IdllUn Gil Synthese Q verzekeringen zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Ruimtelijke ordening Leden verzekeringen ZLM veilig en voordelig verzekerd Ruimtelijke perspektieven 'Zjoo -f-zpcÖ /i-O m H H VRIJDAG 14 NOVEMBER 1986 I ffl BA 74e JAARGANG NO. 3851 tuinbouwblad ifll/l f. den hollanderlaan 10 IVI tel: 01100 -38000 De afgelopen week zijn de werkzaamheden na de vele regen weer redelijk op gang gekomen. Op enkele percelen suikerbieten, knolselderij en teunisbloemen na is het veld bijna leeg. De vroeg gezaaide wintertar we verleent sommige akkers een frisgroene gloed. Naar het zich laat aanzien is er veel wintertarwe uitge zaaid. Het op wintervoor ploegen is al flink gevorderd, onder goede omstandigheden gedaan houdt dit een belofte in voor het volgend jaar. Vorige week heeft het bestuur van het Landbouw schap besloten om met ingang van het teeltjaar 1987 over te gaan tot het zogenaamde mengprijssysteem voor de suikerbietenteelt. Vrijwel direkt daarna kre gen wij nogal wat vragen uit de praktijk over de con sequenties daarvan. Met name de regeling met be- trekking tot (akkerbouw) grondtransakties en pacht geven aanleiding tot diskussie. Naar de letter van de regeling zouden dergelijke transakties die gedaan zijn in 1986 (of eerder) de bedrijven een quotum opleve ren. Ik ben van mening dat een dergelijk standpunt niet houdbaar is en aanleiding geeft tot onbillijkheden. Juister zou het volgens mij zijn uit te gaan van grond die in het teeltjaar 1987 voor het eerst in gebruik wordt genomen - ook al zou deze in 1986 (of eerder) verkregen zijn. Een kwestie van interpretatie dus. Wanneer deze uitleg er niet in zit voorzie ik een boel "gerommel" met suikerquota en dat wil nu juist ie dereen voorkomen. Dit gevaar zit toch al een beetje in de regeling ingebakken. Want wat gebeurt er als de verkoper niet bereid blijkt afstand te doen van zijn quotum bij het vervreemden? Het zit er dik in dat dit dan in de prijs tot uitdrukking komt, waarmee de han del in quota in zekere zin een feit is. Dit komt door de tweesporigheid van de regeling n.l. enerzijds het per soonsgebonden quotum en anderszijds de mogelijk heid tot overdracht via de grond. Op dit moment zie ik de oplossing niet zitten maar de juristen zouden hier toch nog eens naar moeten kijken. Daarom is het ook voor ons nog moeilijk om op de gestelde vragen van uit de praktijk antwoord te geven. De vragen leggen wij voor aan het sekretariaat van het Landbouwschap en de antwoorden zullen ook in het ZLM-blad gepubli ceerd worden. Wanneer wij het met een bepaald ant woord niet eens zijn dan zullen wij de betreffende kwestie natuurlijk aan de orde stellen en op die manier proberen bij te ^turen. Al met al komt met de intro- duktie van het bewaakte mengprijssysteem weer een hoop regelgeving op de boer af. Het probleem is voor al dat er van lieverlee steeds verder gedetailleerd wordt. We zien ook dat met de melkquotering en de mestregelgeving. De vraag is natuurlijk waar de grens ligt. Overigens hebben we voor wat betreft de mestregeling in dit opzicht resultaat geboekt nu een uitrijverbod voor bouwland in de kleigebieden van de baan lijkt te zijn. Als ZLM hebben we dit ook steeds bepleit. Nu de kwaliteitsgarantie nog. Ook in de ruimtelijke ordening neemt de regelgeving nog steeds toe. Met name de land- en tuinbouw wordt daaraoor steeds meer in een defensieve positie gebracht. Mijn stellige indruk is dat ook de belangen afweging een meer en meer oneigenlijk karakter dreigt te krijgen. Daarmee komt de vraag op hoe daar in verbetering is te brengen. In Brabant hebben we on langs meegemaakt dat in het kader van de streekplan nen Provinciale Staten de zaken uiteindelijk min of 'meer moesten forceren om meer evenwicht te berei ken. In Zeeland hebben we zoiets al eerder meege maakt bij het Streekplan Midden Zeeland. Een en an der gaat dan wel gepaard met veel spanningen en frustraties die nog jaren kunnen blijven hangen. Met het oog op het in voorbereiding zijnde streekplan Zee land hoop ik daarom dat bij de totstandkoming daar van een evenwichtige belangenafweging centraal zal staan. De minister van VROM (Nijpels) zei het onlangs op een studiedag vrij vertaald) nog niet eens zo gek: "Enerzijds is een goed milieu voor de boeren te be langrijk om de zorg ervoor alleen aan de milieube schermers en de overheid over te laten, maar ander zijds zijn de economische belangen voor de boeren te groot om de zorg voor het milieu alleen aan de boeren Over één maand ligt de prolongatienota weer bij u in de bus. Een goed moment om nü uw verzekeringszaken even door te nemen. Beter nu goed regelen, dan straks korrigeren. Het onderstè regeltje op de nota zal velen ook dit jaar weer meevallen. De ZLM heeft besloten het donatieper centage wederom te verlagen. Onze leden/donateurs gaan nu in regio I (Zccianu én hei Uiterste WcStCH Vail Noord-Brabant) 2,75% betalen over de bruto premie van de motorvoertuigenverzekering. In regio II (overig Noord-Brabant) wordt dit percentage 2,5%. De goede rijders merken bovendien dat de maksimale no- claimkorting verhoogd is van 65% naar 70%. Al met al kunnen deze verbeteringen voor velen een ver laging van zo'n 14% van de netto autopremie tot gevolg hebben. Het bestuur zal een dezer dagen bezien of een kleine ver hoging van de bromfietsverzekering (WA-premie) nood zakelijk is. Wij denken dat dit voor de zgn. 'versnellers' nodig zal zijn. Traktorverzekering Aan het bestuur zal worden voorgesteld een geheel nieu we landwerktuigenverzekering te introduceren met uitge breide voorwaarden. Onze agrarische leden ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht. Deze unieke polis zal de oude gaan vervangen. De schadefrequentie neemt de laatste maanden weer toe! Veel leed komen wij tegen tengevolge van ongelukken. Nogmaals waarschuwen wij de weggebruiker voor het slipgevaar tijdens de bieten- kampagne. De boeren vragen wij de weggebruikers te at tenderen op gevaar middels waarschuwingsborden en goede verlichting (zwaailicht verplicht!) te voeren op traktoren en aanhangers. De leden van Verzekeringen ZLM zijn gewaarschuwd én verstandig verzekerd. Voor overig verzekeringsnieuws: zie pagina 6 en 7. H. Doeleman Hzn direkteur over te laten. Het toverwoord voor de toekomst lijkt derhalve synthese, dat is de verbinding van afzonder lijke elementen tot een geheel. Ondertussen rijdt de RO-trein wel verder. Ter voorbe reiding van de vierde quota over de ruimtelijke orde ning is de discissienota "Ruimtelijke Perspektieven" uitgebracht. In deze nota gaat het om de lange ter mijn, n.l. tot 2025! Voor wat betreft de landbouw wordt in de nota al een ruimtelijke vertaling gegeven van de overschottenproblematiek in het agrarisch grondgebruik. Opmerkelijk in deze nota is dat er nu reeds een voorkeur in uitgesproken wordt in de rich ting van prijsverlaging van de agrarische produkten door vrije confrontatie van vraag en aanbod. Als ZLM zijn we in ieder geval zo ver nog niet. In de nota wor den vervolgens drie modellen aangegeven te weten handhaving, concentratie en regionale spreiding. Het voert in dit bestek te ver om op deze modellen verder in te gaan. Samenstellende delen van deze modellen zijn onder meer: garantieprijzen tegenover marktprij zen, al dan niet quotering, grondonttrekking, meer of minder sterkere overheidsbemoeienis, al dan niet ge differentieerde milieunormen en ondersteuningsmaat regelen of te wel flankerend beleid. In ieder geval weet ik nu waar minister Braks de 200.000 ha. van daan heeft die hij onlangs noemde als mogelijke ont trekking aan cultuurgrond. Hoe men ook over dit alles mag denken vast staat dat de land- en tuinbouw (op nieuw) voor een grote uitdaging lijkt te staan. Met de diskussienota "Ruimtelijke Perspektieven" ben ik van mening dat het voor de hand ligt dat in eerste instan tie vanuit de landbouw zelf getracht zal worden om oplossingen naar voren te brengen. Die kans moeten we niet laten liggen. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1