p.j. zuid geluid Z.A.J.H Hou het weekend van 28-30 november vrij! r H.B. Vergadering 21 oktober '86 Het licht op de afdeling Noord-Beveland 1 F tedaktie: Roelie Troost Studiedag ZAJK op 17 december Aktiviteiten Sport Toneel Tot slot... P.J.Z agenda Schouwen- Duiveland Aantal eerstejaars LUW neemt af Ontkieming van een ijstijd-plant Avonden voor agrarische vrouwen De Wereldvoedseldag en de aktieweek Honger Hoeft Niet zijn twee aktiviteiten die aandacht vragen voor de voedselproblematiek. De afgelopen twee jaar zijn beide onafhankelijk van elkaar georgani seerd door verschillende initiatiefnemers. Volgend jaar zullen beide akties in dezelfde week plaatsvinden. Wellicht zullen het Landbouw schap (organisator Wereldvoedseldag) en de initiatiefnemers van de Honger Hoeft Niet week hun inspanningen gaan bundelen. 8 Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt Grote Markt 28 I 4461 AJ Goes Tel. OUOO-21010* Kursusweekend in Zeeland Als vervolg op de aktieweek 'Hon ger hoeft niet' wordt van 28-30 no vember aanstgaande een kursuswee kend georganiseerd rond de thema's landbouw, milieu en ontwikkeling en met name de samenhang daartus sen. Plaats van handeling is het Van Eeghenhuis in Aardenburg. Evenals in de aktieweek van april dit jaar ligt de organisatie in handen van het COS-Zeeland, het DDW- projekt van het RSI, het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt Op dinsdag 21 oktober is er weer een H.B. vergadering geweest en druk bezocht. Alle afdelingen, behalve 's Heer Abtskerke/Lisse e.o. en Mid den en Oost Brabant. Mededeling Roelie Troost is de nieuwe redakteur van het P.J.Z. geluid in de Z.L.M.-krant. Programma voor het komende seizoen: bowlingcompetitie: De regio Goes/Noord-Beveland deelt mee dat de bowlingcompetitie niet meer in nov./dec. gehouden kan worden omdat alle banen die maanden al be zet zijn. Er wordt afgesproken om te proberen dit seizoen de competitie op 21 febr. te houden, lukt dit niet, dan 14 of 21 maart. Het juweel zal dan later gehouden worden. Af gesproken wordt dat het volgende seizoen deze competitie wel weer in nov./dec. gehouden zal worden. - zeskamp: Ook dit jaar regelen Oost en West Zeeuws-Vlaanderen dit. Het is in de Iandbouwpraktijkschool te Na verscheidene vergaderingen van het bestuur werd besloten om als eerste activiteit op 4 april een drop ping te organiseren welke een enorm succes bleek. Er waren ongeveer 40 personen, waaronder een groot aan tal nieuwe leden. Ze waren reuze en thousiast en terwijl ze aan een don kere start begonnen was het eind punt lichtgeven, een gezellig kroegje in Oostkapelle waar tevens de eerste, tweede en derde prijs uitgereikt wer den aan de beste 3 groepen. Na de dropping volgde op 9 mei een geweldig schuurfeest. Alles liep op rolletjes en de stemming zat er met zo'n 250 aanwezigen goed in. De live-muziek werd verzorgd door de band May-Day. Om de sportiviteit een beetjee op peil te hielden we 28 juni een zes kamp aan het Veerse meer. Het was een snikhete zaterdagmiddag. De 5 ploegen hadden het zwaar te verdu ren met het zaklopen, de skiloop en het kleedje trekken. De waterspelen daarentegen waren iets minder in spannend en tevens verfrissenderü Na de spelen werden de hete hoof den afgekoeld door met z'n dertigen tegelijk het Veerse meer in te sprin gen. Na deze opfrisser was het zo'n beetje etenstijd zodat de barbeque aangestoken kon worden. Rond de (ZAJK) en de konsulent natuur en milieu-edukatie in Zeeland, voor de ze gelegenheid aangevuld met Leo d'Hoore van het Van Eeghenhuis. Als organisatoren hopen we dat uit elk van de genoemde interessegebie den mensen naar dit weekend zullen komen. Op deze plaats dus een oproep aan (vrijwilligers in) Derde Wereldgroepen! Doel van het weekend is inzicht te vergroten in de samenhang tussen landbouw, milieu en ontwikkeling, wanneer het gaat om het wereld- Schoondijke. Opgeven vóór 1 dec. Als er niet voldoende opgaves zijn, mogen ook teams van buiten de P.J.Z. uitgenodigd worden om deel te nemen. De wisselbeker gaat echter wel naar een P.J.Z.-team dat het hoogst eindigt. - Juweel: Piet Kuiper, Connie Klaas- sen en Wim Leendertse geven zich op als lid van de toneelcommissie. Ook Peter Priem heeft zich aange meld. Er kan dit jaar dus weer geju reerd worden. Voorkeurdatum: 14 of 21 maart (Als er geen bowlen is). Grote avonden welke gejureerd worden. - Noord-Beveland: 30 januari 1987 - Schouwen Duiveland: 10 januari 1987 - West-Zeeuws VI.: 27 februari 1987 - Tholen/St. Philipsland: 14 febr. - 's Heer Abtskerke/Nisse e.o.: 23 januari 1987. Informatie over de Amerika reis De kosten van deze reis worden op minimaal 2500,geschat. De reis moet wel in mei/juni plaatsvinden. Henk Tegels zal nog voor meer in- ze tijd kwamen er nog wat meer mensen, zodat we met ongeveer 50 man konden gaan barbequen.Zodra deze dan ook maar enigszins warm was, lag hij ook direct vol met aller lei vleessoorten, dat bij iedereen na tuurlijk goed smaakte. 's Avonds werd er nog gitaar gespeeld door Alex van Hootegem, wat erg gezellig was. Tegen elven was alles opgeruimd en iedereen ging tevreden huiswaarts. We konden weer terug kijken op een geslaagde activiteit. Op 17 augustus hebben we samen met Zuid-Beveland gezeild, de deelname van onze kant was niet zo erg groot. Door de geringe wind- kwam het topje van de mast niet op het water, maar desondanks was het toch erg gezellig. De laatste activiteit tot nu toe was de bowling op 3 okto ber, die we op het laatste moment nog van Goes naar de Kaasboer in Biggekerke moesten verplaatsen, wegens bezette banen in Goes. Na eerst de weg te zijn kwijtgeraakt zijn we toch met z'n allen in de Kaasboer aangekomen. Hier hebben we 2Zi uur gebowld met aansluitend nog een prijsuitreiking voor de beste drie groepen. Ook deze, voor ons tot nu toe laatste activiteit kon als zeer geslaagd beschouwd worden. In september is er een convocatie naar de leden gestuurd om weer eens wat spelers op de planken te krijgen. voedselvraagstuk. Op die manier kan ook aangegeven worden vanuit welke gedachten de sajnenwerking tussen mensen uit de diverse sekto ren bevorderd kan worden, bijvoor beeld in de aktieweek 'Honger hoeft niet' die volgend jaar niet in april, maar in oktober (rond wereldvoed seldag) wordt gehouden. Na een algemene oriëntatie op het onderwerp, met een inleiding door een gastspreker, en een andere ken nismaking volgt informatie over de diverse invalshoeken. Aan de hand van het thema 'kunstmest' wordt één en ander uitgewerkt en vertaald naar de Zeeuwse situatie. Een be langrijke vraag die hierbij aan de or de komt is welke wegen er zijn om zelf iets bij te dragen aan een verbe tering van de wereldvoedselsituatie. Langs drie wegen zal worden ge zocht hoe dat kan: via strategie, konsumentengedrag en eduka- tie/presentatie. Wie geïnteresseerd is om dit week end mee te doen krijgt nadere infor matie bij: Ad Phernambucq, tel. 01195 - 248. formatie zorgen. Agrarisch werk Afdeling Fijnaart stelt de indeling naar provinciegrenzen voor de pro vinciale trekkerbehendigheden ter discussie. Het liefst zouden zij recht streeks vanuit de PJZ, provinciale wedstrijden naar de landelijke- wedstrijden willen. Dit lijkt geen haalbare kaart te zijn en zouden daarom het liefst bij Zeeland inge deeld worden. De overige afdelingen zijn het niet met de mening van Fij naart eens, deze vinden dat de pro vinciegrenzen gehandhaafd moeten blijven. Situatie 3 C.J.O.-Zeeland Er is een grote sponsor gevonden voor het 3 C. J.O./Z.A.J.K., naar er waarschijnlijk een 3/5 beroeps kracht in dienst kan worden geno men. Verdere ontwikkelingen wor den afgewacht. Aktiviteiten Op het ogenblik lopen op bijna alle afdelingen de aktiviteiten goed en we hopen dit allen zo te houden. Roelie Troost Gelukkig kregen we al snel reacties, zodat we vrij gauw een toneelstuk uit konden gaan zoeken.Voorlopig zijn we één maal per week aan het oefenen. De spelers, 3 jongens en 5 meiden zijn zeer enthousiast en ho pen 30 januari een volle zaal en een gezellig publiek te krijgen. Na af loop zal er nog gelegenheid zijn om de voetjes wat van de vloer te gooi en. Het toneelstuk zelf wordt samen met Zuid-Beveland georganiseerd. Op het ogenblik is onze voorzitter, Hans van Maldegem voor ongeveer 7 maanden naar Australië vertrok ken, zodat Ko van der Weele nu vice voorzitter is. Tot nu toe kunnen we op een geslaagd jaar terug kijken, en we hopen het nog vele jaren zo vol te houden. Ik zou zeggen tot ziens op onze volgende activiteit. Connie Klaassen Afd. Noord-Beveland In Australië is een eucalyptus ont sproten van een soort die voor kwam tijdens de laatste ijstijd. Daarmee is dit waarschijnlijk het eerste nieuwe plantje van deze soort sinds de ijstijd in Australië eindigde, pakweg 8000 jaar gele den. Recent werden vijf exempla ren van de boom ontdekt. Deze konden de eeuwen trotseren om dat uit een oude boom die dood gaat, steeds weer nieuwe jonge uit lopers kunnen groeien. Waar schijnlijk als gevolg van eeuwen inteelt was het ruim aanwezige zaad van deze bomen echter nau- De jaarlijkse studiedag van het ZAJK wordt gehouden op woensdag 17 december in de caisson te Kapel- Ie. Het centrale thema "Kiezen of Delen; Tijd voor een goed beleid" vormt een eigen invulling van het NAJK jaarthema "Tijd voor een jongerenbeleid". Traditioneel wordt de studiedag gesplitst in een meer praktisch en op het bedrijf gericht middagprogramma en een meer be- leids gericht avondprogramma. Voor het avondprogramma is NCB- voorzitter ir. A. Latijnhouwers uit genodigd. Aan hem zal gevraagd worden een inleiding te wijden aan het onderwerp "Kiezen of delen; Tussen een marktgericht en meer re gulerend beleid". Voor 's middags zijn uitgenodigd NCB-SEV-er Jack van der Aa en NAJK-voorzitter Jos Roemaat. Aan Jack van der Aa z^l gevraagd worden in hoeverre de ad visering van de SEV bij bijvoorbeeld Het Z.A.J.K. organiseert deze win ter weer twee avonden voor jonge vrouwen die bindingen hebben met de landbouw of die in de landbouw geïnteresseerd zijn. Het thema "Boerin, een beroep" zal tijdens de ze avonden centraal staan. De eerste avond vindt plaats in café J. van de Weijde, Brouwerstraat 1 te Noord- gouwe (Sch.D.) op dinsdag 18 no vember, aanvang om 20.00 uur. De P.J.Z. organiseert op zaterdag 29 november a.s. de jaarlijkse schaatsmiddag met daaraan volgend 's avonds een avondje theater. Ver trek 's middags om 13.30 uur vanaf Borrendamen de parkeerplaats op de hoek van de Scheldestraat - Laan van St. Hilaire. Bij voldoende deel name gaan we met de bus, zoniet dan gaan we met auto's. Eerst gaan we met z'n allen gezellig schaatsen en 's avonds naar de nieuwe one- woman show van Tineke Schouten. Aanvang van dit stuk is 20.15 uur. Geef je vóór vrijdag 14 november a.s. op bij Ellen., 01113-1389. In dien je je niet tijdig opgegeven hebt voor die datum kun je tot onze spijt niet meer mee i.v.m. het bestellen van de kaarten voor het theater. P.S. Op 3 januari organiseert de P.J.Z. de afdeling Oost- en West Zeeuws-Vlaanderen de jaarlijkse zeskamp in de Iandbouwpraktijk school in Schoondijke. Wil je mee doen aan dit evenement, geef je op bij Ellen 01113-1389. Aanvang 13.00 uur. welijks levensvatbaar. Slechts één zaadje wisten wetenschappers te laten uitgroeien tot een plantje. Dit meldt de "New Scientist" van afgelopen week. De indruk dat de bomen relicten zijn van de ijstijd, wordt versterkt door het feit dat het zaadje pas uitgroeide, nadat de kiemrust in de ijskast was door broken. Dat zaden slechts door een koudeperiode tot kieming kunnen komen, is in Australië zeer ongebruikelijk. Waar de eucalyp tusbomen nu voorkomen, wordt het in ieder geval niet koud genoeg om de kieming in de gang te zetten. bedrijfsovernames rekening houdt met de perspectieven van de land bouw op langere termijn. In de praktijk van de afgelopen jaren is immers vaak uitgekeken naar moge lijkheden voor bedrijfsaanpassing door nieuwe produktietakken en in tensivering. De ruimte voor deze bedrijfsaanpassingen en de perspec tieven op langere termijn worden momenteel sterk bepaald door (mest)overschotten beperkende maatregelen, krappe marktsituaties en een tendens naar een meer (we- reld)markt gericht landbouwbeleid in EG-verband. In hoeverre zal in bedrijfsovernamesituaties meer ge dacht worden aan vervroegde uittre ding, parttime boeren (man en vrouw) en dergelijke? Het betreft hier nog een voorlopig programma. De bijdrage van Jos Roemaat blijft nog even een verrassing. Schrijf de 17-de december alvast op de ka lender! Voor meer informatie tel. 01113-2838 of 2407. Bij voldoende deelname zal er daar naast een ééndaagse cursus 'omgaan met trekkers worden georganiseerd. Deze vindt plaats op de Iandbouw praktijkschool Schoondijke op 4 of 5 maart 1987. Opgave vóór 17 no vember bij Emmy Remoortele, tel. 01146-1980. Het aantal eerstejaarsstudenten aan de Landbouwuniversiteit neemt ge leidelijk af. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de afdeling Statistiek van de universiteit. Medio september hadden 922 studenten zich inge schreven, waarbij aangetekend moet worden dat dit aantal de komende maanden nog zal toenemen met eni ge tientallen. Vorig jaar bedroeg het aantal eerstejaars 1058; het jaar daarvoor 1127. De belangstelling onder de eerste jaars voor de planteteeltkundige richtingen nam de afgelopen jaren af. In 1984 gaven zich nog 645 stu denten voor deze oriëntatie op, dit jaar zijn het er nog 501. De keuze voor de richting Zootechniek liep in één jaar met vijftien procent terug. Verder verminderde het aantal eerstejaars bij de richtingen Landge bruik en Biologie de afgelopen twee jaar met ongeveer vijftig, terwijl voor de maatschappijwetenschap pen juist de belangstelling toenam met dertig studenten. De winst is vooral te vinden bij de vakgroepen Agrarische Economie en Huishoud- wetenschappen. De populairste vak groepen onder de nieuwkomers zijn dit jaar respectievelijk Zootechniek, Biologie en Levensmiddelentechno logie. De vakgroep Bodemkunde is al enige jaren de kleinste met rond de vijftien eerstejaars. Het aantal vrouwelijke eerstejaars blijft rond de veertig procent schommelen. Het totaal aantal ingeschreven studen ten bedraagt dit jaar 6467, evenveel als in 1985. 37 procent hiervan vrouw (A.S.) (uitWUB) Deze maand "Het licht op de afdeling Noord-Beveland. Tja, het is weer de beurt aan ons om jullie wat te vertellen over onze ontwikke lingen in en om de afdeling. Zoals jullie inmiddels al weten is in ja nuari ons bestuur gewijzigd en we hebben sinds die tijd heel wat nieu we jonge leden, met leuke ideeën erbij gekregen. Dit leidde ertoe dat de organisatie van onze aktiviteiten succesvolle reacties teweeg bracht. Ook is gebleken dat onze donateurs, na vele, vele telefoont jes, ons nog hoopvol steunen. Vrijdag 14 november 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19