Ondanks forse prijsdaling hapert Amerikaanse export s Steeds meer vraagtekens bij Reagan's landbouwbeleid Democraten meer boer-vriendelijk? Washington. Hoe staat het met de Amerikaanse landbouw op het ogenblik? Wij vragen het aan ir. Jan Sonneveld. Sinds kort is hij landbouwraad in Washington. De vraag heeft als achtergrond: Wat hebben boeren en tuinders aan deze kant van de Atlantische Oceaan te verwachten van de Amerikanen? Zal de strijd om afzetmarkten nog heviger worden? Wat gebeurt er met de prijzen? Vanuit zijn di plomatieke post kan Sonneveld het slagveld overzien. Al zegt hij zelf: De Verenigde Staten is een groot land, erg gecompliceerd. De moge lijkheid is beperkt om vanuit Washington een afgewogen oordeel te hebben. Weinig kansen voor jonge boerenimmigrant Jonge boeren, zonder veel geld, die willen emigreren, hebben in Amerika weinig kansen. Dat is de mening van ir. J. Sonneveld. Er wordt hier ook teveel gepro duceerd en er zijn zelfs teveel boeren, meldt hij vanuit Was hington. Weliswaar is de dollar niet zo duur meer en zijn de grondprijzen gedaald, maar wij gaan moeilijke tijden tegemoet. Er zou best eens een contingente- ring voor de melkproduktie kun nen komen. Als nieuwkomer zal het dan erg moeilijk worden een quotum te bemachtigen. Ook in de akkerbouw gelden min of meer historische produktierech- ten. "Al met al is het nou niet zo'n erg vrije markt om in te springen!" Het gaat nu nog niet slecht met de landbouw. De prijzen zijn weliswaar gedaald, maar dat geldt ook voor de kosten. Bovendien gaat er nog veel overheidsgeld naar de boeren. Een boer in de staat lowa zei mij, dat hij meer dan de helft van zijn inkomen rechtstreeks van de overheid ont vangt. Hij beseft dat die bron wel eens zou kunnen opdrogen", zo ver telt Sonneveld. Er wordt aan de kraan gedraaid. Er zijn politici die het beleid graag zouden spenen van subsidies. Zover is het nog niet in dit land, maar er zijn krachten die erop aan sturen. Tien procent van de boeren zit echt in grote financiële problemen. Oor zaak is meestal dat zij in de zeventi ger jaren flink geïnvesteerd hebben met vreemd kapitaal en hoge rente. Terwijl de rente nu ruim 10 procent is en de inflatie 2 a 3 procent, zijn er nog boeren die 20 procent of soms nog hogere rente moeten betalen voor langlopende schulden. Banken zijn in problemen geraakt door waardedaling van landbouwgrond, onderpand van de lening. Uit het verhaal van ir. Sonneveld is de conclusie te trekken dat de situa tie nog veel slechter kan worden voor de boeren. Dat zit ingebakken in beleid tot 1989, vastgelegd in een landbouwwet, de Farm Bill die om de vier jaar wordt vastgesteld. Als het aan president Reagan had gele gen, dan was het mes meteen rigou reus gezet in allerlei subsidies, maar de landbouwlobby heeft dat weten te voorkomen. Belangrijk doel van de Farm Bill '85 is de concurrentie kracht van de Amerikaanse land bouw te versterken, vooral door de prijzen te verlagen. De overschotten moeten teruggedrongen en de over heidsuitgaven verminderd. Welis waar wordt ook het op peil houden van agrarische inkomens genoemd, maar op korte termijn lijkt dat met deze Farm Bill onder de huidige om standigheden een doekje voor het bloeden. Hoever moeten de prijzen nog zakken Voor belangrijke produkten als tar we, voedergranen en soja heeft Was hington de prijzen fors verlaagd. Daarvan zijn vooral de soja-telers de dupe geworden, omdat boeren die tarwe en voedergranen verbouwen nog inkomenstoeslagen kunnen krij gen. Deze zogenaamde deficiency- payments overbruggen het verschil tussen marktprijs en richtprijs. In een overschotsituatie kan de markt prijs dalen tot een vastgesteld mini mum niveau. Dit is de prijs (loan ra- te) waarvoor de Amerikaanse over heid boeren geld wil lenen met hun oogst als onderpand. De richtprijs (target price) wordt door de over heid vastgesteld en geeft de gewenste marktprijs aan waarbij de boeren een redelijk inkomen verdienen. Op merkelijk verschil met de EG is dat de Amerikaanse boeren vrij zijn om gebruik te maken van de over heidssteun. Als voorwaarde geldt dat de boeren hun produktie beper ken. In de Farm Bill is de loan rate voor tarwe dit jaar met 9 procent verlaagd en voor voedergranen met Vrijdag 7 november 1986 6 procent. De richtprijzen zijn twee jaar bevroren, maar kunnen daarna worden verlaagd. Begin dit jaar heeft de minister van landbouw de loan rate voor tarwe en voedergra nen nog eens aanvullend met 20 pro cent verlaagd. De loan rate voor so- jatelers wordt bepaald op ongeveer 80 procent van de gemiddelde marktprijzen in die van de vijf voor gaande jaren. De reactie van Sonneveld: Niemand kan geloven dat deze ontwikkeling naar een steeds lager prijsniveau kan blijven bestaan. Er worden vraagte kens gezet bij de bewering dat als je de zaak op z'n beloop laat, op een gegeven moment de Amerikanen wel weer aan de bak komen. En het be wijs is ook al geleverd: Men had ge hoopt dat door veel lagere prijzen er méér geëxporteerd zou kunnen wor den. Dat blijkt niet het geval en in agrarische kring vraagt men zich angstig af: Hoever moeten de prij zen nog zakken om onze spullen kwijt te raken? Ook een^ aantal geestdriftige aanhangers van de Reagan-politiek realiseert zich nu dat de wereldmarkt verzadigd is en dat een deel van de problemen in ei gen huis opgelost moet worden. Het is duidelijk dat een echt vrije wereld markt van landbouwprodukten niet bestaat. Door de verkoopprijzen veel verder te verlagen dan de opbrengstprijzen voor de boeren zijn de subsidies van de overheid gigantisch opgelopen. Tot meer dan 30 miljard dit jaar. Daarbij zijn dan nog niet eens de voedselbronnen begrepen' voor de armen, welke uitgaven ook op de landbouwbegroting drukken. Zo'n beleid werkt dus niet bepaald mee aan de beteugeling van de overheids uitgaven. En het is juist een boeren- organisatie als Farm Bureau ge weest die heeft aangedrongen op vermindering van de overheidsschul den ten einde zo rentedaling te sti muleren. Farm Bureau heeft nauwe relaties met de Republikeinse partij. Concurrentiekracht Voor de deze week gehouden verkie zingen, waarbij het er vooral om ging of president Reagan's republi keinse partij in de Senaat een meer derheid zou kunnen behouden, speelde de landbouwpolitiek een rol in enkele staten. De democraten ver weten de republikeinen dat zij ver antwoordelijk zijn voor de crisis in de landbouw. Maar de republikei nen probeerden goede sier te maken met de resultaten van de voorberei dende GATT-besprekingen (over eenkomsten inzake handel en tarie ven) van vorige maand in Punta del Este. Alleen door een internationale aanpak is de wereldwijde landbouw crisis op te lossen stellen zij. "Wel dat hebben wij bereikt door keihard vast te houden aan onze eisen". Al dus de republikeinen. Hoe taxeert ir. Sonneveld de concur rentiekracht van de Amerikanen? Om te beginnen is een aantal zaken drastisch veranderd sinds de discus sie over de Farm Bill. De energieprij zen zijn gedaald, de rentestand is ge daald en de dollar is ook aanzienlijk in waarde gedaald ten opzichte van een belangrijke concurrent als de EG. Dat betekent toch dat een aan tal produkten nu beter verkoopbaar moet zijn geworden. Een beleid dat de concurrentieverhoudingen ineens 25 procent verandert ten gunste van de VS, dat is een geweldige omme zwaai. Aldus Sonneveld. Werkende industrie Voor een aantal basisprodukten, met name granen, zijn de Amerika nen volgens de Nederlandse land bouwraad redelijk concurrerend. Maar wat betreft de verwerking van de produkten moeten de Amerika nen zijn inziens geweldig op hun tel len passen. "Daar staan zij niet op het hoogste niveau. Daar hebben zij het zicht verloren op hun dooreenge-, nomen geringere produktiviteit". Als voorbeeld wijst hij op de sector van champignonconserven. Hoewel de consumptie voortdurend stijgt (2 procent per jaar) is de binnenlandse produktie 19 procent gedaald en steeg de invoer met 14 procent vorig jaar. Volgens Sonneveld nemen de Ameri kanen veel hogere margen in de ver werkende industrie dan elders, zoals in Europa. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de zuivelsector, die nu nog afgeschermd wordt van de interna tionale handel. "Als die markt maar een beetje toegankelijker gemaakt zou worden, dan zou dat voor Ne derland een heel interessante zaak Ir. Jan Sonneveld, landbouwraad in Washington. zijn", meent Sonneveld, die de kans vrij groot acht dat er aan de huidige beschermende maatregelen getornd zal worden. 't Is toch bijna niet te geloven dat een land als de Verenig de Staten waar de klant zozeer ko ning is, het zich kan permitteren om zo'n 240 miljoen consumenten Eu ropese kaas te onthouden". In Pun ta del Este hebben de Amerikanen gezegd ook over zuivel te willen on derhandelen. Wat de vleessector betreft voeren de Amerikanen nog steeds een uiterst strikt invoerbeleid, mede gebaseerd op veterinaire en fytosanitaire re gels: "Als men zegt ook daarover te willen praten, dan waag ik het te be twijfelen of zij wel weten hoeveel van dat soort regels zij hebben. Als dat echt aan de orde zou komen, kan dat voor de Amerikanen ingrijpende gevolgen hebben", voorspelt Son neveld. Loterij Naarmate de situatie voor de boeren slechter wordt en grond uit produk tie gaat, zou je verwachten dat er in uitgesproken landbouwstaten wat regionale stimuleringsplannen of iets dergelijks opgezet worden. Want de landelijke politiek interesseert er zich niet zo voor. De staten hebben daar echter geen geld voor. Volgens Sonneveld is er wel in enkele staten een economisch ontwikkelingsplan, maar de budgetten worden gevoed door loterijen. Tweeëntwintig staten hebben een wetsontwerp in voorbe reiding om ook zo'n loterij te begin nen. Blijkbaar is geen normale be lastingheffing .mogelijk voor zo'n fonds. Een overheid die zo aan z'n centen moet komen, heeft zeker geen armslag om een soort platte landsbeleid te voeren. Wel is het zo dat men nationaal be reid is geld op tafel te leggen om bij voorbeeld erosie tegen te gaan in ge bieden waar landbouwgrond uit pro duktie gaat. Maar dan strekt de zorg zich meer uit tot de natuur dan tot de mensen die eerst een boterham op die grond verdienden. Helft is nevenbedrljf Ongeveer de helft van de Ameri kaanse landbouwbedrijven wordt als nevenbedrijf uitgeoefend. "De le vensvatbaarheid van de bedrijven wordt dus niet alleen bepaald door efficiëncy maar ook door de moge lijkheid er iets naast te doen", con cludeert Sonneveld. Een nevenbe drijf hoeft per defenitie beslist geen klein bedrijf te zijn. "Vergeet niet", aldus Sonneveld, "de Amerikaanse samenleving wordt gekenmerkt door ondernemend bezig zijn. Men is flexibel. Het is ook moeilijk om een bepaalde groep aan te wijzen die nu extra in de zorgen zit. Je kunt niet zeggen het zijn de middenbedrijven of kleine bedrijven die kapot gaan. 't Is een heel individuele zaak". Bartele A. Bokma Zal er na de verkiezingen van dinsdag jl. wat veranderen in de Amerikaanse landbouwpolitiek? De democraten hebben nu zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid en kunnen het derhalve de repu blikeinse president Reagan be hoorlijk lastig maken. "Er is ge ringe hoop dat er nu wat meer overleg tussen de VS en EG zal komen", zei NCBTB-voorzitter Jaap van der Veen woensdag morgen. Feit is dat de Nationaal Farmers Union (NSU) nauwe bindingen heeft met de demo craten. De NFU stelt het agrarisch ge zinsbedrijf als hoeksteen voor het beleid. In hun verkiezings campagne hebben de democra ten benadrukt dat zij het han delstekort van de VS willen ver minderen. Misschien dat de de mocraten nu kans zien de aller- scherpste kantjes van Farm Bill te slijpen. De democraten zijn ook iets minder vies van over heidsbemoeienis met de agrari sche sector. Maar men hoeft niet te rekenen op grote wijzigingen in het Amerikaanse landbouwbe leid de komende twee jaar. 13 Voor belangrijke produkten als tarwe, voedergranen en soja heeft Washington de prijzen fors verlaagd. Vanwege inkomenstoeslagen zijn de telers van tarwe en voedergranen daar niet in de eerste plaats de dupe van geworden. Opmerkelijk verschil met de EG is dat de Amerikaanse boeren vrij zijn om gebruik te maken van de overheidssteun. Als voorwaarde geldt dat de boeren hun produktie beperken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13