Amerika legt heffing op Nederlandse snijbloemen Rondkomen financiering nieuwe MAS Goes mooiste afscheidskado direkteur Markusse Quotumkorting compenseren via inkomenshulp aan boeren Europees Parlement tegen zuivelvoorstellen Handelseffekt gevreesd Getroffen Autoriteit Duits alternatief voor Brussels zuivelplan Hoofdafdeling akkerbouw van het Landbouwschap ook voor bewaakt mengprijssysteem (Jan Werts, Washington) De Amerikaanse autoriteiten hebben besloten om Nederland in het beklaagdenbankje te zetten omdat in 1985 onze snijbloemen ten dele met subsidies zouden zijn uitgevoerd. Gevolg is dat vanaf deze week een extra 3,6 procent heffing wordt gelegd op de uitvoer van trosan- jers, alstromeria, gerbera's en chrysanten. Het gaat hier echter niet alleen om de effekten van deze heffing, veel zorgwekkender is het ge geven dat zij een nieuwe fase kan inluiden van Amerikaans protektio- nisme, dus het weren van buitenlandse produkten van allerlei soort. De Nederlandse autoriteiten hopen overigens aan te tonen dat de hef fing in strijd is met de afspraken, gemaakt in het GATT (algemene overeenkomst inzake tarieven en handel te Genève). De klacht tegen Nederland slaat voor namelijk op het specifieke (lagere) ta rief voor glastuinders voor het aardgas waarmee zij stoken, dat al eerder ook in de Europese Gemeen schap was aangeklaagd. De Amerika nen wijzen erop dat in 1985 de olieprijs hoger was en dat de Neder landse bloemenkwekers dus een voor deel hebben genoten. De redenering is dan dat aldus gekweekte bloemen goedkoper kunnen worden aangebo den en dat de Amerikaanse of ande re telers aldus op een achterstand werden gezet. Verder zou de overheid de bloemen kwekers steunen via energie- besparingssteun, via de afbraak van kassen en de zogenaamde stoomdrai- nage. De Amerikanen beginnen nu een vervolg-procedure waarbij de Ne derlandse overheid zich nogmaals mag verdedigen. Er komt in dat ka der in Washington een openbare hoorzitting, terwijl de Amerikanen ook naar Nederland komen om de kwestie alsnog te bestuderen. Ze heb ben overigens nog zeven andere ver meende vormen van subsidie op genoemd terrein in hun achterhoofd. Die worden dus van Amerikaanse kant ook nog eens bestudeerd. Een eerste onderzoek met betrekking tot die laatste vormen heeft er in Ameri kaanse kring overigens al toe geleid ze voorlopig ongestraft te laten. Na het genoemde nadere onderzoek volgt dan op 5 januari volgend jaar de definitieve uitspraak. Valt die ne gatief uit voor de vaderlandse export, dan blijft de heffing verder gehand haafd. Wordt de vermeende ongeoor loofde steun niet aangetoond, dan krijgt men de reeds betaalde heffing weer terug. Opmerkelijk is wel dat de gewraakte "subsidie" die op het aardgas geze ten zou hebben, via de val van de olie prijs inmiddels allang helemaal niet meer bestaat. Maar volgens de Ame rikaanse wetgeving kan in zulk geval achteraf zelfs jarenlang nog een hef fing worden opgelegd. Krimpende marges De Amerikaanse heffing komt wel op een bijzonder ongelegen moment. De Nederlandse exporteurs (en dus de kwekers) ontvangen als gevolg van de "De financiering voor de bouw van een nieuwe Middelbare Agrari sche School in Goes is rond. Een zeer belangrijke mijlpaal in de ge schiedenis van de school die zonder jouw inzet zeker niet zou zijn be reikt. Dat is het mooiste afscheidskado dat ze je hadden kunnen ge ven". Met deze woorden sloot de adjunkt-direkteur van de Rijks Middelbare Agrarische School de heer A. v.d. Jagt zijn toespraak af bij de viering van het afscheid van de direkteur van de R.M.A.S. de heer W.M. Markusse, vrijdag 24 oktober jl. in Motel Goes. De heer v.d. Jagt karakteriseerde ir. Markusse als een zeer goed teamlei der met grote landbouwkundige en pedagogische kwaliteiten. "Vanuit een groot plichtsgevoel stond hij al tijd achter het personeel dat hij en thousiast wist te maken. Zijn grote kracht was het team zijn grote zwak te het schoolgebouw. Het is daarom erg fijn dat pas de financiering van een nieuwe akkommodatie rond is gekomen", aldus de adjunkt- direkteur. De adjunkt-direkteur Landbouw Onderwijs bij het Ministerie van Landbouw de heer C. Boer noemde Markusse een gedegen direkteur die niet veel zei. "Maar als hij iets zei was het goed voorbereid en werd het goed gebracht". De heer Boer bracht de loopbaan van de heer Markusse kort in beeld. Begonnen als leraar in Schagen in-1957 ging hij in 1960 naar de Agrarische School in Dordrecht, om nu 20 jaar geleden aan de meest typische akkerbouw- school in Nederland, die te Goes, aangesteld te worden. "Een harde werker die rechtlijnig denkt. U gaat weg op een moment dat er belangrij ke nieuwe ontwikkelingen staan te gebeuren. Maar U hebt de school daar goed op voorbereid. U laat een goede school achter!" Op de afscheidsreceptie van de vertrekkende MAS-directeur W.M. Markusse (m) behoorde ZLM-voorzitter A.J.G. Doe/eman ook tot de talrijke aan wezigen. De heer F. de Waal sprak namens de Zeeuwse Landbouw Organisaties. Hij zei o.m. getroffen te zijn door het feit dat Markusse's school gedu rende een lange reeks van jaren goe de boeren heeft afgeleverd en ook door de band die bestond tussen de direkteur en de jongelui". U wist wat er thuis gebeurde maar maakte daarbij wel onderscheid tussen wat echte problemen waren en wat niet. Wat de Waal ook had aangesproken Vrijdag 31 oktober 1986 was de stage. "U zag daar altijd streng en konsekwent op toe. Zeer waardevol want bij een ander leer je vaak meer dan thuis. Stuur leerlin gen eventueel maar een jaar naar het buitenland". De heer de Waal sprak de hoop uit dat de bouw van de nieu we Middelbare Agrarische School sneller zal verlopen dan die van de vaste oeververbinding over de Westerschelde. Namens het gemeentebestuur van Goes vertolkte wethouder van On derwijszaken drs. G.R. Heerebout gevoelens van blijdschap en erkente lijkheid voor de jarenlange inspan ning die Markusse heeft geleverd voor een nieuwe onderwijsakkom- modatie. "Een inspanning die door het recent beschikbaar komen van het geld daarvoor op het eind van uw loopbaan nog beloond is". De voorzitter van de Commissie van Advies bij de R.M.A.S. de heer F. val van de dollarkoers bijna een kwart minder voor hun produkten dan een jaar geleden. Daar komt in deze markt met dus krimpende marges dan de nieuwe heffing nog weer bovenop. Bijna tragisch is dat de hele aktie in feite berust op de aktiviteiten van een uitermate gespecialiseerd Amerikaans advokatenkantoor, dat hier enorm aan denkt te verdienen. De kwestie loopt overigens bepaald niet alleen tegen Nederland. Oor spronkelijk werd de export van bloe men van negen landen met een heffing bedreigd. In de eerste onder- zoeksronde zijn Kenia en Chili nu af gevallen, Columbia krijgt een heffing van 2,22 procent opgelegd, Canada 0,53, Costa Rica 19,54, Egypte 1,32, Israël 8,63, Peru 16,62 procent. Jan Werts Melkopkoopregeling in Duitsland Met ingang van 30 november eindigt de eerste indieningstermijn voor de lopende EG-melkopkoopregeling in Duitsland. Veehouders die hun aan vraagformulier binnen die termijn hebben ingeleverd ontvangen de ver goeding reeds in het eerste halfjaar van 1987 nadat zij de melklevering hebben gestaakt. Wie pas na 30 no vember het formulier indient ont vangt de vergoeding in 1988. Onaf hankelijk van de datum van indie ning mag de melklevering tot 31 maart worden voortgezet. De vergoeding bedraagt naar keuze omgerekend ƒ787/100 kg referentie hoeveelheid bij uitkering in één be drag of ƒ944 bij uitkering in zeven termijnen. Dees stelde dat ir. Markusse in de 20 jaar bij het onderwijs in Goes in het Zuidwesten een autoriteit bij het landbouwonderwijs is geworden. "Uw school is een goede school met een goede sfeer. Ze staat als zodanig overal goed bekend". De heer W.M. Markusse die de school enige jaren voor de pensioen gerechtigde leeftijd om gezondheids redenen verlaat, bekende in een dan- Het Europees Parlement heeft vori ge week donderdag afstand geno men van de zuivelaanpak van EG- kommissaris Andriessen. Men vreest in Straatsburg dat de voorgestelde opschorting van de interventie van boter en magere melkpoeder een ne gatief effekt zal hebben op de inko mens van de boeren, zo bleek don derdag bij de stemming over een rapport van Eisso Woltjer (PvdA). Het Parlement voelt wel iets voor het afschaffen van de vereveningsre geling, die verrekening van regionale over- en onderproduktie mogelijk maakt. Maar volgens de Straats- burgse Parlementariërs moeten lidstaten ook kunnen kiezen voor voortzetting van de verevening, in dat geval zou de superheffing moe ten worden verhoogd tot 100 pro cent en zou het nationale kwotum met een procent omlaag moeten, al dus het Parlement. Het advies van het parlement is wellicht van invloed op de besluitvorming in de minister raad, die half november voor de tweede keer de zuivelvoorstellen van Andriessen bespreekt. Tijdens de eerste bijeenkomst gaven de meeste ministers al te kennen dat ook zij er maar weinig voor voelen om aan de regelingen te sleutelen tijdens het lo pende melkjaar. Andriessen reageer de teleurgesteld op de afwijzing van zijn voorstellen. In de gemeenschap ligt 1,5 miljoen ton boter opgesla gen, waar geen afzet voor is. Als er voor het eind van het jaar niets ge beurt, blijft deze boterberg aanzwel len, zo vreest de kommissie. Een meerderheid van het Parlement stemde voor een door Hoff op gesteld rapport, waarin wordt ge vraagd om een drastische beperking van de interventie en een versnelde afzet van de voorraden. Het Parle ment wil verder dat de monetaire kompenserende bedragen (die wis selkoersverschil in de landbouwhan del gladtrekken) worden verminderd om de onvoordelige opslag van voorraden in landen met een sterke munt te vermijden. Volgens An driessen heeft hij overigens al het nodige gedaan aan de beperking van de interventie. Voor granen is de in terventie al verminderd en voor rundvlees en melk liggen er voorstel len op tafel in de ministerraad. Voor de totale afzet van de voorraden ont breekt het voorlopig gewoon aan geld, zo zei Andriessen. woord dat het hem zwaar valt om te vertrekken. "De kracht van de school zit in het zeer sterke leraren korps en daarom durf ik het werk toch met een gerust hart aan hen over te laten". Ir. Markusse pleitte bij het onderwijsbeleid voor vol doende speelruimte op de scholen om lesprogramma's aan te passen aan de snelle ontwikkelingen in de- maatschappij en in de landbouw in het bijzonder. Die ruimte heb ik al tijd gehad en daar heb ik ook dank baar gebruik van gemaakt. Vanwege die vrijheid hoop ik dat het landbouw onderwijs bij het Ministerie van Landbouwzal blijven. Hij sprak tenslotte de hoop uit dat het land bouwbedrijfsleven belangeloos ex cursies en werkbezoeken zal blijven ontvangen. "Onze school staat in dienst van de landbouw in het Zuid westen en ik hoop dat dat zo blijft". Op de afscheidsbijeenkomst volgde nog een drukbezochte recepte. De heer Markusse en zijn familie kregen talrijke fraaie kado's aangeboden. De Duitse minister van Landbouw Ignaz Kiechle zoekt naar een alter natief voor het zuivelplan van land bouwcommissaris Frans Andriessen. Kiechle probeert te voorkomen dat onder druk van markt- en budget problemen de Raad van ministers de zuivelvoorstellen van de Europese Commissie zal aannemen. Volgens Kiechle zou een tijdelijke korting van de referentiehoeveelheid, dus van het melkquotum, in samenhang met een inkomstencompensatie enig soulaas bieden voor de problemen in de zuivelsector. De korting zou verplichtend moeten zijn en het kortingspercentage voor alle boeren in de EG zou gelijk moe ten zijn. Dat dit model de EG ook bij volledige inkomstencompensatie tegenover de huidige situatie een be hoorlijke besparing oplevert, toonde hij aan met een rekenvoorbeeld: één miljoen ton melkoverschot veroor zaakt op het moment kosten ter hoogte van rond 750 miljoen. Een korting van quota met dezelfde hoe veelheid - dus één procent - veroor zaakt een inkomstenverlies van rond 340 miljoen voor de boeren. De Europese Commissie zou dus bij volledige compensatie 410 miljoen besparen. In het voorstel wordt nog geen concreet kortingspercentage ge noemd, maar gedacht wordt aan zo'n vijf procent. Kritiek Kritiek op de plannen van het minis terie uitte de voorzitter van de vaste commissie van Voedselvoorziening Dr. Martin Schmidt, die ook land- bouwvoorman van de socialistische partij SPD, is. Dr. Schmidt vreest dat, zoals 1984 toen de superhef fingsregeling in werking trad, bij een verwezenlijking van de nieuwe plan nen de Duitse boeren weer de zwaarste lasten zullen dragen. Detlef Stachetzki In 1987 zal niet langer het meng prijssysteem, zoals dat in de afgelo pen jaren is toegepast, worden ge hanteerd maar een zogenaamd be waakt mengprijssysteem. Althans dit is het standpunt van de hoofdaf deling Akkerbouw van het Land bouwschap. Dit standpunt zal op 5 november worden besproken in de Landbouwschapsbestuursvergade ring. Over het definitieve standpunt van het Landbouwschap zal vervol gens toestemming worden gevraagd aan de Minister. Wordt deze toe stemming verleend, dan staat het sui kersysteem 1987 vast. Zie voor een uitgebreide verduidelij king van het bewaakt mengprijs systeem het ZLM-blad van 17 okto ber jl.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5