gropatax verzekeringen zlm zlm Zitdagen Vergadering hoofdbestuur en ledenraad van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. Kring Langstraat van de ZLM Algemene ledenvergadering bestemd voor leden mèt hun echtge notes en medewerkende gezinsleden - op maandag 10 november a.s. om 20.00 uur in Kultureel Centrum 'Zi- dewinde' te Sprang Capelle. Tijdens deze vergadering zal de heer ir. J. Gerritsen medewerker van het Landbouwschap, een inleiding hou den met als titel: 'Hoe ver zijn wij nu met de mestwetgeving?' Ter toelich ting: dit najaar worden door het mi nisterie van Landbouw weer voor lichtingsbijeenkomsten gehouden over de toepassing van de mestwet geving. Het bestuur van de kring Langstraat vindt het nuttig om voor af vanuit de eigen organisatie stand punten en achtergronden, toege spitst op onze situatie, toe te lichten. Na de inleiding bestaat de mogelijk heid om over het onderwerp te dis- kussiëren. Kursus Bedrijfsopvolging kring Langstraat De kring Langstraat organiseert de ze winter een kursus 'Bedrijfsopvol ging'; in vijf aantal kursusavonden zal worden geprobeerd enige duide lijkheid te scheppen in de problema tiek rondom de bedrijfsopvolging. Tijdens deze avonden zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: de rol van de andere kinde ren, het meewerken en belonen van kinderen, de wijze van overname waarbij speciaal de aandacht wordt besteed aan de maatschap, boek houdkundige zaken in verband met de bedrijfsopvolging, belastingperi kelen rondom maatschap en be drijfsovername en juridische aspek- ten rondom de overname; erfrecht, testament, overlijden, etc. Deze kursus is van belang voor zo wel vader en moeder als voor de bij het bedrijf betrokken kinderen; zij worden dan ook alle uitgenodigd deel te nemen aan de kursus. Afd. St. Philipsland van de ZLM Gezinsavond op vrijdag 28 novem ber" a.s. in kombinatie met de afde ling van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen. Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij zal maan dag 3 november a.s. om 09.30 uur bij eenkomen in het Landbouwhuis te Goes. Op deze zelfde dag zal 's mid dags de ledenraad van de ZLM bij eenkomen en wel om 13.30 uur in de "Prins van Oranje" te Goes. Tijdens de hoofdbestuursvergadering zal o.a. worden gesproken over de mestwet geving, waarna de voorzitters van de diverse kommissies een toelichting zullen geven op de gang van zaken en aktualiteiten binnen hun sektor. De voorzitter van de kommissie Ak kerbouw, de heer H.C. van der Maas zal in zijn toelichtend overzicht o.a. ingaan op de diskussienota van het Landbouwschap "Evaluatie van en kele beleidsopties voor een herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod op de graanmarkt". Hierna zal de heer M. van Veldhuizen, voorzitter van de veehouderij kommissie een toe lichting geven op de situatie in de vee- houderijsektor, gevolgd door een toelichting op de gang van zaken in de tuinbouwsektor door de voorzit ter van de tuinbouwkommissie, de heer M. Goud. De voorzitter van de kommissie Grondgebruik, de heer J. Nieuwenhuijse, zal ingaan op het door GS van Zeeland ingediende voorstel om te kiezen voor konsentra- tie tot twee waterschappen, één bezui den en één benoorden de Westerschelde. Tevens zal worden in gegaan op de voorgenomen bezuini gingen op landinrichting; de ZLM-delegatie in de kommissie grondgebruik van het KNLC heeft ge pleit voor een verlaging van het areaal. Tot slot van de hoofdbestuursverga dering komen enkele organisatorische aangelegenheden aan de orde waar na de gang van zaken bij de diensten, instellingen en aanverwante organisa-* ties zal worden besproken. Hierbij zullen o.a. aan de orde komen de be groting voor 1987 en de notitie van de Sichting Agrarisch Opleidingscen trum inzake de toekomstige bestuurs vorm Lagere en Middelbare School; het dagelijks bestuur adviseert te kie zen voor een regionale stichting waar in te zijner tijd de lagere en Middelbare School worden opgeno men en waarin de ZLM ook bestuur lijk participeert. Ledenraad Tijdens de ledenraadsvergadering zal het funktioneren van deze raad wor den besproken aan de hand van een rapport dat is samengesteld door een hiertoe aangestelde werkgroep. In dit rapport adviseert de werkgroep o.a. dat de ledenraad haar funktie als ad viesorgaan meer moet profileren; ge vraagde en ongevraagde adviezen kunnen worden verstrekt m.b.t. za ken van algemene belangenbeharti ging als van ZLM-organisatorische zaken. Tevens wordt geadviseerd de najaarsvergadering het karakter van een studiedag te geven. Na het bespre ken van het funktioneren van de le denraad zal de eksploitatierekening 1985 en de begroting voor 1987 wor den behandeld waarna de algemene situatie in de land- en tuinbouw zal worden besproken aan de hand van overzichten betreffende grondge bruik, veehouderij, tuinbouw en ak kerbouw. Tot slot zal de gang van zaken bij de diensten, instellingen en aanverwante organisaties van de ZLM worden besproken. Kring Oost- en Midden- Brabant ZLM SEV-projekt: u staat er wel achter maar hoe staat u ervoor? Binnen gezin, bedrijf en maatschap pij verandert veel door nieuwe wet ten, ontwikkelingen, regelingen en gedragslijnen. Het agrarisch gezin ondervindt de gevolgen hiervan op korte termijn (bijv. superheffing) en op lange termijn (bijv. mogelijkheid dat vrouwen ook lid kunnen worden van standsorganisaties). Veelal ziet men het nut van de nieu we ontwikkelingen wel in, maar wat zijn de hieruit voortvloeiende moge lijkheden en onmogelijkheden voor het bedrijf en gezin? De kring Oost- en Midden-Brabant organiseert hierover, samen met de SEV van de ZLM, voor het hele ge zin een bijeenkomst op 11 november a.s. om 20.00 uur in de zaal van de koöperatieve ver. ZON te Eindhoven. Stripverhaal In het kort worden de verschillende levensfasen van een agrarisch gezin besproken zoals: opvolgen (opleiding, keuze opvol gen, andere kinderen); huwelijk (huwelijkse voorwaarden, wonen, bedrijfstaken boerin en jonge boerin); erfenis (boedel verdelen, vruchtge bruik, erfrecht, fiskale gevolgen); maatschap man-vrouw (fiskale ge volgen, werkverdeling, medeverant woordelijk); maatschappij (meepraten binnen school, kerk, politiek en hoe daar tijd voor vinden). Dit is een stripverhaal van 45 min. aan de hand van sheets. -Rektifikatie uitnodiging- Ruilverkaveling Woensdrecht/Ossendrecht Aan de leden van de standsorganisa ties der NCB, ZLM en CBTB, afde- lingen Woensdrecht/Ossendrecht/Wouw en Rilland-Bath, die grond hebben lig gen in het gebied tussen Schelde- Rijnkanaal en de Hoge Wal nabij Woensdrecht-Ossendrecht. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn op dezelfde dag dat de uitnodigingen zijn verstuurd voor de bijeenkomst van 6 november a.s., waar de heer Boer van het Land bouwschap Noord-Brabant zou spre ken over de mogelijkheden van radio - t.v. Dinsdag 4 november a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Landbouw en Milieu": indrukken van de jaarlijkse studiedag van de Centrale Raad voor de Milieuhygië ne te Arnhem. Donderdag 6 november a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De betekenis van valutaschommelin gen voor land- en tuinbouw", een vraaggesprek met ir. C. van Bruchem van het Landbouw-Ekonomisch In stituut. Acaumtantsunie (boekhoiidburo) der ZLM tel. 01100-15710 (Goes) tel. 01180 - I 145 I Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) lel. 01640 - 43350 Bergen op Zoom tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) lel. 011 10 - 6051 (Zierik/ee) tel.01116- 1540 (Renesse) HULST: maandag 3 november a.s. in Gemeenschapscentrum 'Den Dullaert'. SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heer J. van Nispen. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé) J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) J. van der Jagt neemt afscheid van Accountantsunie ZLM ruilverkaveling in deze streek, ook uitnodigingen verstuurd door Rijks waterstaat voor een bijeenkomst van eigenaars en pachters die bij een rea lisering van de Zoomweg bij deze zaak betrokken zijn. Deze bijeen komst kan men onmogelijk verzet ten. Daar het veelal dezelfde personen betreft, die mogelijk ook voor onze bijeenkomst belangstel ling hebben, hebben wij gemeend er goed aan te doen om onze bijeen komst te verzetten en wel naar woensdag 12 november 1986 waar dezelfde spreker, de heer Boer, zal spreken over voornoemd onderwerp. Mogen wij u daarom opnieuw uitno digen op 12 november, 's avonds om 19.30 uur in de zaal van de familie van der Poel, Dorpsstraat 68 te Woensdrecht?! Wij rekenen graag op uw komst. Ekskursie witlofstudieklub Schouwen Duiveland Witlofstudieklub Schouwen- Duiveland organiseert op maandag 3 november een ekskursie naar het be drijf van de heer W. van der Wek ken, Kijkuitsedijk 3, Zonnemaire. Aanvang 19.30 uur. Op 1 november wil de heer J. van der Jagt zijn aktieve loopbaan bij ons kantoor beëindigen. Begonnen in de landbouw heeft hij door zelfstudie zijn werkterrein kunnen verplaatsen in de administratieve richting. Na o.a. nog werkzaam te zijn geweest bij Landbouwherstel is de heer Van der Jagt vanaf 1952 ver bonden aan ons kantoor, ergo een periode van ruim 34 jaar. Daarvan zijn ongeveer 20 jaar doorgebracht op de afdelingen kostprijsboekhou ding en accountantsdienst. De laat ste twaalf jaar heeft hij de leiding ge had over de interne administratie van ons kantoor. Het werken met geautomatiseerde administraties was voor hem geen probleem. Integendeel, graag nam hij de kans waar zelf achter het beeldscherm plaats te nemen. Open dagen spruitkool Op 7 en 8 november van 10.00 tot 16.00 uur houdt Nickerson-Zwaan open dagen voor spruitkool. Het de- monstratieveld ligt op Schouwen- Duiveland aan de Striepweg (zijweg van de Delingsdijk. Er zijn o.a. nieu we hybriderassen van spruitkool en ook van uien te zien. Spruitkool open dagen Royal Sluis De komende weken bent u van harte welkom op een aantal door Royal Sluis georganiseerde spruitkool open dagen in Zuid-Holland en Limburg. In Barendrecht: vrijdag 7 november 13.00-16.00 uur, zaterdag 8 novem ber 9.00-15.00 uur, Bij Gebr. de Weerdt, Middeldijk-hoek Car- nisseweg. In Koningbosch (L.): vrijdagl4 no vember 10.00-16.00 uur, Bij M. v.d. Goor, Echterbosbaan 125, Rijksweg Po>terholt/Koningsbosch J. van der Jagt Wij wensen de heer Van der Jagt en zijn vrouw een goede tijd in gezond heid toe. Ter gelegenheid van dit af scheid is er een receptie die zal wor den gehouden op donderdag 6 no vember 1986 van 16.00 tot 17.00 uur in hotel-restaurant Terminus te Goes. Direktie Accountantsunie ZLM b.v. Pag. 4: Tiende kombinatiebaan Zeeland ingevuld; Overzicht mestwetgeving. Pag. 5: Afscheidsreceptie vertrekkende direkteur W.M. Markusse van MAS Goes. Pag. 6 en 7: Uit de praktijk. Pag. 8: Knolcyperusbestrijding levert resultaat op. Pag. 9: Aardappelen kiem lustig; Zaaizaadhoeveelheid en korrelopbrengst zo mergers t. Pag. 10: CLC advies; Schrap subsidie op kavelverbetering. Pag. 11: Boerderij van de toekomst in 'B 2000 projekt'. Pag. 12 en 13: De maand november. Pag. 15: Kom over de brug; CVZ nieuws. Pag. 17: Landbouwverkeer neemt bijzondere positie in. Pag. 19: Voortbestaan winkelauto Wolfederatie onzeker. Pag. 21: Voor de vrouw, PJZ geluid. Pag. 22 en 23: Markt. 2 Vrijdag 31 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2