Demonstratie uienoogstmachines te Oosterland Loof maaiers Algemeen Ontwikkelingen Rooimachines Het loofmaaien geschiedt met hori zontaal draaiende messen, vertikaal draaiende klepels of een kombinatie van beide. Machines met horizontaal draaiende messen kunnen liggend loof goed opzuigen. Op de messen worden dan schuin opstaande platen be vestigd, waardoor er een opwaartse luchtstroom ontstaat. Het afgemaai de materiaal wordt hierdoor min of meer in de ruimte geslingerd en over het gewas verspreid. De "Cebeco 150", "Wühlmaus ZK 1500", "Keul- mac" en "Samon EN 68" waren als zodanig op de demonstratie aanwezig. Deze machines zijn in de hefinrichting bevestigd. Het loofmaaien wordt dan veelal enkele uren voorafgaand aan het rooien uitgevoerd. De "Stekra" loofmaaier werkte volgens hetzelfde principe maar was als frontmaaier uit gevoerd. Een nieuwe ontwikkeling bij machines met horizontaal draaiende messen is de nauwe omkasting rond de messen. Met dit systeem, zoals we dat ook kennen bij gazoncirkelmaai- ers, is het mogelijk om het gemaaide loof zijdelings af te voeren. De naast of schuin achter elkaar geplaatste messen nemen het afgemaaide loof van elkaar over om het naast de ma chine af te voeren. De nieuwe frontmachine van "Cebe co" en "Keulmac" waren op deze wijze uitgevoerd. Veel van het afge- klepelmaaier is dat het afgemaaide loof gemakkelijk zijdelings is af te voeren en eenvoudig op stroken kan worden gelegd. De geringe zuigkracht is echter een nadeel. De nieuwe "Amax" en "Leenpoel" klepelmaaiers hebben een extra voor ziening op de machine om het liggen de loof beter op te kunnen nemen. Rij de "Amac" zijn bewegende looflich- ters gemonteerd. Hiermee wordt het liggende loof enigszins opgetild waar door de klepels het loof beter ver wijderen. De klepelmaaier van "Leenpoel" is extra voorzien van horizontale mes sen. Hiermee wordt beoogd de goed zuigende werking van messen te kom- Bartschi Deze machine heeft een aan gedreven schaar. Door middel van de heen en weer gaande beweging van de schaar en spijlen wordt de losse grond uitgezeefd. De zeefkapaciteit en de doorstroomsnelheid in de machine is gering. Hierdoor wordt de kapaciteit sterk beperkt. Wühlmaus Een aanbouw zwadrooi er die voorzien is van rooibeitels, zeef- kettingen en een aandrukrol. De bodem onder het zwad zou iets vaster mogen zijn. In het zwad kwam nog iets te veel losse grond voor. Jammer dat de voorafgaande trekker met loofmaaier te brede banden had en verlies in de rijpaden gaf. Rumptstad Een nieuwe aanbouwma- chine die voorzien is van beitels. On der de machine is een V schuif aangebracht om een vlakke bodem te verkrijgen onder het zwad. De bodem onder het zwad wordt niet aangedrukt waardoor deze te los blijft. In het zwad kwam vrijwel geen losse grond voor. Samon A Bij deze aanbouwmachine worden de uien gerooid met een aan gedreven vierkante rooistaaf. De zwadvorm was wat onregelmatig. Er kwam vrijwel geen losse grond voor in het zwad en de bodem onder het zwad was voldoende vast aangedrukt. Samon B Een zelfde type machine als de voren omschrevene, maar uitge voerd met rooibeitels. Het geleverde werk was gelijk aan de vorige machi ne. Ook hier was het zwad wat onre gelmatig van vorm. Amac Een nieuwe aanbouwmachine met aandrukrol en aangedreven bei tels. De aandrijving van de beitels kan naar wens worden in- of uitge schakeld. Ingeschakeld maken de beitels een korte voor- en achterwaartse bewe ging. Hiermee tracht men te bereiken dat onder moeilijke omstandigheden minder brokken grond worden opge- rooid. Op de demonstratie was dit niet waarneembaar. Het geleverde werk was goed. Amac ZM Deze zelfrijdende machi ne is voorzien van rooibeitels en kan voor meerdere doeleinden worden in gezet. De zeefkapaciteit is bijzonder groot. De bodem onder het zwad wordt niet aangedrukt waardoor de- Ze te los lag. Rumptstad Met deze vooropgebouw- de schijvenrooier is de mechanisatie van de uienoogst destijds begonnen. Speciaal onder wat moeilijkere om standigheden kan men met dit rooi- systeem met minder grond rooien. Ómdat elke schijf wordt afgesteld op een zaairij, moet er nauwkeurig zijn gezaaid. Óp de demonstratie kwam door de beperkte zeefkapaciteit vrij veel losse grond in het zwad voor. Ook de bodem onder het zwad lag te los. R.V.L. Een zelfrijdende machine die voorzien is van rooibeitels en voor meerdere doeleinden kan worden in gezet. De zwadvorm was goed. Een grote zeefkapaciteit zorgt ervoor dat er vrijwel geen losse grond in het zwad voorkomt. De bodem onder het zwad lag iets te los. Stekra Bij deze aanbouwmachine vindt het rooien plaats met een aan gedreven vierkante staaf. In het zwad kwam nog wat losse grond voor. De bodem onder het zwad was voldoen de aangedrukt terwijl de zwadvorm erg goed was. Asa-lift Ook deze aanbouwmachine was voorzien van een aangedreven rooistaaf. Het zwad werd in een strakke vorm weggelegd. Losse grond kwam nauwelijks voor in het zwad. De bodem onder het zwad lag niet vlak. Midden onder het zwad kwam er een smal geultje voor. Grimme Een nieuwe aanbouwmachi ne die voorzien is van rooibeitels. Op deze machine is er na de zeefkettin- gen een egelband als aflegband ge monteerd. Deze egelband draait in tegengestelde richting. De uien rollen over deze band tot in het zwad, ter wijl verontreinigingen mee terug wor den genomen en onder de machine zijdelings worden afgevoerd. Het zwad werd iets te smal weggelegd en de bodem onder het zwad lag nog iets te los. Mede door het groot aantal inzendin gen was de kommissie genoodzaakt een loofmaaier en een rooimachine op elk beschikbaar veldje te laten wer ken. Hierdoor ontstond de mogelijk heid dat het werk van de rooimachine beïnvloed werd door minder goed werk van de voorafgaande loofmaai er. Bij de beoordeling is hiermee re kening gehouden. Op 9 van de 12 beschikbare velden werd het loof maaien en rooien in een aparte werk- gang uitgevoerd. Alleen de "Stekra" en de beide "Amac" machines ver richtten het loofmaaien en rooien in één werkgang uit. Als de loofmaaier voorop kan worden gebouwd en het gemaaide loof zijwaarts wordt afge voerd, kan met elke aanbouwrooier achterop een kombinatie worden ge maakt. Een probleem dat men ech ter in de praktijk dan wel hoort is dat men gebonden is aan een bepaald toe rental voor de loofmaaier. Het toe rental van de zeefkettingen is dan tijdens het rooien nauwelijks te rege len. Een hydraulische aandrijving op één van de machines zou dit probleem kunnen oplossen. Onder invloed van het streven naar een korte veldperiode zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op gang geko men. De talrijke bezoekers hebben aan deze demonstratie een leerzame middag gehad. ing. A. Remijn, CAT-Goes Onder gunstige omstandigheden is op woensdag 8 oktober j.L te Oosterland de erkende demonstratie met uienoogstmachines gehou den. Ondanks de drukke werkzaamheden in de praktijk heeft een groot aantal personen deze demonstratie bezocht. De nieuwste ont wikkelingen op het gebied van loofmaaien en uienrooien werden ge toond. Aan de demonstratie werd deelgenomen met 24 machines, verdeeld over 12 loofmaaiers en 12 uienrooiers. Een bijzonderheid was, dat meer dan de helft van de machines met een nieuwe of een ver nieuwde uitvoering deelnam. Dit maakt meteen duidelijk dat de ont wikkeling van oogstmachines voor uien nog volop aan de gang is. Het demonstratieperceel bestond uit zeer lichte grond. Er was gezaaid vol gens het z.g. rijpadensysteem. Dit houdt in dat telkens 5 rijen op een afstand van 27 cm zijn gezaaid gevolgd door een rijpad van 42 cm. Door de hoge opbrengst was de ruimte in de rijpaden beperkt. Veel deelnemers werkten met te brede banden waardoor er schade aan de uien ontstond. Hier bleek duidelijk dat de maximale bandbreedte slechts 8.3 inch (21 cm) mag zijn. Als grootste uienexporteur ter wereld heeft Nederland een naam op te hou den. Alles zal er op gericht moeten zijn de kwaliteit van de uien nog te verbeteren. In een vroeg stadium rooi en, als 2/3 van het loof is afgestor ven en daarna goed drogen heeft aangetoond dat veel van de kwaliteit kan worden behouden. Loofmaaien kort voor of gelijktijdig met het rooi en is dan gewenst. Dit heeft ertoe ge leid dat er de laatste jaren veel nieuwe ontwikkelingen zijn geweest bij de loofmaaiers. Vooral aan het opzuigen van liggend loof en de zijdelingse af voer van het materiaal is veel aan dacht besteed. Over de juiste hoogte van het loofmaaien bestaan verschil lende meningen. Loof dat (te) kort gemaaid is, vertoont een mooier beeld, maar is funest voor het pro- dukt bij lange bewaring. De juiste hoogte is niet precies aan te geven in centimeters. Een goede maatstaf is af maaien juist boven de bladsplitsing. Afhankelijk van gewas en ras zal dit algauw 12 cm boven de bol zijn. Bij het rooien van de uien dient alles er op gericht te zijn dat gedurende de (korte) veldperiode de uien in het zwad snel kunnen drogen. Een idea le situatie verkrijgt men als het zwad 50 cm breed is, de uien op een vast aangedrukte ondergrond liggen en er vrijwel geen losse grond tussen de ui en voorkomt. Verder dient men er zorg voor te dragen dat het zwad niet in een geul tussen opgeschoven gron- in een geul tussen opgeschoven grond- ruggetjes komt te liggen. Bij veel re- te liggen waardoor het zwad daarna zeer moeilijk droogt. maaide loof werd te ver naast de ma chine geworpen waardoor de uien nogal besmeurd werden. Een goede loofgeleidingsplaat naast de machine kan dit euvel mogelijk verhelpen. De frontmachine van "Hartig" werkt volgens het zelfde principe, maar transporteert het loof door middel van trommels met werpplaten naar de buitenzijde. Met behulp van een ge leidingsplaat wordt het loof op een smalle strook weggelegd. De "Baselier" en de "Amac LKU" waren op de demonstratie aanwezig als klepelmaaier. Het voordeel van de bineren met een goede afvoer van het loof. Een grote verscheidenheid aan rooi machines en rooisystemen was op de demonstratie aanwezig. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de machines met enkele waarnemingen. De omstandigheden waaronder moest worden gerooid waren erg gunstig. De lichte zavelgrond met een goede struk- tuur was een ideaal uitgangspunt voor goed rooiwerk. Verschillen tussen de rooisystemen waren dan ook nauwe lijks aanwezig. Wel waren er duide lijke verschillen in het zwad. De regelmatigheid van het zwad, de hoe veelheid losse grond tussen de uien en een vlakke vaste bodem onder het zwad kunnen van grote invloed zijn op de droogsnelheid van de uien. Aan deze onderdelen kan duidelijk nog meer aandacht worden besteed. De waarnemingen die zijn verricht hebben betrekking op een momentop name tijdens de demonstratie. Veel al is tijdens de demonstratie de afstelling van de machine nog gewij zigd waardoor het niet altijd mogelijk was een juist beeld te vormen van het geleverde werk. Bovendien was het geleverde werk van de voorafgaande loofmaaier soms van invloed op het rooiwerk. Loofmaaier met horizontaal draaiende messen. Het afgemaaide materiaal wordt in de ruimte geslingerd en over het gewas verspreid. Tabel 1 Loofmaaiers met enkele waarnemingen merk type machine maai- principe maai- hoogte afvoer loof opzuiging van het loof Cebeco 150 aanbouw hor. messen goed verspreid matig Wühlmaus goed Keulmac vrij kort Samon te kort i» redelijk Baselier front klepels vrij kort op stroken matig Amac (nieuw) redelijk Amac LKU goed matig Cebeco (front) hor. messen verspreid goed Keulmac (front) te sterk Stekra vrij kort sterk Leenpoel klepels stroken goed op stroken Hartig hor. messen iets te lang redelijk Kombinatie met klepelmaaier voorop- en rooimachine achterop de trekker. Het afgemaaide loof wordt op een smalle strook tussen de zwaden gelegd. De zuigkracht op liggend loof is matig. Door het toepassen van looflichters vóór de klepelas wordt het loof toch redelijk verwijderd. Tabel 2 Rooimachines met enkele waarnemingen merk type machine rooi- systeem zwad vorm grond in het zwad bodem onder het zwad Bartschi Wühlmaus Rumptstad Samon A Samon B Amac Amac ZM Rumptstad R.V.L. Stekra Asa-lift Grimme aanbouw zelfrijdend aanbouw zelfrijdend aanbouw aangedr. schaar beitels rooistaaf beitels aangedr. beitels beitels schijven beitels rooistaaf beitels vrij smal goed iets onregelm. goed iets onregelm. goed vrij smal veel iets geen veel geen iets geen te los iets te los te los goed te los iets te los goed niet vlak iets te los 8 Vrijdag 24 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8