Emancipatie en landbouw: een indruk Manipulatie met micro organismen en planten Varekamp: Kwaliteit zaak van de agrarische producent Investeringen in de Britse landbouw! Hechtere samenwerking van landbouwkundig onderzoek en onderwijs Proef insektenbestrijding met genetisch gemanipuleerde virussen gestart Agrarische studiereizen 1986 De universiteit van Oxford in En geland is een veldproef gestart om de bestrijding van insekten met genetisch gemanipuleerde vi russen te bestuderen. In een koolveld zijn rupsen losgelaten die besmet zijn met een virus, waarbij een, niet eigen, streng DNA is ingebouwd. Volgens de 'New Scientist' is dit de eerste keer dat onderzoekers een genetisch gemanipuleerd or ganisme buiten het laboratorium testen. Het uiteindelijke doel van het eksperiment is het verkrijgen van een virus dat te gebruiken is als insekticide. Ook de oorspron kelijke virussen doden de insek ten - in dit geval de rupsen - maar de slachtoffers leggen pas ruim een .week na besmetting het lood je. Dat is veel te langzaam voor een effektief insekticide. Door het virus te voorzien van een gen dat de vorming van een toxische stof oproept, zal de werkzaam heid toenemen. Zo ver is het echter nog lang niet. De nu gemanipuleerde en losge laten virussen zijn voorzien van een stukje DNA dat juist abso luut niets doet. Gekeken zal worden hoe het vi rus zich in de natuur houdt en wanneer het ingebrachte gene tisch materiaal uit het milieu is verdwenen. Volgens de onder zoekers is het van groot belang eerst te weten hoe een gemanipu leerd organisme zich in de natuur gedraagt voordat serieus aan het erfelijk materiaal wordt gedok terd. Om verspreiding, via bij voorbeeld vogels die het op de rupsen hebben voorzien, te voor komen is het proefterrein afge schermd met netten. Als de proeven naar tevredenheid verlopen, willen de onderzoekers binnen vijf jaar een toxisch gen, afkomstig van een bakterie in bouwen bij het virus. Later ge volgd door meer toxische genen om een heel arsenaal van wapens bij de hand te hebben als de in sekten onverhoopt resistent wor den tegen een van de giften. Volgens dr. J.M. Vlak van de vakgroep Virologie van de Land bouwuniversiteit Wageningen wordt ook bij zijn vakgroep on derzoek gedaan met gemanipu leerde virussen om insekten te bestrijden. Maar het Wageningse onderzoek is nog in een beginfase en het zal nog wel enige jaren du ren voordat men toe is aan veld proeven. Dan zal ook hier de dis- kussie losbranden over de toe laatbaarheid van gemanipuleerde organismen in de natuur. In de Verenigde Staten weten milieu groepen tot nu toe eksperimenten in het veld tegen te houden. En ook in Engeland is de diskussie nog niet uitgewoed. Om tegen standers van genetische manipu latie buiten de deur te houden wordt de plaats van het koolveld geheim gehouden. Wagenings Universiteitsblad Naar aanleiding van het berichtje in de ZLM 'Emancipatie en Land bouw' togen wij, 2 jonge agrarische vrouwen van het ZAJK, 3 oktober naar Maastricht. Door de Nederlandse Vereniging voor Agrarische Recht was daar, in samenwerking met haar Belgische zustervereniging, een studiedag ge organiseerd met als thema 'De (juri dische) positie van de op het land bouwbedrijf meewerkende echt genote'. Mevrouw T. Merckx-van Gooy, lid van de kamer van Volksvertegen woordigers in België, gaf met haar zeer uitgebreide inleiding weer hoe de (juridische) positie van de mee werkende echtgenote in België is ge regeld. Vele aspekten kwamen daar bij aan de orde, waarbij als pro bleem steeds terugkeerde: het ont breken van een beroepsstatus van de meewerkende vrouw. Na haar was de beurt aan mevrouw Roosen-van Pelt, CDA-tweede kamerlid belast met emancipatie zaken. Zij gaf op heldere wijze de sociaal-kulturele aspekten van het thema weer, daar bij verwijzend naar het rapport van de kommissie Van Zeil waarin het werk van de meewerkende vrouw als theoretisch onzichtbaar doch prak tisch onmisbaar wordt aangemerkt. Zij pleitte dan ook voor meer voor lichting, méér mogelijkheden tot scholing en vooral een mentaliteits verandering, beginnend in de eigen gezinssituatie. Varekamp noemde de kwaliteit van de agrarische produkten een belang rijke, zo niet de belangrijkste, faktor in de strijd om het behoud en de ver groting van de afzetmarkten. Volgens hem kan de Nederlandse land- en tuinbouw het op de internationale markten alleen blijven bolwerken als het Nederlandse produkt zich in kwa litatief opzicht onderscheidt van dat van andere aanbieders. Invloed De voorzitter van het Landbouw- Beroepsstatus agrarische Na een bezoek aan het prachtige, gloednieuwe Provinciehuis en na de lunch te hebben genoten kwam als laatste spreker de heer Remie, werk zaam bij het accountants- en be- lastingadviesburo van de NCB. Deze gaf een uiteenzetting over de fiskaal- en civielrechtelijke aspekten van de op het landbouwbedrijf meewerken de echtgenote. Reakties uit de zaal gaven duidelijk blijk van ongenoegen toen hij be toogde dat de juridische positie van de meewerkende vrouw op het land bouwbedrijf al zo goed is. schap pleitte voor een kwaliteitsbewa kingssysteem waarbij de agrarische producent invloed blijft uitoefenen op wat er met zijn produkt gebeurt, ook nadat hij dat heeft afgeleverd. Van belang noemde hij in dit verband de integrale kwaliteitszorg of ketenbege leiding, waarmee op het ogenblik in de slachtkuiken-, mestvarken- en vleeskalversektor wordt geëxperimen teerd. De integrale ketenbewaking moet niet alleen bijdragen aan het ver beteren van de kwaliteit, maar moet vrouw ontbreekt Tijdens de diskussie bleek deze uit spraak een farce te zijn. Immers, waarom is het dan nog steeds zo moeilijk oni het mede ondernemersschap van de meewer kende vrouw aan te tonen, terwijl dit wel zijn fiskale en juridische konse- kwentiës heeft. Tot slot willen wij als deelneemsters aan deze studiedag de vereniging voor Agrarisch Recht danken voor de zeer gastvrije ontvangst. Nellie Rijk Marga Vermue ook tot een besparing op keurings kosten leiden. Varekamp "liet er geen twijfel aan bestaan dat in ieder kwaliteitsbeleid voor land- en tuinbouwprodukten de eindverbruiker, dus de konsument, de doorslaggevende faktor behoort te zijn. Ook bij de keuringen zal het be lang van de konsument voorop moe ten staan. Wel zullen daarbij zoveel mogelijk internationale regels moeten gelden, te beginnen in de EG. Varekamp pleitte er tot slot voor om nu al na te gaan denken over de vraag aan welke kwaliteitseisen agrarische produkten moeten voldoen die bestemd zijn om te worden gebruikt als basisgrondstof in de chemische en petrochemische industrie. Het Land bouwschap staat op het standpunt dat dit industriële gebruik van agrarische produkten, onder meer voor het ma ken van ethanol en afbreekbare plastiks, sterk moet worden be vorderd. Manipuleren is de mens eigen. We hebben altijd getracht de natuur naar onze hand te zetten. Lange tijd speel de daarbij ervaring de hoofdrol: men greep ergens in en wachtte af of de re sultaten bruikbaar waren. Nu brengt men steeds meer veranderingen aan op basis van voorspelde resultaten. Ook in de biotechnologie zien wij de ze ontwikkeling. Dit zei prof. dr. N. W.F. Kossen vandaag (7 novem ber) op het symposium "Biomaat schappij" in Amsterdam. Door de recombinant-DNA techniek kan men nu gerichter werken om bak- teriën of planten vooraf vastgestelde produkten te laten maken. Niet alleen kunnen ze worden gemanipuleerd om sneller of meer te produceren, maar ook om nieuwe produkten te maken. Het succes van deze techniek is zeer groot, er zijn talloze toepassingen. Kommercieël gezien zijn er echter tot nu toe betrekkelijk weinig resultaten geboekt en die liggen voornamelijk op farmaceutisch gebied. Stikstofbinding Bij de plantenveredeling wordt veel verwacht van het onderzoek naar stikstofbinding. Door deze eigen schap in te bouwen kunnen planten zelf voor de binding van stikstof zor gen, zodat er geen stikstof uit kunst mest meer nodig is. Dit proces kost echter veel energie, die de plant voor de groei nodig kan hebben. Het is dus nog niet zeker of hiermee een grotere opbrengst verkregen kan worden. Voorzitter Marius Varekamp van het Landbouwschap vindt dat het agrarisch bedrijfsleven zelf verantwoordelijk is en moet blijven voor de kwaliteit van de agrarische produkten. De overheid moet zich be perken tot het houden van toezicht op de uitvoering van de verschil lende kwaliteitswetten. Hij zei dit donderdag in Wageningen op een door de Stichting Aiesec georganiseerde themadag over kwaliteit in de agrarische sektor. De Britse landbouw is één van de produktiefste van Europa. Voor al sinds Groot-Brittannië in 1973 lid werd van de E.E.G. en de Brit se boeren rechtstreeks moesten gaan konkurreren met hun Euro pese buren, is de groei opvallend geweest. Om de konkurrentie het hoofd te bieden namen veel Brit se boeren hun toevlucht tot de meest geavanceerde machines en landbouwmethodes. Om de boeren wegwijs te maken op het gebied van de modernste land bouwmachines wordt er ieder jaar een uitgebreide tentoonstelling van honderden verschillende machines ge houden, de Royal Smithfield Show. Dit jaar wordt hij eind november/be gin december 1986 gehouden in de hoofdstad van Groot Brittannië, Londen. Daarom organiseert Agrarische Stu diereizen van zaterdag 29 november tot dinsdag 2 december 1986 een be zoek aan het Britse eiland. Het pro gramma luidt: zaterdag 29 november 1986: treinreis vanaf uw woonplaats naar Hoek van Holland. Overtocht naar Harwich per boot, met verblijf in luxe tweeper soonshutten. zondag 30 nogember 1986. Vanaf Harwich met de bus naar Londen. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan het uitgestrekte bedrijf (drie boer derijen) van de gebroeders Smith. De ze broers verbouwen granen en suikerbieten, houden melkkoeien en hebben zelfs een paar schapen uit Texel geïmporteerd ondanks de strenge veterinaire maatregelen die in Engeland gebruikelijk zijn. Op het be drijf wordt de lunch gebruikt, 's Mid dags een uitgebreide stadsrondrit door Londen onder leiding van een Nederlands sprekende gids; ook 's avonds is er gelegenheid Londen te ontdekken. maandag 1 december 1986. Bezoek aan de Royal Smithfield Show. Op een apart terrein worden keuringen gehouden van hooggekwalificeerd vee. In de namiddag vertrek naar Harwich voor de boottocht naar Ne derland. dinsdag 2 december 1986. Vanuit Hoek van Holland met de trein naar uw woonplaats, het einde van een ge- varieërde reis. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Agrarische Studiereizen 1986, kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem 085-512087 tussen 08.00 en 18.00 uur. Maatregelen tegen hondsdolheid in Limburg ingetrokken De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van rabiës, het aan- lijngebod en de verplichte rabiësen- ting voor honden in Limburg, zijn met ingang van 30 oktober jl. inge trokken. Uit onderzoek is gebleken, dat er zich in de laatste tijd, vanaf mei 1985, geen gevallen van hondsdol heid in het gebied hebben voor gedaan. De Landbouwuniversiteit Wagenin gen en de Direktie Landbouwkundig Onderzoek (DLO) van het Ministe rie van Landbouw en Visserij zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Zij beogen daarmee de kwaliteit en de efficiency van de in zet van de bij deze organisaties be schikbare personeelsleden, middelen en voorzieningen voor onderwijs en onderzoek te verbeteren. De ondertekening, die op 29 oktober plaatsvond, werd verricht door dr. A.J. Wiggers, direkteur Landbouw kundig Onderzoek, dr.ir. D. de Zeeuw en mr. H.M. van den Hoofd akker, resp. voorzitter van het Kol lege van Bestuur en sekretaris van de Landbouwuniversiteit. Van deze overeenkomst wordt ver wacht dat daarmee de reeds bestaan de samenwerking verder wordt gesti muleerd, onder andere resulterend in een uitbreiding van het aantal ge meenschappelijke programma's. In de overeenkomst is vastgelegd dat DLO en de Landbouwuniversiteit de samenwerking bevorderen op het ge bied van onderzoek, onderwijs en de hierbij behorende dienstverlening. Voorts zullen assistenten-in- opleiding van de Landbouwuniversi teit bij onderzoekprojekten van DLO-instituten worden ingescha keld en vandaaruit begeleiding krij gen. Omgekeerd wordt de mogelijk heid gékreeërd dat personeelsleden van DLO-instituten hun medewer king verlenen aan het wetenschappe lijk onderwijs aan de Landbouwuni versiteit. Een samenwerking op een bepaald onderwerp behoeft zich niet te be perken tot DLO-instituten en vak groepen van de Landbouwuniversi teit. Ook andere instellingen, zoals proefstations, overige universiteiten en bedrijfsleven, kunnen bij een programma-overeenkomst betrok ken worden. Terreinen van onderzoek waarop reeds nauw wordt samengewerkt, of waarvoor voorstellen zijn gedaan, omvatten de onderwerpen: onkruid- kunde, theoretische teeltkunde, mo- noklonale antilichamen, geïntegreer de bestrijding van ziekten en plagen in de fruitteelt, aquatische ecotoxi- cologie en eutrofiëring, toxicologie, veefokkerij en DNA. Vrijdag 7 november 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19