VOO It ml Vit O UW p.j. zuid geluid Gezonde voeding, het beste medicijn Groente liever diepvriezen dan wecken Citroensapkuur: gevaarlijk voor de gezondheid PJZ-agenda afdeling Zevenbergen PJZ Oost en West Zeeuws-Vlaanderen Volleybal PJZ-agenda, afdeling Fijnaart e.o. NIRIA organiseert leergang informatica Nog geen loon naar werken voor vrouwen van agrariërs Behaaglijk bed Redaktie: Roelie Troost onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor 41 Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Uit Voedingsinformatie nr. 8 "Een gezonde voeding kan vaak de noodzaak van een dieet of medicijnen voorkomen. Ziekten als hart- en vaat ziekten, obesitas, diabetes en sommi ge vormen van kanker houden duidelijk verband met de gebruikte voeding. Waarom zou je mensen een dieet voorschrijven als een gezonde voeding hetzelfde effekt heeft? Veel diëten zijn volstrekt overbodig. Kijk maar naar het diabetesdieet. Dat bestempelt iemand tot patiënt, daar heb ik bezwaar tegen. Een diabetes voeding hoeft niet af te wijken van een normale gezonde voeding. Je moet alleen goed op de hoeveelheden en samenstelling letten. Speciale dia betespreparaten zijn helemaal niet no- prof. dr. A.J. Vergroesen 16 nov. Volleybaltoernooi georgani seerd door KPJ-Dinteloord. Om 9.45 uur aanwezig in Sporthal 'De Buitelstee' te Dinteloord. Zowel dames- als herenteam!! 23 nov. Najaarsvolley.baltoernooi PJZ/KPJ Zevenbergen. Voor 't eerst kunnen wij terecht in de pas ge reedgekomen sporthal 'Nieuw Nier- voert' te Klundert. Deze sporthal ligt naast het overdek te zwembad in de Klundert. Opge ven vóór 9 november a.s. bij Wim van Hoof,-tel. 01680 - 27160. p.s. Nogmaals mijn adres tele foonnummer: Roelie Troost Hoofdstraat 8, 4533 PC Othene Terneuzen tel. 01150 - 30042 Beste leden, Op 3 januari 1987 a.s. wordt weer de Zeskamp gehouden. We hopen hier bij op een grote opkomst. Dus als je een beetje sportief bent, en zin hebt in een gezellige middag, geef je dan op bij het onderstaand adres. Doe dit zo snel mogelijk a.u.b. Wij hopen om 13.00 te beginnen, dig. Er worden in Nederland en daarbuiten al jaren heldere uitspraken gedaan over het belang van een ver beterde voeding. Dat is verwoord in verschillende adviezen. Maar er wordt gewoon geen gevolg aan gegeven. Ik word daar wat ongeduldig van en vind dat er nu wat moet gebeuren". "Het is psychisch belastend voor mensen om te horen dat ze op een be paalde manier moeten eten omdat ze ziek zijn. Dat is hier niet zo; het gaat om een gewone gezonde voeding. Dat mensen het advies toch niet opvolgen Momenteel wordt in drogisterijen en reformzaken het boekje "De citroen- sapkuur" verkocht, dat "de ideale kuur om af te vallen en het lichaam te reinigen" beschrijft. Een onderdeel van deze kuur is ahornsiroop die eveneens in deze win kels verkrijgbaar is. De citroensapkuur bestaat uit 6 gla zen per dag van een mengsel dat men maakt van 2 eetlepels citroensap, 2 eetlepels ahornsiroop en een snufje cayennepeper en aanvult met water tot \Vi dl. Daarnaast moet men laxeerthee en/of water met zeezout drinken. Gedurende de gehele kuur mag men absoluut geen ander voed sel gebruiken. Het citroensap- ahornsiroop-cayennepepermengsel dus zorg dat je een uur van te voren aanwezig bent, zodat je tijd hebt om je om te kleden, en dan hebben we ook nog tijd om jullie de spelletjes uit te leggen. ZES - KAMP Geef je op bij je eigen afdeling. Voor West Zeeuws-Vlaanderen bij: Pieter Nortier, tel. 01170 - 2598. Voor Oost Zeeuws-Vlaanderen bij: Ina de Pooter, tel. 01153 - 2257. Als je nog vragen hebt kan je die vragen aan Pieter of aan Ina. P.S. Vergeet geen schone kleren! Kom je ook????? Opgeven vóór 1 december! Rode draad??? Helaas, helaas. Wij zien ons ge noodzaakt om de volleybal op vrij dagavond te laten vervallen wegens te weinig animo. Als iemand nog suggesties heeft voor andere aktivi- teiten of sporten in de gymzaal op vrijdagavond, wil die dan kontakt opnemen met Kees Hanson, tel. 01686 - 2590. Let op: Trainingsspullen moeten in geleverd worden vóór eind novem ber bij één van de bestuursleden an ders 'zien wij ons gedwongen om ƒ82,50 in rekening te brengen! Het bestuur komt doordat ze het niet kennen. Met een goede voorlichting zou dat veran deren. Mensen zijn tenslotte niet gek. Maak maar bekend dat plantaardig eiwit even goed is als dierlijk eiwit. Dat vind je niet terug in de Maaltijd schijf. Die suggereert dat dierlijk ei wit beter is. Plantaardige eiwitbronnen zijn wel moeilijker te verwerken. Bij vlees heeft het dier al veel voorwerk gedaan. Het advies van de Voedingsraad brengt met zich mee dat de huisvrouw meer zelf moet klaarmaken en meer verstand van ko ken moet krijgen". zou alle voedingsstoffen leveren die het lichaam nodig heeft. De kuur duurt tenminste 10 dagen en kan verlengd worden tot 40 dagen. De belofte is dat men in 10 dagen 5-10 kg afvalt. Het principe van deze kuur komt on geveer neer op vasten. Hij levert al leen wat koolhydraten en uiterst geringe hoeveelheden van de meeste vitamines en mineralen. Alleen de vi tamine C-behoefte wordt gedekt. Het is alom bekend dat extreem ver mageren d.m.v. vasten of het gebruik van een zeer laag energetische voeding met een onvoldoende voedingsstof- fensamenstelling niet zonder risiko's is en daarom wordt afgeraden. Recent is hierop door de Gezond- Beste PJZ-leden Het is weer zover, we gaan weer BOWLEN. Deze keer in Leysdream, afwisseling van spijs doet eten' moet je maar denken. De datum is vrijdagavond 7 novem ber van 20.00 uur - 21.00 uur. We vertrekken om kwart over zeven van de Voorstraat met eigen vervoer. De kosten zijn ƒ5,die je geacht wordt van te voren af te dragen, dus zorg dat je op tijd bent. We houden geen rekening met het Fijnaartskwartier- tje. Hebben jullie er net zo'n zin in als wij? Tot ziens dan! De Nederlandse Ingenieursvereni ging NIRIA organiseert komend sei zoen voor de eerste maal een leer gang Informatica. De vaksektie Informatica van de vereniging heeft dit initiatief geno men omdat men beseft dat lang niet elke ingenieur zich kan vrijmaken voor het bijwonen van studiebijeen komsten. Ook voor studenten levert deelname aan studiedagen vaak be zwaren op. De deelname aan de leergang staat voor iedereen open, maar is door de praktische gerichtheid in het bijzon der geschikt voor HTS-studenten. De lezingen worden gehouden aan de HTS in Dordrecht, het IHBO in Eindhoven, het IHBO in Enschede, de HTS in Haarlem, de HTS in Heerlen, de Gemeentelijke HTS in Utrecht en de HTS in Zwolle. Nadere inlichtingen kan men krijgen bij het NIRIA-buro, postbus 84220, 2508 AE Den Haag, telefoon, tij dens kantooruren, 070 - 522141 (me vrouw A. Vrolijk). Wecken is een aktiviteit die weer meer in de belangstelling komt. Het is ech ter belangrijk om bij het wecken van groente enkele duidelijke kantteke ningen te zetten. Bij wecken worden de meeste micro organismen gedood. Een aantal micro-organismen vormt sporen die pas worden gedood bij temperaturen van 110-120°C; enkele zijn tegen nog hogere temperaturen bestand. Zulke sporen overleven gemakkelijk het wecken, omdat hierbij de tempera tuur niet boven 100°C komt. Dit ge beurt ook niet bij wecken in de hogedrukpan of in de oven. Clostridium botulinum is zo'n spore- vormende bakterie, die wijd verbreid in de natuur voorkomt en bestand is tegen koken. Hij groeit bovendien al leen maar goed in een omgeving waar geen lucht aanwezig is en die omge ving kreëren we nu juist in de weck fles. De bakterie groeit in de weckfles uit, zonder dat er iets aan uiterlijk, kleur, geur en smaak van het produkt verandert. Tijdens de groei wordt een toxine* gevormd; bij konsumptie hiervan kunnen de gevolgen voor de gezondheid zeer ernstig zijn. Het wec ken van groente is dan ook niet zon der gevaar. Overigens is de gifstof niet bestand tegen koken. heidsraad/Voedingsraad in het advies "Zeer laag energetische voeding" nogmaals gewezen. Om de risiko's zoveel mogelijk te ver mijden moet ook een zeer laag ener getische voeding een minimale voedingsstoffensamenstelling hebben. De citroensapkuur voldoet in het ge heel niet aan deze minimumeisen. De ze kuur levert, zeker bij langduriger gebruik gevaar op voor de gezond heid. Het gebruik ervan raden wij dan ook met klem af. Aan dit advies besteden wij in het volgende nummer van Voedings In formatie aandacht. De regering zal voor lopig niet komen met maatregelen om de positie van meewerkende vrouwen in het agrarisch bedrijf te verbeteren. Voorstellen hiertoe zijn gedaan in het rapport 'loon naar werken' van de kommissie 'meewerkende vrou wen in het eigen bedrijf', maar de re gering verwacht pas in de loop van 1987 met konkrete stappen te komen. Staatssekretaris Evenhuis van Eko- nomische Zaken wil nu eerst een voorlopig regeringsstandpunt voor bereiden en deze om advies zenden naar de Sociaal Ekonomische Raad (SER), de Emancipatieraad en de Raad voor het midden- en kleinbe drijf. Naar verwachting zal dit in februari-maart 1987 gebeuren. 'Het definitieve standpunt van de re gering zal u zo spoedig mogelijk na binnenkomst van deze adviezen wor den toegezonden', zo heeft de staats sekretaris de Tweede Kamer laten weten. Symposium "Biologische grondreiniging" Vanuit de werkgroep Bodembescher ming en Bodemsanering organiseren KIvI en NIRIA op donderdag 27 no vember 1986, een symposium "Bio logische grondreiniging" in congrescentrum Engels te Rotterdam, van 10.00 tot 16.30 uur. Gekonstateerd moet worden dat de techniek nog volop in ontwikkeling is. Een aantal sprekers zal op de studie dag dieper ingaan op de ontwikkelin gen rond deze materie. Voor irilichtingen of aanmeldingen kan kontakt opgenomen worden met me vrouw A. Vrolijk van het NIRIA- congresbureau, tel. 070-522141. Veiligheidshalve moet geweckte groente daarom voor konsumptie 5-10 minuten doorgekookt worden. De groente is dan weliswaar veilig voor konsumptie maar door het wec ken en het daarna nog weer doorko ken is er van de in de groente aanwezige vitamines zo goed als niets meer over. Daarom raden wij het weeken van groente af. Diepvriezen is voor deze produkten een veel betere konserveermethode. Het gehalte aan voedingsstoffen van diepvriesprodukten is te vergelijken met dat van verse. Clostridium botulinum kan niet groei en in een zure omgeving. Fruit bevat van nature zoveel voedingszuren dat het wel veilig houdbaar gemaakt kan worden door wecken. Groente kan ook veilig in het zuur worden inge maakt (b.v. augurken, pickles). Bij het wecken van vlees is er even eens kans op botulisme. Daarom moet geweckt vlees voor konsumptie zeer goed doorgekookt worden. Pas als het produkt tot in de kern enkele minuten op 80°C is geweest is het toxine verdwenen. Dus bewaar ook vlees in de diepvries en niet in de weck. Het gaat hier om het botulinum- toxine, de veroorzaker van botulisme, de meest ernstige vorm van voedsel vergiftiging, die in veel gevallen de dood tot gevolg kan hebben. Het wordt winter en op de vraag hoe maak ik dat kille bed meer komfortabel volgt hier het antwoord. Men neemt een dubbele laag Da- cron fiberfill en legt dit op de matras onder de molton en het onderlaken. Het resultaat is warm en donzig zacht. Voor een eenpersoonsbed heeft men b.v. nodig een stuk van 1.80 m lang, te koop bij stoffeerder en meubelhandel. De breedte is 1.40 m. Hiervan knipt men een strook van 80 cm breed, er blijft dan een strook van 60 cm over. Leg deze twee stroken op elkaar, en voor nog geen tientje bent u klaar. Het idee komt uit Engeland, waar ik te gast was bij een platte landsvrouw in Devon, en ik geef het graag aan u door. Tine Verhulst Symposium biotechnologie in de veehouderij Ter ere van het 25-jarige bestaan van de studievereniging "de Veetelers" van de stichting Zootechniek van de Landbouw Universiteit te Wagenin- gen wordt er een symposium georga niseerd met de titel "Biotechnologie in de Veehouderij". Dit symposium zal plaatsvinden op dinsdag 13 ja nuari 1987 in het Congrescentrum de Reehorst te Ede. Om 10.30: Inleiding door Prof. Dr. A. Brand met schets van biotechno- logisch onderzoek. Inleiding door Dr. Ir. A.J. van der Zijpp over ver betering van ziekteresistentie van landbouwhuisdieren. Inleiding door Ir. P. Booman over o.m. het sexen van runderembryo's, een inleiding door Ir. J.H. Peltjes over betekenis van de industrie voor de veehouderij en een inleiding door Prof. Dr. Ir. D. de Zeeuw over o.m. het belang van de "derde" geldstroom ter fi nanciering van biotechnologisch on derzoek en het standpunt van de Landbouw Universiteit hierover. Inlichtingen en inschrijvingsformu lieren kunnen worden aangevraagd bij: Lustrumcommissie "De Veete lers", p/a Zodiac, Marijkeweg 40, 6709 PG Wageningen. Vrijdag 7 november 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21