Uien in de belangstelling Zorgen over eksport naar Italië Aardappelen in de gemeenschap Deze keer veel marktnieuws over ui en, en wel verderop in dit verhaal. Op de groentenmarkt heeft het ver anderde weer zijn invloed doen gel den op de aanvoeren en de prijzen van de vollegrondsgroenten. Verder zijn er minder tomaten en komkom mers uit de kas. Glasgroenten De verminderde aanvoer van toma ten zet zich voort. Bij de ronde to maten werd desondanks de prijs la ger. Vleestomaten - waarvan de aan voer niet sterk verminderde - werden duurder. Komkommers kunnen hetzelfde ver haal vertellen als de ronde tomaten. Paprika's blijven grillig, zowel in aanvoercijfers als in prijsontwikke ling. De gele schoten vorige week in prijs omhoog. Een kleine aanvoer van aubergines leidde tot een hogere prijs. Datzelfde was het geval bij radijs. Vollegrondsgroenten In de sektor kool werden Chinese en Groene kool duurder. Spruitkool bracht dezelfde of een iets lagere prijs op. Bloemkool kon, dankzij een kleinere aanvoer de prijs net vasthouden. Bloemkool bracht vori ge week maar 45 cent per stuk op, te gen ƒ1,42 een jaar eerder. Tot en met 18 oktober jl. zijn er dit jaar 43 miljoen bloemkolen op de veiling aangeboden, dat is een kleine 4 mil joen stuks meer dan vorig jaar. De bloemkool bracht gemiddeld 90 cent op, tegen ƒ1,30 vorig jaar. Broccoli bracht aanmerkelijk min der op. In 4 weken tijd liep de prijs terug van ƒ4,25 tot ƒ1,60. Er werd weinig natuursla aange voerd, hetgeen prijsondersteunend werkte. Glassla was er in mindere mate* maar desondanks bracht deze een hogere prijs op. In Frankrijk hoopt men het komen de halfjaar 100.000 ton sla te oogsten, evenveel als in hef vorige seizoen. Wel neemt het areaal sla uit de vollegrond af. Bij spinazie trok de prijs flink aan, mede door een kleinere aanvoer. Er werd veel andijvie aangeboden, maar dit leidde niet tot een lagere prijs, omdat de vraag aantrok. In het komende winterhalfjaar zal de aanvoer van Franse andijvie - naar verwachting - even groot zijn als in het vorige seizoen en een 70.000 ton bedragen. Bij peen was de aanvoer van bospeen kleiner, maar van waspeen en breekpeen aardig hoger. Toch stegen bij alle soorten de prijzen. Ondanks een forse inkrimping van het areaal verwachten de Fransen het komende seizoen toch meer peen te zullen oogsten dan vorig jaar, CVZ NOTERINGEN Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs 20/-24/10 28/10 29/10 20/-24/10 28/10 29/10 Appels Cox I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 19 13 2 111 55 27 8 1 43 15 1,22 1,38 1,30 0,78 0,90 0,70 1,05 1,02 0,60 0,44 Elstar J I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 16 10 45 24 4 14 1,20 1,36 1,06 1,15 0,78 0,67 Golden I 70/80 tot. kl 1 II 70/80 tot. kl. II 129 44 19 249 83 37 19 24 19 78 82 58 0,51 0,60 0,55 0,41 0,46 0,44 0,36 0,35 0,36 0,35 0,29 0,30 Jonagold 1 70/80 I 80/85 tot. kl 1 II 70/80 II 80/85 tot. kl. II 18 36 1 36 1 3 2 10 10 1,19 - 1,19 1,02 0,80 0,72 0,67 0,65 0,66 Peren Conference I 55-65 tot. kl. 1 II 55-65 tot. kl. II 32 14 41 17 7 I I 1,02 1,18 1,06 1,23 0,52 0,56 St. Remy I 60/70 tot. kl. 1. II 60/70 tot. kl. II 6 7 3 12 0,81 0,81 0,74 0,63 Doyenné 1 70/75 tot. kl. II 29 15 1 101 60 5 1,25 1,45 1,33 1,18 1,27 0,97 Beurré Hardy 1 65/70 tot. kl. 1 24 30 0,95 0,92 vanwege veranderde weersomstan digheden. Het afzetseizoen loopt van september tot april met het grootste aanbod in de periode no vember t/m december. Bij witlof was er opnieuw een grote re aanvoer. Toch bleef de prijs nage noeg gelijk. België verwacht dit sei zoen een grotere witlofproduktie. Het areaal was 5% meer en door het goede weer is de witlof vroeg en goed van kwaliteit. De hogere pro- duktie - alsmede die in Frankrijk en Nederland - zal een druk op de prij zen geven. Wel hoopt België flink te eksporteren, met name naar de Ver enigde Staten van Amerika. Neder land kende in augustus een witlof aanbod van 80% groter met een prijsnivo dat 40% lager lag. Ook in september en de eerste helft van deze maand was het aanbod groter en de prijs lager. Gelukkig bleef - door een goede eksport naar Duitsland en Frankrijk - een verdere prijsdaling uit. De aanvoer van prei was kleiner, de prijs hoger. Snijbonen en sperziebonen brachten een hogere veilingprijs op. Kleiner aanbod en beter weer (op een kleine periode na) vormen de in grediënten voor een beter uienjaar. Tot heden zijn er evenveel Neder landse uien verhandeld en geëkspor- teerd dan vorig seizoen, maar het prijspeil is hoger schrijft ing. J.C. Boon in een PGF-marktbericht. De ze weet verder nog te melden dat Ne derlanders gemiddeld 4 kg uien per jaar eten en Duitsers 6 kg. Het PGF meldt verder dat bij diver se partijen uien vermoedelijk een halsschimmel gekonstateerd is, die overgaat in hals- en koprot, waar door het optimisme over de kwaliteit van de uien dit jaar getemperd wordt. De niet aangetaste uien heb ben echter wel duidelijk een betere kwaliteit dan vorig jaar. Vorig jaar importeerden 8(f verschil lende landen Nederlandse uien. Van de ruim 400 duizend ton ging er ruim 135 duizend ton naar West- Duitsland en tussen de 50 duizend ton (elk) naar Engeland, Frankrijk, België en Luxemburg. Duitsland, Frankrijk en Engeland namen vorig jaar minder uien af, maar naar de overige EG-landen gingen meer ui en. Ook de Afrikaanse landen waren goede afnemers. In september dachten de Engelsen zo'n 10.000 ton minder uien te zul len oogsten dan vorig jaar. Nu zit hun taksatie daar 10.000 ton boven. Groenten - algemeen Israël verwacht in het komende sei zoen 13% meer groente en ruim 50% meer fruit te kunnen eksporte ren, mits er voldoende water wordt toegewezen (kwantum voor agra risch gebruik is verkleind). Fruit Op de fruitveilingen blijft de aan voer van appels ruim. Op een enkele uitzondering na brengen appels mo menteel een lagere prijs op. Vergeleken met een jaar geleden lig gen de appelprijzen stukken lager. Bij peren is de aanvoer kleiner ge weest vorige week. Dat leidde bij de meeste soorten tot een hogere prijs. De Verenigde Staten van Amerika verwachten voor het seizoen 1986/87 een grote sinaasappeloogst. De Marokkaanse citruseksport wordt voor dit jaar geschat op 550.000 ton tegen 614.000 ton vorig jaar. Bloemen en planten Vorige week was er een ander beeld te zien dan in de voorafgaande we ken. Door de slechte weersomstan digheden bleef de aanvoer achter. Met name bij de buitenprodukten bleek er veel schade aangericht, zo dat bij deze produkten een lager aanbod was. Toch zijn de aanvoeren voor de tijd van het jaar nog vrij fors te noemen. Vergeleken met de zelfde week in 1985 was er een aan bodtoename van 7%. Doordat er minder aangevoerd werd dan 2 we ken geleden, werd een gemiddelde prijsstijging genoteerd van 8 cent. De aanvoer en gemiddelde prijs van potplanten bleken lager te zijn vori ge week. Ten opzichte van dezelfde week in 1985 bleek de prijs nu even eens gedaald, maar er werd bijna 20% meer aangevoerd. Deze week was er veel zorg over het verloop van de eksport naar Italië, vanwege een staking van de Italiaan se Veterinairen. Met name bij var kensvlees en kalfsvlees speelde dit probleem. Runderen Op de rundermarkten was de handel in het vrouwelijk slachtvee redelijk, tegen onveranderde prijzen. Door het kleinere aanbod brachten slachtstieren een hogere prijs op". De handel in gebruiksvee was rustig. Het prijspeil bleef nagenoeg gelijk. De stierenmesterij groeit. Het aan deel bedrijven dat mestvee houdt (ekskl. mestkalveren) is in vier jaar tijds met 1600 gegroeid. Vorig jaar waren er ruim 17.000 mestbedrijven met 340.000 stuks mestvee. Het aan tal meststieren nam in vier jaar tijds toe met 35%. Ongeveer 75 tot 80% van de stieren werd gemest op niet gespecialiseerde bedrijven. Minister Braks zei in de Tweede Ka mer blij te zijn met de opmerkingen van de heer Albert Heijn over de kwaliteit van ons rundvlees, omdat daaruit een groeiend kwaliteitsbesef bij de konsument valt af te leiden. De konsument zou nog beter rund vlees kunnen krijgen als wij het beste vlees niet meer gingen interveniëren, zei de minister tussen de regels door. En - zo moet hij gedacht hebben - dat geeft bovendien besparing op in terventiekosten. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt werden onver anderde prijzen genoteerd. De Fransen blijven ach en wee roe pen over de lage prijs van het scha pevlees. Vorige week hebben hon derden schapenhouders uit protest in het Zuid-Franse Nice de hekken van de prefecture voorzien van ka davers van schapen. Op de kalvermarkt brachten de jon ge kalveren een lagere prijs op. Als oorzaken worden genoemd: aanbod uit andere lidstaten van de EG en minder lege boxen bij de kalfs vleesproducenten. Bij de afzet van kalfsvlees was er aan het begin van deze week grote zorg over de gevolgen van de staking in Italië door veterinairen. Los van de ze dreiging werd van een regelmatige en onveranderde afzet gesproken. Varkens Op de varkensmarkt heerste er deze week - nete als op de vleeskalveren- markt - grote onzekerheid of er wel vlees Italië is binnen te brengen, van wege een staking van de veterinairen aldaar. Als dat gevaar er niet ge weest was zou in Italië de notering ongewijzigd zijn geweest. In Grie kenland gold datzelfde voor de kar kassen. De overige landen noteerden (tot dinsdag) ruim 5 tot min 10 cent minder. Bij de onderdelen liepen de prijsdalingen op tot 15 cent per kg. De varkens brengen - gelet op het voorgaande - deze week dan ook op nieuw een lagere prijs op. Zuivel Op de zuivelmarkt deden zich geen grote prijsveranderingen voor. In de eerste negen maanden van dit jaar was de kaasproduktie 2% groter dan in dezelfde periode vorig jaar. Frankrijk was de grootste afnemer van onze Edammers. Uit een opinie-onderzoek van het Nederlands uivelburo blijkt dat 13% van de konsumenten regelmatig boe renkaas koopt en 33% af en toe. Het totaal van 46% wil men omhoog brengen met behulp van een nieuwe promotiekampagne voor boe renkaas. Nederland heeft vorig jaar bijna 75 miljoen liter melk méér ingevoerd dan in 1984. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt heerst een kalme stemming. Bij tarwe en gerst is de (konsumptie)vraag klein. Op ter mijn is de belangstelling wel zeker klein. Bij haver is eveneens-een klei ne vraag waar te nemen, omdat de industrie zich op korte termijn inge dekt heeft met buitenlandse haver. Bij rogge is er wel belangstelling, maar daar kunnen kopers en verko pers het moeilijk eens worden over de prijs. Op grond van produktie, verbruik en interventievoorraden wordt bere kend dat de EG in 1986/1987 26 mil joen ton tarwe en 12 miljoen ton gerst zou kunnen eksporteren. In 1982/1983 werd 1500 ton meer zaaigranen geëksporteerd door Ne derland dan geïmporteerd. In de twee jaar daarop was dat verschil ca. 700 ton, maar vorig jaar werd ca. 450 ton zaaigraan meer geïmpor teerd dan geëksporteerd. Van de markt van zaden en peul vruchten valt geen nieuws te melden. De nieuwe vlaskommissie van het HPA sprak in de tweede vergadering over onderzoek, promotie en finan ciering. De Kommissie hoopt dat het onderzoek de kansen vergroot voor meer aanwendingsmogelijkheden van vlaslinnen. In dat kader past ook meer en een betere promotie. De vraag is alleen hoe dat allemaal gefi nancierd moet worden. Nu er geen Landbouwschapsheffing van ƒ12, per ha vlas meer is, zullen er op an dere wijze financiële middelen be schikbaar moeten komen. De ge dachten van de Kommissie gaan in de richting van ƒ100.000 voor 1987, hetgeen bij het huidige areaal neer zou komen op ƒ24,per ha 0,5 a 1% van de geldelijke vlasop brengst per ha). De gelden zouden van 2/3 deel bestemd moeten wor den voor onderzoek, promotie en vertegenwoordiging daar waar de vlasbelangen aan de orde komen. Aardappelen en uien De aardappelmarkt is rustig. Maan dag jl. deden de grotere maten een iets betere prijs. De oogst is nu bijna geborgen en zal niet zoveel kleiner uitvallen dan vorig jaar. De eksport op Engeland en Spanje loopt re delijk. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 23 oktober 164 stuks aange voerd. De prijzen waren per stuk: luxe paarden van ƒ1.775,tot ƒ2.825, voljarigen van ƒ1.475,— tot ƒ2.475,2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.425,tot ƒ2.425,2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.425,— tot ƒ2.425,1-jarigen luxe (merries) van ƒ975,tot ƒ1.825,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ975,— tot 1.825,—; veulens (merries) van ƒ475,tot ƒ975,veulens (hengsten) van ƒ475,— tot ƒ975,—; hitten van ƒ675,tot ƒ1.525, Shetland pony's (merries) van ƒ275, tot ƒ500,Shetland pony's (ruins) van ƒ275,— tot ƒ475,—; jonge slacht- paarden van ƒ4,tot ƒ6,per kg.gesl.gew.; oude slachtpaarden van ƒ4,50 tot ƒ6,20 per kg.gesl.gew. De handel verliep flauw. Rotterdam gaf maandag een uiteen lopende ontwikkeling van de note ringen voor de Bintjes te zien. Een niet-onbelangrijke prijsdaling voor de kleine maten (35/50 mm) ging gepaard met een eveneens niet- onbelangrijke stijging voor de grote maten (50 mm Het laatst bekende eksportcijfer is bepaald niet ongunstig met 22.500 ton in de week van 20 tot 24 okto ber, waarbij de afzet naar België niet is inbegrepen. In de verwachting van hogere prij zen stellen de Belgische telers zich wat terughoudend op. Er is momenteel niet van een grote eksport sprake, afgezien van wat industrie-aardappelen die naar En geland verscheept worden, terwijl naar Frankrijk nog een kleine 1500 ton verladen werd. De oogst in België is zo goed als ge heel binnen. Dat is ook het geval in Frankrijk in het gebied benoorden de Seine. Overigens meldt men uit Frankrijk een teleurstellende vraag. Dit mede door de schoolvakanties rond Aller heiligen. Wel loopt de eksport beter. De afgelopen week werden ruim 7560 ton uitgevoerd, waarvan goed 2100 ton naar Brazilië. Voorts gin gen 2470 ton naar Italië, 1800 ton naar Duitsland, 390 ton naar Spanje en 550 ton naar Portugal. De Duitse markt blijft ruim voorzien uit eigen produktie en aanvoer uit de Benelux en Frankrijk. Het handelsverkeer tussen de overschot- en de tekortgebieden is vrij intensief. Beieren meldt een goede afzet naar andere deelstaten en naar Italië. Over het geheel ondervinden de prij zen de invloed van het overvloedige aanbod, waarin van tijd tot tijd en van regio tot regio hevige regens wat verandering in aanbrengen. Veiling St. Annaland, 28 okt. Uien: 40 opwaarts 17,20, aanvoer 40 ton. Schema Biggenprijzen In de week van 3-11-1986 tot 10-11-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 3 november 1986 met ƒ0,30 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,88. KAPUCIJNERS IN OLD/100 KG BEURS GOES 76 - 11L__l111111 JASONDJFMAMJ Uit de grafiek blijkt dat de prijsont wikkeling voor kapucijners in 1984/1985 een uitermate vlak verloop had en eigenlijk steeds op het steun niveau zat. Er was voldoende ver bouwd, de opbrengst was goed en de kwaliteit was niet geweldig. In 1985/1986 was de "prijsstart" iets la ger, vanwege een verlaagd Brussels garantieniveau, maar dat duurde niet lang. De kwaliteit was goed en dus wilde de handel wel kopen. Boven dien was het areaal 1/3 kleiner. Na maart van dit jaar is de prijs weer teruggezakt naar het voerprijsniveau. In mei werden er weinig zaken meer gedaan, omdat de konservenindustrie dan bijna stil ligt. Ook 1986 startte weer op voerprijs niveau. De kapucijnermarkt is "vrij vlak" en bij de industrie zitten nog wel wat voorraden. Al met al heeft de handel niet al te optimistische ver wachtingen, temeer omdat kapucij ners geen exportartikel van betekenis is. Het schijnt dat het promoten van kapucijners weinig succes oplevert. Beste klanten zijn de camping-gangers in de zomer. "Een blikje kapucijners opwarmen en de maaltijd is klaar". 22 Vrijdag 31 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22