Veel gebruiksvee naar de markt In Europa minder appels en peren Vorige week werden grote aantallen gebruiksvee op de markt aangevoerd. Verder wordt vanuit de veehouderij melding gemaakt van het "vasthou den" van veel dieren, omdat 31 de cember a.s. bepalend is voor de referentiehoeveelheden mest. Runderen Op de rundermarkten was er bij de handel in slachtvee sprake van een re delijk - tot even vlugger - handelsver loop tegen dezelfde of iets hogere prijzen. De prijs van de slachtstieren was onveranderd, met een neiging tot lager. De kosten van interventie bij rundvlees liggen hoger dan de waar de van het vlees. Dat stelt het PVV vast, die daar aan toevoegt: "In de praktijk betekent dit, dat het voor het EG-budget goedkoper is om aan de producent een premie toe te kennen, indien geen vlees wordt geprodu ceerd". Het Verenigd Koninkrijk im porteerde in de eerste helft van dit jaar ruim 35% meer rund- en kalfs vlees, vooral uit Ierland. De invoer van lams- en schapenvlees daarente gen daalde met bijna 45%. Ook werd er minder levend vee ingevoerd. Bij het gebruiksvee was er vorige week sprake van een geweldig ruime aan voer en wel van 50% meer dan in de week daarvoor. Desondanks bleven de prijzen vrijwel gelijk. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt deden zich wei nig veranderingen voor. In verband met tekorten aan diverse voe dingsmiddelen, kan er onder gunsti ge kondities - tot 1 januari a.s. - schapenvlees naar Brazilië worden geëxporteerd. De kalvermarkt ver toonde eveneens een stabiel beeld. Het aanbod van vleeskalveren is vol doende. De prijs van vleeskalveren is nagenoeg gelijk gebleven. Varkens Op de varkensmarkt moet men ook deze week weer een stapje terug doen, omdat bij de afzet óver de gehele li nie lagere prijzen tot stand komen. In Spanje is geen vraag, Frankrijk en Griekenland noteerden bij de karkas sen. min 8 tot 10 cent, Duitsland min 10 tot min 15 cent en Italië zelfs tot min 20 cent (daar is overigens weer een normaal vervoer naar toe moge lijk). Bij de onderdelen waren de hammen in reaktie tot 4 cent, de schouders 5 tot 10 cent en de ribben en de buiken 10 cent. De verwach- tingsprijs in Vleuten - van onveran derd voor deze week - blijkt achteraf te optimistisch. In oktober (tot de 25e) lag de opbrengst varkens minus big en voer - op basis van de Land bouwschapsberekening - op ƒ27, In september was dat nog ƒ37,Vo- rig jaar kwam september uit op ƒ47,en in oktober ƒ40,waaruit blijkt hoeveel slechter het nu in de varkenshouderij is dan een jaar gele den. In de eerste helft van dit jaar ging er een kleine 540 miljoen kg var kensvlees naar de andere EG- lidstaten. Daarmee dekte Nederland CVZ NOTERINGEN de importbehoefte aan varkensvlees in die landen voor 44%. Onze var kensvleesexportpositie werd versterkt bij onze Zuider- en Oosterburen, in Italië, Engeland, Ierland en Spanje. In Griekenland en Denemarken werd die positie zwakker. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt houden aanbod en prijsdruk de overhand. De Franse konkurrentie op de Duitse markt houdt aan, met als gevolg een prijzenslag tussen de Duitse en Neder landse slachterijen onderling. Geluk kig is de koers van het Engelse Pond aangetrokken en zijn de exportresti tuties verhoogd. Misschien geeft dat laatste de Fransen wat meer kansen op de wereldmarkt, waardoor de druk in Duitsland wat kan verminderen. Dat is hard nodig, want sinds eind september zijn de kontraktprijzen van slachtrijpe kuikens met meer dan 10 cent gedaald. De Barneveldnotering is in de laatste weken naar een onge kend laag niveau gezakt. Op de eier markt heeft een .verhoging van de exportrestituties geleid tot een aantal orders voor levering naar zgn. derde landen, onder meer naar Amerika. De eierprijs kon daardoor 7 cent per kg stijgen en zal door het gebeuren ver dere steun ondervinden. Zuivel Op de zuivelmarkt waren op één uit zondering na (weipoeder) de noterin gen onveranderd. Bij kaas is belegen, oude en boerenkaas goed gevraagd. Melk tot kaas verwerkt brengt deze week naar schatting ruim 62 cent per kg op (bij 3,7% vet en exklusief BTW). Melk verwerkt tot andere pro- dukten zou deze week bijna 70 cent per kg opbrengen, een verschil van bijna 8 cent per kg, ten nadele van de kaasmelk. Gedurende de eerste helft van het lopende melkjaar werd 1,4% meer melk door veehouders afgele verd, dan in dezelfde periode in 1985. Per regio waren de verschillen: West 3,4%, Noord +1,5%, Zuid 1,3% en Oost +0,1%. Bij een in terventieprijs van boter van ƒ8,50 per kg, kost het afzetten van kerstboter ƒ21,73. Voor sociale doeleinden zijn de kosten ƒ10,86 en bij de afzet van braadboter, boter voor banketbakke rij en boter in diervoeders ca. ƒ8,50, zodat bij de laatste aanwendingen de boter dus uiteindelijk voor niets weg gaat of anders gezegd niets opbrengt. Dat zei minister Braks bij de behan deling van de Landbouwbegroting.. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt was er op de tar- wemarkt een wisselend prijsbeeld en een wisselende handel waar te nemen. Bij gerst was er sprake van een rusti ge markt. De mengvoederindustrie kocht kleine hoeveelheden. De markt van haver was prijshoudend met wei nig omzetten. Van de zadenmarkt ontvingen wij geen berichten over nieuwe ontwikkelingen. Wat vlas be treft: in Frankrijk schijnt de vlashan Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs week 45 Appels Cox 1 70/75 32 1,16 tot. kl. 1 143 0,82 II 70/75 7 0,94 tot. kl. II 39 0,56 Elstar 1 70/75 11 1,50 tot. kl. 1 33 1.27 II 70/75 1 1,23 tot. kl. II 9 0,94 Golden 1 70/80 51 0,53 tot. kl 1 86 0,44 II 70/80 25 0,36 tot. kl. II 132 0,30 Jonagold 1 70/80 15 1,06 tot. kl 1 42 1,03 II 70/80 6 0,70 tot. kl. II 16 0,71 Doyenné II 65/70 1 1,58 tot. kl. II 4 1,75 II 65/70 6 1,27 tot. kl. 11 35 1,44 Conference I 55-65 6 1,23 tot. kl. I 7 1,26 II 65/65 7 0,65 tot. kl. II 29 0,60 del momenteel weinig zaken te kunnen doen omdat - vinden zij - de boeren met hun vraagprijs te hoog in de boom zitten, gelet op de ontwik kelingen van de prijzen op de vlasve- zelmarkt. Op de peulvruchtenmarkt noteerden erwten en schokkers iets hoger en bruine bonen lager. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt waren de frites-aardappelen beter gevraagd dan de voor direkte konsumptie bestem de aardappelen. De groothandelsprijs van Bintjes (gem.) ligt momenteel rond de 20 cent per kg. Vorig jaar was dat ruim 11 cent, in 1984 ook 20 cent en drie jaar geleden 40 cent. Tot 1 ok tober is 978.000 ton aardappelen ver werkt tot aardappelkonsumptiepro- dukten. Dat is 60.000 ton meer dan een jaar eerder en 250.000 ton meer dan twee jaar geleden. Dit jaar wordt in Europa 41/2 min der appels en 3!/2% minder peren ver wacht dan vorig jaar. Meer daarover verderop, onder het kopje "Fruit". Op de groentenmarkt valt te merken dat de zomer nu toch wel helemaal achter ons ligt en de winterperiode voor de deur staat. Een voorbeeld daarvan is de sterk stijgende veiling- aanvoer van spruitkool. Glasgroenten De aanvoer van tomaten is weer wat ruimer hetgeen bij de ronde tomaten duidelijk aan het prijsniveau te mer ken viel. De aanvoer van komkom mers daarentegen liep vorige week sterk terug, de prijs desondanks ook. Sla uit de kas werd in grotere hoeveel heden aangevoerd en dat paste goed bij de lagere aanvoer van sla uit de volle grond. De prijs van zowel glassla als natuursla liep op, vanwege een goede vraag. De aanvoer van papri ka's was wat kleiner. Het prijsverloop was - zoals gebruikelijk - verschillend. De tuinders die dit jaar paprika's in hun teeltplan hebben opgenomen zul len daar geen spijt van gehad hebben, schrijft Arie van Woerden van het PGF in een marktbericht. Ondanks een kleiner areaal groene/rode papri ka's leidde een groter beschot tot een grotere aanvoer. De rode paprika's brengen meestal meer op dan de groe ne. Het prijsverschil van rood ten op zichte van groen in procenten was van maart t/m september resp. 189, 118, 190, 73, 219, 87 en 197%. Spanje en in mindere mate de Canarische Eilan den zijn onze grootste konkurrenten op de paprikamarkt, omdat dit pro- dukt qua vorm en smaak nogal over eenkomt met de Nederlandse paprika. Als gevolg van de goede resultaten in dit seizoen, wordt een areaaluitbrei ding van 10 tot 15% verwacht. Van Woerden vindt het beter, pas op de plaats te maken met de paprikateelt en vindt dat specialisatie in één kleur en het produceren van paprika's van topkwaliteit meer voor de hand ligt dan een sterke teeltuitbreiding. Radijs laat hetzelfde beeld zien in de laatste maand; dalende aanvoeren en stijgen de prijzen. Vollegrondsgroenten Chinese, groene en spruitkool brach ten een lagere prijs op. Bloemkool daarentegen werd duurder. De aan voer van spruitkool stijgt nu sterk. In Campania - het belangrijkste produk- tiegebied voor bloemkool in Italië - verwacht men 15% meer bloemkool te kunnen oogsten dan vorig jaar. De reden is de 30% hogere opbrengst per ha. In Apulia - een ander bloemkool- gebied - verwacht men 5-10% meer bloemkool. Vanuit Duitsland zijn een aantal oogstramingen gemeld over kool. Herfstwittekool zou 10% min der aan kilo's opbrengen dan vorig jaar, herfstrodekool zelfs 30%. Herfst- savooiekool zou ook tegen de 10% minder produktië geven. Boerenkool zou een kleinere produktië geven van zo'n 15% maar aan middel, vroege en late bloemkool zou ruim 5% meer ge oogst zijn. Broccoli schoot in prijs omhoog, maar naderde nog niet de helft van de prijs van een jaar gele den. Spinazie bracht eveneens een ho gere prijs op, bij een heel wat lagere aanvoer. Andijvie - waarvan de aan voer ook kleiner was - zag de prijs da len. Peen bracht een lagere prijs op behalve een enkele klasse breekpeen (50/200). In Duitsland zou de oogst van late waspeen dit jaar uitkomen op ruim 100 miljoen kg, tegen 125 mil joen kg vorig jaar. De opbrengst van late breekpeen wordt geschat op 9 miljoen kg, tegen 11 miljoen kg vo rig jaar. De aanvoer van witlof neemt nu al weken lang toe, waardoor de prijs afbrokkelt. Prei was er in ruime mate, tegen een lagere prijs. In West- Duitsland wordt dit jaar een prei- oogst verwacht van 44 miljoen kg, te gen 39 miljoen kg vorig jaar. Kroten tenslotte brachten vorige week min der op, met (al weken lang) een stij gende aanvoer. Fruit Vorige week was de aanvoer van ap pels vrij stabiel, met een grotere aan voer van de Cox's en van de Golden Delicious. Toch traden in het alge meen geen schokkende prijsverande- ringen op. In totaal werden er meer peren op de veiling aangevoerd. Op een enkele uitzondering na brachten deze desondanks een hogere prijs op. Volgens schattingen van de OESO zal de Europese appeloogst dit jaar 4 Vi lager uitkomen dan vorig jaar. De pe- renproduktie zou 31/2% kleiner uit vallen. Uiteraard zijn er tussen de onderscheiden landen grote verschil len met voor Denemarken, Grieken land en Nederland meer dan 20% meer appels en voor Spanje 15% min der. Bij de oogstramingen voor peren komen W.-Duitsland en Italië op een plus van boven de 10% en wordt de perenproduktie in Spanje op bijna 40% kleiner geschat. De Grieken ver wachten grote afzetproblemen bij ap pels. Vorig jaar werden er - bij een produktië van 256.000 ton - al aan zienlijke hoeveelheden uit de markt genomen, maar hoe het nu moet met de afzet van de produktië van 315.000 ton, houdt velen bezig, temeer omdat er nauwelijks export van Griekse ap pels plaatsvindt. Italië verwacht een 2% grotere citrusoogst. De plus is als volgt opgebouwd: 8% meer mande- rijnen, 4% meer citroenen, 1/4% meer sinaasappels en 10% minder grapefruits. De Italianen verwachten - mede door de voorraden - een moei lijk marktverloop. In Italië is het kiwi areaal uitgebreid van 3300 ha in 1983 tot 9000 ha in dit jaar. Voor volgend jaar verwacht men 10.500 ha kiwi te kunnen telen en in 1990 zelfs 15.000 ha. Dit jaar wordt 40% meer kiwipro- duktie verwacht dan vorig jaar en wel 45!/2 miljoen kg. In 1990 verwacht men een produktië van 150 miljoen kg te kunnen halen. Italië exporteert een steeds groter deel van de kiwiproduk- tie (vorig jaar in totaal 45%) dat is 15 miljoen kg. De vier belangrijkste ha zelnootproducenten Turkije, Italië, Spanje en Amerika'verwachten een 10% grotere hazelnootprodukten. In Turkije - dat 300 van de 435 miljoen kg hazelnoten produceert - hebben 6 miljoen mensen een inkomen uit de ze teelt en besteden er 430.000 ha aan. Bloemen en planten Vorige week werden op de veilingen goede resultaten geboekt bij de han del in snijbloemen. Vergeleken met de daaraan voorafgaande week werd een stijging in het aanbod genoteerd van 6%. De prijs kon daarbij toenemen met gemiddeld 11 cent per steel. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch heden werden 30 oktober 168 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk: luxe paarden van ƒ1.775,tot ƒ2.825,voljarigen van ƒ1.475, tot ƒ2.475,—; 2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.425,tot ƒ2.425,. 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.425,— tot ƒ2.425,—; 1-jarigen luxe (merries) van ƒ975,— tot ƒ1.825,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ975,— tot ƒ1.825,—; veulens (merries) van ƒ475,— tot ƒ975, veulens (hengsten) van ƒ475,— tot ƒ975,hitten van ƒ675,tot ƒ1.525,—; Shetland pony's (merries) van ƒ275,— tot ƒ500,—; Shetland pony's (ruins) van ƒ275,— tot ƒ475,—; jonge slaehtpaarden van ƒ4,— tot ƒ6,—, kg.gesl.gew.; oude slaehtpaarden van ƒ4,50 tot ƒ6,20, kg.gesl.gew. De handel verliep traag. Aardappelen in de gemeenschap Rotterdam gaf maandag opnieuw uiteenlopende ontwikkeling van de noteringen voor Bintjes te zien, aflo pend voor 35/50 mm en oplopend voor de 50mm opw., het sterkst voor de fritesaardappelen. Het waren geen spectaculaire muta ties. Het laatste exportcijfer, dat voor de week van 20 tot 25 oktober was met 37.000 ton- de afzet naar België niet inbegrepen - niet onbe vredigend. De situatie met betrekking tot de ontwikkeling van de export is voor alsnog wat onzeker. Brazilië is een welkome afnemer geweest vanuit Nederland zowel als vanuit Frank rijk. Over de mogelijke ontwikke ling van de afzet, vooral ook naar derde landen wordt uiteraard nogal gespeculeerd, overigens zonder dat dit tot uitdrukking komt van grote prijsuitslagen aan de termijnmarkt. Niet geheel onmogelijk is het dat Oost-Duitsland, waar de oogst be paald is tegengevallen, als koper zal kunnen optreden. Vooralsnog even wel blijft de markt wat gedrukt, door het grote aanbod. Uit België wordt een rustige markt gemeld met een niet onbelangrijke uitvoer naar Frankrijk, die in de laatste week ruim 3900 ton bedroeg. De Franse markt is kalm, en nauwelijks prijs houdend. Van de ongeveer 7700 ton die in de laatste week uit Frankrijk werden uitgevoerd, gingen 3550 ton naar Italië. Belangrijke afnemers waren o.a. Portugal met bijna 1200 ton en Spanje met goed 1000 ton. Tot 26 oktober werden uit Frankrijk 34.033 ton bewaaraardappelen uit gevoerd, vergeleken met 51.906 ton in de overeenkomstige periode van vorig jaar. In Engeland zijn de prijzen, na eer dere druk, weer aangetrokken. Na eerdere druk door ruim aanbod, lij ken de prijzen zich in vele delen van de Bondsrepubliek weer gevangen te hebben. Dat is vooral het geval in het noorden, zij het dat de prijsstij gingen beperkt bleven. Beieren meldt een regelmatige afzet naar Ita lië, doch niet in die mate dat daar van een noemenswaardige stimulans voor de prijzen van uitgaat. Biggenprijzen In de week van 10-11-198.6 tot 17-11-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 3 november 1986 met ƒ0,20 te wor den verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,87. BRUINE BONEN IN CID/I0ff KG BEURS GOES Het prijsverloop van bruine bonen lijkt in de laatste twee jaar hetzelfde beeld te geven en dat is ook zo, maar de redenen zijn wel heel verschil lend. In 1984 was er sprake van een mislukte oogst, zowel naar op brengst als kwaliteit gemeten. Nie mand zag de handel in bruine bonen meer zitten. In 1985/1986 was de start lager (overigens niet als gevolg van lagere Brusselse steun, omdat bruine bonen daar niet onder val len), maar de kwaliteit was supe rieur, met als gevolg veel vraag. Die periode duurde niet lang. De op brengsten bleken zeer hoog uit te vallen en er kwam veel aanbod. Het resultaat was dat de prijs van de bruine bonen op dezelfde glijplank kwam als het jaar daarvoor (plus op een lager nivo). Dit jaar werd gestart met een aardige beginprijs, mede door eksport naar Italië, maar dat duurde niet lang en de prijs daalde. Op zich zijn de verwachtingen niet ongunstig o.a. vanwege een lagere ha-opbrengst, maar dan moeten de Chinezen hun eigen (echte) bruine bonen zelf houden en moeten de naar Canada geëmigreerde Neder landse boeren ons niet te veel bruine bonen sturen. 22 Vrijdag 7 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22