Verlies op Europese suikerregeling verdubbeld nieuws uit brussel Verzet tegen ruimere invoer graanvervangers Landbouwkwaliteitswet en Warenwet niet onder hetzelfde ministerie COPA boos op Euro-commissie Landbouwschap in brief aan Tweede Kamer: Europees Parlement: voorzichtig met bio technologie in landbouw Aspergeteelt in België neemt toe Landbouwschap: Meer geld voor platteland in Derde Wereld Lr moet veel meer geld op tafel komen om de enorme tekorten op de Europese marktordening voor suiker op te vangen. Specialisten van de Europese Rekenkamer in Luxemburg hebben namelijk uitgerekend, dat het verlies op de suikerregeling over de afgelopen vijf jaar ('81/'82 tot en met '85/'86) tweekeer zo hoog zal uitvallen als eerder dit jaar bij het vaststellen van een nieuwe suikerverordening nog werd aan genomen. (R. Winkel, Brussel) In eén nog niet gepubliceerd rapport van de Rekenkamer staat dat het te kort over de afgelopen vijf jaar zal oplopen tot 812,7 miljoen ecu, bijna 2 miljard gulden. De ministers van Landbouw gingen eerder uit van een tekort van circa 400 miljoen ecu. Bij de diensten van de Europese Com missie houdt men officieel overigens nog steeds aan deze raming vast. Of ficieus valt in Brussel echter te verne men dat landbouwkommissaris Frans Andriessen zich wel degelijk zorgen maakt over het oplopen van de te korten. Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat de Europese Commissie en de ministerraad veel te optimistisch zijn geweest over de ontwikkeling van de suikerprijs op de wereldmarkt. Het verschil tussen de door de producen ten betaalde heffingen en de uitge keerde exportrestituties is tweekeer zo snel opgelopen als werd verwacht. Over de eerste drie jaar van de rege ring bedraagt het verschil nog 452 mil joen ecu, maar over het verkoopjaar '85/'86 alleen al is er een nadelig ver schil van ruim 200 miljoen ecu. De Europese ministers van landbouw kwamen vorig jaar overeen om het toen nog op 400 miljoen geschatte verlies in te halen door middel van een speciale aanvullende produktiehef- fing, die 80 miljoen ecu per jaar zou moeten opbrengen. Op die manier zou het verlies na vijf jaar weer zijn goedgemaakt. Het is nu de vraag of de nieuwe te korten op de sektor zelf moeten wor den afgewimpeld, in de vorm van nog hogere heffingen. Weliswaar is bij de suikerverordening altijd als uitgangs-. punt gehanteerd dat de regeling zelf financierend moest zijn, maar als de verwachtingen van de Rekenkamer uitkomen, dreigt de financiële achter stand aan het eind van de vijfjarige periode wel erg groot te worden. De vraag klemt te meer, omdat een verbetering van de wereldmarktprijs voor suiker op korte termijn niet erg waarschijnlijk lijkt. De kans is daar door groot, dat ook de huidige markt ordening voor grote verliezen gaat zorgen. Onder meer als gevolg van de prijsdruk op andere akkerbouwpro- dukten wordt het suikerbietenareaal nog steeds uitgebreid. Ook in Neder land kwam er vorig jaar weer ruim ze venduizend hektare bij. Er zullen dus steeds meer Europese suikerover schotten moeten worden afgezet op de wereldmarkt. Voor de Nederlandse Euro parlementariër Eisso Woltjer (PvdA) is deze situatie aanleiding om opnieuw te pleiten voor een beperking van de suikerproduktie in de gemeenschap, onder meer ten behoeve van de sui kerproducenten in de derde wereld. Woltjer heeft de Europese Commis sie vorige week gevraagd nu reeds met voorstellen te komen voor een wijzi ging van de huidige verordening, en niet pas over anderhalf jaar, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Woltjer heeft ook.schriftelijk vragen gesteld over de dramatische financiële achterstand die de afgelopen vijf jaar is ontstaan. Hij wil met name weten hoe de Commissie de hogere verliezen denkt te dekken. R. Winkel De Europese boerenorganisatie CO- PA en haar coöperatieve zusterorga nisatie COGECA zijn niet bereid verder te praten met de Europese Commissie over produktiebeperken- de maatregelen in de EG, als de Com missie bij haar voornemen blijft veel mèer ruimte te geven aan de invoer van graanvervangende produkten. COPA en COGECA hebben tot hun verontrusting kennis genomen van het feit, dat de Europese Commissie voornemens is aan China een tarief- vrij invoercontingent van 350.000 ton maniok en 600.000 ton zoete aardap pelen per jaar gedurende de eerstko mende driejaren aan te bieden. Deze hoeveelheden worden toegevoegd aan de aanvullende koncessies van 575.000 ton maniok voor de periode van 1987 tot 1990, die deze zomer aan Thailand zijn toegekend. Volgens COPA en COGECA is het onbegrijpelijk, dat in een tijd dat de Gemeenschap een begrotingskrisis doormaakt en er overleg wordt ge voerd over nieuwe maatregelen die de produktie in bepaalde sektoren moe ten kontroleren (inklusief het onttrek ken van land) en de boeren grote bijdragen moeten leveren om de kosten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te dekken, tegelij kertijd aanvullende koncessies wor den gedaan om tot de Gemeenschap hoeveelheden toe te laten die bijna 2 miljoen ton graan zouden kunnen vervangen. Dit is het equivalent van ongeveer 400.000 ha land, gebaseerd op de gemiddelde graanopbrengst in de Gemeenschap. De uitvoer van de ze hoeveelheden tegen de huidige we reldmarktprijzen zou een bijdrage uit de Gemeenschapsbegroting van onge veer ƒ480 miljoen vergen. Onder deze omstandigheden zijn CO PA en COGECA niet bereid te pra ten over mogelijke middelen, die de produktie of afzet zouden kunnen kontroleren. De boeren in de Ge meenschap kunnen zich niet langer opofferingen getroosten om een be ter evenwicht tussen vraag en aanbod in bepaalde produktensektoren te be reiken, indien niet te zelfder tijd op Gemeenschapsniveau maatregelen worden genomen om een betere Ge meenschappelijk preferentie te garan deren, om daarmee de verzekering te geven dat de Europese boeren niet de enigen zijn die zich opofferingen moe ten getroosten. Om de belangen voor de volksgezond heid en van de producent zo goed mo gelijk tot hun recht te laten komen moet de verantwoordelijkheid voor de Landbouwkwaliteitswet en de Waren wet in de toekomst niet onder een en hetzelfde ministerie vallen. Dit heeft het Landbouwschap geschreven aan de Tweede Kamer in verband met het overleg op 10 november aanstaande tussen minister Braks van Landbouw en Visserij en de Kamer over het Landbouwkwaliteitsbeleid. In de brief wijst het Landbouwschap erop dat het agrarische bedrijfsleven zelf al een belangrijke verantwoorde lijkheid draagt voor de kwaliteit van landbouwprodukten. Dit is echter niet duidelijk genoeg naar voren gekomen in de toelichting op de landbouwbe groting 1987, zo meent het Land bouwschap. Volgens het Landbouwschap is het belangrijk dat als een producent ex tra inspanningen doet om een betere kwaliteit te leveren dit ook tot uiting komt in de prijs van het produkt. Een goed keuringssysteem is hiervoor een Vrijdag 7 november 1986 Nieuwe promotie-campagne voor boerenkaas "Wij vinden dat boerenkaas op de tafel van iedere konsument hoort. Om het produkt méér onder de aan'dacht te brengen schakelen we de winkelier in. Die kan het ver haal rond de boerenkaas het best aan de konsument vertellen". Dat zegt A. Hoogendoorn, de voorzitter van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders, naar aanleiding van een nieuwe lande lijke campagne voor boerenkaas. Daarbij worden aan de kaaswin kelier promotie-pakketten ter be schikking gesteld. De eerste pakketten werden gepresenteerd op dinsdag 21 oktober. De cam pagne wordt uitgevoerd door Het Nederlands Zuivelbureau in op dracht van de Bond van Boerderij- Zuivelbereiders. voorwaarde, aldus het Landbouw schap. Van belang is tevens, om de kostprijs voor de producenten zo laag mogelijk te houden hetgeen betekent dat ook de produktkeuringen zo be perkt mogelijk moeten zijn. Een doel matige opzet van keuringsinstellingen en een overheidsbijdrage in de keu ringskosten zijn hiervoor nodig. Voor een groot aantal produkten is de over heidsbijdrage inmiddels teruggebracht naar 50 procent. Het Landbouwschap is van mening dat de overheid zich wat de kwaliteit betreft dient te beperken tot een toe zichthoudende taak op basis van de verschillende kwaliteitswetten, waar onder ook de Landbouwkwaliteits wet. Dit betekent ook dat het landbouwbedrijfsleven verantwoor delijkheid draagt voor de zogenaam de negatieve kwaliteitsaspekten van een produkt, zoals het aanwezig zijn van residuen van middelen die bij de teelt gebruikt zijn. Een verdere in vloed van de zijde van de overheid op het kwaliteitsbeleid van afzetorgani saties wijst het Landbouwschap van de hand. De landbouwkommissie van het Eu ropees Parlement heeft onlangs een rapport besproken van het West- duitse Europarlementslid Grave, waarin wordt gekonkludeerd dat ui terste voorzichtigheid geboden is bij de aanwending van biotechnologie in de landbouw. De tweede groene revolutie die in de landbouw wordt verwacht door de toepassing van de biotechnologie zou weieens averechts kunnen wer ken, aldus het rapport. De Europese landbouw zou weieens kunnen ver slechteren in plaats van verbeteren door de kommerciële toepassing van biotechnologie en genenmanipulatie in de landbouw. De auteur heeft zich bij de opstelling van zijn rapport vooral bediend van gegevens over hetzelfde onderwerp die werden verwerkt in een rapport van het Amerikaanse kongres. In de VS heeft men berekend dat de pro duktie in de landbouw door toepas sing van de biotechnologie eksplo- sief zal stijgen met onder meer als gevolg dat rond het jaar 2000 de helft van de landbouwbedrijven zal zijn verdwenen. Het parlementslid wijst er in zijn rapport op dat de kennis van de ma terie tot nog toe onvoldoende is om alle gevolgen ervan te kunnen inven tariseren. In ieder geval zal een en ander leiden tot een nog grootschali ger landbouw, met alle gevolgen vandien voor het milieu. Het resul taat kan ook zijn dat de multinatio nals de wereldlandbouwmarkt onder elkaar gaan verdelen. EG onderzoek naar kartelvorming zuivel Tegen de vijf grootste zuivelonder nemingen in Nederland loopt bij de Europese Kommissie in Brussel een onderzoek wegens kartelvorming. Dit is maandag 13 oktober bevestigd in kringen van de Kommissie. Men verwacht daar dat het onder zoek van de Kommissie binnen enke le weken zal zijn afgerond. De Euro pese Kommissie kan zeer forse boe tes uitdelen als wordt vastgesteld dat de Europese konkurrentieregels worden overtreden. Naar in Kommissie-kringen verluidt verdelen de vijf ondernemingen - Melkunie, DMV-Campina, Cober- co, Noord-Nederland en Menken - de Nederlandse markt en opereren zij voor gezamenlijke rekening in België. In België neemt de belangstelling voor de aspergeteelt de laatste jaren weer toe. Het areaal is de afgelopen 3 a 4 jaar uitgebreid, nadat het vanaf de zestiger jaren alleen maar was in gekrompen. Het asperge-areaal ligt voor het grootste gedeelte in de pro vincie Brabant. Deze provincie is dan ook voornemens door middel van starterspremies en opleidingen de belangstelling voor deze sterk te ruggelopen teelt verder te be vorderen. Rond 1960 besloeg het areaal asper ges in België 500 tot 600 ha. In 1982 was dit ingekrompen tot 95 ha. In 1985 was het inmiddels weer uitge breid tot 170 ha en de raming voor 1986 is 190 tot 200 ha. De produktie lag in 1984 rond de 400 ton. Daar naast importeerde België 550 ton asperges, waarvan 439 ton uit Ne derland. In 1985 eksporteerde Ne derland ruim 600 ton naar België, in 1986 t/m juni 245 ton. Het ministerie van Ontwikkelingssa menwerking moet extra geld uittrek ken voor de ontwikkeling van het platteland in ontwikkelingslanden. Het Landbouwschap schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer over de begroting voor Ontwikkelingssa menwerking in 1987. Het ministerie vindt het tekort aan voedsel een van de grootste proble men in 1987 maar voor de verbetering van de landbouw in de Derde Wereld heeft het geen extra geld over, kriti seert het Landbouwschap. Het schap vindt ook dat boerenorganisaties ter plekke bij de versterking van het plat teland een vinger in de pap moeten krijgen. Door projekten voor verbetering van de landbouw kan de enorme trek naar de steden in ontwikkelingslanden be perkt worden. Het ministerie moet bij die projekten zoveel mogelijk de ken nis van de Nederlandse boer benutten, aldus het Landbouwschap. Mogelijkheden voor Nederlandse Agro-industrie in Letland en Estland In principe bestaan er goede moge lijkheden voor Nederlandse agro- industriële bedrijven uit een aantal sektoren in de Sovjet-republieken Letland en Estland. Dit is gebleken uit afsluitende besprekingen van een Nederlandse agro-industriële delega tie met het Staatskomité van de Agro-Industrie in Moskou. De delegatie, bestaande uit elf be drijven, heeft van 19-24 oktober een bezoek gebracht aan de beide Balti- sche staten. Het doel van het bezoek was deze staten kennis te laten ma ken met de mogelijkheden, die de Nederlandse agrarische bedrijven bieden. Uit de gesprekken en de bedrijfsbe zoeken is gebleken, dat men in Est land en Letland, voornamelijk be hoefte heeft aan koelings-, verpakkings-, transport- en opslag faciliteiten, pootaardappelen,tuin- bouwzaaizaden, tuinbouwtechnolo- gie en veevoedertechnologie. Akkoord Braks-Vonhoff over Avebe De noordelijke provincies en enkele betrokken gemeenten zullen samen 22,5 miljoen gulden moeten bijdra gen aan een oplossing van de schuld problemen van het aardappelzet- meelkonsern Avebe. Het rijk zal dertien miljoen gulden bijdragen en daarnaast aan WIR-premies nog vijftien miljoen gulden. De bijdrage van Avebe zelf bedraagt 36 miljoen gulden. Alle bijdragen, samen 86,5 miljoen gulden, worden gebruikt voor de zuivering van Avebe in Ter Apelka- naal en voor het wegwerken van een schuld van Avebe aan de provincie Groningen. Dit blijkt bij een nadere uitwerking van de overeenkomst tus sen minister Braks van landbouw en kommissaris van de Koningin Von- hoff van Groningen. De benodigde zuiveringsinstallatie vergt een investering van 72 miljoen. Avebe heeft aan de provincie Gro ningen nog een schuld van 14,5 mil joen gulden wegens achterstallige reinigingsheffing. Voor een oplos sing van beide problemen is het be drag nodig van 86,5 miljoen gulden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5