Kom over de brug! De ontwikkeling van de paprikateelt Oogst gladiolenbollen komt moeizaam op gang Bloemen veilen per video een van de gevolgen van 'infolutie' Is het niet een vreemde zaak zo werd mij laatst gevraagd, dat, terwijl de tuinbouwzaadteelt voornamelijk in het zuidwesten van ons land plaats vindt, de zaadfirma's met hun bedrijven vrijwel allemaal elders zijn gevestigd? Zou het niet logischer zijn, zo ging de vragensteller verder, dat zij zich temidden van hun telers b.v. in Tholen, dat toch als een belangrijk centrum op dit gebied bekend staat, zouden vestigen? De transakties benevens de verwerking van het geoogste zaad, de teelt begeleiding etc. zouden dan toch, zo meende hij, allemaal beter en sneller kunnen verlopen. Het onderling vertrouwen tussen te ler en zaadfirma, dat in deze branche van zo grote betekenis is, zou er on getwijfeld in een belangrijke mate door worden versterkt. Onbekend maakt immers onbemind. Al was het alleen maar de stichting van een ne venvestiging, zo filosofeerde hij ver der, een plaats dus waar het door ons geproduceerde zaad kan worden ont vangen en bewerkt. Op deze wijze zou de samenwerking tussen de belang hebbenden toch veel beter tot z'n recht kunnen komen. Stof genoeg om over na te denken dacht ik toen hij weg was. Hij heeft eigenlijk wel gelijk en vertolkt naar mijn mening de wens van vrijwel alle zaadtelers in deze regio. Maar het is ook logisch dat de zaadfirma's in het Noord-Hollandse West-Friesland wo nen, want daar is het tenslotte alle maal begonnen en vandaar uit heeft de teelt en handel zich steeds verder ontwikkeld en verspreid. Er zijn echter gelukkig wel enkele goe de voorbeelden van nevenvestigingen hier op Tholen aanwezig. De efficiën te werkwijze die hierbij plaats heeft, verdient zeker door meerdere belang hebbende firma's te worden nage volgd. De serviceverlening aan de telers is hierdoor aanmerkelijk beter. Aantrekkelijke faciliteiten Niet alleen de telers echter maar ook de gemeente Tholen, zo bleek ons bij nadere informatie, zou vestigingen als deze, binnen haar gemeentegrenzen, zeer toejuichen. En dat ze het hierbij niet alleen bij mooie woorden en fol ders laat, moge blijken uit de aantrek kelijke faciliteiten die ter aanmoediging hiervan in het vooruit zicht worden gesteld. Deze zijn als volgt: a. In de bestaande bedrijfsverzamel gebouwen kan ruimte worden ge huurd. Dit is erg belangrijk voor beginnende bedrijven, daar op deze wijze voordelig en snel kan worden gestart. b. Voor nieuwbouw stelt de gemeente een premie beschikbaar ter grootte van ƒ50,per m2 vloeroppervlak. Ook bestaande vestigingen kunnen bij uitbreiding van de huidige gebouwen van deze regeling gebruik maken. c. Er bestaat indien gewenst, ook een mogelijkheid tot mede financiering door de gemeente van een nieuwe ves tiging. Dit kan in de vorm van een achtergestelde lening. d. Tenslotte wordt het geheel extra aantrekkelijk gemaakt door de lage prijs van de bouwgrond zijnde: ƒ27,— per m2 (exkl. B.T.W.). Goed koper kan niet zou ik zeggen. Bij de gemeente Tholen zijn ze gaar ne bereid hierover nadere inlichtingen te verstrekken. Konklusie Gemeente en burgers; twee zielen één gedachte. De derde bent U. Hopelijk wilt U zich hiermee verenigen. D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" De paprikateelt heeft in de periode 1975-1985 een sterke ontwikkeling te zien gegeven. Voor ruim 200 bedrij ven vormt deze teelt nu de belang rijkste bron van inkomsten. De pro- duktiewaarde bedraagt ca. 10% van het totaal aan glasgroenten. Door een explosieve ontwikkeling van het Spaanse aanbod is de concurrentie op de internationale markt de laatste jaren aanzienlijk verscherpt. Om aan deze situatie het hoofd te bieden is het nodig de produktiviteit verder te verhogen en bovendien de kwali teit te verbeteren en het sortiment te verbreden. Dit blijkt uit een publikatie van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI). De paprikabedrijven, die gemiddeld een iets grotere omvang hebben dan bij tomaten en komkommers, heb ben in de periode 1976-1983 te wei nig vernieuwing toegepast om het produktieapparaat op peil te houden. Rode paprika bracht in het algemeen meer op dan het groene produkt. Be drijven die zich op rood hebben toe gelegd kwamen daardoor - ondanks een iets lagere produktie - gemiddeld beter uit. De omschakeling op substraatteelt is voor de vroege stookteelt praktisch voltooid. De veilingaanvoer bedraagt thans ca. 50.000 ton waarvan ruim drie kwart wordt geëxporteerd. De im port in West-Duitsland vanuit Span je (vasteland) is in de periode 1980-1985 gegroeid van 10.000 tot 64.000 ton. Het Spaanse aanbod overlapt vooral in het voorjaar maar ook in de herfst de Nederlandse aan voer. Anders dan bij tomaten en komkommers, waarbij een min of meer monopolistische positie wordt ingenomen, opereert Nederland met paprika in West-Duitsland op een deelmarkt met een prijs die globaal het dubbele bedraagt van die van het Italiaanse en het Spaanse produkt. Goede keus Tuinders die dit jaar paprika's in het teeltplan hebben opgenomen, zullen hiervan volgens het PGF geen spijt hebben gehad. Nu het seizoen bijna afgelopen is, blijkt dat ondanks een inkrimping van het areaal bij de groene/rode paprika's er dankzij een groter beschot per m2 meer werd aangevoerd dan vorig jaar. Tot be gin oktober kwam de veilingaanvoer van de groene paprika's ruim een kwart groter uit en de gemiddelde veilingprijs was maar 15 cent lager dan vorig jaar. Ook de rode deden het een stuk beter dan in 1985. Bij een gelijke aanvoer t/m september werd op de veiling gemiddeld 80 cent per kg. hoger afgedrukt. Ook in de eerste helft van oktober bleven de prijzen van de groene en rode papri ka's redelijk op peil. C.V.Z.nieuws De oogstperiode loopt af, op de der de pluk Jonagold en nog enkele per celen Winston en Golden Delicious na is de pluk klaar. De storm van de afgelopen week heeft nog vrij veel schade toegebracht aan de vruchten: veel butsen en schuur- schade. De laatste pluk Jonagold komt moeilijk op kleur, de rijping gaat wel door. Wanneer we de inslag in het koelhuis bekijken, is de kilo-opbrengst van de winterrassen niet meegevallen. De meeste telers komen niet aan de op gegeven hoeveelheden, zodat er op het einde van het seizoen nog koelruimte overblijft. Het aanbod op de veiling neemt af. De laatste week is er veel geleverd voor de pré-interventie, schil en kroet. Dit is tekenend voor de prijs ontwikkeling bij enkele appelrassen. De prijzen van de Boskoop, Golden Delicious, Karmijn de Sonnaville en Lombarts Calville staan onder zware druk. Voor de andere rassen is de prijsvor ming beter, al kan niet gesproken worden van goede prijzen. Vrijdag 31 oktober 1986 De voorraden bij de handel zijn groot, zodat te verwachten is dat de eerste weken dit prijsbeeld niet veran dert. Wel neemt de vraag naar Cox's Orange Pippin uit de mechanische be waring toe, hetgeen resulteert in ho gere prijzen. Het is zaak om aan deze vergrote vraag te voldoen, de moge lijkheid is aanwezig, de voorraden in de koelhuizen zijn groot. In jaren met een grote oogst zullen we elke moge lijkheid om fruit af te zetten tegen re delijke prijzen moeten aangrijpen en niet wachten tot de prijzen nog iets hoger zijn. De vraag naar peren is goed, het aanbod niet zo groot, wat resulteert in een goede prijsvorming. Met de afzet van Conference uit de mechanische bewaring is een begin ge maakt. Het is de bedoeling om de ko mende 6 a 7 weken 100 a 125 ton per week te verkopen. In januari gaan we beginnen met de c.a.-bewaring en als alles volgens plan verloopt, begin maart met de gescrub- de c.a.-bewaring. Zeker dit jaar zul len we zeer attent moeten zijn op de kwaliteit i.v.m. hoge temperaturen tijdens de pluk. Voor de heren P.J. Koeman en F. Koole uit Driewegen is het een spannende tijd. Zij hebben voor duizenden guldens plantgoed van gladiolen in de grond en de ko mende weken zal dat er met ho pelijk een redelijke vergoeding voor arbeid weer uit moeten ko men. Droog weer is daartoe evenwel een vereiste. De vorige week vrijdag ging het op een per ceel van 4 hektare nog niet zo goed. Het bleek nog te nat. Koe man: "We kunnen eigenlijk niet meer wachten want de kans dat het weer echt slecht wordt, wordt iedere dag groter en bovendien moeten de bollen nog gedroogd, gepeld en verpakt worden, dat kost ook tijd en de handel wil ze toch op het geëigende tijdstip hebben". Overigens is de markt in gladiolenbollen erg kalm. Er is dit jaar een kleine areaaluitbrei ding (ca 4%) bij gladiolen en vol gens Koeman en Koole is dat te veel. Gezien de prijzen is een ver dere uitbreiding beslist niet ver antwoord. De beide firmanten hebben elk een betrekkelijk klein akkerbouwbedrijf. Om toch aan een redelijk inkomen te komen 'zijn ze 8.jaar geleden samen in de teelt van gladiolen gegaan. Dit jaar telen ze ca 10 ha. Overigens is de teelt van gladiolenbollen een zeer kapitaals intensieve bezig heid. Plantgoed, grondhuur en verwerking zijn duur. Koeman: "we hebben jaren gehad dat het heel slecht was maar er waren ook goede jaren bij. Over een aantal jaren gezien levert het een bescheiden boterham op". Landbouwuniversiteit publiceert voorstel voor nieuw handboek over nuttige planten in Zuid-Oost Azië De Landbouwuniversiteit heeft on langs aan enkele autoriteiten op we tenschappelijk en politiek gebied van Indonesië en Maleisië een voorstel voor een nieuw handboek over nutti ge planten in Zuid-Oost Azië aange boden. Dit voorstel is bedoeld als diskussiestuk om de wetenschappelij ke, financiële en organisatorische sa menwerking op internationaal niveau tot stand te brengen die nodig is om tot de uitgave van een kompleet hand boek te komen. Ter illustratie van de opzet worden door 22 Nederlandse deskundigen 17 gewassen behandeld: cacao, oliepalm, cassave, kruidnagel, peper, derris, sagopalm, duivenerwt, bergpapaya, paternosterboontje, oli fantsgras, bramen, een hars en een hout leverende plant, een orchidee, een waterplant en een medicinaal ge was. De realisering van het handboek zal ongeveer 10 jaar vergen. Door de knolselderijtelersvereniging werd op 24 oktober j.l. de jaarlijkse ekskursie gemaakt naar de Proefboerderij West maas. Door de heer Versluis, medewerker op de proefboerderij, werd tekst en uitleg gegeven aan de ca. 60 belangstellenden. Na afloop werd in zaal Koster te Klaaswaal geanimeerd nagepraat en doorgepraat over de teeltaspekten van knolselderij. Landbouwschap wil rekonstruktie oude glastuinbouwgebieden evalueren Het Landbouwschap heeft in een brief aan minister Braks voorgesteld om over twee jaar een evaluatieonder zoek uit te voeren naar de financiën die nodig zijn bij de rekonstruktie van oude glastuinbouwgebieden. Het is volgens het Landbouwschap nog niet gebleken dat er de komende jaren hiervoor meer geld nodig is. Als na een evaluatieperiode blijkt dat er in werkelijkheid minder geld nodig is dan op dit moment geschat wordt, is een herziening redelijk en verant woord, zo vindt het Landbouwschap. Nederland eksporteert steeds meer champignonkonserven Het aandeel van Nederland in de in ternationale eksport van champig nonkonserven wordt steeds groter. Met 97 miljoen liter had ons land vo rig jaar een aandeel in die eksport van 29 procent tegen ongeveer 25 procent in de twee voorgaande jaren (73 miljoen liter in 1983, 83 miljoen in 1984). Ons land neemt daarmee opnieuw de tweede plaats in achter China (108 miljoen liter) op de lijst van belang rijkste eksporteurs. Dit blijkt uit cij fers van het produktschap voor groenten en fruit. Direkteur ir. H. de Boon van bloemenveiling Westland in Naaldwijk voorziet dat over en kele jaren bloemen per video zul len worden geveild. De koper hoeft dan niet meer in de veiling- banken te zitten, maar kan op af stand aan de hand van de beelden bepalen welke sierteeltprodukten hij wil hebben. De Boon sluit niet uit dat als de infrastruktuur goed is het in het jaar 2000 mogelijk is op deze wij ze vanuit de gehele wereld in te kopen op de veiling. De direkteur gaf zijn visie over de nieuwe informatie- en kom- munikatietechnieken die voor de deur staan en die hij bestempelde als 'eén infolutie' tijdens het in gebruik nemen van nieuwe kom- puters en een nieuwe komputer- ruimte van de veiling, die met een dit jaar verwachte omzet van 1,2 miljard gulden na de VBA in Aalsmeer de grootste in de we reld is. Areaal tomaten kleiner dan vorig jaar Per 1 augustus jl. werd op 1671 ha to maten geteeld; dit is 267 ha minder dan op 1 augustus 1985 (- 13,8%). De oppervlakte komkommers bedroeg per 1 augustus 1986 779 ha tegen 664 ha vorig jaar 17,3%). Een en an der blijkt uit een steekproefonderzoek van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek. De teelt van paprika per 1 augustus jl. was beduidend kleiner dan vorig jaar: 393 ha op 1 augustus jl. tegen 457 ha op 1 augustus 1985 (- 14%). In West Duitsland meer groenten doch minder fruit gegeten Per hoofd van de bevolking is in West-Duitsland van april 1985 t/m maart 1986 gemiddeld 77,7 kg fruit gegeten. Dit was 7,3 kg minder dan in '84/'85. Het verbruik van groen ten nam daarentegen toe tot 75,1 kg per hoofd 4%). Van fruit kwam vorig seizoen 52% van buiten de Westduitse grenzen, in '85/'86 was dat 59%. Meer van eigen bodem was het groenteverbruik. In '85/'86 was 36% binnenlands produkt tegen 34% het seizoen ervoor. PGF 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15