Akkerbouwcommissie KNLC: Referentie hoeveelheid suiker voor nieuwe telers 20% Wilhelminapolder bedient zich van zeer efficiënte zaaiapparatuur Vetquotering Minder beperkingen voor boeren in Brabant KNLC-Commissie Veehouderij vreest verdere kwotumkorting Introduktiedag nieuwe bestuursleden De Akkerbouwcommissie van het K.N.L.C. heeft onlangs het suiker- systeem 1987 besproken aan de hand van een notitie opgesteld door de zogenaamde werkgroep Bietenaangelegenheden. In deze werk groep zitten zowel vertegenwoordigers van de suikerindustrieën (C.S.M. en Suikerunie) alsmede het landbouwbedrijfsleven. Zoals reeds in de vorige vergadering was geconcludeerd kiest de K.N.L.C.- Akkerbouwcommissie in overgrote meerderheid voor een zogenaamd bewaakt mengprijssysteem. De referentiehoeveelheid van telers, die alleen in 1986 leverden wordt be paald door een bepaald percentage van hun bedrijfsareaal en het dis trictsgemiddelde in de afgelopen ja ren. De K.N.L.C.-commissie Akker bouw vindt dat dit percentage eigen lijk gebaseerd moet zijn op het ak- kerbouwareaal (exclusief snijmais) in plaats van het totale bedrijfsare aal. Is het toewijzen van referentie hoeveelheden aan huidige telers al een groot probleem, nog moeilijker wordt het betreffende de toewijzi ging aan nieuwe telers. In hoeverre dient bij gehele of gedeeltelijke be drijfsovername de referentiehoeveel heid over te gaan naar de nieuwe eigenaar c.q. pachter? De commissie vindt dat bij grondoverdracht door de verkoper c.q. verpachter een evenredig deel van de referentiehoe- veelheidd moet worden ingeleverd. De commissie vindt ook dat bij toe wijzing aan nieuwe telers het gehan teerde percentage van het aange kochte c.q. gepachte areaal voor ie dere nieuwe teler gelijk moet zijn. Dus ongeacht of er sprake is van boerderijverplaatsing, ruilverkave ling, bedrijfsovername, vestiging in Zuidelijk-Flevoland etc.. Teneinde een uitbreiding van de produktie zo veel mogelijk te voorkomen, kiest de Akkerbouwcommissie in overgrote meerderheid voor een percentage van 20%. Dit ondanks de bezwaren vanuit de IJsselmeerpolders, waar de voorkeur bestaat voor een per centage van 25. De Hoofdafdeling Akkerbouw zal dit ook nog bespre ken. Hoewel de commissie in eerste instantie een voorkeur had voor zgn. vaste referenties kan men eventueel akkoord gaan met een voortschrij dende referentie.Omdat bieten die als C-suiker worden afgerekend niet worden meegenomen in de referen tiebepaling voor volgende jaren, worden extra uitbreidingen sterk ge remd. Daarnaast looptde teler grote risico's -afhankelijk van de landelij ke produktie -dat de meerdere hoe veelheid suiker die hij levert ook daadwerkelijk wordt afgerekend als C-suiker. Wat betreft het graanbe leid is de suggestie gedaan om in Ne derland een van overheidswege gesteund experiment met betrekking tot het braak leggen van gronden uit te voeren. De commissie Akkerbouw is het er niet over eens of Nederland hiertoe het voortouw moet nemen. Gezien de toenemende belangstelling in EG- verband voor het braak leggen van gronden zouden ook Brusselse voor stellen afgewacht kunnen worden. Koops Vorige week dinsdag passeerden weer diverse onderwerpen de revue tijdens de vergadering van de K.N.L.C.-commissie Veehouderij. Uiteraard werd de meeste tijd be steed aan het EG-zuivelbeleid. Dat commissaris Andriessen tussen tijds met voorstellen komt geeft dui delijk aan hoe moeilijk de zuivelsitu- atie is. Ongetwijfeld zal de Europese Commissie eind dit jaar nog verder gaande maatregelen voorstellen voor het melkprijsjaar 1987/1988. Ge vreesd wordt dat het niet bij de reeds aangekondigde quotumkorting van 2% zal blijven. De commissie Veehouderij, vindt evenals het dagelijks bestuur van het Landbouwschap een tijdelijke ver hoging van de superheffing (tot maximaal 100%), in combinatie met een premie op minder acceptabel. Moeilijker is de discussie over een hogere medeverantwoordelijkheids- heffing en/of een verlaging van de richt- en interventieprijzen. Als on derdeel van een totaal pakket aan maatregelen valt een verhoging van de medeverantwoordelijkheidshef fing te overwegen. Zeker als hierme de een verdere quotumkorting kan worden voorkomen. Omdat het ir reëel is uit te gaan van een hogere prijs (zie huidige prijzen) is een ver dere quotumkorting vanuit inko mensoogpunt niet te prefereren. Daarnaast zal Nederland als export land onevenredig gekort worden. Een te vrezen differentiatie van de korting zal in het nadeel werken van de Nederlandse melkveehouder. De collega's in de andere EG-lidstaten hebben ook meer mogelijkheden ter compensatie van de korting door bijv. overdracht tussen regio's (Frankrijk) en betere opkoopregeling en. Om deze reden spreekt de Vee houderijcommissie de voorkeur uit voor een pakketmaatregelen, zoals genoemd. Dit ter voorkoming van een verdere quotumreductie. Vol gens het dagelijks bestuur van het Landbouwschap dient ook nagegaan te worden in hoeverre het interven tiesysteem verbeterd kan worden en zijn onder bepaalde voorwaarden la gere interventieprijzen bespreek baar. Wat dit laatste betreft is de commissie Veehouderij nog niet zo ver. Het aantasten van het interven tiesysteem zonder dat een alternatief wordt geboden, wordt volstrekt af gewezen. In de prakijk blijkt nog onduidelijk heid te bestaan over de recent door de Europese Commissie afgekondigde vetquotering. In het kort komt het er op neer dat veehouders, die melk af leveren met een hoger vetgehalte eerder superheffing moeten betalen. De regeling geldt met ingang van 1 oktober 1986 en heeft dus niet alleen gevolgen voor de toekomstige melk prijsjaren, maar ook voor de tweede helft van het lopende melkprijsjaar 1986/1987. Van de periode oktober 1986 tot en met maart 1987 wordt het gemiddelde vetgehalte van de afgele verde melk vergeleken met het gemid delde vetgehalte in de periode oktober 1985 tot en met maart 1986. Is het vet gehalte gestegen, dan wordt de om vang van de werkelijk afgeleverde hoeveelheid melk in het melkprijsjaar 1985/1986 verhoogd. Deze verhoging is 2,6% voor elke toe name van het vetgehalte met 0,1%. Is de toename 0,2% dan worden de melk- afleveringen verhoogd met 5,2%, etc. Voorbeeld: Een veehouderijbedrijf heeft in de periode oktober 1985/maart 1986 een gemiddeld vet gehalte van 4,23%. In de periode ok tober 1986/maart 1987 is dit gestegen tot 4,38%. Het bedrijf wordt daarom gekonfron- teerd met de vetquotering. De werkelijke melkaflevering in het melkprijsjaar 1986/1987 is 100.000 kg. Deze aflevering wordt verhoogd met 2,6 x 1,5 3,9% 3.900 kg melk. Bij het bepalen van de super heffing wordt dus uitgegaan van 103.900 kg geleverde hoeveelheid melk. Deze hoeveelheid dient dus te worden vergeleken met het toegewe zen melkquotum ter bepaling van de superheffing. In voorgaande is uiteengezet hoe de nieuwe vetregeling werkt betreffende de tweede helft van het lopende melk prijsjaar. Met ingang van het melk prijsjaar 1987/1988 wordt het gemiddelde vetgehalte vergeleken met 1985/1986. Dit geldt echter niet wan neer het gemiddelde vetgehalte van 1985/1986 als gevolg van niet- normale produktieomstandigheden hoger is dan 1984/1985. In dit laatste geval wordt het vergele ken met het gemiddelde vetgehalte in het voor de bepaling van het quotum aangehouden jaar (meestal kalender jaar 1983). W. Koops Voor het zaaien van de wintertar we heeft de "Wilhelminapolder" de beschikking over een zeer mo derne pneumatische "Accord" zaaimachine. De (variabele) zaai- breedte bedraagt naar gelieven 3 tot 8 meter. In dit trajekt zijn 5 standen mogelijk, de standaard breedtes zijn 3, 4, 4!/2, 6 en 8 me ter, maar deze uitgangsbreedtes zijn te varieren door ze traploos te verstellen. Deze machine, ontwik keld door Vicon, is al enkele ja ren in aktie, doch er worden wel steeds nieuwe toepassingsmoge lijkheden voor gevonden. In de Wilhelminapolder gaat de zaaimachine direkt achter de acht- scharige ploeg aan. In geval van erg zware grond (meer dan 50% afslibbaar) wordt er tussen deze bewerkingen door nog een bewer king met een rotorkopeg uitge voerd. Dit was vorige week op een perceel van de "Wilhelminapol der" het geval, waardoor het ge heel Amerikaans aandeed. Het grote voordeel van de zaai- kombinatie noemde direkteur van de "Wilhelminapolder", de heer S. Duvekot desgevraagd de goede gewichtsverdeling. Dat komt hoofdzakelijk doordat het zaadre servoir zich voorop de trekker be- De boeren in Noord-Brabant kunnen opgelucht adem halen, nu pro vinciale staten de belangrijkste regels voor het bouwen van stallen uit de nieuwe streekplannen heeft geschrapt. Hierdoor is de bemoeienis van de provincie bij de nieuwbouw en uitbreiding van boerderijen een fors eind teruggeschroefd. De meerderheid van de staten in Den Bosch ging met deze beslissing lijnrecht tegen het voorstel van gedeputeerde staten in. Onverwacht kwam de beslissing van de Brabantse staten niet. Tijdens de kommissiebehandeling liet met name de fraktie van het CDA al weten dat zij de ontwikkeling van de land- en tuinbouw niet nog meer wil reguleren dan in de nu geldende streekplannen al gebeurt. Samen met de VVD drong het CDA aan op een "positieve opstelling ten aanzien van de ontwik keling van de land- en tuinbouw". In de beide ontwerp- streekplannen (Midden- en Oost- alsmede West- Brabant) was voor de hele provincie geregeld waar niet en waar wel agra rische bedrijven mogen komen. Nu de meerderheid van provinciale staten deze bepalingen heeft geschrapt, moet weer van geval tot geval worden be keken of er in een (al dan niet kwets baar) gebied mag worden gebouwd. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wensen van de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap, die de streek plannen veel te globaal vindt en lie ver in afzonderlijke gevallen de belangen van de boer en het milieu te gen elkaar af wil wegen. Minder tevreden over het besluit van de provincie is de Brabantse Milieu Federatie. Woordvoerder Wim Haal- boom noemt het besluit een erg goed kope manier van het CDA om de boeren voor zich te winnen. Boven dien loopt de provincie bepaald niet in de pas bij de landelijke wetgeving (Hinderwet, Meststoffenwet), die wel beperkingen stelt aan de bouw van stallen. Hij kondigde aan waar nodig beroepsprocedures aan te spannen. De zaaikombinatie in funktie. vindt. Door middel van twee stijgbuizen wordt het zaad pneu matisch uit het 1.100 a 1.200 liter grote reservoir gezogen en over de trekker heen naar het verdeelme chanisme gevoerd. Voorop be vindt zich ook nog een Packerwals (rotorkopeg), zodat de Lady Ro- terra (ook een rotorkopeg) achter op de trekker niet onnodig diep hoeft te werken. De afstelling van het zaaimechanisme achter op de trekker lukt dan ook beter. Met de knipbestuurder 150 pk trekker is op de "Wilhelminapolder" al zo'n 200 ha wintertarwe en -gerst ge zaaid. Er kan ongeveer 1 Vi ha per uur gezaaid worden. De heer Du vekot toonde zich zeer tevreden over het gebruik van de zaai machine. Op dinsdag 21 oktober heeft de der de introductiedag plaatsgevonden voor nieuw gekozen bestuursleden van provinciale en gewestelijke land bouworganisaties, aangesloten bij het KNLC. De 13 deelnemers aan deze dag kregen van algemeen secre taris ir. G.D.J. Struikenkamp een uitleg overde structuur en werkwijze van het KNLC. Voorzitter M.J. Va rekamp ging nader in op het KNLC en het Landbouwbeleid. In de daar op volgende discussie kwam de su perheffing aan de orde of beter ge zegd quotering in zijn algemeen. Dit met name gezien vanuitde positie die Nederland inneemt binnen de EG. Verder werd aandacht besteed aan de landbouwbladen en de mogelijk heid om te komen tot één CLO-blad het graanbeleid en het belang van al gemeen bijzonder onderwijs. In de kamer van KNLC-voorzitter Vare kamp werd tenslotte geposeerd voor een groepsfoto. Vierde van linksziet U de heer Vare kamp, het ZLM-hoofdbestuurslid de heer J.H. Hartgers staat precies in het midden vooraan. (foto Ab Westerbeek) 4 Vrijdag 24 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4