U staat er wel achter maar hoe staat u ervoor?? Projekt 1986 - 1987 Mevrouw C. Knook, lid Agrarische Commissie Plattelandsvrouwen Noord-Brabant: "Bij SEV kun je voor veel zaken kosteloos terecht" De SEV staat voor u klaar!!! Waarom: Hoe: Mannen vragen vaak te weinig... -3VAZSL 15LZAZH 3L/'hl=i/ £~LEL/ LILELJ £2_£L hl=lJ hl=i Het projekt: U staat er wel achter, maar hoe staat u er voor! Als agrarisch gezin staat u achter uw bedrijf, waar u als gezin leeft, werkt en woont. Maar hoe is uw positie op het bedrijf en dat van uw gezin, ieder voor zich. De boer, boerin, de bedrijfsopvolger en de andere kinderen. Hoe staat u er eigenlijk voor. Over dit onderwerp wil de S.E.V. van de Z.L.M. komend seizoen ko men praten. Hoe denken we dit te doen? Uw bestuur van de Z.L.M.-afdeling, Plattelandsvrouwen of Jongeren kunnen een avond organiseren over dit 'onderwerp' i.s.m. de S.E.V. De avonden zijn voor het hele agra rische gezin, om zodoende met el kaar tot een goed gesprek te komen. Wanneer In december gaat de S.E.V. van start met dit projekt. Uw afdelingsbestuur kan vanaf de cember een avond met de S.E.V. plannen. Het zal van uw bestuur afhangen of er een dergelijke aktiviteit in uw af deling georganiseerd wordt. Door wie Het projekt wordt verzorgd door de S.E.V.! Dus Als u enthousiast bent geworden middels deze krant.Vraag uw afde lingsbestuur dan of ze dit projekt in hun winterprogramma opnemen!! De breed opgezette SEV-aktie "U staat er wel achter, maar hoe staat u er voor?" is mede aanleiding.ge weest om de Sociaal Ekonomische Voorlichtingsdienst van de ZLM eens voor het voetlicht te halen. In het algemeen kan het agrarisch be drijfsleven gratis gebruik maken van de diensten van de SEV. De SEV die in de breedste zin van het woord objektieve informatie geeft ten behoeve van het agrari sche bedrijf en gezin, wordt deels gefinancierd door de overheid en deels door het agrarisch bedrijfsle ven zelf. Van de diensten van de SEV kan in het algemeen gratis ge bruik worden gemaakt. In recen te bezuinigingsdriften bij de overheid is ook de SEV niet bui ten de diskussie gebleven. In bij gaande artikelen van de voorzitter van de ZLM de heer A.J.G. Doe- leman wordt het belang van de SEV dienst voor de agrarische praktijk nog eens duidelijk on derstreept. Hij konstateert dat de SEV in een behoefte voorziet eq dat de dienst niet meer weg te den ken is. Een konklusie die bevestigd wordt in een viertal gesprekken met "kliënten" van de dienst. Vanuit verschillende invalshoeken laten ze zich komplimenteus uit over de dienst. Zij menen dat ook in de toekomst zeker met alle ont wikkelingen die op "de Land bouw", de ondernemer en zijn gezin, afkomen blijvend gratis ge bruik moet kunnen worden ge maakt van de SEV. Op de personeelssterkte van de dienst mag niet worden toegegeven. De SEV staat in ieder geval steeds voor u klaar. Enfin, leest u zelf maar. J. Wierenga Even terug naar de titel van ons projekt. Het eerste deel: 'U staat er wel achter' lijkt het meest te wijzen in de richting van het be drijf, de technische kant, de produk- tie, de kommercie, de winst. Het tweede gedeelte: 'Maar hoe staat u er voor' duidt meer op de mens in dat bedrijf, het gezin, de boer, zijn vrouw en de overige gezinsleden! Er verandert veel door nieuwe wet ten, ontwikkelingen, regelingen en gedragslijnen. Veelal zien we het nut wel in van de nieuwe ontwikkelin gen, maar wat zijn de hieruit voort vloeiende mogelijkheden en onmo gelijkheden voor bedrijf en gezin. Hoe is onze positie daarbij, dat valt altijd niet mee om over te praten. Het afdelingsbestuur kan kiezen uit twee programmamogelijkheden: a. We kunnen een film draaien met als titel 'Mevrouw u heeft niets'. Het is een Canadese speelfilrrt waarin met veel humor, liefde en vastbera denheid over de taken van de agrari sche vrouw gesproken wordt. Daarna een diskussie met o.a. de vraag 'Moeten vrouwen, die mee werken, meebeslissen in de landbou worganisaties?' b. We presenteren 'het Stripverhaal' van ons agrarisch gezin 'Willem en Sien'. In deze strip komen de verschillende levensfasen van ons agrarisch gezin aan de orde, zoals: - opvolgen bedrijf door wie en hoe - huwelijk - huwelijkse voorwaar den, wonen, taken boeren - erfenis - boedelverdelen, erfrecht, fiskale gevolgen - maatschap man-vrouw (fiskaal- werkverhouding) - maatschappij (meepraten, waar? en hoe?) Het 'Stripverhaal' kan twee keer on derbroken worden voor een korte groepsdiskussie. Op welke wijze diskussie? Dit doen we op een leuke gezellige manier door b.v. Stellingen: o.a. als de oudste zoon boer wil worden, neemt hij het be drijf over. of Prioriteitenlijst: o.a. Wat is het minst erge gevolg van eigen situatie door een testament te maken t.o.v. andere genoemde prioriteiten. Cartoonanalyse: Waarnemen en herkennen van een situatie van een leuke tekening Kwartetten: Een eigen kwartet spel maken over het onderwerp 'Trouwen' Uit bovenstaande zal blijken dat we op de avond zelf allemaal meedoen. En hoe dat verloopt zult u zelf erva ren als u naar de avond komt. Het is echt de moeite waard!!! U krijgt ook nog mee naar huis een lijst met informatie.1!! Hoewel Corrie Knook-Maris (50) uit Willemstad met haar gezin en bedrijf tot nu toe geen direkte kontakten heeft gehad met de So ciaal Ekonomische Voorlichtings dienst van de ZLM kent zij de SEV als lid van de Agrarische Commissie van de Bond van Plat telandsvrouwen in Noord-Brabant erg goed. "Vanaf het eerste begin dat ik lid ben van de agrarische commissie - en dat is al vele jaren - ken ik het werk van de dienst. Dat komt vooral dankzij het feit dat sev-ster Grietje Middelkoop ook lid is van onze commissie. "Toegevoegd lid" heet dat. We krijgen, vertelt Corrië Knook die samen met haar man niet ver van het Hollands Diep een akker bouwbedrijf runt de informatie dus uit de eerste hand. Is er weer Heeft een maatschap tussen man en vrouw, die samen in hun bedrijf werken, naast de fiskale voordelen ook nog op andere wijze beteke nis voor hen? Coby Knook (r) en Nienke Nooteboom zijn bezig met het inrichten van een stand voor de afdelin Noord-Brabant van de Bond van Plattelandsvrou wen. eenvnieuwe wet in aantocht of worden er nieuwe maatregelen af gekondigd dan duurt het niet lang of we krijgen op onze bijeen komsten van Grietje tekst en uit leg. Zo heeft zij aktuele zaken als mestoverschotten, Wet Tweever dieners, de Wet Ruimtelijke Orde ningen en het Streekplan van a tot z met ons doorgenomen. Zij ver geet daarbij niet ons te wijzen op allerlei praktische zaken waarmee we ons voordeel op het bedrijf en eventueel in een bestuurlijke funk- tie kunnen en dikwijls ook moe ten doen. Geen afstand Mevrouw Knook omschrijft de verstandhouding tussen de leden van de Agrarische Commissie en de SEV als "buitengewoon goed en zeer funktioneel". "Er is geen afstand. We bellen gewoon als er iets is". Mede door deze korte lij nen zijn er door de Agrarische Commissie en de SEV in de loop van de jaren in het West- Brabantse ook al heel wat kursus- sen en studiedagen georganiseerd. Gemiddeld komen daar toch ca. 30 boerinnen en aanstaande boe rinnen op af. "Wij vragen ook echt veel. Onze mannen doen dat vaak te weinig vind ik. Ze zijn misschien een beetje te eigenwijs of hebben het vaak te druk met allerlei andere zaken. Maar wij vinden dat de SEV een dienst is waar je voor ontzaglijk veel zaken kosteloos te recht kan. Wij als leden van de Agrarische Commissie adviseren dan ook iedereen die hulp of ad vies nodig heeft om de SEV te raadplegen. Daar is onze organi satie voor en daar is de SEV voor!" J.W. f' '~3u .m ii ftcr&Sitxjt 51 De SEV hoopt dat op de bijeenkomsten naast de ondernemer ook diens echt genote én de in het bedrijf meewerkende kinderen aanwezig zullen zijn. Omdat het u allen aangaat! In het begin iets bespreken en daarover afspraken maken kun je toch niet alleen! Als u op één of meer van onderstaande zaken moet antwoorden (doorhalen wat niet van toepassing is!) 1. Hebt u een gezin met opgroeien de kinderen? ja neen 2. Werkt de boerin wel eens mee op het bedrijf ja neen 3. Is uw testament ouder dan 3 jaar? ja neen 4. Is het aan te bevelen samen eens te praten over de situatie, als u er alleen voor zou komen te staan? ja neen 5. Is het méér dan 3 jaar geleden dat u uw totale verzekeringspakket kritisch bekeken hebt? ja neen 1 x ja: u moet eigenlijk wel komen 2 x ja: u moet zeker komen 3 x ja: u kunt niet wegblijven 4 x ja: u kunt in géén geval weg blijven 5 x ja: dan moet u 't zelf maar weten dan moet u aanwezig zijn als uw afdeling het S.E.V. - Z.L.M.- projekt organiseert. Vrijdag 14 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12