'grondbewerking^ mm m m N o F" o Nickerson-Zwaan Open dag spruitkool bij Nickerson- Zwaan! verzekeringen zlm Reesink nv Resultaten praktijkonderzoek sneller beschikbaar Nieuw periodiek varkenshouderij Suggesties voor het afleveren van slachtvarkens Afleveren KOOPSOMPOLIS KZ/l LAAT UW HANDELAAR OF IMPORTEUR UITLEGGEN WAAROM KUHN KEIHARD DE BESTE IS VOOR HET ZWAARSTE WERK Spruitkool Nickerson-Zwaan nodigt u uit voorde bezichtiging van spruitkool. Naast reeds lang bekende rassen kunt u een 5-tal veelbelovende nieuwe hybrides zien, waarvan de vroegheid varieert van zeer vroeg tot middenlaat. Bovendien tonen wij u een aantal nieuwe uien hybriden variërend van vroege rassen voor directe afzet tot late rassen voor bewaring. Eveneens zullen enige nieuwe prei rassen te zien zijn in het type blauwgroene herfst en blauwgroene winter. Onze vertegenwoordigers/advi seurs zijn ter plaatse aanwezig en geven u graag alle informatie. Een bezoek aan het demonstratieveld is zeker de moeite waard! U bent hartelijk welkom op: 7 en 8 november van 10.00 tot 16.00 uur op het demonstratieveld aan de Striepweg, zijweg van de Delingsdijk (dit is de verbindingsweg tussen Seroos- kerke en Brouwershaven). Voor belangstellenden wordt tevens dc garage Jac. Barendregt een tie gegeven met Massey- Ferguson traktoren en Niemeyer ploegen. Het praktijkonderzoek varkenshou derij komt op de VIV met een pri meur. Het Proefstation voor de Varkenshouderij en de regionale Var kensproefbedrijven te Raalte er Sterksel geven met ingang van vol gend jaar gezamenlijk een nieuw pe riodiek uit getiteld "Praktijkonderzoek Varkenshoude rij". Het blad wordt ongeveer twin tig pagina's dik en verschijnt 6 keei per jaar. Het zal de aktualiteiten be vatten van het lopend onderzoek er de resultaten van afgesloten onder zoek. Met behulp van het blad wordt geprobeerd de tijd tussen afsluiter van de proef en verslaglegging tot een mininimum te beperken. Waarschijn lijk kan die periode worden terugge bracht tot minder dan een halfjaar. "Praktijkonderzoek Varkenshoude rij" kost ƒ35,— per jaar. In de stand van het Ministerie van Landbouw is een proefnummer be schikbaar. U kunt zich daar ook op geven. Daarnaast kunt U zich ook aanmelden bij: Proefstation voor de Varkenshouderij, Postbus 83, 5240 AB Rosmalen, tel.: 04192-19026. De zorg die aan de slachtvarkens wordt besteed bij het transport naar de slachterij, staat vaak in geen en kele verhouding tot de zorg waarmee ze tijdens de mestperiode worden om ringd. De totale schade door varkens die sterven en varkens die door de op winding een slechte vleeskwaliteit krij gen, wordt geschat op ongeveer 20 miljoen gulden per jaar. Een groot deel van deze schade is te voorkomen door wat meer aandacht van de var- kensmester en van de transporteur. Bovendien komt dit ten goede aan het welzijn van de varkens. Heel belangrijk voor de mester is om de varkens vlak voor het afleveren niet meer te voeren. Varkens met een lege maag zijn veel beter bestand te gen inspanningen dan varkens met een volle maag. Bovendien levert een volle maag problemen op bij het slachten. Voor de mester is ook erg belangrijk de wijze waarop de varkens naar bui ten worden gebracht. Het beste zijn afleverhokjes buiten de stal. De var kens kunnen hier 's avonds van tevo ren al naar toe gebracht worden, zodat ze wat kunnen uitrusten voor dat ze in de vrachtwagen gaan. De meeste bedrijven hebben deze echter nog niet. Enkele tips voor het rustig afleveren van de varkens zijn: Zorg voor voldoende afmetingen van hok- deurtjes en gangen voor het afleveren van varkens. Neem voldoende tijd voor het afleveren van varkens. Ver mijd fel opjagen en beperk het ge bruik van elektrische prikkelaars zoveel mogelijk. Drijf de varkens in groepjes op, liefst met behulp van een drijfschotje en zorg dat de dieren van een donkere naar een lichtere ruimte gaan. Rust bij het inladen is erg belangrijk, dus geen elektrische prikkelaars, niet schreeuwen, enz. vraag advies aan 't is er verstandig verzekeren! 01100-38224 FREZEN Van 0,8 tot 3,05 m. steunwielen zware konstruktie tandwielaandrijving schakelkast bij EL 100 N met doorgaande aftakas: 8 rotorsnelheden 101-122- 187-189-225-228-344-413) Tandwielaandrijving EL ROTORKOPEGGEN Van 2,5 tot 4,5 meter. zware konstruktie dikke bodemplaat dubbele kegellagers tandhouders met verzonken bouten schakelkast met doorgaande aftakas (type HR 300: 8 rotorsnelheden 118-156-216-218-286-289-400-530) Doorsnede HR. IMPORTEUR VOOR NEDERLAND: het merk met de vele EXTRA'S Postbus 20 7200 AA ZUTPHEN Telefoon 05750-85551. Telex 49136 16 12® Zaden verkrijgbaar bijVertegenwoordiger: Nickerson-Zwaan b.v. J. de Visser Sportlaan 3 Bruelisstraat 57 1747 ZG Tuitjenhorn 4421 CM Kapelle (Zld) Tel.: 02269-1644 Tel.: 01102-1482 Vrijdag 31 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16