Laatste muren geslecht Nog niet al het land Dominospel Mooi herfstweer kaal Kwaliteit uien Ekstra trekkracht Beperkt optimisme kontraktteelt vlas "Dierenbescherming" wil verbod op aantal bestrijdingsmethoden Na het prachtige herfstweer van be gin oktober heeft het ook op SCHOUWEN-DUIVEL AND de laatste weken veel geregend. Tot af gelopen maandag was er in ruim een week tijd meer dan 50 mm water ge vallen. Gelukkig waren de aardappels voor bijna 100% gerooid. Ook de bruine bonen waren veelal net op tijd ge dorst. Bij de teunisbloem is de situa tie erg verschillend. Sommige perce len waren op tijd geoogst. Van deze percelen was de bruto-opbrengst erg goed. Hoeveel er netto van over blijft weten we nog niet maar de op brengst zal niet slecht zijn. Van de niet geoogste percelen staan de meeste percelen in hokken. Althans weer in hokken, omdat de meeste bossen omgewaaid waren. Het zaad- verlies wat hierbij opgetreden is, lijkt mee te vallen. Anders is het met de'op stam doodgespoten percelen. Van de percelen die al ver verdord waren is zeker 80% uitgewaaid. In de afgelopen week is er tussen de buien door nog wat gedorst. Wat het oogsten betreft hadden we met de aardappels meer geluk dit jaar. De regen had geen 14 dagen eerder moeten komen want dan wa ren de problemen groot geweest. De opbrengst van de aardappels was ge- De werkzaamheden op NOORD- BEVELAND kwamen vorige week zo goed als stil te liggen. Er kwam abrupt een einde aan het zonnige, droge weer. In plaats daarvan werd het een weekje met zeer veel regen en zware storm, waarbij vooral de teu nisbloemen het moesten ontgelden. Er was naar schatting nog maar 20% gedorst van dat spul, wat vast stond werd danig door elkaar ge rammeld en wat aan de hoop stond leek meer op een dominospel. Hoe groot de verliezen zijn is nog niet be kend, maar wat aan de hoop stond heeft minder geleden. In het week end zagen we de eerste kombines Van het areaal aardappelen moeten nog enkele procenten gerooid wor den. Maandag kwamen de aardap pelrooiers weer van stal, het viel te gen om de machines werkbaar schoon te houden (na ruim 90 mm regen), maar we waren ook wel wat verwend in de voorafgaande weken. Wat de opbrengst van dit produkt betreft schat de oogstramingskom- Wat genieten we op het ogenblik in de LANGSTRAAT van het uitste kende herfstweer. Dat zorgt voor fi nanciële meevallers voor de akker bouwers en de veehouders in deze streek. Onder deze omstandigheden verloopt de oogst van bieten, aard appelen, mais en nog wat gras goed. De produkten zijn van goede kwali teit na zo'n droge zomer. Bij teveel regen zou de kwaliteit maar matig zijn en zouden er tekorten ontstaan. Wel zal er nu nog meer gezorgd moeten worden om een goed nivo van de prijzen te handhaven. Het mooie herfstweer vergroot de smalle marge tussen kostprijs en verkoop prijs van de produkten. Van het mooie herfstweer profiteren ook de veehouders. Deze zullen er in de ko mende winter verder van profiteren doordat de veevoederprijzen sterk middeld erg goed. Meer dan 45 ton. Ook de bietenopbrengst is dit jaar gemiddeld goed hoewel de verschil len naar onder en naar boven erg groot zijn. Het suikergehalte is ook bijzonder goed. Veel boeren hebben gemiddel de suikergehaltes die boven de 17% uitkomen. De uien zijn aan het eind van het groeiseizoen ook hard gegroeid, waardoor ook hiervan de opbrengst erg goed was. De kwaliteit valt hier in vergelijking met de Flevopolders mee. Als de kwaliteit daar inderdaad zo slecht is betekent dit zonder meer een grote druk op de prijzen. En als de prijzen dit jaar weer slecht zijn zouden veel uientelers wel eens kun nen stoppen met het telen van uien. Maar goed, laten we hopen dat het mee valt. Wat de overige werkzaamheden be treft, moet er toch nog wel het één en ander gedaan worden. We zien nog veel groenbemesters staan. Van wege het slechte weer van de afgelo pen weken is er nog niet veel ge ploegd. Ook de ploegwedstrijden konden door de slechte weersvoorspellingen niet doorgaan. We rekenen a.s. za terdag, 1 november, op goed weer, zodat we met plezier naar de ploeg wedstrijden kunnen gaan kijken. missie, die vorige week bijeen is ge weest voor Noord-Beveland, 45.000 kg per ha met een uitvalpercentage van 14% (dit zijn niet alleen Bintjes, er worden hier nogal wat Pipo's ge teeld en die blijven dit jaar achter). Voor zaaiuien was de opbrengst schatting 41.000 kg per ha. 't Is te hopen dat dit produkt gespaard blijft voor koprot, wat in andere de len van ons land dramatische vor men heeft aangenomen. Tenslotte moet er nog wat recht ge zet worden. In het ZLM land- en tuinbouwblad van 17 oktober 1986 stond een foto uit Noord-Beveland van ons oud-kringbestuurslid C. Janse, die buitengewoon tevreden was met zijn 90 ton Bintjes van zijn bedrijf aan de Zanddijk. Ten eerste woont Janse aan de Zuiddijk (zo zanderig is Noord-Beveland nu ook weer niet) en ten tweede was de op brengst 50 ton anders was er geen wonder gebeurd bij het afsluiten van zijn boerenbestaan op Noord- Beveland. We wensen hem alle goeds in zijn nieuwe woonplaats. zijn gedaald. Er is een gelijkmatige uitstoot van de mindere koeien uit de melkveestapel zodat de markt hiermee niet overvoerd raakte. Dit kan wel gebeuren als het weer gaat verslechteren. Dat zal dan tot lagere prijzen gaan leiden. Door de ge noemde spreiding zijn deze echter goed op peil gebleven. De grasgroei is door de hogere temperaturen lang doorgegaan; een groot verschil met vorig jaar. Veel veehouders die krap in het wintervoer zitten behoeven hierdoor nu niet bij te kopen. Hier bij speelt ook mee dat er de laatste tijd nogal wat gras kon worden inge kuild. De maisoogst komt maar traag op gang; de mais wordt maar slecht rijp wat het droge-stofgehalte nog laag houdt. We zullen hopen dat het mooie weer ons voorlopig niet in de steek laat want dat kun je bij de maisoogst zeker niet missen. Herfst in de WESTHOEK, modder op de wegen. Het hoort bij elkaar. Heeft het wat die modder betreft lang geduurd voor de herfst echt in zette nu is hij er, kompleet met storm, hagel en onweer. Gaande door de polders heb ik opgemerkt dat de laatste muren van mais zijn verdwenen. Afgelopen week is tot diep in de nacht gewerkt. Gewerkt om de toch al door storm gehavende percelen mais, te hakselen en op een hoop te rijden. Al is de hoeveelheid ha's niet zo groot in ons overwegend akker bouwgebied, toch gaven de soms 3 meters hoge maisblokken onze pol ders een apart aanzien. Nu zijn de muren weg en de polders open en vlak met alleen de dijk als begren zing. Aan de horizon de witte plui men van de suikerfabrieken. Daar kookt en borrelt het dag en nacht door om onze suikerbieten om te Aan de vooruitgang van de werk zaamheden is op ZUID- BEVELAND abrupt een einde geko men door de vele regen. Het is geen ramp maar er moet nog wel het één en ander gebeuren op Zuid- Beveland. De aardappelen zijn er praktisch uit, nog een enkel perceeltje maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. De aardappelen zijn goed binnengeko men maar ze lijken wel kiemlustiger als andere jaren. De kwaliteit lijkt verder goed alhoe wel niet alle partijen geschikt zullen zijn voor de fritesindustrie. De wintertarwe is voor een groot deel ingezaaid. Werd er de vorige Ongeveer 10% van de aardappelen en snijmais stond in WEST BRA BANT ZUID nog op het land bij het begin van de regenperiode. Op drassige percelen was ekstra trekkracht nodig om deze produkten van het land te halen. Snijmais heeft wat opbrengst betreft dit jaar voor een absoluut rekord gezorgd. Een opbrengst van 50 ton is matig. Het gemiddelde ligt rond de 60 ton per ha, waarbij wel rekening moet worden gehouden met het door gaans lagere droge stofgehalte. Doordat de kolven van de meeste snijmais niet deegrijp zijn geworden ligt het drogestof gehalte tussen de 20 en 25%. In WEST ZEEUWS- VLAANDEREN is er de afgelopen week weinig werk gedaan op het land. Het wintervoor ploegen lag ge heel stil. We hebben dan ook sinds 20 okto ber 80-90 mm regen gehad. Gelukkig waren bijna alle aardappelen al voor die tijd gerooid. De storm heeft nogal wat schade aangericht in rijpe mais en ook in de teunisbloemen, die nog vast of 'in de stuuk' stonden. De bieten zijn ongeveer voor 50% gerooid en weinig op voorraad. Nu ze verder afrijpen en de nachten kouder worden stijgt het suikerge halte nog. De tarra valt tot nu toe mee, maar na de regen zullen de per centages wel stijgen. Nu kunnen de nieuwe rooiers laten zien wat ze in natte grond presteren. Wintertarwe is al voor een groot deel gezaaid, vooral de z.g. bakwaardige rassen zoals: Obelisk, Kraka, Gran- ta en Pagode. We dorsen de laatste paar jaar in het zuidwesten een betere kwaliteit tar we dan in overig Nederland en dat kan wel een premie opleveren, mits het valgetal boven de 200 aangeeft. Voor het vlas kunnen we spreken van een beperkt optimisme bij de kontraktteelt. De lange vezel zal dit seizoen veel gevraagd zijn, omdat in België (behalve de Walen) en in zetten in allerlei zoetigheid. Suiker bieten die nog steeds meer kilo's gaan geven en waar ook de tarra een woordje mee gaat spreken. Modder op de weg sluit de meer procenten tarra immers niet uit. Wat ik gemist heb op onze dijken is een waarschu wingsbord voor de autochauffeurs die dikwijls met een te hoge snelheid over de dijken rijden, deze kunnen zo glad als spek zijn en de kans om onder aan de dijk te belanden is niet denkbeeldig. Blijft over, de schuldvraag. De vroeg gezaaide tarweblokken die tot nu toe een zeer ongelijk gewas lieten zien beginnen heel langzaam bij te komen, al kan men nog niet zeggen dat het 100% is. De droog gelegen korrels beginnen eruit te pie pen, hoewel er ook zaad gekiemd en verdroogd is en dan kunnen we het wel vergeten. Al was de regen een spelbreker de af keer geschreven 'Baktarwe of Bak- tarwe', nu weten we wel dat het bak tarwe is geworden, met als grote winnaar het ras Obelisk. Dat was ook niet verwonderlijk want het ras heeft momenteel de beste papieren. Het grootste nadeel is echter dat het niet geschikt is om er een groenbe- mester onder te zaaien. De andere rassen Granta, Pagode en Kraka zijn gelukkig ook gezaaid zodat we een mooie vergelijking hebben komend jaar. Wat een aantal mensen wel zorgen baart zijn de uien. De vele negatieve publiciteit van de afgelopen weken maakt het er niet beter op. Het lijkt soms wel of de pers de koprot erin wil praten met als gevolg een slechte markt en dat is iets wat we nu niet kunnen gebruiken. Op die manier gooien we onze eigen glazen in. De Bij verschillende kuilen is door storm het plastik beschadigd. Dat banden als afdekking om op waaien van het plastik te voorkomen niet afdoende is, is tijdens harde windstoten gebleken. Bij de aardappelen zijn op veel per celen opbrengsten behaald van 55 ton en meer. Deze tonnages werden 2 maanden geleden nog voor onmogelijk ge houden. Doordat er dit jaar verschillende aardappelbewaarplaatsen zijn ge bouwd zijn er aanmerkelijk minder aardappelen veldsgewas verkocht. Het zal van de eksport afhangen of deze ekstra gemaakte kosten er over enkele maanden uitkomen. Alle veehouders hebben van het mi nisterie een voorlichtingsbrief gekre- Frankrijk het vlas te kort gebleven is. Op de zaailijnzaadmarkt is er voor bepaalde rassen een goede af zet. Door de NAK worden zware keuringseisen gesteld wat betreft kleur en vitaliteit. Zaad van te velde gerooid vlas met de bol er nog op vol doet vaak niet aan deze eisen. In de cember komt er een verkavelings In- fokrant .uit. Het beëindigen van de subsidie op de kavelverbetering is een streep door de begroting van de kommissie. Het is toch weer een be drag van 130 gulden dat nu zelf moet worden opgebracht. Het is niet te Dat bij de bestrijding van vele miljoe nen als schadelijk aangemerkte zoog dieren per jaar sprake is van zeer ernstig en onnodig leed is de belang rijkste uitkomst van een in opdracht van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. "Een aantal bestrijdingsmethoden zou, wanneer hun uitwerking alge meen bekend was, allang verboden zijn", aldus de Dierenbescherming die dinsdag 28 oktober het rapport over dit onderzoek aan minister Braks heeft aangeboden. gelopen week. Het spel van opschie ten en de zaak afmaken. Iedere dag hebben we te maken met een paar minuten minder daglicht en het is echt niet aantrekkelijk om 's avonds tot laat door te werken in het nachte lijk donker. Zo zorgde de regen voor een onder breking. Overal te nat voor, is het buro opgezocht. Om de zaken eens op een rijtje te zetten want met al leen te sjouwen op het land komen we er niet. Een balans op maken over dit jaar en voor 1987 hoort er bij. Het bouwplan voor het volgend jaar laat niet veel openingen meer zien. Als ik nu rond kijk en ik zie het vele groen van de wintertarwe dan voor spel ik niet veel verschuivingen van de gewassen die nu onze Westhoek sieren. Slecht hier en daar een stuk met winterwortelen en spruiten, maar ook daar is genoeg van. Over produce heet dat. konkurrentie vanuit Zuid-Europa zal de komende jaren toch wel toe nemen en als ze daarnaast in Neder land de Zuid-Europeanen ook nog gaan helpen dan zou het inderdaad wel eens snel met de teelt afgelopen kunnen zijn. Er wordt te snel geschreven dat er koprot inzit, terwijl men nog niet ze ker is of het wel zo is. De eerste symptomen zijn nog te vaag, het zou dus best eens mee kunnen vallen. Door het slechtere weer zijn de we gen plaatselijk, als gevolg van het bietentransport, glad. Het blijft ze ker in deze tijd oppassen geblazen. Laten we er in Zuid-Beveland voor oppassen dat er geen ongelukken ge beuren als gevolg van o.a. de glad heid. Een ongeluk zit in een klein hoekje. gen waarin richtlijnen staan voor de binnenkort in werking tredende wet bodembescherming en meststof fenwet. Het aantal stuks vee dat op 31 de cember 1986, of een andere datum in 1986, op het bedrijf aanwezig is, zal dienen als uitgangssituatie bij het vaststellen van een 'veekwotum'. De gevolgen van deze maatregel zijn duidelijk te merken aan de prijzen van het rundvee. Vee dat 4 weken geleden voor b.v. ƒ1200,werd verkocht brengt nu vlot 150 gulden meer op. Het aanbod van slachtvee is wat la ger zodat ook hier de prijs iets is aangetrokken. Vooral bedrijven met weinig of geen grond zullen er voor zorgen dat op de peildatum hun stallen vol staan. hopen dat er nog meer zulke bezuini gingsmaatregelen komen, want deze ruilverkaveling met een administra tief karakter moet doorgaan. Door de regen ligt het drijfmestversprei- den ook stil. Als we de analyses be kijken moeten we ons wel afvragen wat we voor gier kunnen betalen. Met het winterseizoen breekt ook de kursustijd weer aan. Voor het sei zoen '86-'87 zijn dat: Rekenen en beslissen, snoeien van erfbeplanting en E.V.A.V. Teelt en Rendement van Akkerbouwgewassen. Wilt u één van deze kursussen volgen geeft u dan tijdig op. De Dierenbescherming zal de minis ter dringend verzoeken tot een struk- turele aanpak van de omvangrijke problematiek over te gaan. De Ver eniging stelt dat onder andere de vol gende maatregelen moeten worden getroffen: een wettelijke regeling voor de als schadelijk aangemerkte dieren, een verbod op de meest gruwelijke dodingsmethoden (w.o. het "middel eeuwse" gif strychnine), preventie van door "schadelijke" dieren veroor zaakte schade, intensivering van on derzoek naar diervriendelijke bestrijdingsmethoden en een betere voorlichting over de "schadelijke" dieren en hun bestrijding. Vrijdag 31 oktober 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7