VOOR in: VROIIW p.j. zuid geluid De notenboom en de noten Toon Kortooms: een meesterlijk verteller, waar je smakelijk om kunt lachen De kop is eraf Agrarische stages naar Canada, Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland Bowling groot 'Sukses' Eerste prijs De dokter Reakties Redaktie: Roelie Troost Canada I.A.E.A.: Australië, Nieuw-Zeeland, Canada of Verenigde Staten onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Dinsdagavond 23 september, was er een gezamenlijke avond van de afdelingen Brouwershaven en Noordgouwe e.o. van de Plattelands vrouwen. Deze avond werd gehouden in het dorpshuis te Zonnemai- re. De bekende schrijver Toon Kortooms was uitgenodigd om het een en ander te vertellen over zijn werk en leven. We hadden geluk dat hij nog kwam, want hij gaat stoppen met het geven van lezingen, om dat hij al wat ouder is, en het reizen door het land te vermoeiend wordt. Hij bezorgde ons een gezellige, vrolijke avond, want hij kan heel goed vertellen, en hij bezit de gave om mensen aan het lachen te maken. Hij vertelde dat in literaire kringen er op zijn werk wordt neergekeken, maar dat hij dat helemaal niet erg vond. "Ik schrijf om de mensen te la ten lachen", en ze te amuseren, als ik dat kan bereiken, dan ben ik tevre den", zei hij. Schijnbaar lukt Toon Kortooms dat amuseren heel goed, want de aanwezige dames moesten vaak erg om hem lachen. Hij is geboren en opgegroeid in Bra bant, in "De Peel". Hij kómt uit een heel groot gezin; ze waren met z'n twaalven bij hem thuis. Hij vertelde heel grappig over zijn lagere school tijd. De "schoolopziener", nu heet dat inspekteur, kwam regelmatig bij hun op de lagere school de boel kon- troleren. Deze schoolopziener zette al tijd gelijk als hij binnen was, een hele grote som op het bord, die altijd over knikkers ging. De kleine Toon vond dat vreselijk, want hij was erg slecht in rekenen, en hij wist nooit het juiste antwoord. Maar op een dag kreeg hij toch ook de kans om zijn talenten te kunnen tonen. De schoolopziener gaf toen de opdracht: "schrijf een verhaal over een toverfluit. Wie dit het beste doet krijgt de le prijs". De meeste kinderen zaten te zuchten boven hun lei (waar ze toen nog op schreven) maar Toon schreef de ene lei na de andere vol. Om de beurt moesten de kinderen hun verhaal voorlezen, en wie won natuurlijk de le prijs? Toon Kortooms, die zoals hij zelf zegt het talent van God heeft gekregen om goed te kunnen schrijven. Wat was nu die eerste prijs? "Ik verwachtte minstens een 14 daagse reis naar het buitenland", zei Toon Kortooms, tot grote hilariteit van de aanwezige da mes, "maar het was een akelig plastik fluitje, dat een snerpende toon gaf". Toen hij thuis op dat fluit blies, pak te zijn grotere broer dat fluitje af, en smeet het in de sloot. Weg le prijs. Maar Toon had nu wel bewezen dat hij ook iets goed kon, en dit was toch de eerste prijs in zijn schrijverscarriè re. Heel bekende boeken van Toon Kortooms zijn: "Help de dokter ver zuipt" en "Laat de dokter maar schuiven". Er is ook een grappige speelfilm gemaakt over het boek: "Help de dokter verzuipt", en Toon Kortooms vertelde hoe hij aan die ti tel gekomen is. Toen hij klein was, was er bij hun op het dorp een dorpsdokter, die op hem als kind diepe indruk maakte. Hij was anders dan de gewone dorpelingen, hij kleedde zich bizar, in de ogen van het dorp, hij was wat verstrooid, en hij reed vaak op een paard naar zijn patiënten. Later deed hij dat op een motorfiets. Deze dokter heeft zo'n in druk gemaakt op Toon, dat hij later boeken is gaan schrijven over een dorpsdokter, en dan z'n eigen dokter van vroeger voor zich zag. Deze dok ter werd een keer geroepen bij een klein ongelukje, op het bedrijf van Toon Kortooms zijn vader. De dok ter was erg haastig en kwam vlug aan gereden op zijn paard. Door een onhandige beweging viel hij van zijn paard, en kwam midden in een sloot terecht. De dorpelingen, die allemaal stonden te wachten op de dokter, schrokken heel erg en de man riep, plat op zijn Brabants: "Help, de dok ter verzuipt". Deze man heeft waar schijnlijk niet geweten, dat deze kreet de titel van een bekend boek zou worden. Toon Kortooms vertelde dat hij vaak brieven krijgt van mensen die hem be danken voor zijn grappige boeken, en dan schrijven ze dat ze zich, slap of Het was al voorspeld dat er dit jaar veel noten zouden komen aan de no tenbomen. En het is uitgekomen, de oogst is groot, de noten zijn mooi en voor de grote regen waren de meeste eraf. De zwarte handen van het bolsteren zijn weer schoon en de noten liggen te drogen. Het is altijd weer een won der hoe in zo'n grote vrucht een noot groeide en als je die kraakt komt er een heerlijke noot uit. Voor velen is dat een lekkernij en samen noten pel len en eten is gezellig. Vooral als ie der zelf de noten kraakt en direkt eet geeft een aparte sfeer. Bladeren Het blad van de notenboom valt, net zoals van alle andere bomen het blad valt, in deze tijd van het jaar (met uit zondering van groenblijvende). In de zomer echter als het weer warm is en er muggen zijn is het heel goed om een tak van de notenboom op water bin nen te zetten, het vertrek zal dan mug- genvrij zijn of blijven. Hout Een van de mooiste houtsoorten is notenhout maar daarvoor moet de boom wel worden geofferd. Het al lermooiste deel is de wortel, wie kent niet de schoonheid van het wortelno tenhout voor meubelen. Toch laten we onze notenbomen graag staan en oogsten in de herfst de noten. zelfs rot gelachen hebben om deze boeken. Zulke brieven doen Toon Kortooms goed, maar wat het meeste indruk op hem maakte, was dat ie mand hem schreef: "Deze boeken maken het beste in een mens wak ker". Het is dan misschien geen hoogstaande literatuur, maar de men sen lezen toch erg veel deze boeken, en Toon Kortooms vindt het fijn om de mensen te laten lachen. We hadden een boeiende avond en de presidente bedankte hem hartelijk voor zijn leuke betoog. M.T. Vleugel-Mandemaker Niet alleen We kennen niet alleen de walnoot maar ook de hazelnoot en de aman del is bekend in onze streken. Wij plantten een paar jaar geleden twee bomen. De een zou een z.g. Japanse kers zijn en de ander een amandel boom. Ze bloeiden tegelijk en de bloesem was gelijk, ook de vruchten die eraan kwamen zijn gelijk: aman delen. Het is toch verrassend een nog jonge boom rijk te zien dragen en dat deden beide bomen. Spijs Het opent mogelijkheden om met de komende feestdagen in het vooruit zicht zelf amandelspijs te maken voor boterletter en kerstkrans. Het zal best nog wat energie kosten om de noten te kraken, van de velletjes te ontdoen, dan te malen in de amandelmolen. Dat, vermengd met suiker en de an dere ingrediënten, kan een heerlijke vulling worden voor de december- specialiteiten. Denk niet dat dat in een hand-omdraai is gedaan, het is een heel werk maar wel met bijzonder re sultaat. Andere mogelijkheden Er is vanzelf nog veel meer te doen met de noten-van-eigen-bodem. Be halve gewoon opeten, ze zijn heel voedzaam en kunnen een maaltijd aanvullen als men geen vlees eet. Ze zijn te verwerken in heel veel gerech ten b.v. gehakte noten door het ge hakt, door verschillende nagerechten en in gebak. Ook roosteren met of zonder zout geeft een apart zoutje om te knabbelen. Een halve walnoot op een blokje kaas is eveneens een niet te versmaden hapje. Gemalep hazelnoten door de choco ladevla heeft een heel bijzondere smaak maar is ook extra voedzaam. Misschien komen we later nog eens te rug met notenrecepten. Nu zien we eerst dat we ze droog binnen krijgen en daarna kijken we pas verder. P.J. de Rooy-Janse Er zijn in 1987 mogelijkheden voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar om gedurende enkele maanden tot één jaar stage te doen in bovengenoemde landen. De stages bieden een unieke kans om door te leven in gezinnen, het wonen, werken en denken in een ander land beter te leren kennen. Voor deze programma's is een agra rische opleiding en/of ervaring noodzakelijk. - Minnesota work/study program. Een studie/stage programma van 12 maanden waarbij men 8 maanden meewerkt op een agrarisch bedrijf, 1 maand vrij heeft en 3 maanden een kursus volgt op de universiteit van Minnesota. Daarna kan men nog een verlenging krijgen van 6 a 9 maanden om nog in een andere stage te werken. Er zijn 3 begindata in 1987: 23 maart, 22 juni en 30 november. Opgave tenminste 3 maanden voor vertrek. Er zijn geen plaatsingsmogelijkhe den in de tuinbouw. - In samenwerking met de universi teit van Ohio wordt een studie/stage programma georganiseerd. Vertrek ca. 17 maart 1987. Oriëntatie op de universiteit. 8 maanden stage op één bedrijf. Vakantie van 24 december Vrijdag 31 oktober 1986 tot 3 januari 1988. Van 3 januari tot 19 maart 1988 kursus op de univer siteit. Opgave vóór 1 december a.s. Er zijn ook individuele stagemoge lijkheden (zonder kursus) voor een periode van 12 maanden op één be drijf. Opgave vóór 1 februari 1987. - Future Farmers of America. Via deze organisatie worden stages geor ganiseerd van 3, 6 of 12 maanden. Vertrek eind maart of eind juni 1987. Voor vertrek in maart, opgave vóór 1 december a.s. Zoals ook voorgaande jaren het ge val was, hebben de drie Plattelands Jongeren Organisaties en de Stich ting Uitwisseling in samenwerking met de emigratie instanties en de Ca nadese regering, wederom een stage programma opgezet, waardoor een aantal jonge boeren en tuinders de mogelijkheid krijgen een periode van 9 tot 12 maanden in Canada door te brengen. Ook jongelui die pas van de middel bare of hogere land- en tuinbouw scholen komen, kunnen voor dit programma in aanmerking komen. De meeste mogelijkheden zijn er voor jongeren die vroeg in het voor jaar kunnen vertrekken (april of Als een goed begin het halve werk is dan staat de P.J.Z.-afdeling Langstraat en heel wijde omgeving nog een fantastische tijd te wachten. De op vrijdag 17 oktober gehouden barbecue zou moeten laten zien of er eigenlijk wel belangstelling is voor een P.J.Z.-afdeling. In eerste instantie was de voorberei dingskommissie uitgegaan van een man/vrouw of dertig, maar toen de aanmeldingen binnen begonnen te stromen bleek dat er grote belang stelling was. mei). Gedurende deze stage heb je de kans kennis te maken met het leven en werken op een Canadees bedrijf. Dit programma leent zich er uitste kend voor een bredere kennis en praktische ervaring op landbouw kundig gebied op te doen. Opgave vóór 15 februari 1987. Via het I.A.E.A. is het mogelijk ge durende 6, 7, 8, 9, 13, 14 of 15 maanden een stage te doen op een agrarisch bedrijf in Australië en/of Nieuw-Zeeland. Ook zijn er moge lijkheden voor de zgn. 'wereldreis', een kombinatie van Australië en Nieuw-Zeeland met Canada of Amerika. Het vertrek en de terugkomst vindt per groep plaats. In het land waar de stages plaatsvinden wordt een intro- duktiebijeenkomst gehouden. Vertrek mogelijk vanaf februari 1987 tot oktober 1987. Voor bovengenoemde programma's wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden op donderdag 20 novem ber a.s. om 14.00 uur, in 'De Ree horst', Bennekomseweg 24 te Ede. Voor meer inlichtingen: Stichting Uitwisseling en Studiereizen voor het platteland, Postbus 97, 1860 AB Bergen, NH, tel. 02208 - 96144. Toen eindelijk vrijdag alles opge bouwd was, de muziekinstallatie, de bar en het vlees en de andere etens waren op de daarvoor bestemde plaats stonden, kon het feest begin nen. De eerste feestgangers kwamen druppelsgewijs binnen, maar op een gegeven moment stond er gewoon een file voor de deur. Maar ja, als er ook zo'n honderd man staan te trap pelen van ongeduld! Na een openingswoordje van Henk Tegels werd de barbecue opengesteld voor de liefhebbers om allerlei lek kernijen op de gewenste kleur en temperatuur te brengen. Het weer werkte wat dat betreft ontzettend goed mee. Want het hele bak- en braadgebeuren vond buiten plaats. Terwijl binnen de muziek over de dansvloer schalde was het buiten mogelijk om je enigszins verstaan baar te maken. Maar waar je ook kwam, binnen of buiten, overal was de sfeer en het en thousiasme fantastisch. Dat geeft dus alle reden om aan te nemen dat de bowlingavond op vrij dag 28 november ook weer een gran dioos sukses zal worden. Voor die tijd krijgt iedereen die op de barbe cue geweest is, nog een uitnodiging. Ben je niet geweest en wil je toch een uitnodiging, geef je naam en adres dan even op bij ondergetekende: 04162 - 1258 ('t liefs.t tussen 12.15 en 12.40 uur). Houdt in ieder geval de 28e november vrij voor jouw P.J.Z. Berdien van Everdingen Op 10 oktober jl. hield PJZ Oost Zeeuws-Vlaanderen een bowlinga vond in de V'laanderenhal te Sas van Gent. Er waren 2 banen besteld, maar het aanbod van spelers was zo groot 30), dat er gelukkig nog 2 banen bij besteld konden worden. Zodoende kon iedereen zich van de Kamer wil HAS in Wageningen en Deventer De Tweede Kamer wil dat de nieuwe Hogere Agrarische School voor het midden en oosten van Nederland wordt gevestigd in Wageningen en Deventer, en niet in Velp, zoals mi nister Braks wil. De lobby van de HAS in Deventer heeft gewerkt. Een demonstratie op het Binnenhof, en de aanbieding van 23.500 handtekenin gen aan de voorzitter van de Kamer kommissie voor landbouw moest de Deventer argumenten kracht bij zetten. Binnen een paar weken laat Braks aan de Kamer weten, of en in hoeverre hij zijn beslissing zal veranderen. (B.W.) beste zijde laten zien. Dat sommigen opvielen, was te danken aan de 'goe de' of 'slechte' worpen die men gooide. Zo te zien had iedereen het naar zijn zin tijdens het 'ballen' gooien, zo doende vloog de twee uur om. Na de wedstrijd werd er, moe gestre den, van schoenen gewisseld waar men onder het genot van een drank je nog even bleef nababbelen. Dat er zo'n groot aantal jongeren aanwezig was, deed het bestuur goed. Hopelijk blijft dat zo, ook bij andere aktiviteiten. Nu nog de uitslag van 10 beurten: Heren: Fr. Martens 147 L. Dees 127 Ch. de Pooter 121 P. de Pooter 112 Dames: I. de Pooter M. Dieleman L. de Bue K. Dieleman 98 85 81 79 'De korrespondent' 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21