kan nog veel beter Veiling-klaar-maken prei: kwaliteit tegen te gaan Slakken kunnen veel schade veroorzaken Methoden om resistentie "Een wonder in de grond" Marktbericht graszaden 1986.3 Aan de sterke uitbreiding van de preiteelt voor de verse markt gedu rende de afgelopen jaren (1750 ha in 1982/1983 tot 2687 ha in 1985/1986) komt ook dit seizoen nog geen einde. Bij de herfst- en win- terteelt worden uitbreidingen voorzien van 10 a 15%. Bovendien is de stand van het gewas goed. Het is dan ook de vraag of de preimarkt deze steeds uitbreidende teelt zonder problemen kan opvangen. De extra vraag zal immers voor een belangrijk deel uit het buitenland moe ten komen. Hiervoor moet een kwaliteitsprodukt worden aangevoerd. Het oogsten van prei vergt veel arbeid. Let daarbij op de kwaliteitsaspekten. De belangrijkste kwaliteitseisen die aan prei kunnen worden gesteld zijn dat de prei gezond moet zijn, vrij van zand, goed afgesneden bij de wortels en het blad en bovendien goed gesor teerd en keurig moet worden verpakt. Om hieraan te voldoen moeten ver schillende eisen aan het rooi- en was- gebeuren worden gesteld. De praktijk heeft geleerd dat die eisen goed haal baar zijn. Zelfs bij een vergaande me chanisatie kan er prei van een goede kwaliteit worden aangevoerd. Dit vraagt wel de grootst mogelijke aan dacht bij het oogstgebeuren. In het oogstgebeuren van prei gaat veel arbeid zitten. Op veel bedrijven worden hiervoor studenten en huis vrouwen ingeschakeld. Onder meer een goede instruktie en kontrole zijn dan een absolute noodzaak om een goed eindprodukt te krijgen. Er wordt veel goede prei "verprutst" door on wetendheid of slordigheid. Tracht de medewerkers goed gemotiveerd te houden om er konstant een zo goed mogelijke kwaliteit van te maken. Bij het veiling-klaar-maken van prei kan het kwaliteitsverlies worden op gesplitst in een aantal onderdelen; een viertal krijgt hier extra aandacht. Beschadigingen In principe wordt elke prei beschadigd doordat de wortels en de puntdelen van de bladeren eraf worden gesne den. We beperken ons hier tot de be schadigingen die niet nodig zijn. Bij het lichten op het veld kan het bij voorbeeld gaan om te ondiep losrij- den of te diep, waardoor de prei met flinke kracht eruit getrokken moet worden. Wordt er machinaal gerooid, dan zijn het meestal de afstelfouten, valhoogte en het gebruik van open In de herfst kunnen slakken veel schade doen aan jonge wintertarwe- percelen. Door kontroleren van de percelen en het uitvoeren van een bestrijding bij een beginaantasting door slakken is veel schade te voorkomen. De grauwe veldsla Slakken behoren tot de weekdieren. Men onderscheidt huisjes- en naakte slakken. In de landbouw doen vrij wel alleen de naakte slakken schade. De meest schadelijke slak is de grau we veldslak. Deze slakkensoort is een naakte slak welke tot 4 cm lang kan worden en in kleur varieert van grijs tot grauwbruin. Grauwe veldslakken hebben een dunne huid waardoor lichaamsvocht kan ver dampen en ook omdat ze geen ge- schermend huisje bezitten, hebben de slakken behoefte aan vochtige lucht. Gedurende vochtige weersom standigheden, zoals regenachtig weer, 's nachts en vroeg in de och tend voelen ze zich het prettigst. On- der droge omstandigheden zoeken de slakken vochtige schuilplaatsen op, welke ze vinden onder kluiten, planken, bladeren en in slootkanten. Per jaar brengt iedere slak ongeveer 300 nakomelingen voort. Gelukkig zijn er beperkende omstandigheden, zoals droogte en natuurlijke vijan den, waaronder vogels en mollen, die er voor zorgen dat de slakkenpo- pulatie in Nederland binnen bepaal de grenzen blijft. Gedurende het ge hele jaar kunnen er slakkeneieren in de grond aanwezig zijn, maar vooral in de herfst worden grote hoeveelhe den eieren in de grond afgezet. Schade Slakken vreten zowel levende als rot tende plantendelen aan. Ze leven graag in gewassen als klaver, luzer- Vrijdag 24 oktober 1986 rekken die extra beschadiging veroor zaken. De indruk bestaat dat die open gaasrekken meer beschadiging geven dan in eerste instantie werd gedacht. Door de prei niet in de rekken te gooi en maar te leggen en tijdens vervoer de ergste schokbewegingen te vermij den zal het kwaliteitsverlies een stuk minder zijn. Voor een konstruktie van een ideaal rek is meer inzicht in deze materie nodig. Bij het schonen van de prei ontstaat er schade doordat de messen onvoldoende scherp zijn of door schoningsfouten. De eerst ge noemde oorzaak is gemakkelijk op te lossen door er op toe te zien dat de messen tijdig weer op scherpte wor den gemaakt. Het tweede onderdeel ligt moeilijker omdat daar een kom- binatie in het spel is van ondeskun digheid en slordigheid; men vindt kwantiteit blijkbaar belangrijker dan kwaliteit. Schoningsfouten zijn te be perken door als teler regelmatig alle medewerkers te kontroleren op hun prestaties. Sommige telers vinden dat geen leuk karwei, zeker niet als die medewerkers moeilijk kritiek kunnen verdragen. Toch zal kontroleren en eventueel bijsturen noodzakelijk zijn om schoningsfouten tot een minimum te brengen. Zandeffekt Kwaliteitsproblemen betreffende zand kan men verdelen in "inwendig zand" en "uitwendig zand". Het in wendige zand is met wassen niet te verwijderen. Dat zand is tijdens de teelt of bij het veiling-klaar-maken van de prei tussen de bladeren terecht gekomen. Heeft men veel problemen met inwendig zand, dan is het zinvol om bij de volgende teelt alle teelt- en rooihandelingen eens kritisch te vol gen. Zijn het enkele stelen waar dit ne, koolzaad, karwij, witlof en an dere gewassen met een zwaar ont wikkeld bladerdek. In deze gewassen is het vochtig en er is volop voedsel aanwezig. We zien dan ook dat slak- kenvraat vaak optreedt in gewassen welke geteeld worden na de eerder genoemde teelten. In de akkerbouw wordt de meeste schade ondervonden in wintertarwe waarbij in het najaar het kiemende zaad ondergronds massaal kan wor den aangevreten. Meermalen' wordt ook een strook van een jong gewas dat naast klaver of luzerne groeit, door slakken als het ware afgegraasd. Bestrijding Door de grond voor het zaaien enke le keren te bewerken, zodat grote holten en scheuren weggewerkt wor den, is een eerste bestrijding van de slakken mogelijk. Op zware gronden zijn goede resultaten bereikt met zaaibedkombinaties welke de grond aandrukken zodat de granen opper vlakkig gezaaid worden in vaste grond en de slakken geen schuil plaats kunnen vinden. De opkomst is dan snel en de gevaarlijke periode voor slakkenschade kort. Gebruik op lichte klei geen zaaibedkombina ties die slemp kunnen bevorderen. Als er grote slakkenschade te ver wachten valt is naast andere maatre gelen het mengen van het zaaizaad met slakkenkorrels gewenst. Kontroleer bij opkomst uw tarwe- perceel regelmatig zeker als er een dicht gewas als voorvrucht op het perceel gestaan heeft. Vindt u slak- kenvraat dan is bestrijding noodza kelijk. Middelen Voor de bestrijding van slakken zijn metaldehyde-korrels (7 kg/ha) en zand waarneembaar is, dan behoren deze bij het sorteren niet in klasse I terecht te komen. Het is een lelijk ge zicht en het heeft bovendien al veel keuringsproblemen opgeleverd. Het uitwendige zand is een kwestie van goed wassen. Daarbij mag men het zand niet laten aandrogen om bij het wassen alles zonder schuureffekt schoon te krijgen. Het beste waseffekt wordt verkregen wanneer de prei één voor één onder de sproeiers doorgaat. Prei wassen in de kisten geeft onde rin een slecht waseffekt. Mogelijk zelfs een ophoping van het afgewas sen zand. Het uitwendige zand be hoeft in de praktijk geen probleem te zijn. Het is veel meer een kwestie van voldoende attent zijn. Aflevering Prei gaat natuurlijk in de afzetketen in kwaliteit achteruit. Afhankelijk van de aflevering zal er een bepaalde houdbaarheid ontstaan. Die terug gang in kwaliteit is erg afhankelijk van de temperatuur. Het gekoeld af leveren op de veiling is een positieve ontwikkeling. Een zelfde opmerking geldt voor de kleinverpakking waar bij de plastik folie voor een langza- Mesurolkorrels (3-5 kg/ha) toe gelaten. De werking van metaldehyde berust voor een groot deel op het onttrek ken van vocht door kontaktwerking. Door het afscheiden van slijm zal de slak proberen aan deze kontaktwer king te ontkomen. Als de slak tijdig een vochtige schuilplaats vindt zal hij vaak herstellen. Regen en vochti ge omstandigheden zullen de wer king van metaldehyde-korrels dan ook bemoeilijken. Bovendien werkt dit middel slecht bij temperaturen lager dan 10°C. Metaldehyde-korrels werken daar om alleen goed bij droge, warme en zonnige dagen. De werking van Mesurolkorrels be rust meer op een direkte vergiftiging van de slak door kontaktwerking via de huid of als maaggifwerking na opname door de mond. De slak wordt na het eten van de korrels ver lamd en sterft daarna. Mesurolkor rels werken ook bij temperaturen onder 10°C. Bij regen en veel vocht verpulveren zowel de methaldehyde-korrels als de Mesurolkorrels na een paar da gen. Blijf dan ook na het toepassen van deze middelen attent, er kan im mers opnieuw schade optreden. Namens de Konsulentschappen voor de Akkerbouw en de Tuinbouw in Z.W.-Nederland, ing. J. v. Hassent In het vorige week geplaatste be richt "Er is een wonder gebeurd in de grond" wordt een op brengst bij aardappelen vermeld van 30 ton per ha. Dit is een zet fout en moet zijn ca. 50 ton. mere aflevering zorgt. Prei heeft zo, mede door reeds genoemde positieve ontwikkelingen, een redelijke lange houdbaarheid, er van uitgaande dat de "start" goed was. Met die start be doelen we een vers produkt. Wordt er op de veiling een partij aangevoerd die reeds vijf of zes weken is bewaard dan zal de houdbaarheid daarvan minder zijn dan van een vers produkt. Resistentie tegen gewasbescher mingsmiddelen is niet alleen een zorg voor de betrokken industrieën, maar ook voor de telers en voor ambtena ren betrokken bij toelatingsbeleid en voorlichting, en uiteindelijk voor de gehele samenleving. Voor de industrie vormt het probleem een uitdaging: ze moet vooruitlopen op en denken aan toekomstige ont wikkelingen, zoals nieuwe teeltmetho- den waarbij haar produkten betrokken worden. Ze moet nieuwe produkten verschaffen die - zo moge lijk - het probleem verregaand kun nen voorkomen. En ze moet ook methoden ontwikkelen om het ont staan van resistentie tegen thans be schikbare produkten te verhinderen. Twee wegen Binnen de gewasbeschermingsmidde lenindustrie zijn er duidelijk twee we gen te onderscheiden rond het resistentieprobleem. De ene is, het on- wikkelen van nieuwe produkten met nieuwe werkingswijzen. Door dit ont wikkelingswerk kunnen er nieuwe mogelijkheden voorhanden zijn op het moment dat de oude produkten hun effekt gaan verliezen. De andere weg is, dat men gelijktijdig, of in af wisseling, een aantal produkten met verschillende werkingswijzen hanteert zodat de schadelijke organismen waarschijnlijk veel moeilijker de kombinatie van erfelijke eigenschap pen kunnen ontwikkelen die nodig is om resistente populaties op te bou wen. Met realiteitszin moeten we ech- Vooral in de winterperiode kan de kwaliteit van de aangevoerde prei zeer verschillen. De één gokt op vorst en rooit een voorraadje prei, terwijl de ander de prei op het veld afschermt. Afhankelijk van het weer en mogelijk andere faktoren zal de prei na een aantal weken op de veiling komen. Bij de keuring kunnen beide partijen in dezelfde klasse vallen terwijl de houd baarheid zeer verschillend is. De be waarde prei hoeft dit niet altijd te verliezen daar "vorstschade" ook flink kwaliteitsverlies kan opleveren. Vorstschade Deze schade kan variëren van weinig (toppen van de bladeren) tot het vol ledig verloren gaan van de prei. Hoe de winter ook uitvalt, de kwaliteit van de prei is direkt na de winter altijd slechter dan voor de vorst. Een aan tal telers probeert dit op te vangen door tijdens de vorst plastik folie aan te brengen. Enkele anderen verwach ten meer van een oogst van een opti male kwaliteit en deze onder ideale bewaaromstandigheden opslaan. Van beide ontwikkelingen zijn nog maar beperkte gegevens beschikbaar. En tenslotte: de ene winter is de andere niet. Ing. H. Deenen, CAT Tilburg ter óók vaststellen dat er grenzen zijn aan de mogelijkheid om voortdurend nieuwe produkten met nieuwe wer kingswijzen te ontwikkelen. Een be langrijk gegeven hierbij vormen de geweldige kosten daaraan verbonden. Daarom ook is het veel inspanning waard om de waardevolle bestrij dingsmogelijkheden van de bestaan de produkten zo goed mogelijk te behouden. Fundamenteel onderzoek van overheid èn industrie heeft al ge leid tot het in de praktijk gebruiken van gekombineerde middelen die het ontstaan van resistentie bij schimmel- ziektenbestrijding tot dusverre verhin derd of minstens uitgesteld hebben. Ook het afwisselend gebruik van pro dukten uit verschillende chemische groepen heeft bewezen een bruikba re werkwijze te zijn, zowel bij schim mels als bij insekten en spintmijten en zelfs onkruiden. Andere methoden om het resistentie-mechanisme aan te pakken worden eveneens onderzocht. In dit kader noemen we ook het sa menspel met andere, niet:chemische wijzen van bestrijdingsaanpak. Daar om zijn industrie en overheid even eens zeer aktief betrokken bij een juist gebruik van gewasbeschermingsmid delen binnen systemen van zogenaam de geïntegreerde bestrijding. Deze zijn ook zeer belangrijk voor de hele re- sistentieproblematiek omdat ze alle faktoren trachten te omvatten welke het' beheersen van een ziekte of plaag kunnen beïnvloeden. Elk van de daar bij te nemen maatregelen draagt er dan toe bij om de kans op resistentie zo klein mogelijk te maken. Voor 1987 wordt een uitbreiding van het graszaadareaal verwacht, wat nu reeds aanleiding kan zijn voor een afwachtende houding van de kopers op de markt. Ook in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk lijkt het areaal toe te nemen. Mede door de lage koers van het pond sterling kan de concurrentie uit het Verenigd Ko ninkrijk hierdoor toenemen. In het algemeen kan de huidige lage dollarkoers de export wat bemoei lijken. Het Produktschap voor Landbouw- zaaizaden komt tot de onderstaande indicaties. Zoals gebruikelijk heb ben de indicaties betrekking op groothandelsprijzen, gemiddeld voor de in Nederland meest verkoch te rassen, vrij van kweek en duist; de prijzen kunnen per ras sterk va riëren. Engels raaigras - weidetype 3,— a 3,75 - vroeg hooitype 2,40 k 2,80 - laat hooi- type/ 3kf 3,50 - tetraploide ras sen 2,50 a 4,grasveldtype 3,75 kf 5,25. Italiaans raaigras 2,40 a 2,60. Westerwolde raaigras 2,25 k 2,50. Veldbeemdgras 6,50 k 8,50. Roodzwenkgras Gewoon ƒ4,25 k ƒ5,— -ƒ4,25 k ƒ5,met fijne uitlopers 4,50 a 5,25 - met forse uitlopers 3,— a 3,50. Rietzwenkgras 4,- a 4,50. Rietzwenkgras grasveldtype 5,a 6,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9