Landbouwschap sterk gekant tegen verplaatsingsbesluit meststoffenwet Bestuur Landbouwschap: "Pijnlijke maatregelen onvermijdelijk" Zorg over toekomstige bestrijding varkenspest "Voorstellen financiering EG-beleid brengen gemeenschappelijke landbouwmarkt in gevaar"! Bestuur Landbouwschap akkoord met een nieuw suikersysteem Voorzitter Landbouwschap M.J. Varekamp: Evaluatie na een jaar Volgens de voorzitter van het Landbouwschap de heer Marius J. Va rekamp betekenen de voorstellen die recent door een werkgroep zijn gedaan met betrekking tot de toekomstige financiering van het EG- beleid een regelrechte ondergraving van de gemeenschappelijke fi nanciering van het EG-beleid en een gevaar voor de gemeenschappe lijke landbouwmarkt. Dit gevaar wordt -nog eens vergroot als lidsta ten voor bepaalde EG-beleidsonderdelen nationaal aanvullende fi nanciële middelen op tafel moeten leggen. De heer Varekamp uitte deze waar schuwende woorden in zijn toespraak bij de opening van open bare vergadering van het Land bouwschap woensdag 5 november te Den Haag. Hij meent dat de bedoel de nationale aanvulling nog slechts behoefte te worden gekoppeld aan de agrarische produktieomvang per lidstaat om renationalisatie van het EG-Lanbouwbeleid tot een feit te maken. Centraal in het advies staat dat de huidige EG-begroting zou moeten worden gesplitst in een deel voor de uitgaven voor het EG- landbouwbeleid en een deel voor het overige EG-beleid, zoals het sociaal en regionaal beleid. De gesplitste begroting zou volgens de werkgroep aan de inkomstenkant moeten worden gevoed door EG- landbouwheffingen en een deel van de btw-inkomsten. In noodgevallen zou daarnaast een "algemene land- bouwheffing" kunnen worden inge voerd. Volgens de EG-werkgroep zouden bepaalde lidstaten, die veel belang hebben bij het EG-beleid, ook zelf nationaal kunnen bijdragen aan dit beleid. Een bijkomend aspect is dat het ver storen van de open markt voor land- bouwprodukten ook nadelige gevol gen zal hebben voor de vrije markt van andere goederen en diensten. Bij de splitsingsgedachte wordt volgens Varekamp namelijk volledig over het hoofd gezien dat de lidstaten niet alleen via de gemeenschappelijke fi nanciering van het EG-beleid belang hebben bij de EG, maar ook door het bestaan van een open markt. On der EG-landbouwuitgaven vallen ook zaken die niet zozeer de EG- landbouw ten goede komen, maar eerder de landbouw in de Derde We reld, aldus Varekamp. De Landbouwschapsvoorzitter is van mening dat de EG werkgroep te veel naar het financiële aspect van het EG-beleid heeft gekeken en te weinig naar het beleid zelf. "Dan zou ongetwijfeld naar voren zijn ge komen dat het EG-beleid buiten het EG-landbouw beleid moet worden verbreed in de richting van econo misch, sociaal en regionaal beleid. Alleen dan is het mogelijk om alle lidstaten via de beleidsuitkomsten op verschillende terreinen meer van het EG-beleid te laten profiteren". M.J Varekamp Schapenexport Tot slot een opmerking over de pro blemen die zich op het ogenblik voordoen met de export van schapen en schapevlees naar Frankrijk. Ook Nederlandse exporteurs zijn gecon fronteerd met de acties van Franse schapenhouders, die belemmerend werken op het intercommunautaire handelsverkeer. Wij hebben minister Braks gevraagd deze kwestie op te nemen met zijn Franse collega Guil- laume, die deze week een bezoek brengt aan Den Haag. Wij verwach ten van de Franse autoriteiten dat zij doeltreffend optreden tegen acties die in strijd zijn met de beginselen van de gemeenschappelijke land bouwmarkt. Het bestuur van het Landbouw schap is tijdens de woensdag jl. ge houden openbare bestuursvergade ring akkoord gegaan met een terug dringen van het areaal suikerbieten het komend jaar tot 130.000 hectare. Nieuwe bietentelers worden niet toe gelaten, met uitzondering van star ters in de Flevopolders. Na afloop van dit jaar wordt op basis van een evaluatie bekeken of een aanpassing van het systeem nodig is. Bij de eva luatie zal ook de referentiemethode worden betrokken op grond waar van de telers een individueel quotum toegewezen krijgt. Het gaat hierbij om een voortschrijdende referentie of om een vast quotum. Het standpunt van het Landbouw schap betekent dat in overeenstem ming met de industrie wordt geko zen voor een systeem waarbij de re guliere bietentelers een individueel quotum krijgen op basis van het ge middelde over de drie beste jaren tussen 1982 en 1986. In dit systeem, het zogenaamde bewaakte meng- prijssysteem, is het totale suikerquo tum 915.000 ton. Hiermee wordt ook de hoeveelheid suiker begrensd die tegen wereldmarktprijs verkocht wordt en bij de vaststelling van de mengprijs wordt meegerekend. De overblijvende suiker die tegen we reldmarktprijs afgezet wordt komt voor rekening van de veroorzakers. Tijdens de openbare bestuursverga dering toonde het hele bestuur zich bezorgd over het afgrendelen van een onderdeel van de agrarische sec tor van de rest. Voorzitter Vare kamp sprak in dit verband zijn zorg uit over het optrekken van water dichte schotten tussen de verschillen de sectoren. In zijn openingswoord bij het begin van de openbare bestuursverga dering van het Landbouwschap op woensdag 5 november j.l. heeft voorzitter Marius J. Varekamp stelling genomen tegen het in ont werp voorgelegde Verplaatsingsbesluit Meststoffenwet. Dit besluit beoogt het verplaatsen van de mestproduktie naar een andere locatie op een enkele uitzondering na onmogelijk te maken. "Als Land bouwschap hebben wij hiermee de grootst mogelijke moeite. In iede re fase van de discussie hebben wij ons steeds op het standpunt gesteld dat verplaatsingen mogelijk moeten blijven, zeker als die mestneutraal zijn of bijdragen aan het verlichten van het mestpro bleem. Ook bij de parlementaire behandeling van de Meststoffenwet is de verwachting gewekt dat verplaatsing van bedrijven of van delen van bedrijven onder voorwaarden tot de mogelijkheden zou gaan be horen", aldus Varekamp die aankondigde dat het Landbouwschap de minister dezer dagen zal adviseren om de regelgeving zodanig aan te passen dat mestneutrale verplaatsingen toegestaan blijven. Ook verplaatsingen die een bijdrage leveren aan de verlichting van de tota le mestproblematiek mogen niet onmogelijk worden gemaakt. daar in de akkerbouw tot ongerust heid over de toekomstige koers heeft geleid. "Het lijkt mij van het groot ste belang dat de overheid aan aller lei speculaties en veronderstellingen een eind maakt door zo snel moge lijk met formele voorstellen te ko men. Wij kunnen die dan in alle rust bespreken", aldus de voorzitter van het Landbouwschap. Het bestuur van het Landbouwschap staat op het standpunt dat drastische en voor de boer pijnlijke ingrepen in het Europese land bouwbeleid onvermijdelijk zijn. De veranderingen zullen gepaard gaan met prijsverlagingen, het uit produktie nemen van grond en het vervroegd pensioneren van boeren. Het bestuur vindt wel dat dit pro ces geleidelijk en beheerst moet verlopen. De mogelijkheid om, met name in de graansector, via een stelsel van contigentering weer greep te krijgen op de landbouwproduktie in de EG wijzen de meeste in het Landbouwschap samenwerkende organisaties af. Alleen de KNBTB vindt dat contigentering van granen als tijdelijke maatregel wel dege lijk een rol zou kunnen spelen. Het bestuur van het Landbouw schap wijdde op 5 november jl. een discussie van bijna drie uur aan de problemen in de EG. De diverse woordvoerders waren unaniem van mening dat een meer marktgerichte landbouw nodig is om een eind te maken aan de overproduktie en om te kunnen blijven concurreren met landen buiten de EG. Volgens het bestuur wordt een terughoudend prijsbeleid vergemakkelijkt door de dalende kosten. De zogenaamde ob jectieve rekenmethode komt dit jaar uit op min. 5,5 procent. Over het gesprek vóór de behande ling van landbouwbegroting 1987 van het dagelijks bestuur van het Landbouwschap met de Vaste Com missie voor Landbouw moest Vare kamp vaststellen dat er in het land- bouwdebat weinig is teruggevonden van het commentaar van het Land bouwschap. "Ik vind dat de "groe ne" kamerleden nogal gemakkelijk zijn meegegaan in de voorstellen van de minister voor het beleid in 1987. Dat betreft dan met name de bezui nigingsvoorstellen, zoals die op de landinrichting. Ook aan het schrap pen van de negatieve WIR en de fi nanciële tegemoetkoming voor de agrarische sector zijn weinig woor den vuil gemaakt. Over de resteren de gelden uit het sectorbeleid glastuinbouw is in het debat even min duidelijkheid verschaft. Een zaak waarover de emoties vanwege de gewekte verwachtingen hoog dreigen op te lopen". Importheffing snijbloemen De Amerikaanse autoriteiten hebben afgelopen maand besloten om de Nederlandse snijbloemen voorlopig te belasten met een extra importhef fing. De maatregel, die overigens ook geldt voor landen als Columbia en Israël, gaat terug op een in mei in gediende klacht van de Floral Trade Council, een overkoepelende organi satie van Amerikaanse bloemenhan delaren en -producenten. Volgens deze organisatie worden Nederland se snijbloemen tegen een te lage prijs op de Amerikaanse markt aangebo den omdat er in het produktieproces sprake is van verkapte subsidies. In middels is een procedure op gang ge komen, die ons land de gelegenheid biedt de Amerikanen van de onjuist heid van hun maatregelen te overtui gen. Volgens de heer Varekamp gaat het bij deze aangelegenheid om een poging de Amerikaanse bloemen- producenten door verkapt protectio nistische maatregelen tegen buiten landse concurrentie te beschermen. "Ik vind dat wij als Landbouwschap samen met de Nederlandse overheid hier principieel stelling tegen moeten nemen". AM-beleid Wat de herziening van het beleid rond de aardappelmoeheid betreft stelde de heer Varekamp vast dat wat daaromtrent aan ideeën en plan nen naar buiten is gekomen hier en De gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant is uitermate bezorgd over de toekomstige bestrijding van de varkenspest. Als minister Braks (landbouw) vasthoudt aan zijn hui dige opvattingen daarover hebben de varkenshouders in de zogenoemde concentratiegebieden een uiterst somber toekomstperspectief. Dat heeft drs. T. de Ruijter, directeur van de gezondheidsdienst voor die ren, dinsdagavond desgevraagd meegedeeld. Minister Braks stelt zich volgens directeur de Ruijter op het standpunt dat bij het ontdekken van een geval van varkenspest het bloed moét worden onderzocht van alle dieren die eventueel in contact zijn geweest met het besmette var ken. "Dat is fysiek onmogelijk. Er zouden per geval ongeveer 55.000 varkens moeten worden onderzocht, dat kan niet". Volgens directeur de Ruijter staart de minister zich min of meer blind op de recente gevallen van Afrikaan se varkenspest. Toen is deze metho de toegepast. "Het ging daarbij ech ter om een geïsoleerd geval in een ge bied met weinig varkens. Bovendien was er sprake van een vorm van var kenspest die zich direct duidelijk openbaart. De varkenspest waar wij normaal mee worden geconfron teerd woekert sluimerend verder". De landelijke gezondheidsdiensten voor dieren, het produktschap voor vee en vlees en het Landbouwschap hebben de minister al eerder voor gesteld om bij het ontdekken van varkenspest alle dieren in een gebied met een straal van tien kilometer rondom de besmettingshaard in te enten. "Zonder vaccineren red je het niet", aldus drs. de Ruijter.Deze maatregel zou alleen van kracht hoe ven te zijn in de gebieden waar veel varkenshouders voorkomen, de zo genoemde concentratiegebieden. Nederland is momenteel vrij van varkenspest. Medio juni zijn de laat ste varkens gevaccineerd. De kans is echter groot, aldus drs. de Ruyter, dat binnenkort in Nederland de var kenspest opnieuw uitbreekt. "In België neemt het aantal gevallen van varkenspest hand over hand toe. Daar heeft men deze ziekte helemaal niet onder controle. De kans dat er besmette biggen naar Nederland ko men is dan ook erg groot". De in het verleden toegepaste methode om de varkenspest te bestrijden, het afma ken van alle dieren op een bedrijf waar de ziekte wordt geconstateerd, werkt niet, aldus drs. de Ruijter. "De praktijk heeft uitgewezen dat. de ziekte zich dan toch over een groot gebied verspreidt, vaccineren is de enige goede oplossing". Begeleiding Niettemin zal de aanpassing van het Europese markt- prijsbeleid gepaard moeten gaan met begeleidende maatregelen. Boeren en hun werkne mers moeten in de gelegenheid wor den gesteld vervroegd te beëindigen. Daarnaast zal grond aan andere be stemming moeten krijgen of braak moeten blijven liggen. Het Land bouwschap gaat nader onderzoeken hoe dat het beste kan gebeuren. Het bestuur toonde zich overigens verontwaardigd dat de EG de Volks republiek China toestemming wil ge ven om per jaar bijna een miljoen ton maniok en zoete aardappelen naar de EG te exporteren. De pro blemen zouden daardoor onnodig worden vergroot. Het Landbouw schap vindt dat de importen van bui ten de EG op het bestaande niveau moeten worden gestabiliseerd. Zuivelvoorraden Naar het oordeel van het bestuur is het wegwerken van de zuivelvoorra den een zaak van de Europese Com missie. Maar dat neemt niet weg dat daarnaast ingrijpende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er weer nieuwe ontstaan. Verlaging van de interventieprijzen is voor een meerderheid van het bestuur bespreekbaar, evenals het op termijn afschaffen van de verevening, het verhogen van de superheffing, het gebruik van de medeverantwoorde lijkheidsheffing voor het wegwerken van de voorraden en het korten van de melkquota met nog eens drie pro cent. KNLC-woordvoerder A. van Leeuwen voorspelde overigens dat de werkelijke korting veel hoger zal uitvallen.door het schrappen van de verevening en het vastleggen van het vetgehalte van de melk. Het Landbouwschap blijft een pre mie op vrijwillige vermindering van de melkproduktie en een goede op koopregeling van groot belang vin den voor het indammen van de melkplas. Voor de opkoopregeling voor oudere melkveehouders hebben zich inmiddels 300 veehouders gemeld. 10 Vrijdag 7 november 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10