Landelijke kleinfruitdag te Tiel NTS-kommissie wil overleg met fabrikanten gewasbeschermingsmiddelen Walcheren, van alles te veel De laatste loodjes Rabobank: snijbloemeneksport kan nog verder groeien Omzetstijging Bloemenveiling Westland eerste drie kwartalen ruim 44 miljoen gulden Nu ik dit schrijf is de barometer aar dig aan het stijgen, de verwachting is vorst aan de grond. Of dit werkelijk heid zal zijn of worden, is nu nog niet te zeggen. Maar nu we toch in de laatste maanden van het jaar zijn aangekomen is zo iets elke dag meer te verwachten. De vorstgevoelige ge wassen kunnen bij wijze van spreken in enkele nachten zijn 'opgekocht1 door de vorst. Hoewel voor de betrokken teler dit altijd nadelige uitwerking geeft, zou het algemeen prijsverloop er mis schien een andere wending van te zien geven. De prijzen die gemaakt worden van al onze produkten zijn op dit moment weer op een peil ge komen dat er over bedroevend gesproken kan worden. Wanneer we de bloemkool als voorbeeld stellen met een gemiddelde weekprijs van 50 cent per stuk, dan leert ons een kleine rekensom dat er voor de Wal- De kommissie Houtig Kleinfruit van de NFO en de Gewassenkommissie Aardbeien van de NTS organiseren een Landelijke Kleinfruitdag op woensdag 26 november 1986 in Mo tel Tiel, Laan van Westroyen 10 te Tiel (bij de afslag Rijksweg 15). Tijdens deze dag zullen een viertal in leidingen worden gehouden, die wor den afgewisseld met bezoeken aan 10 informatie- en tentoonstellingsstands. Op het programma staan o.m. om 10.00 uur een inleiding over de proef tuinresultaten met aardbeien en blau we bessen. Om 10.45 begint het bezoek aan de informatie- en ten toonstellingsstands. In deze stands wordt informatie gegeven over: - oogstspreiding o.a. met behulp van tunnels en plastik; - proevenplan proeftuin Gelder- malsen; Hoewel de groei van de smjbloemen eksport thans minder eksplosief is dan de afgelopen jaren, zijn er zeker nog mogelijkheden voor een verdere uitbouw van de uitvoer. Een eksportstijging van 3% per jaar lijkt haalbaar, mits naast een konkurre- rende prijs een optimale kwaliteit wordt geboden. Het rendement van de binnenlandse groot- en detailhandel blijft door de sterke konkurrentie onder druk. Dit ondanks de verwachting dat de vraag naar snijbloemen in Neder land de komende tijd met zo'n 2 1/2% per jaar zal toenemen. In de eerste drie kwartalen van 1986 steeg de omzet van Bloemenveiling Westland ten opzichte van die perio de in 1985 met ruim 44 miljoen gul den. Dat komt neer op een groei van 5,3%. Bijna 27 miljoen gulden kwam Veel bloemkool in Italië In Campania, het belangrijkste pro- duktiegebied voor bloemkool in Ita lië, verwacht men het seizoen '86/'87 zo'n 15% meer bloemkool te kunnen oogsten dan in '85/'86. Dit vooral als gevolg van het feit dat de opbrengsten per hektare zo'n 30% hoger liggen. Vrijdag 7 november 1986 cherse teler met het verdere trans port niet meer over blijf dan ca. ƒ1,60 per kist. En daarvan moet je er heel wat van leveren eer er een inko men van overblijft. Nog droeviger is het met de witlof en dan nog zo vroeg in het seizoen. Wanneer de prijs ook dit produkt het hele seizoen zo blijft, zal het voor sommige bedrijven het jaar van de 'waarheid' worden met het al dan niet doorgaan met deze produktie. Voor spruiten geldt ongeveer het zelfde verhaal, maar ervaring heeft ons geleerd dat intredende koude een enorme prijsverandering te zien kan geven. Al met al geen optimisme. Begrijpelijk in ieder geval wel, want wanneer de berichten gaan dat de akkerbouw met gesubsidieerde braak ligging te maken gaat krijgen, kan grotere druk vanuit die hoek niet voorkomen worden. - onderzoekresultaten proeftuin Breda; - Proefstation voor de Fruitteelt: koördinatie, rassenkeuze, nieuwe ge wassen; - rassenonderzoek en kwaliteitsnor men blauwe bessen; - aktualiteiten bij de gewasbe scherming; - CAD-bijenteelt; - aktiviteiten van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen op het ge bied van de afzet van kleinfruit; - kwaliteits- en keuringseisen van de NAKB; - bedrijfsregistratie. Om 11.30 uur een inleiding over de teelt van aardbeien in Spanje. Om 13.15 uur een inleiding over prak tijkervaringen met het konditioneren De Rabobank komt tot deze konklu- sies in haar rapport 'Visie op snij bloemen', dat is verschenen ter gele genheid van de Bloemenvakten- toonstelling die op 5 november is geopend. In 1985 bedroeg de eksportwaarde van Nederlandse snijbloemen ƒ2,6 miljard. Ondanks een spreiding van de afzet over inmiddels meer dan honderd landen werd vorig jaar nog de helft van de bloemen naar West- Duitsland uitgevoerd. Het rapport 'Visie op snijbloemen' is verkrijgbaar bij de plaatselijke Rabobank. voor rekening van de snijbloemen. Daarbij sprong de maand september er duidelijk uit; een stijging ten op zichte van 1985 van bijna 15 miljoen gulden. Aan kamer- en tuinplanten werd de eerste negen maanden van dit jaar respektievelijk ruim 16 en ruim 1 miljoen gulden meer omgezet dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Het aantal aangevoerde snijbloemen steeg in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 6,44% ten opzichte van die periode in 1985; de gemiddelde prijs daalde in deze periode met 2,25%. In het algemeen daalde de prijs van de produkten die in meer dere mate werden aangevoerd. Hopelijk zal er in komende winter vergaderingen een thema gekozen worden als 'De groentegewassen bie den geen ruimte meer'. Op de bedrijven gaat het dit jaar be trekkelijk vlot, er kan bijna iedere dag gewerkt wordën en er komt ruimte voor de laatste grondbewer king, het ploegen. Tijdig ploegen werpt bijna altijd goede vruchten na. Ook een'goede tijd is het om uw grond te laten bemonsteren op 'de aanwezige voedingsstoffen. Er is nu ruimschoots de tijd voor om de ana lyses af te wachten. Bekend is in de tuinbouw dat een grondmonster on derzocht in Naaldwijk beduidend goedkoper is dan in Oosterbeek. Laat u daarover goed informeren het is niet enkel glastuinbouwgrond die naar Naaldwijk gaat. Behoorlijk veel is er in ons gebied de laatste tijd gedraineerd, maar be trekkelijk weinig op grond waarop tuinbouw wordt gepleegd, bekijk hierop uw bedrijf nog eens kritisch. Binnen afzienbare tijd zal op de grondeigenaren de verplichting ko men op het uitdelven en opnieuw in talud brengen van de wegbermslo- ten, een werkzaamheid waarmee niet ieder gewillig instemt. We moeten echter wel bedenken dat we er zelf toch de voordelen van kunnen ha len want wanneer we de huidige si tuatie goed bezien is het waterber gend vermogen van de betrokken sloten tot bijna 0 gedaald. en de afzet van aardbeien en houtig kleinfruit. Om 14.00 uur bezoek aan de informatie- en tentoonstellingsstands. Om 14.45 uur drie korte inleidingen over: de nieuwste ervaringen uit het kleinfruitonderzoek (door A.A. van Oosten, Proefstation voor de Fruit teelt), praktische tips voor de teelt van houtige kleinfruitgewassen, (door D.L. Verwijs, Konsulentschap te Tiel) en praktische tips voor de teelt van aardbeien, (door ing. C.H. van Dommelen, Konsulentschap te Tilburg). De kosten van deelname bedragen met inbegrip van lunch en koffie ƒ18,50 per persoon. De deelnemers worden verzocht dit bedrag bij de aanvang van de studiedag ter plaatse te voldoen. Glastuinbouw Denemarken, België en Duitsland minder sterk afhankelijk van olie De éénzijdige afhankelijkheid van olie van de glastuinbouw in Denemarken, België en de Bondsrepubliek is de laatste jaren sterk verminderd. Er heeft omschakeling plaats gevonden naar de goedkopere energiedragers. In Denemarken is men overgescha keld op kolen en afstandsverwarming, in België en de Bondsrepubliek op ko len en aardgas. Dit blijkt uit een de zer dagen verschenen studie van het Landbouw-Ekonomisch Instituut. De vervanging van olie door goedko pere brandstoffen heeft vooral plaats gevonden op de grotere en brandstofintensievere bedrijven. De ze zijn beperkt in aantal, maar leve ren een groot aandeel in de produktie. De overgeschakelde bedrijven zijn ge vestigd in regio's die produceren voor markten waarop meer EG-lidstaten elkaar bekonkurreren. Door de recente sterke olieprijsdaling stagneert een verdere omschakeling naar alternatieve energiedragers. Overproduktie van appelen in Griekenland In Griekenland verwacht men grote afzetproblemen bij appelen. Vorig seizoen werden er bij een produktie van 256.000 ton al aanzienlijke hoe veelheden uit de markt genomen en dit seizoen verwacht men 314.500 ton appelen te oogsten. Export van Griek je appelen vindt er nauwelijks plaats. We zitten ook hier op THOLEN te wachten op wat w eersverbetering om de laatste oogstwerkzaamheden en ploegen naar behoren te kunnen ver richten. We komen in een periode waarin we van alles kunnen verwach ten wat het weer aangaat zoals nacht vorst en neerslag in de vorm van hagel of sneeuw. Nachtvorst kan onverwacht veel scha de veroorzaken, meestal aan gerooi de produkten die onvoldoende afgedekt zijn. Hoewel nachtvorst in onze streek verhoudingsgewijs weinig voorkomt moet men er toch rekening mee houden. Doordat het zo weinig optreedt wordt men er hier ook min der alert op, zodat er toch af en toe wel eens schade door ontstaat. Lich te nachtvorst kan voor het ploegen een nuttig effekt hebben, hoewel het gevaar voor gebroken schijven dan niet denkbeeldig is er in de laatste we ken nog al wat land kapot gereden met het rooien van witlof e.d. De grond krijgt dan heel wat te verduren. Wanneer men soms de karavaan van trekkers en zware machines door de modder ziet kneden vraagt men zich toch wel eens af hoe kan er nog wat I)e Gewasbeschermingskommissie NTS wil op korte termijn een over leg hebben met de handelaren en fa brikanten van gewasbeschermingsmid delen. De kommissie heeft een lijstje ge maakt met problemen op het gebied van ziekten en plagen. Daarnaast zijn er een aantal algemene vragen opgesteld over onder andere het mengen van middelen, toenemende kosten van middelen, regeling voor leeg fust, in- troduktie nieuwe middelen en unifor me formuleringen. Dat bleek op de 21 oktober gehouden vergadering. De kommissie wil zich meer betrek ken bij het voorkomen van spuitscha- de. De NTS zou na moetep gaan of voorkomende problemen incidenteel of algemeen zijn. In het laatste geval moet hierop gereageerd worden naar de fabrikant en de kommissie van toe lating bestrijdingsmiddelen. C.V.Z. nieuws In de afgelopen week waren er grote verschillen te zien in de veiling. Naast de goede partijen Cox's uit de mechanische bewaring stonden Gol den Delicious die geel en vet waren, de zgn. schuurappelen. De prijsverschillen waren zeer groot. De Cox's Orange Pippin trok duide lijk aan wat prijs betreft. De Golden Dëlicious wérd tegen minimale prij-' zen verkocht of kwam in de inter ventie terecht. Eens te meer is duidelijk dat fruit niet opgeslagen moet worden in schuren waar de temperatuur niet beheersbaar is maar, al is het maar voor enkele weken, opgeslagen moet worden in het koelhuis. Op de kwaliteitsmarkt, met zijn gro te verscheidenheid aan fruitsoorten, waar het fruitgebeuren plaats vindt, kunnen we alleen maar konkurreren met een kwaliteitsprodukt en niet met een produkt dat de indruk geeft versleten te zijn. Ook dit jaar is het weer opvallend de grote kleurverschillen in de Golden Delicious, dit zien we in de veiling, maar ook in de koelcellen. Het zal dit jaar weer moeilijk worden om een egaal produkt af te leveren. De rijping van de appelen gaat snel door, ook in de koelcellen. In de scrubcellen hebben we bij het ras Cox's Orange Pippin grote moeite om het gewenste bewaarregiem te handhaven. Dit is een teken dat de rijping ook in de cel doorgaat. De vraag naar peren is goed, de prijsvorming uitstekend. Gezien de rijping zullen we in snel tempo moe op groeien. Dat dit naderhand toch nog mee kan vallen is mede te dan ken aan het herstellende vermogen van de grond met behulp van weers omstandigheden zoals vorst of droog te. Men kan er zelf ook nog veel aan doen al blijft dat dit seizoen alleen be perkt tot ploegen of spitten. Het woe len heeft alleen zin als het droog is en dat is de ondergrond nog niet zo dik wijls. Wanneer men in de droogte kan ploegen en tegelijk woelen heeft dit nog het beste resultaat, dit wist men 50 jaar terug al toen het een gezegde was van "lucht ploegen in diepe mo re". Waarbij men het diep woelen te rug moet zien in een tijd dat er nog niet zoveel trekkracht voorhanden was, wat inhoudt dat men tegenwoor dig alles kan overdrijven waarvoor men zeker ook gewaarschuwd wordt. Hel willofseizoen is in volle gang wal jammer genoeg in de prijs tol uit drukking komt, daar deze van goed lol ver beneden de kostprijs is weg gezakt. Hel grote aanbod van ande re goedkope groenten is hier zeker ook debet aan, het verloop van het verdere seizoen hangt hier dan ook voor een deel vanaf. De vooruitzich ten zijn in elk geval zoals allang ver wacht, niet best. Toelatingsbeleid in verband met toenemend maat schappelijke weerstand tegen gewas beschermingsmiddelen is het heel belangrijk dat telers verantwoord om gaan met deze middelen. Wellicht dat zo voorkomen kan worden dat er zich problemen voordoen en dat het be treffende middel verdwijnt, aldus de kommissie. De kommissie zal zoveel mogelijk de belangen van telers be hartigen maar het gaat om het toela tingsbeleid, dat wil zeggen dat ze probeert te voorkomen dat er zich si tuaties voordoen dat middelen zouden verdwijnen zonder dat er alternatie ven zijn. Bij telers bestaat veel ongenoegen over het internationale toelatingsbe leid. Dat is naar hun mening veel te willekeurig. De kommissie roept daar om de mensen die bij dit beleid be trokken zijn op, te komen tot een goede harmonisatie op het gebied van residuen en toelating van nieuwe middelen. ten doorgaan met het ruimen van peren Het bestuur heeft besloten om een elektronische gewichtssorteermachi- ne met kleursortering aan te schaffen. We zijn van mening dat we moeten inspelen op de nieuwe ontwikkeling, zodat de levering van grote uniforme partijen van dezelfde kleurschaal mogelijk wordt. Het is de eerste ma chine in Nederland. We hebben er alle vertrouwen in dat deze grote in vestering in de toekomst zijn waarde zal bewijzen. Vakbeurs voor de tuinbranche in 1987 ook in het najaar De vijfde Internationale Vak beurs voor de Tuinbranche (VTB), die van 6 tot en met 9 ja nuari 1987 in de RAI te Amster dam plaats vindt, wordt voor de laatste maal in deze periode van het jaar gehouden. De organisatoren van de VTB, RAI Gebouw bv in nauwe sa menwerking met de Vereniging Belangenbehartiging Tuinbran che, VBTB, hebben besloten de VTB in het vervolg in oktober te organiseren. De beurs zal vanaf dat moment onder de nieuwe naam 'Tuinvak' worden gekonti- nueerd. De eerste oktobereditie van de Vakbeurs voor de Tuinbranche, Tuinvak 87, vindt plaats van 12 tot en met 15 oktober 1987. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15