V erv angingsreserv e over geld en goed Twintig procent melk verkocht van grond met Braks tegen handhaven negatieve WIR Mestregistratie is belangrijker dan u denkt!! Leg afspraken schriftelijk vast. Het kan u erg veel geld kosten als u het niet doet! Braks beraadt zich over 25 miljoen voor glastuinbouw. In memoriam C. Burger m Voor alle mestproducerende bedrij ven moet de uitgangssituatie per l-l-'87 worden vastgelegd. Uitbreiding met varkens, kalkoenen, pluimvee en rundvee wordt gekop peld aan de eis dat de fosfaatpro- duktie niet boven de norm van 125 kg P205 per ha mag komen. De referentiehoeveelheid is de uit gangspositie voor de mestproducent voor de toekomstige bedrijfsontwik keling, de regelgeving ten aanzien van maksimum mestgiften per ha, de overschotheffing e.d. Bij het opgeven van de aantallen vee kan men kiezen vóór 31 december of een ander tijdstip in 1986. Besef, dat na 1 januari 1987 men al leen meer rundvee, varkens, kippen en kalkoenen mag houden als men beneden de norm van 125 kg P205 per ha blijft. Als dat niet zo is, dan is de uitbreiding op uw bedrijf ge blokkeerd en moet eerst de benodig de oppervlakte grond verworven Het komt herhaaldelijk voor dat af spraken bij het aannemen van werk o.a. in de bouw slechts mondeling gebeuren. Hoewel mondelinge af spraken dezelfe juridische geldigheid hebben als schriftelijke overeen komsten zijn mondelinge afspraken zonder dat er getuigen bij waren moeilijk bewijsbaar. Leg een afspraak schriftelijk vast! Waarschijnlijk vraagt u 'Vertrouwt hij dan niemand'. Jazeker, gelukkig wel, maar we worden te vaak bena derd door mensen, die een hogere re kening kregen dan ze lief was door mondelinge afspraken. Waarover gaat het dan meestal! Meer- en minderwerk. Uitwerking van stelposten. worden. Als u grond kwijtraakt of verkoopt en u komt daardoor boven de norm van 125 kg P205 per ha dan moet u verhoudingsgewijs vee opruimen. Hogere aantallen dan wettelijk toe gestaan zullen tot financiële strop pen leiden. De minister heeft gesteld dat hij geen enkele uitzondering zal aksepteren. Onjuiste opgaves zijn strafbaar, evenals onrechtmatige uitbreiding Door de overheid worden voorlich tingsbijeenkomsten voor veehouders georganiseerd betreffende het re- gistratiebesluit. Deze bijeenkomsten zijn voor iedere veehouder en/of zijn vrouw van zeer groot belang. Ga er heen, want het is voor velen belangrijker dan men denkt. Het is erg vervelend dat je la ter moet zeggen 'Had ik het maar geweten'. J. Markusse Gebruik van andere materialen dan afgesproken. Een niet tijdige oplevering van het werk. Kosten van breekwerk dat niet voor zien was. Voorkom ergernis! Goede en schriftelijk vastgelegde af spraken kunnen veel geld, ergernis en teleurstelling voorkomen. Met de gevallen waar wij mee gekonfron- teerd werden, ging het om grote be dragen. Konklusie Een goede aannemer zal er nooit een bezwaar tegen hebben afspra ken en prijzen vooraf zwart op wit te zetten. Doet u het voortaan ook!! J. Markusse Braks wijst het voorstel van de PvdA van de hand om de negatieve aanslag in de wet investeringSFeke- ning (WIR) voor de agrarische sec tor te handhaven. Die regeling komt verliesgevende bedrijven tegemoet. De PvdA heeft een amendement in gediend om een bezuiniging van 25 miljoen gulden, die aanvankelijk ter compensatie van het afschaffen van de negatieve aanslag was toegezegd, ongedaan te maken. Ook de VVD Minister Braks zal op aandringen van de Tweede Kamer bekijken of de glastuinbouw alsnog aanspraak kan maken op 25 miljoen gulden voor energiebesparende maatrege len. Hij deed die toezegging bij het debat over zijn begroting. Het be drag is het restant van een program ma van 300 miljoen gulden dat de afgelopen jaren aan tuinders is toe gekend om via energiebesparing de gevolgen van de destijds hoge aard- gasprijs op te vrangen. Tien miljoen is nooit besteed, vijftien miljoen wordt teruggevorderd omdat niet PHLO-kursus 'Voorlichting in de landbouw' De kursus landbouwvoorlichting op de tweesprong, richt zich op een aantal gebieden van vernieuwing in de landbouwvoorlichting en besteedt aandacht aan het invoeren van deze vernieuwingen in het eigen werk. De eerste twee dagen van de kursus staan 'ontwikkelingen in de voor lichtingskunde' en 'management en organisatie van voorlichting' cen traal. De laatste twee kursusdagen komen vernieuwingen op het gebied van methoden van voorlichting aan de orde. Na de verschillende inlei dingen zal er tijdens de kursus ruim schoots gelegenheid zijn voor dis- kussie. Theoretische kennis omtrent voor lichtingskunde op het nivo van de 'Inleiding tot de voorlichtingskunde' van A.W. van den Ban is een heeft moeite met het afschaffen van de regeling in de agrarische sector. Braks meent evenwel dat handha ving in strijd is met het EG-beleid. Braks toonde zich voorzichtig voor stander van een nader onderzoek naar de mogelijkheden van inpolde ring van de Markerwaard als de landbouwoverschotten in de EG zijn weggewerkt. "Ik sluit niet uit dat in de toekomst een nieuwe afweging gewenst kan zijn", aldus Braks. aan de voorwaarden is voldaan. PvdA en CDA vinden dat de tuin bouw alsnog recht heeft op dat geld. De minister zei zich "zeer indrin gend" te zullen beraden op de be stemming van het geld. Hij tekende er wel bij aan dat de noodzaak tot energiebesparende maatregelen min der is geworden omdat de prijs van de tuinbouwgas in een paar jaar tijd is gedaald van 45 naar 15,7 cent. De minister maakte bekend dat het sub sidieprogramma in de glastuinbouw een energiebesparing van dertig pro cent heeft opgeleverd. vereiste. Nadere inlichtingen Buro PHLO Wageningen tel. 08370 84093/84094. Voorlichting vaststelling referentiehoeveelheden mest Het Ministerie van Landbouw en Vis serij zal dit najaar een voorlichtings- aktie organiseren met als doel de betrokken veehouders te informeren over de nieuwe elementen in de mest wetgeving en de gevolgen daarvan op het individuele bedrijf en ook om het belang van een juiste invulling van het "formulier registratie referentiehoe veelheden' duidelijk te maken door de plaats en functie van het formulier in de complexe mestwetgeving aan te geven. In deze voorlichtingskampagne staat de groepsvoorlichting centraal. Zie ook elders in dit blad. Bij verkoop of inruil van een be drijfsmiddel, b.v. werktuig of trek ker ligt de verkoopprijs meestal ho ger dan de fiskale boekwaarde. Het verschil, de boekwinst, behoort in beginsel tot de belastbare winst van het jaar van verkoop. Wordt echter een soortgelijk be drijfsmiddel teruggekocht dan mag die boekwinst worden afgeboekt op de kostprijs van het nieuwe be drijfsmiddel tot ten hoogste de boekwaarde van het verkochte be drijfsmiddel. De belastingheffing over de boek winst wordt zodoende verschoven naar de toekomst, doordat slechts over de lagere boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel mag worden afgeschreven. Het komt wel eens voor dat bij ver koop van een bedrijfsmiddel niet di- rekt een soortgelijk bedrijfsmiddel wordt teruggekocht. Wanneer echter toch het voornemen bestaat om het verkochte te vervangen door een nieuw dat ekonomisch dezelfde funktie vervult mag de boekwinst worden gereserveerd. De vraag kan gesteld worden wat er gebeurt met de boekwinst als men besluit niet meer tot vervanging over te gaan. Een dergelijke vraag deed zich voor toen een landbouwer zijn bedrijf in 1979 moest verplaatsen. Het betrof een pachtbedrijf waarop de land bouwer bedrijfsopstallen had gesticht. De koper vergoedde ƒ235.000,voor deze opstallen, waardoor een boekwinst van ƒ157.000,ontstond, welk bedrag de landbouwer als vervangingsreser ve aanmerkte. In 1981 zag de landbouwer evenwel af van de bouw van nieuwe gebou wen op de vervangende gepachte grond. Dat de reserve in 1981 tot de belastbare winst behoorde was een duidelijke zaak. De landbouwer en de inspekteur hadden een verschil lende mening over het tarief. De landbouwer meende dat het bijzon der tarief moest worden toegepast maar de inspekteur berekende het normale tarief. Het Hof gaf de landbouwer gelijk, maar de staatssekretaris tekende be roep aan. Ook van de Hoge Raad kreeg de landbouwer gelijk en merkte de boek winst van 157.000,— aan als 'winst genoten ter vervanging van door een onteigening gederfde of te derven voordelen uit onderneming'. Voor toepassing van het bijzonder tarief moet dus wel sprake zijn van verkoop bij onteigening of ter voor koming van onteigening. M.J. Robijn Minister Braks heeft de Tweede Ka mer een notitie gestuurd over de ont wikkelingen op de agrarische grond markt in het vierde kwartaal van 1985 en het eerste halfjaar van 1986, zoals de Direktie Beheer Landbouw gronden die heeft verzameld. Voor een aantal gebieden zijn voldoende gegevens aanwezig om het prijsver schil aan te geven tussen transakties van grond mét en zónder melk kwotum. Vergelijking toont aan, dat in een aantal gebieden het grondprijsnivo per kwartaal sterk schommelt. In Zeeland is bijvoorbeeld het gemid delde prijsnivo in het tweede kwar taal van 1986 met 8 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 1986, terwijl deze in het eerste kwartaal van 1986 ten opzichte van het vierde kwartaal van 1985 met 9 procent gestegen was. Deze schommelingen kunnen ver oorzaakt zijn door verschillen in kwaliteit en ligging van de verhan delde grond, alsmede door het be trekkelijk geringe aantal transakties. Om de doorwerking van deze schommelingen enigszins te dempen, zijn de grondprijsgegevens over het eerste halfjaar van 1986 vergeleken met die over het vierde kwartaal van 1985. Een duidelijke daling (10 pro cent en meer) deed zich voor in Zuid-Holland (Zuidhollandse eilan den). In het weidegebied van Utrecht daalde het gemiddelde prijsnivo met 6 procent. Een duidelijke stijging (10 procent en meer) deed zich voor in Groningen (noordelijk zeekleige bied, zandgebied en centraal Gro ningen), Friesland (zandgebied), Overijssel (Noordoost-Overijssel en Twente-Salland), Gelderland (Velu- we) en Zuid-Holland (weidegebied). In Friesland (veengebied en kleige- bied), Noord-Holland (noordelijk Noord-Holland) en in Zeeland en Noord-Brabant (zandgebied en ri vierengebied) steeg het gemiddelde grondprijsnivo met meer dan 5 tot minder dan 10 procent. In de overige gebieden verschilden de gemiddelde grondprijsnivos in het eerste half jaar van 1986 weinig ten opzichte van het vierde kwartaal van 1985: Om een globaal beeld te krijgen in hoeverre het leveren van een mélk- kwotum van invloed is op de prijs vorming van landbouwgrond is na gegaan hoeveel transakties met en hoeveel zonder melkkwotum hebben plaatsgevonden. Het blijkt, dat van de in het eerste halfjaar van 1986 in totaal verzamelde 4376 transakties in 19,9 procent van de gevallen een melkkwotum werd overgedragen. Aan de hand van de gevonden ver schillen in de prijs van grond met en zonder melkkwotum kan voorzich tig gekonkludeerd worden, dat deze verschillen in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant het grootst zijn. Ook blijkt dat het procentuele aandeel van het aantal overdrachten van grond met een melkkwotum per gebied verschilt. Met name in de spe cifieke melkveehouderijgebieden (Friesland, noordelijk Noord- Holland en het weidegebied van Zuid-Holland) is dat aandeel groter dan in de overige gebieden. De gevonden prijsverschillen kun nen echter niet in absolute zin ge hanteerd worden. Immers de ver schillen zijn niet alleen ontstaan door het al dan niet aanwezig zijn van een melkkwotum, maar ook door andere faktoren als kwaliteit en ligging van de grond. Volgens minis ter Braks komen de definitieve cij fers van het Centraal Buro voor de Statistiek voor de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt in 1985 in de loop van deze maand be schikbaar. Bij zijn overlijden herinneren wij ons C. Burger als een bekend man uit de Wilhelminapolder. Hij was zeer aktief en gaf daar van ook blijk in het ZLM gebeuren. Op de grote ZLM jubileumten toonstelling in 1986, was Burger één van de mannen die de afde ling oude landbouwwerktuigen en gereedschappen samenstelde en aan Hare Majesteit presen teerde. Groot was zijn bekendheid als vaste rubriekschrijver in het ZLM-blad. Onder het pseudo niem "Bram uit de Slikhoek" be schreef hij vele jaren lang op een aansprekende en humoristische wijze zijn ervaringen op het land bouwbedrijf. De figuranten Wul- lem en Plone waren zeer populair bij de lezers vanwege hun dialo gen over de toen gangbare zaken in de landbouwwereld. Wij gedenken zijn inzet en harte lijke persoonlijkheid en wensen mevrouw Burger en familie veel sterkte. N. Kampeerverordeningen Hoeven Vanaf 27 oktober ligt gedu rende 30 dagen ter inzage het onwerp van de gemeentelijke kampeerveror- dening. Bezwaren kunnen kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad gedurende bovengenoemde periode. Nuenen, Gerwen en Nederwetten Vanaf 27 oktober ligt gedurende 30 dagen ter inzage het ontwerp van de kampeerverordening voor de gemeen te Nuenen c.a. Schriftelijke bezwaren kunnen gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de ge meenteraad. Aarle Rixtel Vanaf 20 oktober ligt ge durende 30 dagen ter inzage het ont werp van de "Kampeerverordening Aarle-Rixtel". Gedurende bovenge noemde termijn kunnen bezwaren kenbaar worden gemaakt bij de ge meenteraad. Vlissingen Vanaf 22 oktober ligt ge durende 30 dagen ter inzage het ont werp van de kampeerverordening. Gedurende genoemde termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden inge diend bij de gemeenteraad. Andijk Vanaf 23 oktober ligt gedu rende 30 dagen ter inzage het ontwerp van de kampeerverordening. Gedu rende de periode van ter visieligging kunnen bezwaren schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad. Vlissingen Vanaf 22 oktober ligt ge durende 30 dagen ter inzage het ont werp van de gemeentelijke kampeerverordening. Bezwaren kun nen gedurende genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad. Drunen Vanaf 24 oktober ligt gedu rende dertig dagen ter inzage het ont werp van de kampeerverordening. Gedurende de inzagetermijn kunnen bezwaren schriftelijk worden inge diend bij de gemeenteraad. Oud en Nieuw Gastel Vanaf 23 ok tober ligt gedurende 30 dagen ter in zage het ontwerp van de kampeerverordening. Bezwaren kun nen gedurende bovengenoemde ter mijn worden ingediend bij de gemeenteraad. Zevenbergen Vanaf 24 oktober ligt gedurende 30 dagen ter inzage de ontwerp-kampeerverordening. Be zwaren kunnen gedurende bovenge noemde termijn schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad. Zierikzee Vanaf 24 oktober ligt gedu rende 30 dagen ter inzage de ontwerp- kampeerverordening. Bezwaren kun nen gedurende de ter visieligging schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad. Oosterhout Vanaf 24 oktober ligt ge durende 30 dagen ter inzage het ont werp van de kampeerverordening. Bezwaren kunnen gedurende boven genoemde termijn schriftelijk ken baar worden gemaakt aan de gemeenteraad Sas van Gent Vanaf 25 oktober ligt gedurende dertig dagen ter inzage de ontwerp-kampeerverordening. Gedu rende voornoemde periode kan ieder een bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Vrijdag 31 oktober 1986 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3