gropatax verzekeringen zlm Zitdagen zlm Algemene ledenvergadering ZLM Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01 KM) - 157!ö(Coes) tel. 01 ISO 11451 (Middelburg) tel. 01 170 - 4285 (Oostbur») lel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01 110 - 6051 (Zierik/ee) tel.01116- 1540( Renesse) TERNEUZEN: woensdag 19 november 1986 in Hotel-Restaurant 'L'Escaut'. NIEUWENDIJK: Nieuwendijk, 20 november a.s., 11.00 - 12.00 uur, Café de Pelikaan. Êi Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) In verband met het tiidia klaarmaken Rondgang langs Kring Axel De Kring Axel van de ZLM nodigt haar leden uit voor de "Rondgang langs de kringen". Deze wordt voor Kring Axel gehouden op dinsdag 25 november in restaurant De Milliano in Terneuzen. Kring Noord-Beveland van de ZLM De kring Noord-Beveland van de ZLM houdt op woensdag 3 decem ber een algemene ledenvergadering in café-restaurant 'Zeelandia' te Co- lijnsplaat. Aanvang om 19.00 uur. Wegens het statutair aftreden van de heer H.C. van der Maas (niet her kiesbaar) zal er een nieuwe voorzit ter worden gekozen. Het bestuur stelt voor te benoemen, de heer F.A. Dees te Wissenkerke. Wesens het statutair aftreden van de heer C.M. van der Weele (herkiesbaar) zal er een sekretaris-penningmeester wor den gekozen. Door de algemeen voorzitter van de ZLM, de heer A.J.G. Doeleman, zal een inleiding worden gehouden, met als onder werp 'Het landbouwbeleid zoals het is ontstaan en gericht op de toe komst'. Hierna zal over dit onder werp van gedachten gewisseld wor den. Tenslotte zal afscheid worden genomen van kringvoorzitter de heer H.C. van der Maas. Kring Hulst van de ZLM De Kring Hulst van de ZLM houdt op donderdag 4 december een algemene ledenvergadering in café "De Reizen de Man" te Kloosterzande. Aanvang om 19.30 uur. Naast de huishoudelij ke zaken staan ook enkele korte in leidingen op de agenda. AFDELING DE PEEL VAN DE ZLM De afd. De Peel van de ZLM houdt op dinsdag 18 november in gemeen schapshuis 'Den Draai' te Deurne Zeilberg een algemene vergadering voor leden en hun huisgenoten. Aanvang om 20.00 uur. De heer A. de Kruyf, dierenarts te Someren, zal spreken over 'Geneesmiddelen en ziekten bij rundvee en varkens'. AFDELING EETHEN VAN DE ZLM De afdeling Eethen van de ZLM houdt op dinsdag 25 november een ledenvergadering in hgeet Dorpshuis te Drongelen. Aanvang om 19.30 uur. Naast de leden zijn ook hun da mes en meewerkende gezinsleden van harte welkom. Door de heer A. van der Eerenbeemt, landschapsar- chitekt, zal gesproken worden over 'Wonen en werken op het plat teland'. AFD. VALKENISSE-WEST VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 28 november a.s. om 19.30 uur in "Het dorpscentrum" te Biggekerke. De heer W. Janse, bedrijfsvoorlichter bij het CAT te Goes zal een inleiding houden over de toekomst van de Walcherse landbouw. AFD. VEERE EN OMSTREKEN VAN DE ZLM De afd. Veere e.o. van de ZLM houdt op maandag 1 december een gezinsa vond in Het Verenigingsgebouw te Vrouwenpolder. Aanvang om 19.30 uur. Als spreker tijdens deze avond zal optreden de heer D.L. Koppenhol over het onderwerp bloemzaadteelt. AFDELING KERKWERVE VAN DE ZLM De afd. Kerkwerve van de ZLM houdt op dinsdag 2 december een al gemene ledenvergadering in 'De Heerenkeet' te Flauwers. Aanvang om 19.30 uur. De heer W.J. in 't VplH 75*1 cnrpl'An nvor A I'tnoU qL Civ. oui v. f\\.u U»Vi /-\ M II i. IC (IK- kerbouwzaken op Schouwen- Duiveland'. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM De afdeling Oostkapelle van de ZLM houdt op dinsdag 9 december een al gemene ledenvergadering in hotel "Zeelandia", Dorpsstraat te Oostka- De algemene ledenvergadering van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij (ZLM) wordt gehouden op maandag 8 december 1986 om 10.00 uur in "De Prins van Oran je", Nieuwstraat 14 te Goes, (tel. 01100-15154). 9.30 uur: Zaal open (ontvangst met koffie). Agenda: 10.00 uur: huishoudelijk gedeelte 1. Opening. 2. Jaarrede van de voorzitter. 3. Verslag van de algemene ver gadering van 6 december 1985. 4. Mededelingen en ingekomen stukken. 5. Rekening en verantwoording van de ZLM over het jaar 1985. Verslag van de financiële kommis sie over het nazien van de rekening en verantwoording over 1985. 6. Begroting en kontributie- vaststelling voor het jaar 1987. 7. Ingevolge artikel 17 lid 2 van het huishoudelijk reglement wordt door de veehouderijkommissie van de ZLM ter herbenoeming tot lid van het hoofdbestuur voorge dragen de heer W. van Veldhuizen te Aarle-Rixtel. Als tweede kandi daat wordt voorgesteld de heer pelle. Aanvang der vergadering om 19.30 uur. Op deze avond zal de heer A.F. van Rozen, de nieuwe sev'er spreken, met als onderwerp: "Aktu- aliteiten". AFD. DREISCHOR VAN DE ZLM De afd. Dreischor van de ZLM houdt op donderdag 11 december in De Drie Schapen te Dreischor een algemene le denvergadering. De heer J. de Schip per, hoofd afdeling "Klein Fruit" Proefstation Wilhelminadorp zal spreken over het onderwerp Klein Fruit. AFD. WOUW-OSSENDRECHT VAN DE ZLM De afd. Wouw-Ossendrecht van de ZLM houdt op vrijdag 21 december een gezinsavond in zaal Donkenhof van P. Broeren te Wouw (Roozen- daalsestraat 61). Aanvang 19.00 uur. Voor deze jaarlijkse gezellige avond worden ook donateurs uitgenodigd. Opgave vooraf is niet nodig, de bij drage per persoon bedraagt ƒ5,— te voldoen bij entree. Grote HD-Landbouwshow in Doetinchem Op 27, 28 en 29 november a.s. houdt Hoegen Dijkhof in Doetinchem een uitgebreide landbouwshow, waar o.a. Mercedes-Benz trekkers (MB- trac), HD-veldspuiten, Accord zaai- machines en Stoll bietenrooiers zul len worden tentoongesteld. Nieuw zijn de HD Rotorkopeggen en de HD-getrokken veldspuiten. Om 10.00 uur 's morgens en 15.00 uur 's middags op donderdag en vrijdag worden er workshops ge houden. De landbouwshow is dagelijks geo pend van 10.00 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. P.A. Boll te Doeveren. 8. Mededeling van de benoe ming door het hoofdbestuur van leden tot lid van verdienste van de ZLM, zulks wegens het 50-jarig lidmaatschap van de ZLM. 9. Rondvraag. Lunchpauze 13.30 uur aanvang algemeen ge deelte 10. Heropening van de vergade ring door de voorzitter. 11. Inleiding door de heer ir. A. de Zeeuw, Direkteur Generaal voor Landbouw en Voedselvoor ziening, met als onderwerp "Het probleem van de overschotpro- duktie". Pauze 12. Afscheid van de heer A.J.G. Doeleman als algemeen-voorzitter van de ZLM. 13. Sluiting. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van de voorzitter en ken nis te maken met de nieuwe voor zitter, de heer H.C. van der Maas. A.J.G. Doeleman, voorzitter Mr. J. Oggel, sekretaris CHV-studiedagen rundveehouderij Zoals ieder jaar organiseert de Ceha- ve nv weer haar studiedagen. Hier onder volgt het programma Studie dagen Rundveehouderij van de Ce- have nv in het seizoen 1986-1987: Inleiding over Herinzaaiing van grasland en mengselkeuze. Na een film, de inleiding over: Voeren en fokken op kwaliteit. Na de lunch volgt een forumdiskussie. Data behorende bij deze studiedagen zijn: 27-11 -'86, 4-12, 9-12, 10-12, 16-12, 18-12: in Veghel/hoofdkantoor Ce- have nv; 23-12: in Roosendaal/zaal 'De Distel', Kade 46a en op 13-1-'87: in Veghel/hoofdkantoor Cehave nv. Voor alle agrarische vrouwen op Walcheren In samenwerking met CAR in Goes en in aansluiting op de kursus teelt rendement nodigen de agrarische kommissie van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en CPB de agrarische vrouwen uit om deel te nemen aan de lezingenserie over be- drijfsekonomie. Naast de kennis over de gewassen willen wij nu meer inzicht krijgen in het verwerken van de bedrijfsgegevens. De lezingen zul len plaatsvinden in het dorpshuis 'Ons huis' te Meliskerke van 9.15 tot 11.30 uur en de datas 25 november, 2 december, 9 december en 16 de cember. Docent is de heer W. Jansen. Hebt u belangstelling of wilt u infor matie bel dan naar L. Brasser, 01180 - 25177 of K. Verschiere, 01186 - 1253. Ledenvergadering Landbouwvereniging De ZON Eindhoven Landbouwvereniging De ZON te Eindhoven houdt op donderdag 27 november a.s. voor leden en hun da mes een ledenvergadering in de zaal van de Vereniging aan de Hastelweg 159 te Eindhoven. De aanvang is om 20.00 uur, zaal open en ontvangst met koffie om 19.30 uur. Studiedag funktioneren ledenraad in koöperaties Op 28 november om 14.00 uur zal in restaurant "Mondragon" te Zierikzee een middag worden gehouden die spe ciaal is afgestemd op distriktsbestuur- ders (afdelingsbestuurders) en ledenraadsleden van de in het zuid westen werkzame koöperaties. Ing. D. Kamminga, direkteur van het In stituut voor Landbouwkoöperaties in Friesland zal een inleiding houden over "Ledenraadslid een vergeten standbeeld?" Er zal nader worden in gegaan op de positie van de ledenraad en het funktioneren van de leden raadsleden daarin. Ir. Jan van den Brand nieuwe algemeen sekretaris NTS Door het bestuur van de NTS is per 1 januari 1987 tot algemeen sekreta ris benoemd, ir. Jan van den Brand. 4 Geen beperkingen uitrijden mest op zware gronden. 5 Symposium Landbouwschap Optimisme over Nederlandse landbouw, VIV dit jaar zer veel zijdig. 6 Nuttige brandbedrijfsschade verzekering ontbreekt nogal eens. 7 Is sparen of reserveren ouderwets? 8 en 9 Uit de parktijk. 10 De eerste suikerbiet met re sistentie tegen bietecysleaaltje. 11 Z.L.M.-voorzitter A.J.G. Doe- lemen: Sociaal Economische Voorlichting niet meer weg te denken. 12 en 13 De afdeling voorlichting van de Z.L.M. staat altijd voor U klaar. 14 'Mensen niet voor SEV- diensten laten betalen'. 15 Glastuinbouwprojekt Plukma- desepolder officieel geopend. 17 Landbouwschool en dan; klei ne landschapselementen: drink putten. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01103 - 1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 Degenen die de algemene vergadering wensen te bezoeken dienen zich aan te melden bij het sekretariaat; daarvoor kan gebruik gemaakt wor den van hieronder afgedrukte bon. Na ontvangst van uw aanmelding zal u een toegangsbewijs met bijbehorende bonnen worden toegezonden. (postcode woonplaats) zal metpersonen gebruik maken van de uitnodiging voor de alge mene vergadering van de ZLM d.d. 8 december 1986 en de volgende onderdelen bijwonen: morgengedeelte algemene vergadering lunch middaggedeelte algemene vergadering Gaarne aankruisen welke programma onderdelen u wenst bij te wonen. (handtekening) Deze bon in ongefrankeerde enveloppe voor 28 november toezenden aan: ZLM, Antwoordnummer 60, 4460 VB Goes. van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. R 2 Vrijdag 14 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2