Glastuinbouwprojekt Plukmadesepolder officieel geopend Kursus zaadteelt voor vrouwen .m -Ijs Zaadteeltbericht Nieuwe Bedrijfsvoorlichter fruitteelt bij CAT Goes Holland gaat Duitse markt bewerken met laag geprijsd witlof Vorige week dinsdag is door minis ter Braks de officiële opening ver richt van het glastuinbouwprojekt Plukmadesepolder in de Brabantse gemeente Made en Drimmelen. Het projekt omvat een gebied ter grootte van ca. 100 ha met als één van de be langrijkste voordelen de aanwezig heid van restwarmte van de Amer- centrale (beter gezegd: 'Amerwarm- te') voor de verwarming van de kassen. Inmiddels zijn er twee bedrijven gestart met een gezamenlijk kasop- pervlak van ca. 5,5 ha. Een derde bedrijf van 1,5 ha is in aanbouw ter wijl de bouw van een vierde bedrijf met een zelfde oppervlakte op korte termijn zal starten. Er staan nog meer uitbreidingen op stapel, er kan daarom van een voorspoedige start van het projekt gesproken worden. Jonagold meest gewaardeerde appel in Engeland Ieder jaar wordt in het Engelse Kent de "Marden Show" georga niseerd. Tijdens dit evenement zijn een aantal appelrassen beoordeeld op smaak en uiterlijk door een pa nel van juryleden. Bij de test wer den 16 verschillende rassen betrokken. Naast de meest beken de soorten werden ook een aantal minder gangbare variëteiten ge keurd. Tot de beste appel werd ge kozen de Jonagold. Deze Amerikaanse variëteit; een krui sing tussen Golden Delicious en Jonathan, is "knapperig" en heeft mooi wit vruchtvlees. Twee pro ducenten behaalden met "hun" Jonagold de eerste resp. tweede plaats. Derde was Elstar, het ras dat vorig jaar als beste uit de bus kwam. Minister Braks feliciteert de burgemeester van Made de heer J.L.D. van der Linde met de voortvarende start van het projekt. Omzet tuinbouwveilingen blijft achter De omzet van de gezamenlijke Ne derlandse tuinbouwveilingen 'blijft tot nu toe dit jaar achter bij vorig jaar. Over de eerste negen maanden behaalden zij een omzet van 2.437 miljoen gulden tegen 2.583 gulden over de zelfde periode vorig jaar en 2.546 miljoen gulden in 1984. Dit blijkt uit cijfers van het produkt- schap voor groenten en fruit. Vooral in de eerste vier maanden van 1986 is de omzet sterk achterge bleven. Bij navraag bleek dat ook in de fruit- sektor de laatste tijd van een omzet daling op de veilingen sprake is. "De totale omzet dit jaar tot heden ligt weliswaar op ongeveer hetzelfde ni veau als die in dezelfde periode in 1985, toch is er in oktober en novem ber dit jaar sprake van een bij vorig jaar achterblijvende omzet", aldus de heer P. Vermaire, direkteur van de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zee land in Goes. Dat wordt veroorzaakt door de lage prijzen van de appels. De heer Vermaire is overigens niet zo pessimistisch over de toekomstige prijsontwikkelingen, hij denkt dat de goede kwaliteit van het fruit in de prijs tot uitdrukking zal gaan komen. Op de RBT-veiling te Breda ligt de omzet tot nu toe ca. 10 miljoen gul den (of 5%) achter bij de omzet tot half november vorig jaar. Deze ach terstand ligt al enige tijd op dit ni veau. Het zijn vooral de vollegrondsspinazie (uitvloeisel 'Tsjernobyl'), champignons en volle- gronds augurken valse meedauw) Op initiatief van de Agrarische kommissie van Plattelandsvrou wen volgen de Thoolse platte landsvrouwen deze herfst een kursus bloemzaadteelt. Een kur sus die in een zaadteeltcentrum als Tholen ongetwijfeld in een be hoefte zal voorzien. Toch zeker als men weet, dat de teelt van bloem zaden niet alleen aan mannen is voorbehouden, maar ook door vrouwen wordt beoefend. Sommi gen geheel zelfstandig, anderen in gepast in de bedrijfsvoering van hun echtgenoot. E.G.: geen importbeperking voor appelen uit de ZHR landen In antwoord op een vraag van de Bel gische christendemocraten heeft de E.G. gezegd geen maatregelen te wil len nemen om de appelimport uit de ZHR-landen te beperken. Met uitzon dering van 1985 (aanvankelijk weinig appelen van het ZHR verwacht) is de ZHR-export steeds iri de lijn der ver wachtingen gebleven. De E.G.- kommissie heeft de ZHR-landen wel gewezen op de nadelige gevolgen van een export die groter is dan de voor lopige ramingen. In 1986 werd de export van ZHR- appelen naar de E.G. geraamd op 390 min kg. De Thoolse Plattelandsvrouwen gaan er hard tegenaan. Eerst deze zomer op ekskursie naar een proefveld voor bloemen en bloemzaadteelt en nu naar school. Een noviteit Waarschijnlijk voor het eerst in de ge schiedenis wordt een kursus als deze specifiek voor vrouwen gegeven. Een noviteit dus. Dat de kursus in een behoefte voor ziet moge blijken uit de grote belang stelling hiervoor. Op de eerste lesdag lieten 30 enthousiaste dames zich in schrijven. Aanvankelijk wat onwen nig maar wel goed gemotiveerd namen ze deel aan de lessen. De kursus vindt plaats in een cafézaal te Poortvliet en biedt het volgende programma: Plantennamen, zaad teeltcentra in Ne derland en elders in de wereld, zelf- bevruchting, kruisbevruchting, kwaliteitsaspekten van het zaad zoals: vochtgehalte, kleur, geur, kiem- kracht, schadelijke onzuiverheid, ziekten die met het zaad overgaan, ras echtheid en raszuiverheid. Grond en grondbewerking, be mesting, zaaien en planten, onkruid- bestrijding, gewasbescherming, selektie en oogsten. Een aantal van deze onderwerpen staan fakultatief, daar bij het opstel len van het programma al kon wor den voorzien, dat dit binnen het tijdsbestek van deze kojte kursus niet haalbaar is. Maar bij voldoende be langstelling zou een vervolgkursus kunnen worden overwogen. Niveauverbetering Met deze kursus proberen de Thool se Plattelandsvrouwen meer kennis te vergaren en daarmee hun steentje bij te dragen aan niveauverbetering van de zaadteelt in deze regio. Ze zijn er zich inmiddels al van bewust, dat konkurrentie, ook op dit genied, al leen maar kan worden bestreden met hoogwaardige kwaliteitsprodukten. Als we dan gelijktijdig in staat zijn om de kosten in de hand te houden, dan ben ik van mening dat we in dit opzicht de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Mede dank zij deze ondernemende vrouwen. De kursusleider en schrijver dezes is identiek aan ondergetekende. D.L. Koppenhol die de omzet gedrukt hebben. Als de huidige lage prijzen voor witlof en spruiten blijven voort duren, voor ziet adj. direkteur Claes naast een fi nanciële strop voor de telers ook verdere daling van de veilingomzet. Ook de heer T. Jasperse van de vei ling Zuid-Holland Zuid te Baren- drecht meldt dat vooral bij de vollegronds groenten de omzet terug loopt. Met name vorige week is er op de Z.H.Z. een bij die van vorig jaar achterblijvende omzet. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door de teleurstellende prijzen bij spruiten (middenprijs vorige week 41 ct./kg. tegen vorig jaar in dezelfde week 1,20) en witlof (middenprijs 1,36/kg tegen vorig jaar 3,37). Toch ziet hij nog wel lichtpuntjes. Deze betreffen met name de export van witlof die weliswaar tegen lage prijzen heel vlot loopt. Op de eerste lesdag lieten 30 enthousiaste dames zich voor de kursus bloem zaadteelt inschrijven. Zij houden nu even koffiepauze. Late bloemkool in Frankrijk en in Nederland veel te vroeg Evenals in Nederland zijn de bloem- koolprijzen in Frankrijk momenteel erg laag. In het gebied rond St. Ma- lo, de belangrijkste streek van de herfstbloemkool, werden er in de laatste week van oktober bijna 4 mil joen stuks aangevoerd. Hiervan bleef maar liefst 57% onverkocht, Vrijdag 14 november 1986 de rest werd voor de verse konsump- tie verkocht. Door de goede weersomstandighe den van de afgelopen tijd is men in Frankrijk al begonnen met de oogst van de late herfstbloemkool. Deze wordt normaliter in december pas gesneden. Men houdt er dan ook re- bijna 19% ging naar de industrie en kening mee dat het aanbod in die maand klein zal zijn. Ook in Nederland heeft de warme nazomer gezorgd voor grote bloem- koolaanvoeren met lage prijzen. Niet alleen bloemkool maar ook spruiten worden nu in grote hoeveel heden op de veiling aangevoerd. De prijzen zijn dan ook erg laag. Half juli is de heer C. Bos in dienst gekomen bij het Konsulentschap te Goes in de vakature C. Geense. Hij zal mettertijd in hetzelfde gebied gaan werken als zijn voorganger, nl. het gebied van NFO, afd. Kapelle en Zeeuws-Vlaanderen. Naast zijn in- C.V.Z.-nieuws De afzet van peren verloopt in een vlot tempo. Het aanbod bestaat in hoofdzaak uit 2 rassen, Conference en Doyenné du Cornice. In de afge lopen week is er 145 ton Conference en 65 ton Doyenné du Cornice aan gevoerd. Bij de Conference wordt de planning ruimschoots gehaald; het streven is om ±125 ton per week aan te bieden. Bij de Doyenné du Corni ce lopen we iets achter, dit is èezien de prijsvorming verwonderlijk. We zullen er ook bij dit ras naar moeten werkprogramma is hij al begonnen met kennismakingsbezoeken aan de fruittelers in dat gebied. Het is de bedoeling dat C. Bos het kontaktadres is voor genoemd ray on. Hij zal dan in overleg met de kollega's Blok en Reedijk de be drijfsbezoeken, groepsbijeen komsten, e.d. regelen. Zijn adres en tel.nr. is: C. Bos, De Schuur 18, Kapelle, tel. 01112 - 1169. We hebben er vertrouwen in dat Cees Bos na een inwerkperiode de werkzaamheden in genoemde gebie den kan waarnemen en wensen hem daarmee veel sukses! Tot die tijd vragen wij uw begrip voor deze overgangsfase. streven dat vóór half december de me chanische koeling geruimd is. De Conference wordt in hoofdzaak in voorverkoop verkocht, dit betreft harde peren. De prijsvorming is goed: klasse I 55/65 ƒ1,33; klasse I 65/75 ƒ1,50; klasse II 45/55 ƒ0,80. De peren worden in hoofdzaak ge kocht voor export, de kleinste maat voor de Skandinavische landen, de 55/65 voor Engeland en Canarische Eilanden. De vraag naar "harde" pe ren is goed, de verwachting is dat het de komende weken zo zal blijven. De afzet van de appelen verloopt minder vlot, gezien het prijsverloop van ver schillende rassen lijkt er een kentering te komen in het prijsbeeld. Het prijs verloop van de Cox's Orange Pippin in de mechanische bewaring is goed, dit in tegenstelling tot de enkele par tijen die niet gekoeld zijn. Voor velen de vraag wanneer er aan de mechanische Golden Delicious be gonnen moet worden. Het huidige prijsverloop is niet aantrekkelijk. We moeten ons wel realiseren dat het om versleten appelen gaat. We zullen moeten starten met het aanbieden van goede Golden Delicious uit de koel cel eer de prijzen zullen stijgen. Het heeft geen zin om de Golden Delici ous in de mechanische bewaring te be waren tot januari, dan zullen we appelen uit de c.a.bewaring moeten aanbieden. In het aanvoerspatroon van wit lof op de Nederlandse veilingen is een ekstra grote piek ontstaan door het mooie weer. Daardoor is de 'trek' van witlof, dat hoofd zakelijk op hydrokultuur wordt geteeld, in een stroomversnelling gekomen. Hierdoor is een ver vroeging in het seizoen ontstaan, waardoor in november al een top- oogst wordt verwacht. Daar naast hebben de telers ingespeeld op de stijgende populariteit van witlof in de Bondsrepubliek. Verwacht wordt dat dit seizoen vijftien procent meer witlof on der de veilingklok komt. Dit komt neer op een stijging van 50 miljoen naar 57,5 miljoen kilo. Van deze 7,5 miljoen kilo uitbrei ding is nu, in de start van het sei zoen, al meer dan 2 miljoen kilo de veiling gepasseerd. Nu de prijs van het lof zo laag is, aldus het CBT, moet dit voor de Duitse handel een ekstra impuls zijn op de populariteit van witlof in te spelen. 'Zo'n luxe groente voor de prijs van 'gewone' volle- grondsgroente leent zich voor ekstra promotie-aktiviteiten', al dus het CBT. Ten opzichte van verleden jaar is de eksport van Hollands lof naar West- Duitsland in dezelfde periode verdubbeld. Inmiddels hebben de telers ook een nieuwe sortering witlof: het ekstra korte lof (van 9 tot 12 cm). Dit leent zich bijzon der goed voor de 'fijne' grootver- bruikkeuken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15