De afdeling voorlichting van de ZLM staat altijd voor u klaar S.E.V. en mestvoorlichting -fLS £Z-EL Fl=ï In de agrarische wereld is er zoals bekend een sterke verwevenheid tussen het bedrijf en gezin en om goede voorlichting te kunnen ge ven is kennis van het agrarische bedrijf en het gezin een eerste ver eiste. Ook is een vertrouwenspo sitie tussen ondernemer en zijn vrouw en de voorlichter(ster) noodzakelijk. Deze vertrou wenspositie heeft de afdeling So ciaal Ekonomische Voorlichting van de ZLM opgebouwd en wil die waar nodig nog uitbreiden. Moge lijk kan onderstaand artikel daar toe bijdragen. Onze afdeling die een onderdeel is van de ZLM besteedt naast de ekonomi sche aspekten aandacht aan de men selijke aspekten die verband houden met het gezin en het bedrijf. Wij dra gen bouwstenen aan voor de beslissin gen die u moet nemen en verlenen daarbij hulp. Wij streven ernaar maatwerk te leveren gebaseerd op de situatie van uw bedrijf en uw gezin en zoeken het daarbij in een persoonlij ke benadering met doelgerichte ad viezen. De aandacht wordt verdeeld over die gezinnen en bedrijven die streven naar voortzetting en ontwikkeling van hun bedrijf, waarvan de jongeren tot "de Landbouw" toetreden en die op kor tere of langere termijn hun bedrijf willen of moeten beëindigen. Daarbij wordt steeds getracht de onderlinge samenhang van regelingen, wetten, maatschappelijke en ekonomische ontwikkelingen en de toekomst van het agrarische gezin en bedrijf op el kaar af te stemmen. Het doel van ons werk is voorlichting geven over alle facetten die er toe bij dragen dat het gezin en het bedrijf zich zo goed mogelijk kunnen ont plooien om een maatschappelijk ver- Op talrijke feestelijke en plechtige evenementen is de SEV met een stand pre sent. Hier SE V-er A. Lindenbergh in gesprek met een belangstellende. antwoord bestaan te verwerven en te behouden onder aanvaardbare leef- en werkomstandigheden. Hoe bereiken we de mensen? door schriftelijke voorlichting, door groepsvoorlichting en door individue le voorlichting. Schriftelijke voorlichting is: het schrijven van artikelen in het Land- en Tuinbouwblad, nieuwsbrie ven e.d., het uitgeven van vlugschrif ten ter ondersteuning van de individuele voorlichting, het rappor teren over het eigen bedrijf, gebaseerd op de eigen situatie. Een voordeel van deze schriftelijke voorlichting is dat snel op nieuwe zaken en ontwikkelin gen kan worden ingespeeld. Groepsvoorlichting is: het houden van lezingen, het begelei den van gespreks- en studiegroepen, het (mede) organiseren en lesgeven aan kursussen, het brengen van voor af uitgewerkte projekten en het uit werken van vraagpunten. De Wet Bodembescherming, de Meststoffenwet en de daarbij be horende regelgeving zullen de ko mende tijd veel aandacht van de voorlichting vragen. Dit geldt ook voor de sociaal-ekonomische voorlichting van de landbouwor ganisaties. In eerste instantie vra gen het Registratiebesluit, de uitbreidings- en omschakelingsver boden en de verplaatsingsregels al le aandacht. Deze regels treden per 1 januari aanstaande in werking. Voorlichting overheid De voorlichtingsdienst van het Minis terie van Landbouw heeft een groot voorlichtingsprojekt rond het Re gistratiebesluit opgezet. Deze voor lichting is vooral gericht op een juiste vastlegging van de bedrijfsgegevens waaruit de "mestproduktierechten" kunnen worden vastgesteld. SEV en mestvoorlichting De voorlichtingsaktie is zodanig van opzet dat verwacht mag worden dat men zelf het registratieformulier kan invullen. Aanvullende voorlichting ten aanzien van de invulling zelf door de SEV is niet nodig. Anders ligt het voor vragen die uit de regelgeving voortvloeien en van bedrijf tot bedrijf sterk kunnen verschillen. Wij denken hier met name aan vragen die te ma ken hebben met eigendom en pacht, kalamiteiten, ten naamstelling van het bedrijf, bedrijfsovername, in aan bouw zijnde bedrijven, bedrijfsver- groting en -verkleining, het vóór of na 1 januari a.s. overdragen of samen voegen van bedrijven en de overgang van Interimwet naar Meststoffenwet. Bij dit soort zaken ligt voor de SEV bij de voorlichting over mest het hoofdaccent. Vragenrubriek Evenals bij de voorlichting over de su perheffing het geval was heeft de SEV van de landbouworganisaties besloten weer een vragenrubriek in de land bouwbladen te verzorgen. Deze week vindt u voor het eerst de SEV-mestvragenrubriek in dit blad. Ziepag' '4 S.E.V. Wij proberen met deze beide vormen van voorlichting o.a. te bereiken: verstrekking van informatie, een weg wijzer zijn, overdracht van kennis, uitwisseling van praktijkervaringen, informatieverstrekking op sociaal en ekonomisch gebied, toename van de zelfwerkzaamheid en mensen de weg te wijzen naar besluitvorming en hen zo nodig daarbij helpen. Het gaat daarbij om de vorming tot het ondernemerschap, wetten en re gelingen en belangen waarmee de on dernemer en zijn gezin te maken krijgt; veranderingen in de maatschappij waar de ondernemer en zijn vrouw op in dient te spelen en het voor hen ge makkelijker wordt beslissingen te ne men en het inzicht verkrijgen in inkomensmogelijkheden en gezins bestedingen. Individuele voorlichting Het woord zegt het al. De voorlich ting is gericht op de individuele situa tie van de agrariër en zijn gezin. De individuele voorlichting is de belang rijkste aktiviteit van de SEV en wordt gratis gegeven. In zeer veel onderdelen van ons werk is een persoonlijk gesprek nodig dat in alle rust en tijd plaats moet kun nen vinden. Er volgt in veel gevallen een afgerond schriftelijk advies. Aan de hand hiervan kan de agrariër een verantwoorde beslissing nemen en de juiste keuze doen. De ondernemer en zijn gezin zijn immers zelf verant woordelijk voor de te nemen beslis sing en/of keuze. Wij doen dit door bedrijfs- c.q. ge- zinsbezoek, het houden van spreeku ren, via de telefoon, het zenden van brieven of ander informatiemateriaal en het doorverwijzen naar gespecia liseerde diensten en krachten. Wij geven voorlichting over: 1. Bedrijfsovername; het kiezen van de juiste vorm van bedrijfsovername, het regelen van de overname zelf daarbij rekening houdend met de eko nomische, sociale en juridische aspekten; 2. Bedrijfsfinanciering; inzicht geven in de financieringsmogelijkheden ge richt op een verantwoorde voortzet ting, aanpassing en verandering in het bedrijf; bij financieringsproblemen wordt hulp geboden; 3. Bedrijfsvoortzetting; aanpassing, verbetering of uitbreiding van pro- duktiemogelijkheden, samenwerking tussen vader en zoon, maatschappen door familieleden (broers), met ande re ondernemers werktuigen en de daarbij te treffen regeling, grondaan koop, het adviseren over en bi} tot standkoming van kontrakten: 4. Bedrijfsbeëindiging; welke moge lijkheden zijn er, waar krijgen we mee te maken, waar moeten we op letten; 5. De boekhouding en wat doen we er mee! Wij proberen via de boekhou ding inzicht te verschaffen in op brengsten en kosten op uw bedrijf en veranderingen in de bedrijfsvoering; 6. Ruimtelijke ordening; denk eens aan bestemmingsplannen, bouwver gunningen, beheers- en onderhoudso- vereenkomsten en ruilverkavelingen en de invloed hiervan op het gezins- en bedrijfsgebeuren; 7. Milieu; alle informatie en adviezen worden verstrekt over alle wetten die er zijn op dit gebied o.a. hinderwet, wet verontreiniging oppervlaktewate ren, bodemverontreiniging, meststof fenwet; 8. Financiële regelingen in het gezin; gebaseerd op voortzetting bedrijf, be loning meewerkende kinderen, doch ook bij studie of elders werkende kin deren, de beroepskeuze; 9. Relatie inkomen - gezinsbestedin gen; het inzicht in het financiële be heer van de gezinshuishouding versterken in relatie tot het bedrijfsin- komen en het besteedbaar inkomen, wat komt er uit het bedrijf, wat is no dig voor het gezin; 10. Sociale voorzieningen en verzeke ring voor gezin en bedrijf; welke zijn er, welke mogelijkheden bieden ze, ook de bijstandswet en de rijksgroeps regelingen om bij plotselinge tëgensla- gen een beroep te kunnen doen op de overheid tot financiële hulpverlening; Partikuliere verzekeringen; passen ze voor uw bedrijf en uw gezin? 11. Erfrecht en huwelijksgoederen recht; verband houdend met te nemen maatregelen in verband met de voort zetting van het bedrijf; testament, boedelscheiding, schenkingen, rech ten en plichten van erfgenamen, trou wen op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen, voogdij; 12. Grond- en pachtzaken; met de daarbij behorende wetten en regelin gen, zoals pachtwet, erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheden, aan- en verkoop van grond; 13. Regelingen; door u wegwijs te maken in de regelingen die in uw bedrijfs- en/of gezinsomstandigheden passen, ook de subsidieregelingen en militaire zaken en alles wat verband houdt met de superheffing. Wie geven die voorlichting? Wat zijn hun adressen? Waar kunt u ze bereiken? -«% -fhr- J. Markusse, Hertogenhof 5, 4461 TW Goes, tel: 01100-16838 (privé), 01100-21010 (kantoor), hoofd voor lichting. J.R. Kikkert, Fresiaplein 3, 4542 DZ Hoek, tel: 01154-2060, rayon: Zeeuws-Vlaanderen. A.F. van Rozen, Voorstad 69, 4461 KM Goes, tel: 01100-13036 (privé), 01100-21010 (kantoor), rayon: Noord-Beveland, Walcheren. mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, D. de Botsdijk 6, 4926 SB Lage Zwa- luwe, tel: 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor), rayon: Brabant. G.E. Stap, Taayersweg 5, 4321 TS Kerkwerve, tel: 01117-1782, rayon: Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland. A. Lindenbergh, Pietseweg 2e, 4751 RV Oud-Gastel, tel: 01651-2082 (pri vé), 01680-27921 (kantoor), rayon: Brabant. Maak gebruik van de voorlich- ters(sters) van uw eigen organisatie. Zij kunnen samen met u trachten oplossingen te vinden voor uw eigen situatie. Zij weten de wegen naar des kundigen indien zij zelf geen advies kunnen geven. Benader een voorlich ter in een vroegtijdig stadium. Geef hen de kans preventief te werken. ONZE VOORLICHTING IS ER VOOR HET GEHELE GEZIN! Vrijdag 14 november 1986 _5L/ZiZ5L

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13