Nu ook bij ons Franse braadkuikens Geen beperking appelimport De penetratie van Franse pluim veeslachterijen op de Duitse markt heeft zich nu ook naar ons land uit gebreid. Meer daarover verderop. Runderen Op de veemarkten noteerde het slachtvee onveranderd. Alleen voor de slachtstieren kwam een hogere prijs tot stand. In de eerste helft van oktober lag de marktprijs voor runderen in Neder land per kg levend gewicht, eksklu- sief btw op ƒ3,30. Een jaar geleden was dat ƒ3,72. De slachtrundernote- ring voor stieren, kwaliteit R03 kwam begin oktober uit op ƒ7,50 per kg geslacht gewicht, tegen ƒ8,30 een jaar eerder. Behalve in ons land zijn ook elders in de EG lage rundvleesprijzen, die de laatste tijd variëren van - 314 (Duitsland en Frankrijk) tot -9% (België). Voor volgend jaar. verwacht de EG een aanbod van slachtrunderen dat 3 14 lager ligt dan in 1986 (le helft - 2 14 tweede helft - 4%). De aanvoer van gebruiksvee is weer terug op het gebruikelijke nivo. De handel tendeerde naar iets vlugger, omdat de gebruiksdieren beter te plaatsen waren. De prijs voor de goede dieren liep iets op. Vorig jaar eksporteerde West- Duitsland meer dan 72.000 fokrun- deren naar het buitenland, tegen ruim 18.000 in 1980. Van de vorig jaar geëksporteerde fokrunderen ging 40% naar Spanje en Portugal. Kalveren en schapen Op de kalvermarkt bleven de jonge (nuchtere) kalveren duur, ondanks importen uit de ons omringende lan den, met name uit het Verenigde Ko ninkrijk. Er werden wat minder vleeskalveren aangeboden nu de prijs van het kalfsvlees wat aantrekt. Aanbieders denken misschien dat die prijs nog hoger wordt, maar hoe hoger die prijs, hoe moeilijker het is af te zetten. Voor 1987 wordt verwacht dat het aantal kalverslachtingen in de EG zal teruglopen met ruim 214, ten opzichte van 1986 (le helft - 3%, tweede helft - 2%). Op de wolveemarkt deden zich geen noemenswaardige prijsveranderin- gen voor. Varkens De varkensmarkt is deze week dui delijk vriendelijker. Het aanbod is wat kleiner dan verwacht werd, al worden de varkens wel zwaarder af geleverd. Dat laatste stemt niet ie dereen tot vreugde, omdat er voor zwaardere varkens een beperkte af zet is. Bij de verkopen doen de kar kassen naar Frankrijk, Duitsland, Italië èn Griekenland 10 tot 15 cent meer. In Spanje is geen vraag naar karkassen. In Frankrijk is geen vraag naar onderdelen. Naar de an dere hiervoor genoemde lidstaten zijn de plusjes tot 10 cent voor ham men en schouders. Ribben en buiken noteren bijna overal onveranderd. Het vriendelij ker marktbeeld betekent aantrek kende varkensprijzen. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt zijn de zwakke tendensen nog steeds over heersend. Nu de Fransen ook met hun diepvrieskuikens op de Neder landse markt zijn verschenen en er een verhoogde opzet van kuikens is (reden: referentiedatum 31/12 voor mesthoeveelheden) komt er in de ge hele bedrijfskolom toch onrust over het toekomstige prijsverloop. Reeds nu doen de slachterijen prijskonses- sies en dat betekent lagere inkoop- en kontraktprijzen. Door een betere vraag en eksporj naar Amerika, kon de prijs van eie ren weer iets stijgen, en wel gemid deld met 14 cent per kg. Vooral de zwaardere eieren droegen bij aan de prijsverbetering. Als deze week ook de lichtere eieren meer opbrengen, kan de hogere prijs worden vastge houden. In welke mate de prijsver betering struktureel is, kan nog niet worden vastgesteld. Zuivel Op de zuivelmarkt ging de officiële notering van Edammerkaas - ver pakt in EG-doos en 4 weken oud - 5 cent per kg in prijs omhoog. De kaasmarkt is vriendelijk, vanwege een goede eksport, ook en* vooral naar derde landen. Inmiddels heb ben de 'echte' kaasprijzen het nivo van de noteringen bereikt. De boter- voorraad in Brussel was per 1 no vember 1.367 duizend ton, tegen 977 duizend ton een jaar eerder. De Duitse boterproduktie steeg in de le helft van dit jaar met 30^000 ton, terwijl de konsumptie met 10.000 ton toenam. De EG interventievoor- raad mager melkpoeder was per 1 november jl. 990 duizend ton, tegen 500 duizend ton een jaar daarvoor. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt was de vraag naar tarwe van verwerkerszijde klein en stelde de handel zich terughoudend op. Gerst noteerde onveranderd, en voor haver en rogge waren de betere kwaliteiten prijshoudend. Op de za- denmarkt valt weinig prijsbeweging waar te nemen. De handel zegt nog steeds hinder te ondervinden van in gevoerd zaad tegen lage prijzen. De peulvruchtenmarkt is somber gestemd. De prijs van de groene erw ten blijft zich op een konstant peil iets bewegen boven het voerprijsni- vo. De vraag naar groene erwten is zwak. Bij bruine bonen zijn de eksportkansen alweer zo goed als voorbij. Er komen bovendien weer Chinse bonén binnen. Al met al geen stimulansen voor een prijsverbe tering. Aardappelen en uien De aardappelmarkt is flauw gestemd. Op de groothandelsbeurs van afgelopen maandag in Rotter dam, kwamen dan ook lagere prij zen tot stand. Dit jaar - tot 1 november - bedroeg de eksport van konsumptie- en industrie-aardappelen 177 miljoen kg, tegen 115 miljoen kg een jaar eerder. De uienprijs is de laatste paar weken lager dan b.v. een maand geleden. CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs week 11/11 Appels Cox 1 70/75 33 1,04 tot. kl. 1 156 0,81 II 70/75 8 0,89 tot. kl. II 45 0,57 Elstar 1 70/75 7 1,61 tot. kl. 1 16 1,45 II 70/75 tot. kl. II Golden 1 70/80 31 0,57 tot. kl 1 40 0,52 II 70/80 18 0,36 tot. kl. II 213 0,34 Jonagold 1 70/80 19 1,09 tot. kl 1 36 0,98 II 70/80 9 0,83 tot. kl. II 14 0,68 Doyenné 1 75/80 3 1,69 tot. kl. 1 12 1,60 II 75/80 14 1,55 tot. kl. 11 49 1,44 Veevoeders Op de grondstoffenmarkt waren er weinig aktiviteiten in Noord- Amerikaanse en Franse mais. Er was veel aanbod van tapioka, waardoor de prijs van de direkte leverbare par tijen daalde. Op termijn was de han del afwachtend. De prijzen van citrus- en bietenpulp daalden. Er was weinig vraag naar. Sojaschroot was flauw gestemd en maisgluten- voermeel was prijshoudend. De EG zal geen maatregelen nemen om de import van appels uit de ZHR landen te beperken. Meer daarover verderop. Op de groentenmarkt is sprake van een wisselend marktbeeld. Zo zijn witlof en bloemkool er mo menteel in zeer ruime mate en waren er minder tomaten en komkommers. Glasgroenten Vorige week was de aanvoer van to maten klein. Vanwege een nogal wat kleinere vraag, daalde de prijs. De aanvoer van komkommers liep ook flink terug, maar dat werd wel in een prijsverbetering omgezet. Door de slechte weersomstandigheden zal de opbrengst van komkommers op het kanaaleiland Guernseij laag zijn. Dit heeft tot gevolg dat er geen 150.000 maar slechts 30.000 dozen zullen wor den uitgevoerd naar het Verenigd Ko ninkrijk. Ook paprika's werden in kleinere aantallen aangevoerd. Prijs verbetering was er vooral bij de groe ne en de rode. Vollegrondsgroenten In de koolhoek brachten Chinese en groene kool dezelfde prijs op als twee weken geleden. Spruitkool, waarvan iets minder werd aangevoerd, werd iets duurder. Spruitkool bracht dit seizoen tot nu toe in Z.-Holland 65 ct. per kg bij de veiling op. Vorig jaar was dat 85 ct. Bloemkool werd iets duurder omdat de aanvoer iets klei ner werd, al ligt die altijd nog 3 a 4 keer zo hoog dan een jaar geleden. In de laatste week werd van de 4 miljoen stuks aangevoerde bloemkool in Frankrijk 57% niet verkocht. De re den is dat door het weer de late herfst bloemkool nu al aangevoerd wordt, in plaats van in december. Ook in Nederland heeft de warme na zomer gezorgd voor grote bloemkool- aanvoeren, hetgeen leidde tot lage prijzen. Dit seizoen - tot nu toe - bracht bloemkool op de Z.-Hollandse veilingen gemiddeld 75 ct. per stuk op. Vorig jaar was dat ƒ1,20. Broc coli ondervond prijssteun door een grotere exportvraag. Spinazie ging in prijs omhoog omdat de aanvoer af nam. Andijvie maakte ook een iets betere prijs onder invloed van wat minder aanvoer. Bij peen was sprake van een vrij stabiele prijsontwikkeling met over de gehele linie kleinere aan voeren. Voor witlof geldt eigenlijk hetzelfde, al was daar de aanvoer wat ruimer. Begin november was het aan bod van witlof aan de veilingen twee maal zo groot dan een jaar daarvoor. De prijs lag op 1/3 van die van vorig jaar. Nu er dit jaar waarschijnlijk 15% meer witlof onder de klok komt, met dit jaar in november een top oogst, de export naar Duitsland goed loopt en de belangstelling in de Bondsrepubliek voor Nederlands wit lof toeneemt, gaat Nederland de Duit se markt bewerken met laag geprijsd witlof. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland on dernam daarvoor het initiatief. De vroege witlof bracht tot nu toe in Z.- Holland een prijs op van ƒ2,75 tegen ƒ3,70 vorig jaar. Prei liep in op- brengstprijs iets terug ondanks een ge ringere aanvoer. Fruit Op de fruitveilingen was de aanvoer van appels en peren per ras verschil lend, maar grote veranderingen deden zich daarbij niet voor. Eigenlijk gold dat ook voor de prijzen, al waren er natuurlijk plusjes en minnetjes. Tot 1 oktober van dit jaar was de veiling- omzet van fruit 269 miljoen gulden, tegen 267 miljoen gulden in dezelfde periode vorig jaar. In 1984 was de omz,et over de eerste negen maanden 317 miljoen gulden. In de vorige maand is 7314 miljoen kg fruit aan gevoerd, evenveel als in oktober 1984. De aanvoer van appels lag evenwel beduidend hoger dan toen. Cox's was het belangrijkste ras dat aangevoerd werd en wel met een hoeveelheid van 11 miljoen kg, tegen de matige prijs van 3 kwartjes per kg. Peren brach ten de vorige maand betere prijzen op nl. 90 ct. per kg tegen 60 ct. bij de ap pels. De EG zal geen maatregelen ne men om de appelimport uit de ZHR-landen te beperken, zo blijkt uit het antwoord op een vraag van een Euro-parlementariër. In 1984 en in 1985 kwamen 400 miljoen kg appels uit de ZHR-landen de EG binnen, ter wijl die hoeveelheid dit jaar geraamd wordt op 390 miljoen kg. Finland gaat op 17 november a.s. zijn gren zen open stellen voor de invoer van peren en op 29 november voor appels. Jonagold werd op de "Marden Show" in het Engelse Kent uitgeko zen als de meest gewaardeerde appel in Engeland. Bloemen en planten Vorige week was er een vrij forse da ling van de prijs van snijbloemen. Zo wel ten opzichte van de voorafgaande week als ten opzichte van dezelfde week in 1985 werd er een daling ge noteerd van 12 cent. Ook de aanvoer was lager en wel 10%. In vergelijking met vorig jaar was het aanbod 33% groter. De aanvoer van bolbloemen begint nu langzaam op gang te ko men, terwijl van gladiool het aanbod snel afneemt. De handel in potplan ten was redelijk te noemen. Mede doordat de aanvoer in lichte mate af nam, kon de prijs met gemiddeld ruim 15 cent per stuk toenemen. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 6 november 122 stuks aange voerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paarden van ƒ1.725,tot ƒ2.775,voljarigen van ƒ1.425, tot ƒ2.425,2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.375,— tot ƒ2.375,—2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.375,— tot ƒ2.375,1-jarigen luxe (merries) van ƒ925,tot ƒ1.775,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ925,tot ƒ1.775,—; veulens (merries) van ƒ425,tot ƒ925, veulens (hengsten) van ƒ425,— tot ƒ925,—; hitten van ƒ625,— tot ƒ1.475,—; Shetland pony's (merries) van ƒ275,— tot ƒ500,—Shetland pony's (ruins) van ƒ275,— tot ƒ475,—; jonge slacht- paarden van ƒ3,90 tot ƒ5,90 per kg.gesl.gew.; oude slachtpaarden van ƒ4,40 tot ƒ6,10 per kg.gesl.gew. De handél verliep flauw. Meer Franse appelen naar Engeland In Frankrijk wordt de appeloogst voor het nieuwe seizoen geraamd op 1.850 min kg 6%). Het belang rijkste ras is Golden Delicious, waarvan de oogst voor '86/87 ge raamd wordt op 1.150 min kg. Per gebied willen de telers zich op meer rassen gaan richten. Zo zal in Noord-Frankrijk naast Boskoop en Cox's ook Jonagold, Gloster, Ida-_ red, Melrose en Ëlstar geplant worden. Het begin van het seizoen '86/87 (t/m 26 oktober) hebben de Fransen 182 min kg appelen geëksporteerd 1,5%). Daarvan ging 36 min kg naar West-Duitsland (- 15%) en 67 min kg naar Engeland 10%). Evenals de eksport naar Engeland nam ook de uitvoer naar Italië, Ier land en Denemarken toe. C.B.S. verlaagt premie voor varkens Het Centraal Bureau Slachtveeverze keringen heeft een premieverlaging voor varkens doorgevoerd. Voor be drijven die hun varkens op Open- Polis verzekeren geldt m.i.v. 1 no vember 1986 het volgende tarief: - voor bedrijven met gunstige uit komsten ƒ1,05 per stuk - voor bedrijven met ongunstige uit komsten ƒ1,35 per stuk. Dit betekent een verlaging per varken van ƒ0,20. Diezelfde premieverlaging zal gelden voor de niet op Open-Polis verzeker de varkens (de z.g. slagersvarkens), zodat de premie hiervoor per 1 no vember daalt tot ƒ1,50 per stuk. De premie voor de zeugen blijft on veranderd ƒ8,per stuk. Aardappelen in de gemeenschap Rotterdam noteerde maandag voor de klein-Bintjes opnieuw lager dan voorgaande week, waarbij de prijs daling voor de 35/50 het sterkst was, namelijk 2,terwijl voor de 50 mm opw. de prijsdaling slechts ƒ0,50 tot ƒ1,per 100 kg. be droeg. Het prijsverschil bedraagt nu 12,tot 13,per 100 kg. be droeg. Het prijsverschil bedraagt nu 12,tot 13,per 100 kg. In de week tot 31 oktober werden 23.000 ton aardappelen uitgevoerd. Daar mee steeg de uitvoer in dit seizoen tot 177.000 ton, of 55.000 ton meer dan vorig jaar. Daarvan is 52.000 ton afkomstig van de afzet naar lan den, waarheen vorig jaar geen aard appelen werden uitgevoerd. Dat wa ren Brazilië met 31.500 ton, Portu gal met 11.500 ton en Spanje met 9000 ton. Het is nog niet zeker of thans de afzetcontracten met Brazi lië geheel zijn uitgevoerd. De markt in de Gemeenschap blijft ruim voor zien, met regionale onderscheiden, met b.v. in Engeland een wat krappe markt. Uit Frankrijk wordt, vooral uit Picardië een ruim aanbod in klei nere maten gemeld en een krap aan bod in grote maten, waarvan de prij zen duidelijk opliepen. In de week tot 31 oktober werden uit Frankrijk 9050 ton aardappelen uitgevoerd. Italië was met ruim 4800 ton de grootste afnemer, doch ook Spanje en Portugal waren met resp. bijna 1150 ton en 1285 ton vrij belangrijke afnemers. De Duitse markt is wat vriendelijker. Een wat verbeterde vraag gaat gepaard met een minder dringend aanbod met als gevolg wat hogere prijzen. Het aanbod op de Duitse markt is rijk geschakeerd, niet alleen wat de binnenlandse ras sen betreft maar ook wat de aanvoer uit de partnerlanden betreft. In Nrw. doen Nederlandse Bintjes DM 21 tot 23, Belgische DM 20 tot 21 en Franse, in Saarland DM 19.50-20. Uit Beieren is de export van Bintjes, Desiree en Mona Lisa naar Italië weer wat opgeleefd. Schema biggenprijzen In de week van 17-11-1986 tot 24-11-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 3 november 1986 met ƒ0,10 te wor den verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,87. 22 De lagere tarweprijs in augustus 1985 - in vergelijking met augustus 1984 - is vooral te wijten aan een lager in- terventiepeil, ten bedrage van ƒ1,25 per 100 kg. Mede door de lage start en met behulp van de "staffel" kon de tarweprijs vorig jaar met een gul den of vier oplopen tussen augustus en januari. Pas in februari 1986 werd toestemming verleend om 1 Vi miljoen ton baktarwe - op een niveau van in terventieprijs 514% - te intervenië ren. Aan Nederlandse aarwe werd ruim 30.000 ton overgenomen. De piek - rechtsboven in de grafiek - be trekking hebbend op april/mei 1985, werd veroorzaakt door een goede vraag, met name van tarwe voor vee voederdoeleinden. In diezelfde perio de was het aanbod beperkt. Wat betreft het seizoen 1986/1987 kan gesteld worden dat de marktprijs vrij hoog is ingezet. Vooral de lagere oogst in Frankrijk en het vasthouden van veel tarwe door Franse boeren (rente laag, waardoor staffels de opslag- en rentekosten ruim voldoen de kompenseren) alsmede een aktief 'exportbeleid van de EG, zorgden voor een goede prijsondersteuning. Bij het verder verloop van de tarweprijs zal meetellen de overvloedige wereld oogst van tarwe dit jaar, de grote voorraden, en niet te vergeten de koersontwikkelingen van de Dollar en het Pond. Vrijdag 14 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22