Stikstofgiften en korrelopbrengst bij zomergerst Omzet Cebeco-Handelsraad gestegen tot 4,5 miljard Ruilverkaveling Wolphaartsdijk in rekord-tempo gerealiseerd CoVA tegen verlaging kontraktprijs voor konservenpeulvruchten Tiende kombiwerker in de bloemetjes Groenten- en fruit verwerker S^V.Z. definitief naar Suiker Unie Zomergerst is een gewas met betrekkelijk geringe teeltkosten. Het is echter wel een gewas dat de nodige zorgvuldigheid vereist wat betreft de teelttechniek. Evenals alle andere gewassen is zomergerst dankbaar voor een goed verzorgd zaaibed en een goede bodemstruktuur. Naast de basisbemesting met fosfaat en kali is vooral de stikstof bepalend voor het eindresultaat. Bij de teelt van brouwgerst moet zuinig en zorg vuldig worden omgegaan met stikstof: de totale opname door het ge was is aanmerkelijk geringer dan b.v. bij wintertarwe; de kans op legering wordt bij meer N groter en teveel stikstof kan een te hoog N gehalte in de korrels bewerkstelligen. Het gehalte in de korrels moet voor brouwgerst liggen tussen 1,44 en 1,84% N, overeenkomend met 9,0 en 11,5% eiwit. Om meer inzicht te krijgen in de ef- fekten van stikstof op de korrelop brengst van zomergerst is reeds een aantal jaren geëxperimenteerd met stikstofhoeveelheden, zowel eenmali ge als gedeelde giften. De resultaten waren niet steeds eensluidend, maar wel bleek bij herhaling dat de door zomergerst benutte hoeveelheid toe gediende stikstof ook bij hoge korrel opbrengsten onder de 100 kg N/ha lag. Bij alle proeven werd rekening ge houden met de geschatte hoeveelheid N mineraal die in de loop van het groeiseizoen zou vrijkomen. In het groeiseizoen 1986 is een proef genomen met drie stikstofhoeveelhe den die op drie verschillende wijzen werden toegediend. De resultaten zijn vermeld in tabel 1De proef werd uit gevoerd met het ras Trumpf. Op 11 april werd gezaaid in een dichtheid van 300 korrels per m2 135 kg zaaizaad per ha). Er werden geen groeiregulatoren gebruikt. Onkruid werd bestreden met 4 1 Graminol/ha (stad. 30; schaal van Zadoks c.s.). Op een betrekkelijk geringe aantasting door meeldauw werd in stad. 47 0,b 1 Tilt/ha toegepast. De proef werd uit gevoerd op rivierklei op het proefbe drijf van de Landbouwuniversiteit, vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde te Wageningen. Uit tabel 1 blijkt dat de korrelop brengsten bij alle stikstofniveaus hoog waren. Niettemin waren er duidelij ke verschillen. De laagste opbrengsten werden bereikt bij 30 kg N/ha (7730; 7660 en 7640 kg korrels/ha) en de hoogste opbrengst bij een éénmalige gift van 90 kg N/ha (9080 kg kor rels/ha). Verhoging van de stikstof gift van 30 naar 60 kg N/ha leidde gemiddeld tot een opbrengsttoename van 1000 kg korrels/ha. Werd de N gift nog verder verhoogd tot 90 kg/ha, dan bleek de korrelopbrengst alleen nog toe te nemen bij het objekt waar de volledige stikstofgift werd verstrekt in stadium 30. Alleen bij ho ge giften was de wijze van N-gift van invloed op het stikstofeffekt. Dit geldt eigenlijk voor alle parameters. Deze voor zomergerst zeer hoge op brengsten werden verkregen door een vrijwel ideaal aantal halmen/m2, een goed korrelgéwicht/aar en ruim vol doende aantal korrels/aar met een vrij hoog duizendkorrelgewicht. Stikstof is een belangrijk stuur- middel om in graangewassen regu lerend te kunnen optreden. Het schatten en op het juiste tijdstip verstrekken van door het gewas te benutten stikstofhoeveelheden is nog steeds vrij moeilijk, omdat de weersomstandigheden op wat lan gere termijn onvoorspelbaar zijn. Daarnaast is de hoeveelheid vrij komende stikstof uit de bodem (de hoeveelheid N-mineraal) een zeer belangrijk gegeven omdat deze stikstof een wezenlijke bijdrage tot de stikstofvoeding van het gewas kan leveren. De door de bodem geleverde stikstof is gratis en wordt ten onrechte vaak door de boer verwaarloosd. Meestal streeft men naar 750 tot 850 aren/m2. Ook het korrelge wicht/aar en het aantal korrels/aar waren van een goed niveau, gemid deld respektievelijk 1,06 g en ruim 21 korrels/aar. Het duizendkorrelge wicht was gemiddeld over de hele proef 50,2 g. Met verhoging van de stikstofgift bleek het duizendkorrel gewicht op een iets lager niveau uit te komen. Voor brouwgerst geldt dat 90% van de korrels groter moet zijn dan 2,5 mm, afgezeefd op een spleet- zeef. De gewassen binnen deze proef voldeden, met uitzondering van het gewas bij een éénmalige vroege N gift van 90 kg/ha, ruimschoots aan de normen. Uit deze proef kan gekonkludeerd worden dat onder de groei- omstandigheden van 1986 met vrij ge ringe stikstofgiften, maar met zo groot mogelijke benutting van de mi nerale stikstof, zeer hoge korrelop brengsten zijn bereikt van goede kwaliteit' Ing. j. Ellen De kommissie voor Vollegronds- groenten op Akkkerbouwbedrijven (CoVA) van het Landbouwschap is tegen een verlaging van de kontrakt prijs voor doperwten, sperziebonen en tuinbonen. De CoVA heeft de vertrouwenskommissies, die in di verse regio's met de industrie onder handelen over de kontraktprijzen, geadviseerd niet akkoord te gaan met een voorgestelde prijsverlaging voor de konservenpeulvruchten. De CoVA is het niet eens met het voorstel van de industrie om bij de vaststelling van prijzen voor de kon- traktteelt van konservenpeulvruch ten een relatie te leggen met de fi nanciële resultaten in de graanteelt. Het saldo voor de konservenpeul vruchten moet vergelijkbaar zijn met dat van de droog te oogsten peulvruchten zoals veldbonen en erwten, aldus de CoVA. Dit omdat in het bouwplan de konservenpeul vruchten en de droog te oogsten peulvruchten elkaar kunnen vervan gen. De belangstelling voor de droog te oogsten peulvruchten is de afgelo pen jaren toegenomen. Dit mede door een druk op de graanprijs. Een prijsdaling voor de konserven peulvruchten betekent volgens de CoVA een verschuiving naar de teelt van droog te oogsten peulvruchten. Deze teelt heeft betere afzetmoge lijkheden en geeft meer betalingsze kerheid. Een dergelijke ontwikke ling moet voorkomen worden omdat een regelmatige aanvoer van grondstoffen ook voor de konserve- nindustrie van belang is, zo vindt de CoVA. Tabel 1. Korrelopbrengst, opbrengstcomponenten en percentage brouwgerst bij verschillende hoeveelheden en tijdstippen van stikstofbemesting. Bij de gedeelde giften werd 50% gegeven in stadium 0* en 50% in stadium 30*. Éénmalige N gift Gedeelde N gift Bij inzaai v.d. gerst Bij stadium 30* Bij stadium 0* en stadium 30* Stikstofgiften in kg/ha 30 60 90 30 60 90 15 15 30 30 45 45 Korrelopbrengst kg/ha (16% vocht) 7730 8550 8220 7660 8730 9080 7640 8730 8460 Aantal halmen/m2 698 780 911 683 826 875 718 779 885 Korrelgewicht/aar (g; 16% vocht) 1,11 1,10 0,90 1,12 1,06 1,04 1,06 1,12 0,96 1000 korrelgewicht (16% vocht) 51,5 50,6 47,0 51,6 50,8 48,7 50,7 51,0 49,7 Aantal korrels/aar 21,7 21,8 19,3 22,0 20,9 21,5 21,0 22,0 19,3 korrels meer dan 2,5 mm 96,3 96,3 89,6 96,9 94,6 92,5 97,2 96,1 92,3 Ellie Flikweert uit Zierikzee werd vorige week maandag de tiende kombiwerker bij de STAP Zee land en tevens is zij de eerste vrouwelijke kombiwerker in Zee land. Zoals wij vorige week al meldden, is dit een groot sukses voor de STAP Zeeland. Om deze eerste mijlpaal van de STAP Zee land enige luister bij te zetten, werd Ellie Flikweert verwelkomd met een bos bloemen, hier over handigd door de voorzitter van de toetsingskommissie, de heer M.C.J. Kosten. Groeistadium volgens schaal van Zadoks, c.s. De Nationale koöperatieve aan- en verkoopvereniging voor land- en tuinbouw b.a. "Cebeco-Handelsraad" te Rotterdam heeft in het per 30 juni 1986 afgesloten boekjaar te zamen met zijn meerderheidsdeel nemingen een omzet behaald van ƒ4,5 miljard. In vergelijking met vo rig jaar een toeneming met ƒ126 miljoen, ofwel met 2,9%. De omzet van Cebeco-Handelsraad zelf bedroeg ƒ3,0 miljard en steeg daarmee met ruim 1%, ofwel ƒ33 mil joen. In tonnen gemeten was deze omzet 515.000 hoger: 5,7 miljoen ton, ofwel een stijging met 10%. De om zet van de Cebeco-Handelsraad- groep, waaronder zijn samengevat de omzet van Cebeco-Handelsraad met de meerderheidsdeelnemingen en de leden, bedroeg ƒ6,5 miljard; vorig jaar ƒ6,3 miljard. Gezien de veelal door externe maatregelen beïnvloede marktomstandigheden acht, Cebeco- Handelsraad de gerealiseerde om zetstijging tevredenstellend. Financiële resultaten De gekonsolideerde resultatenreke ning over 1985/'86 sluit na belasting met een batig saldo van ƒ40,7 mil joen, hetgeen belangrijk gunstiger is dan vorig jaar, toen een resultaat werd behaald van ƒ23,3 miljoen. Dit resultaat is in belangrijke mate beïn vloed door de verkoop van Kok-Ede B.V. alsmede door wijziging in de formele struktuur van de C.P.J.- groep. Overeenkomstig de statuten van Cebeco-Handelsraad wordt van het batig saldo ƒ9,4 miljoen toege voegd aan de Reserve deelnemingen, ƒ17,9 miljoen aan de Reserve en ƒ3,7 miljoen aan het Fonds voor prijsver schillen. Per saldo resteert een netto overschot van ƒ9,7 miljoen. Van dit bedrag is na de statutaire reservering van ten minste 20% een bedrag van netto ƒ7,7 miljoen ter beschikking van de Algemene Vergadering. Boekjaar 1986/'87 Ook in het boekjaar 1986/'87 zullen EG-maatregelen hun invloed blijven uitoefenen op de activiteiten. Bi-men een groot aantal sektoren zal de in vloed van deze maatregelen voelbaar zijn. Daardoor zal het handhaven van de omzet inspanningen vergen. Ge zien het feit dat het resultaat over het afgelopen jaar in belangrijke mate is beïnvloed door buitengewone'baten, mag worden verwacht, dat het resul taat zich in 1986/'87 op een lager ni veau zal bevinden. Het resultaat voor dit boekjaar kan met vertrouwen te gemoet worden gezien. De investerin gen in 1986/'87 zullen qua niveau niet veel afwijken van die in 1985/'86. Het accent zal daarbij liggen in de sekto ren Afzet Akkerbouwprodukten en Gewasbeschermingsmiddelen. Mede dankzij de welwillende mede werking van de Centrale Landinrich tingscommissie (C.L.C.) is de ruil verkaveling Wolphaartsdijk in een rekordtempo gerealiseerd. Sinds 1950 is in ons land namelijk geen ruilverkaveling binnen drie jaar vol ledig ten uitvoer gebracht. Bij de passering van de akte vrijdag 31 ok tober in Hotel Royal te Wolphaarts dijk bestempelde de direkteur van het Kadaster in Zeeland ir. P.v.d. Molen de ruilverkaveling Wol phaartsdijk dan ook als de "Kampi oen van Nederland". De voorzitter van de Landinrich- tings Commissie voor de ruilverka veling Wolphaartsdijk de heer J.M. Mol gaf een terugblik op de proce dure die aan de daadwerkelijke ver kaveling is voorafgegaan. Hij vertel de o.m. dat pas bij een derde poging onder de belanghebbenden -vrijwel alle agrariërs- voldoende steun werd gevonden om de verkaveling aan te vragen. Nadat het gebied van ca. 2800 ha. moest worden terugge bracht naar ca. 800 vanwege o.m. het feit dat men het nut van de ver kaveling in de Nieuwlandpolders niet inzag- vond op 3 november 1983 de stemming met positief resultaat plaats. Tegen het Plan van Toede ling bestonden nogal wat bezwaren. Er werden 31 bezwaarschriften inge diend. Uiteindelijk zijn er twee door Suiker Unie Holding B.V. te Breda heeft in het kader van haar basisver breding in de industriële verwerking van akker- en tuinbouwprodukten op vrijdag 31 oktober 1986 definitieve overeenstemming bereikt inzake de overname van Spyer, Van der Vijver Zwanenburg B.V. (S.V.Z.) te Etten-Leur. S.V.Z. houdt zich bezig met verduur zaming van groenten en fruit. Zij pro duceert en verkoopt een breed skala van op klanten-specifikatie gerichte kant- en klaar-produkten, grondstof fen en halffabrikaten. Van de omzet in 1985 van ƒ130 miljoen had ruim 80 procent betrekking op export. De on derneming heeft drie bedrijven in Ne derland (Etten-Leur, Hien en Baarland) en vestigingen/deelnemin gen in Frankrijk en de Verenigde Sta ten. Voorde 400 personeelsleden, waarvan een deel in tijdelijk dienst verband, zal de verkoop van S.V.Z. aan Suiker Unie Holding geen gevol gen hebben. de rechtbank behandeld waarbij de indieners van de bezwaren in het on gelijk zijn gesteld. De heer Mol zei ervan overtuigd te zijn dat na de uit voering de produktiekosten voor de individuele boer zijn verlaagd. Bo vendien zullen de opbrengsten per ha. groter zijn zodat ook de niet agrarische bevolking van de werken profiteert. De Inspekteur Landin richting in Zeeland ir. H.A. Okma konstateerde in zijn toespraak dat de doelstellingen die in het stemmings rapport zijn voorwoord, alleszins bevredigend bij de uitvoering zijn gerealiseerd: er zijn betere mogelijk heden voor een economisch verant woorde agrarische bedrijfsvoering, het woon-, werk- en leefklimaat is verbeterd terwijl karakteristieke landschappelijk elementen konden worden gespaard. De waarnemend dijkgraaf mevrouw L.J. Mol-de Jager zei het te betreu ren dat het te verkavelen gebied in geperkt is tot ca. 800 ba. "In het deel dat afgevallen is, is verbetering van de afwaterring noodzakelijk en nu moet het waterschap dat zelf doen". De heer A.J.G. Doeleman sprak na mens de 3 Zeeuwse Landbouw Orga nisaties. Hij stelde dat degenen die afgehaakt hebben daarvan spijt zul len krijgen. Voorts zei hij het zeer te betreuren dat de overheid bij de land inrichting gaat bezuinigen op de kavelverbeteringswerken. Hij had liever gezien dat de subsidie op deze werken in stand zou zijn gebleven maar dat bezuinigen op een andere wijze zouden zijn doorgevoerd door bijv. jaarlijks minder ha's in uitvoe ring te nemen. Vrijdag 7 november 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7