi seren door een klankbordgroep, die geformeerd wordt uit vertegenwoor digers van de gemeentebesturen van Vlissingen, Borsele, Reimerswaal, Hontenisse, Terneuzen en Oostburg. De stuurgroep verwacht in januari 1987 haar advies aan het provinciaal bestuur uit te brengen. De stuurgroep Westerschelde oever verbinding wordt gevormd door ver tegenwoordigers van de provincie en het rijk. Zij staat onder voorzitter schap van gedeputeerde drs. R.C.E. Barbé. Minister Braks: kombinatie landbouw en rekreatie moet agrarische sektor meer 'lucht' geven Op dinsdag 11 november heeft ir. G.J.M. Braks, minister van land bouw in Wageningen een studiedag geopend over de toegankelijkheid van het landelijk gebied voor de re kreatie en de taak van de overheid en partikulier in dit verband. De minis ter presenteerde zijn beleidsvisie: Centraal staat de behoefte aan rekreatie-mogelijkheden in Neder land, vooral in gebieden die nu niet of slecht toegankelijk zijn zoals bos sen, uiterwaarden en landbouwgron den. Meervoudig gebruik van de ruimte is een van de beleidsdoelen zoals geformuleerd in het struktuur- schema openluchtrekreatie. Volgens de heer Braks zal het soms niet meer hoeven te zijn dan een recht van overpad voor wandelaars. Soms ont breken eenvoudig de verbindingswe gen om van het ene gebied naar het andere te komen; een derde moge lijkheid is het openstellen van bos- en waterschapsgebieden. In de meeste gevallen gaat het om meer voudig gebruik van de ruimte, dus een kombinatie van produktie (ge wassen, hout) of inspektie/bewa- king (waterschappen) aan de ene kant en rekreatie aan de andere kant. Het betreft dus geen groot schalige openluchtrekreatie, maar een subtiele vermenging van funkties die leidt tot een zo gevarieërd moge lijk aanbod. Een en ander vereist Het seizoen van de regelmatige vergaderingen is weer aangebro ken. Vele bestuursleden hebben zich beraden over de invulling van de geplande bijeenkomsten. Het streven naar de aktualiteit staat daarbij veelal voorop. Toch blijft het elk jaar weer een verwachting of het gekozen on derwerp voldoende bij de leden aanspreekt. Bepalend voor de opkomst zal daar om de interesse van deze achterban zijn. Het is daarom raadzaam als bestuur daarop te letten. Anderzijds is het ook noodzakelijk dat de indi viduele leden laten blijken wat zij willen horen en/of zien. Alleen dan is het mogelijk tot een goede selectie te komen van mogelijke onderwer pen. Met daarbij dan ook nog het voordeel dat het is aangebracht door de leden waardoor ook een redelijke opkomst mag worden verwacht. De opkomst daarbij is niet alleen van belang voor het bestuur en de inlei der maar veeleer ook voor de toe hoorders. Zij laten blijken het nuttig te vinden over bepaalde onderwer pen nadere uitleg te krijgen. Denk maar eens aan de voorlichtingscam pagne rond de nieuwe mestwetge ving. Elke zich respecterende boer zal er van doordrongen zijn dat in formatie op het juiste moment nut- echter in de regel het sluiten van onderhouds- en beheersovereenkom sten tussen de betrokken partijen. Het ministerie van landbouw ziet de kombinatie van landbouw en rekrea tie als een van de mogelijkheden om de agrarische sektor meer 'lucht' te geven, dit ook tegen de achtergrond van de overproduktie. Oostvaardersplassen aangewezen als staatsnatuurmonument Minister Braks van landbouw heeft op 28 oktober j.l. de Oost vaardersplassen aangewezen als staatsnatuurmonument. Hiermee heeft de bewindsman dit gebied onder de werking van de Natuur beschermingswet gebracht. Met de aanwijzing als staatsna tuurmonument beoogt de be windsman de aanwezige natuurwaarden en hef natuur schoon te beschermen en de ont wikkeling van het natuurgebied tot een zo kompleet mogelijk zoet watermoeras te verwezenlijken. Het natuurmonument is met na me van grote betekenis als broed- rui- en overwinteringsgebied voor vele soorten vogels. tig en noodzakelijk is. Daarbij is het raadzaam het niet alleen bij geschre ven informatie uit landbouwblad of andere periodieken te houden maar ook bijeenkomsten te bezoeken waar mondeling de zaken worden toegelicht. Deze bezoeken hebben het voordeel dat door vragen ondui delijkheden kunnen worden wegge nomen. Want juist deze vragen wor den uit de. praktijk van elke dag gesteld en maken meer duidelijk dan welke hoeveelheid geschreven tekst. Dat is nu eenmaal het voordeel van het gesproken woord. Daarom kan ik er bij u niet genoeg op aandringen dit soort bijeenkomsten bij te wo nen. Niet alleen voor het onderling kontakt maar ook om op die wijze de juiste informatie te krijgen en daarmee in uw bedrijf uw voordeel te doen. Want daarom is het tenslot te toch begonnen: u voldoende vak bekwaam te houden voor het runnen van de eigen onderneming. Maar ook voldoende kritisch tegenover el ke nieuwe ontwikkeling om deze op zijn waarde te kunnen beoordelen. In de onderlinge discussie met de collega's is daarvoor ook volop gele genheid. Ook daarvoor is uw komst naar de vergadering reeds noodzake lijk. Blijf daarom niet thuis zitten maar zoek de gelegenheid op om uw kennis te verrijken. Een Engels spreekwoord zegt daarvan: "Er is veel meer geleerdheid dan kennis op de wereld". B. Veerbeek. bestemmings plannen Middelburg. Vanaf 5 november lig gen voor een ieder ter inzage de besluiten met de bijbehorende pr- adviezen en tekeningen betreffende het gedeelte van het bestem mingsplan Buitengebied in het ver lengde van de Torenweg. Gilze en Rijen. Vanaf 6 november liggen ter inzage de ontwerp- bestemmingsplannen Wolfsheide herziening vlek 6 en Wolfsheide noord. Een ieder kan gedurende de ze termijn bij de gemeenteraad schriftelijk bezwaren indienen. Onderzoek naar emigratiewil jonge boeren De ministers van landbouw en socia le zaken laten een onderzoek instel len naar de interesse bij vooral jonge boeren om te emigreren. Het onder zoek richt zich op akkerbouw en veeteelt en zal worden verricht door middel van minimaal 500 enquête formulieren met diepgaande vragen. Beide ministeries willen een inzicht krijgen in de toekomstverwachtin gen van (jonge) boeren, hun huidige (inkomens)situatie en de eventuele bereidheid om te emigreren met het oog op een betere toekomst. Het Landbouwschap is van mening dat de versnipperde presentatie van het milieubeleid door de overheid de acceptatie ervan door het landbouw bedrijfsleven niet vergroot. Dit schrijft het Landbouwschap aan de Tweede Kamer in een reaktie op het derde Indikatief Meerjaren Program ma Milieubeheer waarin de positie van de landbouw nader is uitgewerkt. Afnameplicht In de reaktie op het IMP wijst het Kampeerverordeningen Vught. Vanaf 5 november ligt gedu rende een maand, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur, ter inzage,het ontwerp van de kampeerverorde- ning. Gedurende deze periode kan een ieder bij de gemeenteraad be zwaren indienen. Wouw. Vanaf 6 november ligt gedu rende een maand ter inzage de ontwerp-kampeerverordening. Een ieder kan gedurende deze periode bij de gemeenteraad bezwaren kenbaar maken. Nieuw-Vossemeer. Vanaf 5 novem ber ligt gedurende een maand ter in zage het ontwerp van de kampeerver- ordening. Gedurende deze periode kan een ieder bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Raamsdonk. Vanaf 7 november ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp van de gemeentelijke kam- peerverordening. Gedurende deze periode kan een ieder bij de gemeen teraad bezwaren indienen. Arnemuiden. Vanaf 11 november ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Bui tengebied, herziening 1986. Bezwa ren kunnen gedurende bovenge noemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad. Landbouwschap erop dat het belasten van de mestbanken met een afname plicht voor mest nog niet reëel is. Een dergelijke plicht houdt volgens het Landbouwschap in dat er een verant woorde opslag of afzet voor de over tollige mest moet zijn, hetgeen nog niet het geval is. Het Landbouwschap dringt aan op een spoedige algemene regeling in het kader van de Hinderwet voor klein schalige en grootschalige opslag van mest. Vanaf 1 april 1987 worden mestpro- ducenten gekonfronteerd met regelin gen voor uitbreiding, nieuwvestiging en verplaatsing van bedrijven. De voorlichting over deze onderwerpen is onlangs gestart. Het Besluit gebruik dierlijke meststoffen is nog niet be schikbaar. Deze werkwijze vindt het Landbouwschap niet aanvaardbaar omdat van enige duidelijkheid voor de agrarische sektor geen sprake is. Praktijk De overheid streeft ernaar om voor 2000 de uitstoot van ammoniak in vergelijking met 1984 te halveren. Voor de veehouderij heeft dit enor me konsequenties. Bij het uitrijden van de mest, de opslag en de emissie uit stallen zullen maatregelen geno men moeten worden. De onderzoek resultaten naar de toepassingen van nieuwe technieken geven nog geen verantwoorde oplossingen. In het In dikatief Meerjaren Programma wordt dit ook onderkend. Opmerkelijk is dat veehouderijbedrij ven die in de buurt van een natuur gebied liggen moeilijk een revisievergunning krijgen, ook als binnen de bestaande bedrijfsvoering de ammoniak-emissie wordt terugge drongen. Maatregelen die meehelpen om de mestproblematiek te vermin deren en andere onderdelen van het IMP niet negatief beïnvloeden mogen niet worden gedwarsboomd door de toepassing van de Hinderwet, zo vindt het Landbouwschap. De hangbrug zoals de Tolbrug Exploitatie Maatschappij die voor ogen heeft. Vrijdag 14 november 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3