In nieuwe Algemene voorwaarden contractteelt zaaiuien stikstof- onderzoek verplicht gesteld. Het optreden van Rhizomanie in 1986 Knolcyperusbestrijding levert resultaat op én helpt mensen aan werk Rektifikatie 'efficiënte zaaiapparatuur' Kiemkracht Stugge aanpak ook komende jaren nodig Stichting voor landbouw en industrie Sinds vorige maand zijn er nieuwe Algemene voorwaarden voor de contractteelt van zaaiuien (AVZ) van kracht. Deze hebben tevens be trekking op de in- en verkoop uit opslag van zaaiuien. In de nu gel dende spelregels is opnieuw een stap gezet in de richting van een kwa liteitsverbetering bij de uienteelt. Zowel aan de kwaliteit van het per ceel waarop de uien geteeld worden als aan het zaaizaad c.q. de uien zelf worden strengere eisen gesteld. ft Een daarvan is dat bij de contract teelt op basis van de AVZ een stikstofonderzoek op het perceel waar de uienteelt plaatsvindt ver plicht is. In de teeltvoorwaarden is vastgelegd dat de bemesting met zui vere stikstof maximaal 150 kilo mag zijn. Hierbij geldt bovendien dat de bodemvoorraad aan stikstof en de bemesting samen niet boven de 180 kilo per hectare mag komen. Vol gens Goos Cardol, secretaris van de commissie voor Consumptie aardappelen en Uien van het Land bouwschap, was het alternatief een opbrengstplafond in de vorm van een hectarecontract. "Zowel door de telers als door de handel wordt er kend dat het opvoeren van de kilo opbrengsten per hectare nu niet di rect een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het produkt. Het heeft geen zin om alleen maar kilo's te te- Op het bedrijf van de familie A.G. Haasen in het Brabantse Heusden is dit jaar opnieuw knolcyperus aange pakt. Dit gebeurde pleksgewijs met rugspuiten en onkruidstrijkers. De schade aan het gewas is op deze ma nier beperkt. Haasen is meer tevre den over deze aanpak. "Als een bestrijdingsploeg komt weet ik zeker dat het werk gebeurt. Als onderne mer moet je het tussen de dagelijkse dingen door doen en dan blijft het te vaak liggen". Als gevolg van het werk van de bestrijdingsploeg is het voor Haasen mogelijk om zelf een goede controle uit te oefenen op nieuwe besmettingen. Op het perceel waar knolcyperus is geconstateerd staat nu mais. Gewassen waarvan de ondergrondse delen worden geoogst mogen niet verbouwd worden. Het betekent een stevige beperking in het bouwplan terwijl tegelijkertijd het rendement van o.a. een beregenings- sinstallatie binnen de bedrijfsvoe ring minder wordt. Resultaat De percelen in Brabant en Limburg die vorig jaar zijn meegenomen in In het vorige week geplaatste artikel 'Wilhelminapolder bedient zich van zeer efficiënte zaaiapparatuur' zijn enkele zaken onjuist weergegeven. De zaaikombinatie is niet, zoals ver meld, door Vicon ontwikkeld, maar door Lely Industries NV te Maasland. De zaaikombinatie bestaat uit een 6 m brede Lelyterra eg met een gedeel telijk opgebouwde Accord zaaima- chine. De Lelyterra is hydraulisch opklapbaar voor transport. len, de kwaliteit moet ook aanwezig zijn". Volgens Cardol laat de grens van 180 kilo zuivere stikstof nog vol doende ruimte voor de uientelers binnen de eigen bedrijfsvoering. De algemene voorwaarden sluiten het gebruik van dierlijke mest uit. Het nog in de kinderschoenen staan van kwaliteitscriteria voor mest is er aan leiding voor geweest om dit te doen. Cardol: "Als er een betrouwbare methode is wardoor bepaald kan worden wanneer bij toepassing van dierlijke mest in elk geval de grens van 180 kilo zuivere stikstof niet wordt overschreden kunnen de teelt- voorwaarden ieder moment worden aangepast. Nemen teler en afnemer de beslissing om op basis van de AVZ met elkaar in zee te gaan dan accepteren zij bei- het bestrijdingsplan zijn dit jaar op nieuw aangepakt. Op deze percelen is de besmetting met knolcyperus met 50 tot 60 procent teruggelopen. Volgens de heer Emonts, coördina tor van het project in de twee zuide lijke provincies, komt 95 procent van de besmetting met knolcyperus voor op percelen waar nu mais staat. Daarnaast is een besmetting waarge nomen op percelen met asperges, erwten en bonen. Het aantal bedrij ven dat dit jaar meedraaide in de knolcyperusbestrijding bedroeg bij na 180, wat een stijging van 20 pro cent betekent ten opzichte van vorig jaar. Opgesplitst naar regio lagen 136 bedrijven in het zuiden van het land en 40 in Noord-Holland. Het grotere aantal bedrijven betekent niet dat de knolcyperusbesmetting is toegenomen. Integendeel, doordat de bestrijding op andere bedrijven resultaat oplevert was het mogelijk om percelen die vorig jaar niet in het project opgenomen konden worden nu wel mee te nemen bij de bestrijding. Van de 336 bedrijven die aan het be gin van het teeltseizoen in Brabant en Limburg zijn aangeschreven heb ben er 191 positief gereageerd. Uit eindelijk zijn hiervan 136 bedrijven meegenomen in de bestrijding. Het verschil is ontstaan doordat sommi ge percelen te zwaar besmet waren. Dat wil zeggen dat de besmetting ho ger is dan tien procent van de percee loppervlakte. De ondernemer dient in een dergelijke situatie eerst zelf de handen uit de mouwen te steken. Een tweede criterium waardoor er minder bedrijven zijn meegenomen in het bestrijdingsplan is dat het ge was zich ook moet lenen voor een handmatige bestrijding. Dit is niet het geval bij grassen en granen, mais uitgezonderd. Om de drie weken den dat het zaaizaad aan de minimum eisen van de NAK-G moet vol doen. Deze hebben betrekking op de raszuiverheid en de gezondheid van het uienzaad. Het zaaizaad moet te vens een behandeling hebben gehad tegen koprot, een ziekte die aanzien lijke bewaarverliezen tot gevolg heft. Belangrijk is dat het zaad een kiemkracht heeft van minstens 80 procent, voorzien is van een NAK-G label en dat in het contract het ras en de zaadvorm omschreven zijn. De kosten van het eventuele grond- monsteronderzoek, het zaaizaad, het zaaien en de verzorging van het gewas zijn voor rekening van de teler. Onder normale omstandigheden, dat wil zeggen geen overmacht, gaat het risico van teler op de afnemer over op het moment van aflevering. Dit kan franco op het vervoermiddel op het erf van de teler of op het dichtst bij het perceel gelegen ver harde weg. Evenals bij de levering van suikerbieten is de afnemer ver plicht voor iedere vracht uien een ontvangstbewijs aan de teler af te ge ven. Binnen een week na levering moet hij de teler schriftelijk het gele verde gewicht laten weten. Op percelen waar knolcyperus is ge- konstateerd mogen geen gewassen worden verbouwd waarvan de on dergrondse delen worden geoogst. Dat betekent wel een behoorlijke be perking in het bouwplan terwijl tege lijkertijd het rendement van o.a. een beregeningsinstallatie binnen de be drijfsvoering minder wordt. wordt een perceel waarop knolcype rus is geconstateerd nagelopen. Aan deze cyclus wordt vastgehouden om dat het een wezenlijk onderdeel is van de bestrijding gedurende het groeiseizoen. Het rotatieschema van drie weken is een vaststaand gege ven, waardoor de totale oppervlakte (dit jaar 380 hectare in het Zuiden en 87 hectare in Noord-Holland) die aangepakt kan worden min of meer vastligt. In Brabant en Limburg was dit seizoen nog wel plaats geweest voor een extra bestrijdingsploeg van vier man. Ook in 1986 heeft de Rhizomanie zich weer in alle besmette gebieden volledig gemanifesteerd, waaruit blijkt dat deze ziekte geen éénmalig verschijnsel is dat uitsluitend voor komt onder voor ons land ekstreme kondities. De zwaarste aantastingen komen voor op percelen met een overmaat aan water. Dat zegt de heer W. Heijbroek in een artikel in het oktobernummer van het 'Maandblad Suiker Unie'. In de meeste besmette percelen is de verspreiding van de Rhizomanie erg onregelmatig, aldus Heijbroek, naast zeer zwaar zieke planten ko men ook ogenschijnlijk gezonde planten voor. Na voorzichtig uitgra ven blijkt dan echter dat deze laatste wel degelijk ziekteverschijnselen aan de wortels vertonen. 'Wellicht wordt deze onregelmatigheid veroorzaakt door verschillen in het tijdstip waar op de infektie heeft plaatsgevonden. Tevens is duidelijk gebleken dat door een overbemesting de blad- Marktoverzicht uien Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het uienseizoen '86/'87 beter zal ver lopen dan het voorgaande. Niet alleen in Nederland maar ook in diverse an dere landen is het aanbod kleiner. Bo vendien is het weer in ons land zodanig geweest dat er nu in de meeste gevallen een goede kwaliteit Nederlandse uien in de bewaarplaat sen ligt. Er zijn tot op heden vrijwel evenveel Nederlandse uien verhandeld als vo rig seizoen; het prijspeil was hoger. Wel is er zoals meestal sprake geweest van een geleidelijke prijsdaling. Sinds medio oktober is er echter een einde gekomen aan die prijsdaling, veel eer der dan normaal. De indruk is dat de oogst dit seizoen in diverse landen kleiner is geweest Op vrijdag 26 september jl. werd te Wageningen opgericht de "Interna tionale Stichting Ontwikkeling Nieu we Derivaten Agrarische Produkten" (SONDAP). De Stichting stelt zich ten doel - o.a. door het doen verrich ten, steunen en stimuleren van onder zoek - de ontwikkeling, teelt en commercialisering van nieuwe land bouwgewassen en agrarische produk ten te bevorderen. Zich bewust van het feit, dat "de landbouw veelal niet weet wat de industrie wil en de in dustrie niet wat de landbouw kan", beoogt SONDAP het raakvlak van landbouw en industrie, in het belang van beide te versterken. Zij wil daar toe "klankbord" en "doorgeefluik" zijn voor al diegenen, die belangstel ling hebben voor de ontwikkeling van nieuwe landbouwgewassen en daaruit te winnen grondstoffen en produkten. De Stichting zoekt daartoe de samen werking met instellingen, bedrijven en personen, die geïnteresseerd zijn in en gediend zijn met een versnelde ont- symptomen worden gemaskeerd, maar de woekeringen van het wor telstelsel worden daarmee niet tegen gegaan. Zo kan het voorkomen dat een volledig groen gewas een zwaar aangetast wortelstelsel bezit. De in druk bestaat, dat dit jaar in de besmette percelen niet alleen met een laag suikergehalte maar ook met een belangrijk lagere wortelopbrengst rekening moet worden gehouden. De mate van aantasting is dus zeker niet geringer geweest dan in voor gaande jaren, zo stelt Heijbroek. Tenslotte schetst hij de noodzaak at tent te blijven. 'Gebaseerd op de gedurende drie ja ren opgebouwde ervaringen, kan worden gesteld dat een verdere uit breiding van Rhizomanie in Neder land tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat onderzoek en voor lichting hieraan alle zorg en aan dacht moeten blijven besteden om verdere uitbreiding in de hand te houden'. dan in voorgaande seizoenen. Van Nederland is bekend dat de bruto- oogst van zaaiuien circa 10 procent kleiner geraamd wordt dan vorig jaar. Dit voornamelijk vanwege een in krimping van het areaal tot rond 11.000 ha. Het aanvankelijke optimisme met be trekking'tot een goede kwaliteit uien, die de bewaarplaatsen is ingegaan, is getemperd. De laatste dagen is het beeld gewijzigd. Bij diverse partijen is er vermoedelijk een halsschimmel gekonstateerd, die overgaat in hals- en koprot. De weersomstandigheden die voor het binnenhalen van de uien zo goed waren, bleken ook bevorder lijk voor de ontwikkeling van ge noemde ziekte. Van de niet aangetaste partijen is de kwaliteit echter wel dui delijk beter dan in het vorige seizoen, meldt het Produktschap voor Groen ten en Fruit. wikkeling van nieuwe agrarische ge wassen en de daaruit te ontwikkelen derivaten en produkten. Het korrespondentie-adres van de Stich ting is: Stichting SONDAP, Postbus 7015, 3502 KA Utrecht. Dyfonate 25 EC, tegen smalle graanvlieg Ligtermoet herintroduceert het pro dukt Dyfonate. Dit middel werkt te gen de smalle graanvlieg. De made van de graanvlieg veroor zaakt de-schade. Een zaaizaadbehandeling met Dyfo nate gaat de vreterij door de made tegen. Voer de behandeling zo kort mogelijk voor het zaaien uit na de behandeling met een fungicide. Naast deze behandeling van zaai zaad is Dyfonate ook toegelaten in kool, tegen de koolvlieg. Zowel een volveldsgrondbehandeling op het plantenbed als een plantvoetbehan- deling is mogelijk. In Noord-Brabant, Limburg en Noord-Holland is voor het tweede achtereenvolgende jaar de knolcyperus met de hand bestreden. Als onderdeel van een werkgelegenheidsplan konden in het Zuiden 24 mensen aan de slag, terwijl in het Westen vier personen de strijd aan bonden met het hardnekkige onkruid. De handmatige aanpak van de knolcyperus geeft aantoonbare resultaten. Voordeel van een tweede achtereenvolgend jaar waarin bestrijding plaatsvindt is dat er op ba sis van cijfermateriaal een vergelijking kan worden gemaakt. 8 Vrijdag 31 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8