Minder mais, meer mangels Veel belangstelling voor sluiting van de Oesterdam ROIMDDE Geen aardverschuiving in Waterschapsbestuur Ook op WALCHEREN is het weer nu volledig omgedraaid. Na een pe riode van ruim 4 weken stil en rustig weer met bijna geen neerslag volgt de ene depressie nu de andere op. Afgelopen maandag (20 oktober) stormde het wel erg hard. We zien dan weer eens welke krachten er zich in de natuur kunnen ontwikkelen. Met de stormschade viel het geluk kig mee. Intussen is er in korte tijd behoorlijk wat neerslag gevallen. Vrijdagsavonds voor de weers- omslag voorspelde de Belgische weerman dat er in de komende week evenveel regen zou vallen als nor- De weersomslag is op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND zeker niet met gejuich ontvangen. Weliswaar was er al veel en goed werk gebeurd, maar toch moet op zo'n moment ge- konstateerd worden dat een week stagnatie zoals wij die nu gehad heb ben al direkt zijn weerslag heeft op het bietenrooien, het tarwe zaaien, het maishakselen, het grond ont smetten en op het oogsten van de nog te velde of in de ruiter staande bloemzaden. Vooral de hevige storm heeft aan de op het veld staande gewassen, behal ve aan de suikerbieten nogal wat schade aangericht. Ook bij de histo rische sluiting van de Oesterdam die Tholen direkt met overig Zeeland verbindt heeft men veel hinder on dervonden van de hevige storm. Daardoor werd de sluiting met onge veer 3 dagen vertraagd, vooral om dat er lekkages optraden in het woe lige water en ook wel daarbuiten. Tevens bleef er door de storm stroom staan in het sluitgat. De eb en vloed stroom was door het sluiten van de stormvloedkering vrijwel van geen betekenis meer. Vele Tholenaars hebben de laatste dagen rondom de sluiting blijk van hun belangstelling gegeven en zon dag jl. hebben velen een wandeltocht gemaakt naar de 'overkant', voor zover men onder de overkant ver staat het eilandje in de Oosterschel- de waar de sluis is aangelegd. Aan een totale overtocht naar Zuid- Beveland zullen weinigen zich heb ben gewaagd omdat de afstand vaste land Tholen tot vasteland Zuid- Beveland toch altijd zo'n slordige 11 maal in de gehele maand oktober en dat is aardig uitgekomen. In de veehouderij komt de stalperio- de weer in zicht. Vooral voor het melkvee op die bedrijven waar de koeien dag en nacht buiten moeten blijven is opstallen nu gewenst. De nachten worden lang en koud. Ove rigens is het weiland nog helemaal niet nat en is er op dit moment van kapottrappen van de zode nog geen sprake. Wat dat betreft kan de weideperiode voor 'droge' koeien en jongvee nog een poos langer duren. Jonge kalve ren behoren nu opgestald te zijn. Als ie nu nog buiten lopen groeien ze km bedraagt. Maar het is nu in ieder geval mogelijk rechtstreeks zonder Brabants grondgebied te passeren Midden Zeeland te bereiken! De weg van de Oesterdam sluis naar het Bevelandse is al reeds helemaal verhard en voor ruim de helft geas falteerd. De hoop van de Thoolse bevolking is nu gevestigd op een snelle realisering van de aansluiting van de Oesterdam op het Thoolse wegennet! Na dit Oesterdamuitstapje terug naar de boerenpraktijk. Het rooien van.de suikerbieten stagneerde de af gelopen week en we vernamen dat de voorraden van de gerooide bieten niet groot waren, zodat de suikerin dustrie en de loonwerkers aan het eind van de week aktief waren om de bietentelers te bewegen om toch maar te rooien. Wij hadden de in druk dat zij daarmee sukses hebben gehad, zodat toch het benodigde kwantum te leveren bieten boven de grond is gehaald. Ondanks de dreigende suikerover schotten en het verwachte kontrak- tenstelsel (of bewaakt mengprijs- systeem zo men wil) wordt er toch veel grond ontsmet. Voordat de re gen kwam, werd het wat aan de dro ge kant i.v.m. een goede afdichtende laag. Nu is het weer wat aan de natte kant wat rijproblemen geeft en een goede 'gas'verdeling in de grond be lemmert. De aardappelprijzen bleven deze week stabiel. T.a.v. de eksportor- ders lijkt het wat onzeker en dat ge voegd bij het toenemende aanbod van de niet vorstvrij opgeslagen par tijen, zal mogelijkerwijs leiden tot enige druk op de prijsontwikkeling. meer in het haar dan in het vlees. De snijmais in ons gebied is prak tisch allemaal geoogst onder gunsti ge omstandigheden. De opbrengst is dooreengenomen goed tot zeer goed. Datzelfde geldt voor de voederbieten die er worden geoogst. Ook hier is de opbrengst formidabel. Jammer dat machinaal oogsten van voeder bieten weinig meer wordt toegepast. In het verleden is dit wel meer gepro beerd, maar door rooibeschadiging vermindert de houdbaarheid sterk. Het is bijna allemaal handwerk ge bleven. Toch denk ik dat die bedrijven met (melk)vee waar een arbeidsoverschot aanwezig is hier een mogelijkheid hebben om overtollige arbeid meer rendabel te maken door voederbie ten te zaaien in plaats van mais. Dit gezien tegen de achtergrond dat: a. het areaal suikerbieten afgeremd zal In het LAND VAN AXEL is de af gelopen week ook 'ruim' voldoende regen gevallen, om de gezaaide tar wekorrels te doen kiemen. Zo'n 80 a 90 mm op enkele dagen is wel ruim veel van het goede. Toch waren we op de lichtere gronden aan het eind van de week al weer aan het bieten rooien. De grond was dan ook enorm droog, zodat het water snel wat weggezakt. De berichten zijn op het moment van schrijven van dit epistel wat be ter, terwijl de barometer iets stijgt, dus wanneer het wat meezit zal er deze week weer volop gewerkt kun nen worden. Er moet toch nog wat tarwe gezaaid worden, er liggen vrij wel nog geen suikerbieten aan de hoop en het is nu de tijd om op win- tervoor te ploegen, mits de omstan- gaan worden, b. snijmais verbouwen en oogsten bijna allemaal loonwerk is. c. de opbrengst aan voederwaar- de van mangels hoger ligt dan van snijmais. Op de melkgeldafrekening is weer vermeld hoeveel kg heffingsvrije melk we nog mogen leveren tot april. Mede door de mooie zomer en nazo mer zijn er nogal wat kollega's die eerder moeten afremmen dan gasge- ven om het kwotum vol te melken en er niet te ver overheen te schieten. Ook de akkerbouw heeft volop van het mooie weer geprofiteerd. Aard appelen en uien praktisch allemaal aan de kant. Bruine bonen; zij het met nogal wat vocht, bijna allemaal gedorst en al heel wat tarwe gezaaid. Rest nog het bietenrooien, tarwe zaaien en win- tervoor ploegen. Zoals het er nu uit- digheden goed zijn. Dus nog werk genoeg. Op het prijzenfront, wat betreft de diverse produkten, is het slecht gesteld. De varkensmarkt welke overigens lang op redelijk nivo bleef, is nu ook ingezakt, terwijl na 1 januari nog lagere prijzen worden verwacht. Een kleine opleving op de slachtveemarkt als gevolg van de on zekere situatie voor wat betreft de mestreferentie per 31 december a.s., schijnt hier de stimulator te zijn. Inmiddels zijn ook de in ons werkge bied veel besproken waterschapsver kiezingen achter de rug. Dankzij het slechte weer was de opkomst van agrariërszijde nog redelijk te noe men. Toch viel uit de geringe op komst af te leiden hoe weinig het rei len en zeilen van een waterschap de mensen aanspreekt. Van de kant ziet is het landwerk half november een heel eind klaar. Wat een verschil met bijv. 1984! Intussen hebben we ook op Walche ren de waterschapsverkiezingen voor de huishoudelijke vervuilers weer ge had. De opkomst was zeer matig. De verkiezingen in ons gebied zijn steeds meer in de politieke sfeer te rechtgekomen en de vertegenwoor diging vanuit de landbouw is weer verder afgenomen. We moeten ech ter wel de hand in eigen boezem ste ken, omdat dit mede komt door on derlinge verdeeldheid van de land bouw zelf. De natuur is mede door de storm zijn mooie herfstkleuren verder kwijtgeraakt. Iedere dag valt er meer blad van de bomen. Het hout wordt steeds kaler. De velden steeds leger. De dagen nu snel steeds korter. Het is nu echt herfst. waar men het hardst roept om de- mokratische inspraak, ook in een waterschap, bleek nu juist de achter ban zich niet van de meest demokra- tische kant bewust. Het percentage van de stemgerechtigden voor de ka- tegorie huishoudelijke vervuilers die hun stem werkelijk kwamen uitbren gen was wel heel miniem. Als men de enorme kosten die zo'n verkiezing met zich mee brengt, waar zo weinig animo voor is, eens op een rijtje zet, vraag je je wel af of dit nodig is. In het Waterschap de drie Ambachten zouden die kosten wel eens tussen de 2 a 3 gulden per ha kunnen liggen. Overigens wet is nu eenmaal wet. En wat de gekozen hoofdingelanden betreft kunnen we vaststellen dat er ten opzichte van de reeds zittenden geen aardverschuivingen zijn opge treden. En dit kan door de agrariërs in onze regio alleen maar worden toegejuicht. Immers boerenland hoort in boerenhand. Veel percelen teunisbloem stonden ten tijde van de recente herfststormen in hokken. Doordat veel bossen zijn omgewaaid is er nogal wat zaad verloren gegaan. Ook van de nog vast staande teunisbloemen is veel zaad uitgewaaid. Vorige week bereikte ons het droe ve bericht van het overlijden van de heer C. Burger te Wilhelmina- dorp op 22 oktober j.l. In het landbouwblad was hij jarenlang bekend als "Bram uit de Slik- hoek" en velen hebben genoten van zijn wekelijkse bijdragen, wel ke zeer de moeite waard waren om te lezen. Bekend was zijn liefde voor alles op en om de boerderij de Mossel- bank; zijn liefde voor alles wat er groeit en bloeit in de natuur; zijn liefde voor de dorpsgemeenschap van Wilhelminadorp; zijn liefde voor onze provincie en het Zeeuws dialekt en zijn liefde voor zijn me demensen waarmede hij in kon- takt kwam. Wie liefheeft twijfelt aan niets, maar doet wat hij kan en is immer bezig. In deze geest heeft de heer C. Burger geleefd en gewerkt in de W.P. en daarbuiten. Ook in een kleine gemeenschap, in een kleine provincie en in de Z.L.M. kan men groot zijn. We zullen hem blijven herinneren als een blij mens en als een aktief schrijver van het geheime Weèkboek van Bram uit de Slikhoek, waarvan we het laatste nummer hierbij af drukken. Uit het laatste geheime Weekboek van Bram uit de Slikhoek Allereerst met het Nieuwe Jaar 1970 onze gelukwensen aan alle le zeressen en lezers van ons Z.L.M.- Land- en Tuinbouwblad. We ho pen, dat 1970 u zal geven wat u er van verwacht, al kunnen we er niet voor instaan. We horen onze kol lega's al hardop denken, nou, zo'n zelfde zomer als vorig jaar, warm en droog, zo'n zelfde opbrengst der granen en suikerbieten en pre cies dezelfde oogstomstandighe- den en ook weer dezelfde aardappelprijzen. Ja, de landbouwers hebben over '69 niet te klagen en ze doen dat ook niet. Het is niet zo, als wel eens gezegd wordt, dat ze altijd klagen. We hebben ons deze keer gezet om het laatste weekboek te schrijven van een lange reeks, die reeds in mei 1938 is begonnen en alleen in de oorlog '40-'45 heeft stilgestaan. Je kunt jezelf wel eens wat op de nek halen, hè. Na een grote vergadering, belegd door het bestuur van oud leerlingen der R.L.W.S., kaartten we nog wat na met de voormalige sekretaris der Z.L.M. ir. Dorst en deze bracht naar voren om ook eens wat uit de praktijk te schrij ven in het Z.L.M.-blad. De lezers wilden wel eens wat anders dan al tijd vergadernieuws, economie of technische dingen lezen. We na men dit op ons en het is sindsdien altijd doorgegaan. We schreven over ons mooi beroep, dat niet al tijd naar verdienste werd en wordt beloond. Elk jaar, elk jaargetijde is anders en altijd de moeite waard om beschreven te worden. We haalden er de buren soms bij om meer tot een algemeen gesprek te komen en deze konden we langza merhand niet meer missen. We hebben het altijd met veel genoe gen gedaan, zodat er altijd iets in het bekende hoekje stond. Natuurlijk hebben we ook wel eens kritiek gehad. Dat is nodig om altijd scherp te blijven en bij de tijd. Dat bij de tijd zijn, heb ben we getracht altijd naar voren te brengen. Nieuwe machines wer den bezichtigd .en beschreven. Dit jaar reden we zelfs nog mee op de allernieuwste maaidorser, die 2 ha per uur maaide en dorste. We heb ben in een mooie interessante tijd geleefd, die der opkomst der me chanisatie. We hebben de eerste trekker zien komen van 15 pk en nu de steeds grotere van bijna 100 pk. We hebben ook minder goe de tijden meegemaakt. De tweede wereldoorlog, die in '45 ons een totaal uitgeroofd en kapotgeslagen platteland overliet. Toen dachten we of dit ooit nog goed zou ko men. Toch is het gelukt en we rij den weer met grote dankbaarheid langs onze mooie bedrijven en ak kers en onze mooi herstelde dor pen en steden. Bij dit weer herstellende platteland heeft onze landbouwvoorlichtingsdienst ons zeer goede diensten bewezen en van deze plaats de pluim van de week voor hun goede werk. Wat een proeven zijn er niet genomen door hen, waar wij ons voordeel mee konden doen. Hoe is de bie tenteelt niet verbeterd, zodat 1 ha vroeger boven de 120 uur en nu krap aan 30 uur meer vergt. We moeten stoppen, we zijn in dertijd geruisloos verschenen en gaan ook geruisloos weg. We had den moed, dat er een gans nieuw opgezet blad kwam en dat we er dan zouden uitstappen. Je moet nooit te lang zitten tot ze gaan zeg gen: "Ga je er nog niet uit?" Nog onze grote dank aan de re- daktie van ons blad, die met ons dialekt nogal grote moeite had. Hartelijk dank. Verder aan alle lezeressen en lezers onze groeten van alle. SLIKHOEKERS en de BUREN. Zo heeft de heer Burger indertijd van ons afscheid genomen, maar we waren hem niet vergeten. Af gelopen zaterdag hebben wij van hem afscheid mogen nemen in een rouwdienst gehouden in de Neder landse Hervormde Kerk te Wilhel minadorp. Nadien hebben we met vele belangstellenden hem begeleid naar zijn laatste rustplaats. In deze droeve dagen wensen wij de familie Burger veel troost en sterkte toe en hopen, dat zij dit grote verlies zullen kunnen aan vaarden. 6 Vrijdag 31 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6