Winkelauto Wolfederatie alleen in Zuidwest-Nederland nog winstgevend Landbouw in en rondom Londen Voortbestaan winkelauto lijkt onzeker Prijsvergelijking rundveevoeders Bezinning Wolspinnerij Agrarische Studiereizen 1986 Provinciaal Overleg Orgaan kursusonderwijs in Zeeland Nog geen loon naar werken voor vrouwen van agrariërs Ruwvoeders Hooi- en stro-soorten Granen e.d. Eiwitrijke grondstoffen Mengvoeders Binnen de landelijke wolfederatie wordt momenteel gestudeerd of het ekonomisch verantwoord is om de winkelauto's nog langer in stand te houden. Als het zover komt dan zal dat het laatst plaatsvinden in de zuidelijke provincies. Dit omdat de winkelauto's in Zeeland en Noord-Brabant nog naar tevredenheid funktioneren. Dit bleek uit de woorden van de heer J.C. Korpershoek, adjunkt-direkteur van de Ne derlandse Wolfederatie op de jaarvergadering van de afdeling Zee land van de Wolfederatie in Goes op 20 oktober jl. Vergeleken met de overeenkomstige periode vorig jaar is in de eerste ne gen maanden van 1986 door de Wol federatie in de textielbranche een 9°7o lagere omzet geboekt. Dit werd o.a. veroorzaakt door het twee maanden uit de running zijn van een winkelauto in Noord-Holland en door de over gangsproblemen bij het verleggen van een deel van de verkoop naar de Wel- koopwinkels van Cebeco Handels- raad. Los hiervan kan gekonstateerd worden dat er sprake is van een moei lijke marktsituatie voor wol en wol- produkten. De dollarkoers en de konkurrentie door andere wolwinkels spelen hierbij o.a. een rol. De Wolfederatie bezint zich zowel in de afd. Zeeland als landelijk op de vraag hoe de afzet het beste bevorderd kan worden. Uit een onderzoek is ge bleken dat de verkoop met behulp van winkelauto's een vrij dure methode is. In andere delen van het land wordt op de winkels verlies geleden, mede daar om zijn er proefverkopen gestart in de Welkoopwinkels. Via een dergelij ke konstruktie is, als gevolg van de betere presentatiemogelijkheid, een jonger publiek te bereiken. De fede ratie levert haar volledige pakket aan de Weikoop, daartegenover mag Wei koop gebruik maken van de (goede) naam "Wolfederatie". Eksperimen- ten hiermee zijn positief uitgevallen, zodat de overeenkomst met een 19-tal tot 26 Welkoopwinkels wordt uitge breid. Dit start vanuit het oosten van ons land, maar het is niet uitgesloten dat op den duur de gehele afzet van de Wolfederatie via de Welkoopwin kels zal plaatsvinden. De eerste jaren zal dat in ieder geval in het zuidwesten nog niet gebeuren. De heer Korpers hoek is van mening dat door het ver kopen via de Welkoopwinkels de voortgang van de afzet van de Wol federatie gewaarborgd is. Mede om dat het verkopen via de winkelauto in het zuidwesten nog zo goed verloopt, kwamen er vanuit de vergadering eni ge reakties waarbij de vrees werd uit gesproken dat de Welkoop-verkoop de eigen winkelauto zal gaan bekon- kurreren. De wolspinnerij van de federatie le vert produkten waarvoor maar zeer weinig vraag bestaat. Door de kelde rende dollarkoers is de eksportmarkt grotendeels weggevallen. Deelnemers aan de vergadering plaatsten dan ook vraagtekens bij het voortbestaan van de hypermoderne wolspinnerij "Ede" te Vlijmen, een 100% dochter van de Wolfederatie. "Moet deze verliesge vende aktiviteit afgesloten worden, met alle kosten vandien, moet ge wacht worden tot de bank de geld kraan dichtdraait of moet er iets anders gebeuren". Men was het er over eens dat er iets moet gebeuren en dat wellicht de Coöperatieve Raad of de Landbouworganisaties erin betrok ken moeten worden om de spinnerij weer nieuw leven in te blazen. Zijn er geen perspektieven dan moet de wolspinnerij maar stoppen. Maar zo ver is het nog niet. Uit de woorden van de heer Korpershoek viel op te maken dat wolspinnerij "Ede" tech nisch en organisatorisch op de rails staat, maar dat alleen de markt (ta- pijtsektor) zich welwillend op moet stellen. Wolinname 1986 De wolinname heeft in 1986 meer wol opgeleverd dan vorig jaar. De inna me is zeer vlot verlopen, o.a. door dat het keuren van de wol eenvoudiger verloopt. De sekretaris van de afdeling Zeeland, de heer J. Kerkhoven, toonde zich tevreden over de nieuwe wolinnameplaats in Oost burg bij de Cehave en sprak de hoop uit dat die innameplaats blijft bestaan. Hij deelde mee dat de veiling in Ber gen op Zoom als innameplaats zal vervallen. Het gevaar dat plukken wol in veilingkratten terechtkomen is dan voorbij. Bovendien gaf het ge ringe aantal in Bergen op Zoom ge leverde kilo's wol aanleiding deze in nameplaats op te heffen. Voor de Westbrabantse leveranciers die in Bergen op Zoom leverden maakt het niet veel uit. Ze moeten nu naar Roosendaal of Rilland, een aantal deed dat al, al dus de heer Kerkhoven. Tijdens de vergaderingen vonden ook benoemingen plaats. Alle aftre denden waren herkiesbaar, allen zijn zonder dat er tegenkandidaten gesteld waren, herbenoemd. Begin december is het voor een agra riër dè ideale tijd om Londen eens te bezichtigen. In de eerste plaats voor de stad zelf. Een typisch Engels stadsbeeld van heren met bolhoe den, de ongewapende bobby's met hoge helmen en de dubbeldekkers die langs de vele bezienswaardighe den van Londen komen. Begin de cember ekstra sfeervol, omdat de kerstverlichting al ontstoken is in de bekende straten zoals Regent Street en Oxford Street. Veel agrariërs willen méér zien dan een bijzondere stad. Daarom heeft Agrarische Studiereizen het volgen de programma gemaakt. Vertrek zaterdag 29 november 1986, treinreis vanaf het bij uw woon plaats dichtstbijzijnde station naar Hoek van Holland naar de boot, die u tot aan het Britse eiland zal bren gen. zondag 30 november 1986. Onder weg naar de stad wordt een bezoek gebracht aan het uitgestrekte bedrijf (3 boerderijen) van de gebroeders Smith. Deze broers verbouwen gra nen en suikerbieten, houden melk koeien en hebben zelfs een paar schapen uit Texel geïmporteerd, on danks de strenge veterinaire maatre gelen die in Engeland gebruikelijk zijn. Op het bedrijf wordt de lunch gebruikt, 's Middags een uitgebreide stadsrondrit door Londen onder lei ding van een Nederlands sprekende gids; ook 's avonds is er gelegenheid Londen te ontdekken. maandag 1 december 1986. Bezoek aan de Royal Smithfield Show in het Earl's Court Exhibition Centre. A.V.T.O.-Schouwen-Duiveland Dit najaar wordt de kursus Algeme ne Vorming Toekpmstige Onderne mers gehouden op Schouwen- Duiveland. Voor de kursus, die vorig jaar op Tholen een groot sukses was, kan men zich nog steeds aanmelden. Voor wie is de A.V.T.O.? De kursus is bestemd voor personen met een L.A.S.- of gelijkwaardige opleiding die werkzaam zijn in de land- of tuinbouw. De kursus geeft je de mogelijkheid om later de E.V.T.O. te gaan volgen. In de praktijk blijkt dat er aan deze kursus ook vooral wordt deelgeno men door agrarische vrouwen. Vrijdag 31 oktober 1986 Wat komt er aan de orde? In de kursus zal er veel aandacht worden besteed aan boekhouden en bedrijfsekonomie, zoals: - registreren van gegevens in kas-, bank- of giroboek - lezen fiskale boekhouding - bedrijfsekonomische boekhouding - begrippen en basiskennis van fi nanciering De kursus duurt 60 uur, verdeeld over 1 dag of avond per week en zal plaatsvinden op Schouwen- Duiveland en de kosten bedragen ca. ƒ180, Informatie en aanmelden: Bij de SEV-er in uw gebied: Dhr. G. Stap, tel. 01117 - 1782 of de M.A.S.- Goes, Rav. de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, tel. 01100 - 27203. dinsdag 2 december 1986. In Hoek van Holland stapt u weer in de trein die u zo dicht mogelijk bij of in uw woonplaats brengt, het einde van een gevarieerde reis. Voor uw aanmelding, nader overleg of het aanvragen van de brochure Agrarische Studiereizen 1986, kunt u opbellen naar het Sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085 - 512087 (tus sen 08.00 en 18.00 uur). DEN HAAG - De regering zal voor lopig niet komen met maatregelen om de positie van meewerkende vrouwen in het agrarisch bedrijf te verbeteren. Voorstellen hiertoe zijn gedaan in het rapport 'loon naar werken' van de kommissie 'meewerkende vrou wen in het eigen bedrijf', maar de re gering verwacht pas in de loop van 1987 met konkrete stappen te komen. Staatssekretaris Evenhuis van Eko- nomische Zaken wil nu eerst een voorlopig regeringsstandpunt voor bereiden en deze om advies zenden naar de Sociaal Ekonomische Raad (SER), de Emancipatieraad en de Raad voor het midden- en kleinbe drijf. Naar verwachting zal dit in februari-maart 1987 gebeuren. 'Het definitieve standpunt van de re gering zal u zo spoedig mogelijk na binnenkomst van deze adviezen wor den toegezonden', zo heeft de staats sekretaris de Tweede Kamer laten weten. Uit de door het C.V.B. berekende voederwaardeprijs per begin oktober bleek dat de KVEM-prijs ƒ0,40 en de eiwittoeslagprijs ƒ0,30 bedroeg. Ten opzichte van de maand september een stijging van de KVEM-prijs en een da ling van de eiwittoeslagprijs. Alle prij zen zijn exkl. BTW. Voederw. Marktpr. Verlies Marktpr. Voederw. Marktpr. VEM vre per bij inkl. pr.per in v.d. 100 kg bewaren verl. 100 kg voe derw. pr. Aardappelen 231 13 8,00 10% 8,89 9,63 92 Bierbostel (21,9% ds) 216 50 10,00 15% 11,76 10,14 116 Bierbostel (19,0% ds) 187 43 10,00 15% 11,76 8,77 134 Mix (20% ds) 192 21 6,75 15% 7,94 8,31 96 Graanspoeling (7% ds) 90 19 3,65 5% 3,84 4,17 92 Aard.afvallen (15% ds) 150 10 3,75 15% 4,41 6,30 70 Aard.afvallen (40% ds) 480 12,00 15% 14,12 19,20 74 Maisgluten (42% ds) 450 68 17,75 5% 18,68 20,04 93 Aardappelve zels (10% ds) 101 5 3,70 1) 15% 4,35 4,19 104 Aardappel- persvezels E.A. (17-19% ds) 187 2 7,25 1) 10% 8,06 7,54 107 Aardappel- persvezels E.R. (17-19% ds) 189 14 5,75 1) 10% 6,39 7,98 80 Snijmais (24% ds) 219 15 8,75 15% 10,29 9,21 112 Perspulp (20% ds) 208 12 8,40 8% 9,13 8,68 105 Bietenstaartjes (13% ds) 121 14 3,75 30% 5,36 5,26 102 Spruitestok ken (ge- hakseld) 209 20 7,50 10% 8,33 8,96 93 Fruit 90 3,50 10% 3,89 3,60 108 Witlofworte len (gewassen) 155 5 6,50 10% 7,22 6,35 114 Appelpulp (14% ds) 105 3,50 20% 4,38 4,20 104 De kwaliteit van de voeraardappelen is wisselend. Aardappelen met "glas" hebben een duidelijk lagere voederwaarde. Bierbostel blijft prijshoudend. Denk om de lagere voederwaarde bij een lager ds-gehalte. Maisgluten is prijstech- nisch aantrekkelijk en staat thans bekend als een goed voedermiddel. Al naar gelang de afname-hoeveelheid kan de prijs variëren. Snijmais komt naar ver houding nog wat duur uit. De thans geoogste snijmais zit niet hoog in het ds-gehalte. Verrekening vindt plaats op 24%-basis. De prijzen van bietenstaart jes en perspulp variëren al gelang de transportafstand. De geschatte voeder waarde van spruitestokken heeft betrekking op het produkt zonder blad. 1) De vezelprijzen gelden tot 1 december 1986. Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in per ton per ton v.d.voederw.pr. Weidehooi (gem. kwaliteit) 400,— 277,— 144 Graszaadhooi 235,— 198, 119 Gerstestro 210,— 175, 120 Tarwestro 200,— 142, 141 Erwtenstro 240,— 197, 122 De stro-soorten liggen iets goedkoper in de markt dan de vorige maand. Produkten Voederwaarde VEM vre Marktprijs per 100 kg Voederw.pr. per 100 kg Marktpr. in v.d.voederw Maismeel 1053 54 63,00 43,74 144 Tarwemeel 1068 82 54,00 45,18 120 Gerstemeel 971 87 54,50 41,45. 131 Havermeel 865 87 51,00 37,21 137 Tapioca (Hard Pellets) 943 48,15 37,72 128 Bietenpulp 939 59 39,00 39,33 99 Citruspulp 980 26 42,25 39,98 106 Maisvoermeel 1027 61 43,90 42,91 102 De granen blijven duur en dit geldt ook voor tapioca. Bietenpulp, citruspulp en maisvoermeel zijn de aantrekkelijkste produkten. Maisvoermeel varieërt nogal in voederwaarde. Produkten Voederwaarde Marktprijs Voederw.pr. Marktpr. in VEM vre per 100 kg per 100 kg v.d.voederw.pr. Lijnschilfers 1020 282 57,90 49,26 118 Sojaschroot 1014 385 50,25 52,11 96 Maisglutenvoer 990 150 41,15 44,10 93 Kokosschilfers 1078 164 41,15 48,04 86 Tarwegries 835 130 42,00 37,30 113 Grasbrok 750 112 34,00 33,36 102 Palmpitschilfers 1010 109 36,00 43,67 82 Raapschroot 812 299 29,90 41,45 72 Zonnebloemraap- schroot 648 293 36,75 34,71 106 Sojahullen 902 73 31,75 38,27 83 Kokosschilfers (denk om de aflotoxine), palmpitschilfers (gemiddelde kwali teit), raapschroot en sojahullen zijn de goedkopere eiwitrijke produkten. Tar- wegries en lijnschilfers zijn de wat duurdere produkten. Voederwaarde VEM vre Voederwaardeprijs per 100 kg A-brok B-brok 940 120 940 150 41,20 42,10 Alphen a.d. Rijn, 15 oktober 1986 P. van Nes 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19