Spaanse bloemen- eksport neemt toe Kopers graszaad wachten af Minder steun aan slachtveemarkt CVZ NOTERINGEN Spanje eksporteert steeds meer bloe men. Meer daarover verderop. Vorige week brachten veel groenten op de veiling een lagere prijs op, om dat de vraag, vooral van het buiten land wat kleiner werd, vanwege het mooie weer in de laatste weken vóór deze week. Glasgroenten De aanvoer van tomaten liep vorige week nog verder terug. De prijs trok opnieuw verder aan. Bij komkommers viel hetzelfde vei lingbeeld waar te nemen. In de ko mende maanden zullen er minder komkommers uit het Zuid-Spaanse Almeria komen, zo weet het Duitse blad 'Fruchthandel' te melden. De aanvoer van glassla is de laatste drie weken zeer stabiel, maar vorige week dook de prijs ineens omlaag van 4 naar 2 dubbeltjes, omdat er een stuk vraag wegviel (de aanvoer van natuursla en ijsbergsla verander de nauwelijks). Paprika's gaven vorige week op nieuw verschillende prijsontwikke lingen te zien, maar alle prijzen kwa men wel op een lager nivo terecht. De eksport van paprika's loopt mo menteel beter dan een jaar geleden. De eksport van paprika's door Spanje is al weer van start gegaan, maar zal waarschijnlijk kleiner van omvang zijn dan in het vorige seizoen. Aubergines trokken vorige week in prijs aan. Er werd iets minder aange voerd, maar vooral de vraag nam toe. Radijs ligt al zeker vier weken op een konstant prijsnivo van twee dubbel tjes per bos. V ollegrondsgroen ten In de hoek van de kool blijven rode- en witte kool een veel lagere prijs op brengen dan vorig jaar. Groene kool loopt de laatste tijd wekelijks in prijs terug. Dat geldt ook voor Chinese kool en spruitkool en zeker voor bloemkool. Bloemkool daalde vori ge week wel heel sterk in prijs. Broccoli zakte vorige week - maar vooral de week daarvoor - sterk in prijs, als gevolg van een vraagver- zwakking. Spinazie werd in kleinere hoeveelhe den aangevoerd, maar desondanks ging de prijs omlaag. Andijvie deelde hetzelfde lot met spinazie. Waspeen bracht op de veiling iets meer - maar bospeen en breekpeen minder op. De aanvoer van waspeen halveerde. Witlof schoot met de prijs een gul den onderuit, nadat de aanvoer voor de vierde week achter elkaar sterk toenam. Prei - in kleinere hoeveelheden aan gevoerd - bracht minder op, vanwe ge kleinere eksportkansen. In de bonensektor nam zowel de aanvoer van snijbonen als van sper ziebonen af, maar snijbonen brach ten meer- en sperziebonen minder op. Fruit Op de fruitveilingen was er een rui me aanvoer van appels, hetgeen leid de tot lagere prijzen. Bij peren varieerde het aanvoerbeeld en de prijsontwikkeling per ras. Aardbeien en bramen brachten meer op. Vorig jaar is er ruim 150.000 ton ap pels in de interventie gegaan, tegen ruim 585.000 ton in 1984/1985. De hoeveelheid aangeboden peren be droeg het laatste jaar ruim 25.000 ton tegen ruim 65.000 ton in 1984/1985. De lagere interventie was een gevolg van de kleinere oogst in het vorige seizoen. Uit een in Duitsland gehouden en quête is gebleken dat 2/3 van de on dervraagden voorkeur heeft voor appels gegroeid op eigen bodem, bo ven geïmporteerde appels. In werke lijkheid ligt het appelverbruik uit ei gen land op 50% van het totaal. Bloemen en planten De prijzen van snijbloemen zijn vo rige week gedaald. Ten opzichte van de week daarvoor en van cfczelfde week in 1985 zijn dalingen in de mid- denprijs genoteerd van resp. 4 cent en 3 cent. De meeste hoofdproduk- ten brachten een lagere prijs op. Het aanbod bleek vorige week van de zelfde grootte als in de week ervoor; een flinke aanvoer derhalve van 5% hoger dan in 1985. Bij de potplanten was eveneens spra ke van een lagere middenprijs. Een groter areaal graszaad in 1987. Dat verwacht het Produktschap voor Landbouw zaaizaden. Meer daarover verderop. Runderen De handel in slachtvee verliep leven diger dan in de laatste weken. Voor alle soorten en kwaliteiten kwamen hogere prijzen tot stand. Ook de af zet van rundvlees verliep vlotter. De handel in gebruiksvee was ook iets be ter gestemd, maar dit leidde nog niet tot hogere prijzen. Opvallend was de prijsverbetering bij de guste koeien. Op de rundermarkten waren de aan voeren van zowel slachtvee als ge bruiksvee kleiner. Dat laatste was ook het geval op de Zuidlaarder markt. De Europese Commissie heeft beslo ten om met ingang van 15 oktober j.l. de landbouwrestituties in de runder- sektor te verlagen voor vers of ge koeld rundvlees met 8 tot 11%. Ongewijzigd bleven de restituties voor levende runderen, bevroren rundvlees en bereidingen en konserven van rundvlees. Schapen en kalveren Op de wolveemarkt was de handel lusteloos. Zowel voor slachtdieren als voor gebruiksdieren kwamen lagere prijzen tot stand. Van 15 oktober tot 14 november geldt in Frankrijk een partikuliere opslagregeling voor kalfs vlees. Er mag 4 miljoen kg worden opgeslagen. Vorig jaar werd 70.000 ton schapenvlees minder ingevoerd dan de totale EG limiet van 300.000 ton. Dit jaar zou de EG 90.000 ton daaronder blijven. Produktie en ex port van Nieuw Zeeland zullen de ko mende jaren teruglopen. Daar staat tegenover dat de export van Austra lië 5 a 10% groter zal zijn zowel in 1986 als in 1987. De EG verwacht dit jaar 1,3% meer schapen en volgend jaar 0,9%. De konsumptie is dit jaar wat teruggelopen, maar zou volgend jaar weer ruim 2% stijgen. De prijzen ech ter staan op verlies, dit jaar naar schatting 2% lager en volgend jaar 11/2 lager. Op de kalvermarkt is er een zekere discrepantie tussen de prijshoogte en de prijsontwikkeling van jonge kalveren en van vleeskal veren. In de laatste week werden de jonge (nuchtere) kalveren duurder, omdat de vraag naar vleeskalveren groot was, vanwege een iets aantrek kende kalfsvleesprijs. De afzet van kalfsvlees wordt momenteel geken merkt door een verdergaande voor zichtige verbetering van het prijsniveau. Varkens Onder invloed van een groot aanbod in heel Europa houdt de druk op de prijs van varkensvlees aan. Bij de kar kassen kan alleen in Italië tegen on veranderde prijzen worden afgezet. Duitsland en Frankrijk geven een reaktie van -5 tot -10 cent, Grieken land zelfs tot -20 cent. Hammen wer den door Italië goed gevraagd, maar hebben een zwakke marktpositie in Duitsland en Frankrijk. Ribben moe ten een prijsverlies van min 10 cent ac cepteren en de afzet van schouders loopt redelijk, met hier en daar enige prijsdruk. Voor de vettere delen wordt een kleine opleving verwacht, vanwege het koelere weer. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt blijven de zwakke tendenzen overheersen. Het aanbod is ruim. Het verlaagde in koopniveau schept wel betere kansen bij de afzet, maar de konkurrentie- druk van Franse zijde is daarmede nog niet weggenomen. De eiermarkt is de afgelopen week opnieuw afge zwakt. De prijs per kg eieren daalde met 3 cent per kg, vooral omdat de zwaardere eieren minder opbrachten. Hoewel er wel iets meer vraag uit der de landen is, zullen er echt grote or ders moeten komen om de eierprijs flink te zien stijgen, bij het nog steeds groeiende aanbod. Zuivel Op de zuivelmarkt deden zich nauwe lijks prijsveranderingen voor. Demelk- afleveringen door veehouders lag in de eerste week van deze maand 1 onder die van een jaar geleden. Het verschil in produktie bij zuivelfabrie ken was hier en daar heel wat groter. Zo werd 50% meer boter gemaakt dan in de eerste week van oktober 1985. De produktie van magere melk poeder skoorde een plus van 40%. De kaasafzet op de binnenlandse markt en in de EG verloopt bevredigend, maar er wordt ook meer kaas inge voerd, vooral vanuit Engeland. In de eerste 7 maanden van dit jaar heeft de Fruité de Gouda - in 1984 op de Franse markt gebracht - 12% meer export laten zien. Brussel heeft beslo ten dat de verlenging tot 120 dagen van de overnametermijn bij interven tie van boter en magere melkpoeder niet beëindigd zal worden op 31 ok tober a.ff. De toepassingsduur loopt nu tot 31 december 1986. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt daalden de prijzen van tarwe, omdat de vraag klein was. Ook gerst daalde iets in prijs. De markt van haver was stabiel. Van de zadenmarkt valt geen nieuws te mel den. De peulvruchtenmarkt was flauw gestemd. Landbouwzaaizaden Voor 1987 wordt een uitbreiding van het graszaadareaal verwacht, schrijft het Produktschap voor Landbouw zaaizaden in een marktbericht. Dat kan nu reeds aanleiding zijn voor ko pers om een afwachtende houding aan te nemen. Ook in Denemarken en in het Verenigd Koninkrijk lijkt het areaal toe te zullen nemen. Mede door de lage koers van het pond sterling, kan het VK een sterkere konkurrent worden. Bovendien kan de huidige la ge dollarkoers de export bemoei lijken. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt was de stem ming rustig. Uien doen het wat prijs en kwaliteit betreft, heel wat beter dan vorig jaar. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt waren geen schokkende prijsveranderingen. Het Konsulentschap - i.a.d. - heeft op 10 oktober j.l. weer een prijsvergelijking van veevoedergrondstoffen uitge voerd. De uitkomst was: 1000 VEM 40 cent; toeslag voor 1 kg VRE 30 cent t.w. 1000 VEVI 36 cent; toeslag voor 1 kg VRE 40 cent. Aardappelpootgoedprijzen Als indikatie van de pootgoedprij- zen geven wij onderstaand een note ring van pootgoed Noordelijke klei grond per 22 okt. (voorjaarsleve ring/najaarslevering). Bintje A 28/35 en Bintje A 35/45 (Groothandelsprijs, afgehaald van het Noorden, inkl. zakken). Paardenmarkt Op de paardenmarkt van Den Bosch werden 16 oktober 165 stuks aan gevoerd. De prijzen waren per stuk: luxe paarden van ƒ1.775,tot ƒ2.825,voljarigen van ƒ1.475, tot ƒ2.475,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.425,— tot ƒ2.425,—; 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.425,tot ƒ2.425,1-jarigen luxe (merries) van ƒ975,tot 1.825,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ975,— tot ƒ1.825,—; veulens (merries) van ƒ475,— tot ƒ975, veulens (hengsten) van ƒ475,tot ƒ975,hitten van ƒ675,tot ƒ1-525,—; Shetland pony's (merries) van ƒ275,tot ƒ500,— Shetland pony's (ruins) van ƒ275,tot ƒ475,jonge slachtpaarden van ƒ4,tot ƒ6,kg.gesl.gew.; oude slachtpaarden van ƒ4,50 tot ƒ6,20, kg.gesl.gew. De handel verliep willig, prijzen iets hoger. In het verleden kwam de Europese Kommissie doorgaans in het najaar met voorstellen - alvorens over te gaan tot interventie van achtervoe ten - een bepaalde periode hele en halve karkassen van runderen te in terveniëren. Kennelijk onder invloed van de bud gettaire situatie, alsmede de aange kondigde beleidsaanpassingen in het rundvleesmemorandum, ziet men daarvan dit jaar af. Hoewel het onmogelijk is te zeggen of er in de toekomst wederom inter ventie van hele/halve karkassen zal plaats vinden heeft de Kommissie hiermee een duidelijk signaal naar de producenten, aldus het Produkt schap voor Vee en Vlees. Aardappelen in de gemeenschap Maandag liepen in Rotterdam de no teringen voor Bintjes met 50 cent tot een gulden terug. Alleen de 50+ fri tes bleven nagenoeg onveranderd in prijs. De markt blijft ruim voorzien en dat is een situatie die zich ook el ders in de EG voordoet. Telers spre ken wel van "een wonder" gegeven de eerdere verwachtingen van een ge ringe oogst. In België is de oogst voor 70 tot 75% binnen. Droogte leidde in enkele gebieden in Vlaanderen tot een vertraging bij het rooien. Overigens maakt men melding van een vrij luie markt. Ook de tendens van de Fran se markt kan als lui gekenmerkt wor den. Dit niettegenstaande een belangrijke toename van de export die in de week tot 10 oktober 7625 ton be droeg. Daarvan gingen 3533 ton naar Brazilië, naar Italië rond 1900 ton en Duitsland 1800 ton. Uit België wer den ruim 3600 ton aardappelen inge voerd, waarvan rond 2650 ton industrie-aardappelen. Er lijken zich voor de Franse export ook mogelijk heden voor te doen voor een afzet naar Portugal. De Duitse markt is overwegend kalm tot lusteloos, waarbij niet overal de prijzen zich konden handhaven. De aankopen ten behoeve van het aanleg gen van een wintervoorraadje bij de konsument blijven ook dit jaar weer achter bij vorig jaar. De markt is overwegend onzeker, wat de aktivitei- ten in de verschillende handelsgeleding en afremt. Beieren meldt overigens een toenemende afzet, vooral uit het zuiden van deze deelstaat, naar Ita lië. Overigens is van een ruim gescha keerd aanbod in aardappelen ook uit de partnerlanden sprake, vnl. Neder land, Frankrijk en België. Uit Nederland werden in de week van 13 tot 17 oktober 15.500 ton aardap pelen uitgevoerd, de afzet naar Bel gië niet geheel inbegrepen. Biggenprijzenschema In de week van 27-10-1986 tot 3-11-1986 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij zenschema voor Zuid-Nederland van 5 mei 1986 met 0,85 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg. varkensvlees in deze week is 3,94. Veiling St. Annaland 21 okt. Uien, 40 opw. II nl. 18.00-18.20; aanvoer 109 ton. Aardappelen: Doré m. 21.00; Bintje m. 19.00-21.00; kr. 40.00; Eigenheimer m. 30.00; Irene m. 15.00; Furore rn. 18.00; aanvoer 45 ton. GROENE ERWTEN IN GLD/100 KG BEl'RS COES Omdat erwten een minimumgaran tieprijs van Brussel genieten begint daar bij het begin van de oogst ook het marktprijsnivo. Daarna gaat het spel van vraag en aanbod een rol spelen, met als één van de belangrij ke faktoren de hoogte van de kwali teit t.o.v. erwten uit andere landen. In de grafiek zien we dat de markt prijs in 1984/1985 geleidelijk oploopt. Eén van de belangrijkste redenen daarvan was dat de vraag naar zaaierwten toenam, omdat ve len van plan waren het areaal erwten uit te breiden. De piek in het laatste deel van 1985 wordt verklaard door de goede vraag naar Nederlandse erwten, omdat die - dat jaar - van zeer goede kwaliteit waren. Dit jar startte de erwtenprijs iets lager, om dat het garantienivo was verlaagd. Dit jaar is de kwaliteit in zijn alge meenheid goed, maar erwten van de zandgronden leren zich dit jaar min der goed om op de konsumptie- markt te worden afgezet. Het zal ge heel van de eksportkansen naar 3e landen afhangen wat de prijs van de groene erwten dit jaar verder zal doen. Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs 13/-17/10 21/10 22/10 13/-17/10 21/10 22/10 Appels Cox I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 53 10 1 276 33 9 18 4 1 80 30 7 0,92 1,27 1,34 0,60 0,96 1,06 0,62 1 ,«3 1,09 0,44 0,50 0,52 Elstar I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 tot. kl. II 25 8 2 77 18 8 5 1 13 5 1,33 1,28 1,10 1,18 1,14 1,07 0,61 0,73 0,60 0,61 Golden I 70/80 tot. kl 1 II 70/80 tot. kl. II 110 62 12 219 117 24 10 19 1 25 52 2 0,61 0,52 0,45 0,52 0,42 0,36 0,53 0,36 0,33 0,43 0,30 0,28 Boskoop Jenagold I 75/85 tot. kl. 1 II 75/85 tot. kl. II 1 80/85 I 70/80 tot. kl 1 II 80/85 tot. kl. II 81 11 167 19 4 12 26 9 25 82 55 30 7 0,40 0,36 0,37 0,37 0,36 0,32 1,17 1,08 - 1,18 - 1,10 1,11 1,01 0,79 0,76 Conference I 55-65 tot. kl. 1 II 55-65 tot. kl. II 13 25 15 33 16 29 0,82 1,12 0,84 1,17 0,65 0,56 Ooyenné I 70/75 tot. kl. 1 II 70/75 II 75/80 tot. kl. II 5 16 48 22 170 68 1,37 1,32 1,15 1 -54 1,04 1 [22 B.A. Lucas I 70/80 tot. kl. 1 II 70/80 tot. kl. II 18 40 14 63 - 1,13 1,07 0,99 0,85 Beurré Hardy I 70-80 tot. kl. 1 II 70-80 tot kl. II 24 52 3 22 1,09 0,96 1,00 0,57 22 Vrijdag 24 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 22