VOO It IIB YltOIIW Z.R.J.K. De Vrouw als boerin 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd' Gered Gereedschap Hou het weekend van 28-30 november vrij! 'Als je er alleen voor staat' Toneelkommissieleden gezocht! onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge De jaarlijkse zangmiddag onder leiding van de heer Iz. Ruissen was als gewoonlijk vol inspiratie en bezieling. De opzet is het gezamenlijk instuderen van Kerstliederen zó dat de koorleidsters hiermee in hun eigen afdeling aan de gang kunnen. Als niet-koorleidster en ook als niet-zinger was het een bijzondere bijeenkomst om bij te zijn. Ding-dong Na enkele ademhalings- en ontspan ningsoefeningen begonnen we met ding - dong. Dat wil dan zeggen dat we op een melodie geen woorden maar slechts ding-dong zongen en geloof maar dat het goed klonk. Daarna kwam er een artikulatie- oefening en ook de artikulatiesnelheid die weer afhankelijk is van de rapte van je tong. De aanwezige leden (ge komen van alle Zeeuwse eilanden) bewezen dat ze de kunst van het zin gen machtig waren. Het liedje: Is er wat te doen voor de ketellap per, al wat stuk is maakt hij dapper, enz. Het klonk, na enkele aanwijzingen, heel goed. Ontspannen zitten, niet tegen de leu ning van de stoel en met de voeten naast elkaar op de grond. Deze oefeningen waren de aanzet tot het eigenlijke programma van de middag: Kerstliederen instuderen. Voor deze geoefende zangeressen niet zo moei lijk en na enige oefening klonk het le lied van het programma 'Licht om te leven' reeds 3-stemmig en heel goed. Het is een fijn lied met goede woorden. Met volle begeleiding werd het moeilijker, 't gemis van de direkte ondersteuning was hoor- De agrarische kommissie in de regio de Bevelanden organiseert in samen werking met de SEV een kursus met als thema 'Als je er alleen voor staat...' Doel van deze kursus us het bespreekbaar maken van het feit, dat we alleen kunnen komen te staan. Wat moet je doen? Wat kun je zelf? Wat wil je zelf? Waar heb je als vrouw recht op? Onderwerpen die men geneigd is, voor zich uit te schuiven. Aan de hand van een voorbeeldbe drijf zullen de konsekwenties van 'Als je er alleen voor staat' worden behandeld ten aanzien van gezin en bedrijf. De kursus bestaat uit 4 bijeen komsten. Twee ochtenden worden verzorgd door ing. J. Markusse van de So ciaal Ekonomische Voorlichting van de ZLM en twee door notaris J.P. Muys uit Kortgene. Als datums zijn vastgesteld: dinsdag 4 november, woensdag 12 november, woensdag 19 november, woensdag 26 november. Plaats bijeenkomst: 'Geertehuis', Jachthuisstraat, Kloetinge. Aanvang: 9.00 - 11.30 uur. Opgave vóór 28 oktober bij: C. Timmerman, tel. 01192 - 1432 of C.M. Dees, tel. 01134 - 1206. Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt Grote Markt 28 4461 AJ Goes Tel. 01100-21010* De Wereldvoedseldag en de aktieweek Honger Hoeft Niet zijn twee aktiviteiten die aandacht vragen voor de voedselproblematiek. De afgelopen twee jaar zijn beide onafhankelijk van elkaar georgani seerd door verschillende initiatiefnemers. Volgend jaar zullen beide akties in dezelfde week plaatsvinden. Wellicht zullen het Landbouw schap (organisator Wereldvoedseldag) en de initiatiefnemers van de Honger Hoeft Niet week hun inspanningen gaan bundelen. Kursusweekend in Zeeland Als vervolg op de aktieweek 'Hon ger Hoeft Niet' wordt van 28-30 no vember aanstaande een kursusweek end georganiseerd rond de thema's landbouw, milieu en ontwikkeling en met name de samenhang daartus sen. Plaats van handeling is het Van Eeghenhuis in Aardenburg. Evenals in de aktieweek van april dit jaar ligt de organisatie in handen van het COS-Zeeland, het DDW- projekt van het RSI, het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en de konsulent natuur en milieu-edukatie in Zeeland, voor de ze gelegenheid aangevuld met Leo D'Hoore van het Van Eeghenhuis. Als organisatoren hopen we dat uit elk van de genoemde interessegebie den mensen naar dit weekend zullen komen. Op deze plaats dus een oproep aan (vrijwilligers in) Derde- Wereldgroepen! Doel van het weekend is inzicht te vergroten in de samenhang tussen landbouw, milieu en ontwikkeling, wanneer het gaat om het wereld- baar, maar na enkele koupletten ging ook dit prima. Spiritual Het volgende lied was een spiritual, deze vorm van zingen is ontstaan uit spontane zang met daartussen steeds zang door de hele groepen (b.v. in een Kerk). Iemand zingt spontaan een tekst en de aanwezigen antwoor den in koor. Veel inspiratie was er deze middag voor de koorleidsters te bekomen. Wij kunnen alleen maar hopen dat de afdelingen er even enthousiast aan zullen meedoen. Koorbegeleiding Er staat een kursus koorbegeleiding op het programma die over ruim een week van start zal gaan. De kursus wordt ook gegeven door de heer Ruissen op dinsdagmiddag om de 14 dagen. Er zijn nog enkele plaatsen over en daarvoor EN voor nadere in lichtingen kunt u terecht bij Mw. B. v.d. Linde-Florusse, tel. 01110 - 2085. Voor een quiz in het kader van het scholenprojekt van de Z.L.M. had ik de volgende vraag als sluitstuk ingelast: Wat heeft een boerin nodig om met een boer te trouwen? a. een middelbare landbouwschool opleiding; b. een flink spaarboekje, of c. liefde voor de boer en het bedrijf. Hoewel a. en b. wel meegenomen kunnen worden, is c. het belang rijkste. Zo ben ik dus 34 jaar geleden begonnen. Opgegroeid in een buiten polder ging ik er al flink op vooruit, want hoewel we buiten het dorp wonen was er wel elektriciteit en water. Nu heel gewoon, toen een luxe om met een stofzuiger en een elektrische wasmachine te kunnen werken. Zo begon je met je eigen huishouding en je huishoudgeld. Als na 6 weken getrouwd te zijn een hevig onweer en windhoos de helft van de akkerbouwgewassen vernietigd en vier koeien door de bliksem dood zijn, dan dringt het tot je door dat je ook nog met het bedrijf bent getrouwd. Als manlief in zak en as terug komt na een tocht over z'n verzopen vel den begrijp je, dat je er alleen met die stofzuiger en wasmachine niet kunt komen. Dus ga je meekijken naar het land wat de natuurelemen ten hebben aangericht. Je gaat mee praten en denken. Als we nu eens zus en zo deden. Je gaat meerekenen van kunnen wij er zo uitkomen en als we nu eens dat proberen. Het ene jaar is dit het meest nodig, een ander jaar moet daar weer geïnvesteerd worden. In het gezin komt er nogal wat kijken en de kinderen gaan steeds meer geld kosten. Dat is zo gebleven. De zorgen bedoel ik, maar Als boerin ben je met boer én bedrijf getrouwd. ook de vele waardevolle taken van een boerin. Het allerbelangrijkste is dat je wat betekent. Je bent niet alleen die vrouw die zorgt dat huis en kinderen er netjes uitzien. Manlief een schone overall heeft en de knopen aan zijn overhemd zitten. Doordat je meedenkt en doet gaat het bedrijf voor je leven. Je begrijpt de zorgen van het te nat, te droog, te warm en te koud. Je geniet als in het voorjaar het ge zaaide bovenkomt. De oogst wordt binnengehaald. Je volgt de marktbe richten en rekent mee, wordt het een goed jaar? Je weet dat er altijd hier of daar wel een tegenvaller bijzit, daar leer je mee leven. Ik schrijf dit vanaf de keukentafel. De keukentafel waar rondom al zo veel is bepraat. Gezellig met koffie en koek. Met mensen die komen voor zaken of voorlichting van het bedrijf. Ik kijk vanaf de keukentafel de polders in, voel me rijk met zo veel vrijheid; gebonden zijn en toch vrij: het lijken tegenstrijdige zaken. Je kunt vergelijkingen trekken met middenstandsvrouwen. Een slagers- en bakkersvrouw. Zij zijn veel meer gebonden met het bedrijf en hebben weinig vrijheid. Zij moeten dienst baar zijn aan de zaak, want de klant is koning. Laten wij als boerinnnen, al komt er best heel wat bij kijken, de lichtpuntjes in de gaten houden en de zonnige uren bij elkaar tellen. Het zijn er heel wat! Sien Overbeeke - Breure voedselvraagstuk. Op die manier kan ook aangegeven worden vanuit welke gedachten de samenwerking tussen mensen uit de diverse sekto ren bevorderd kan worden, bijvoor beeld in de aktieweek 'Honger hoeft niet' die volgend jaar niet in april, maar in oktober (rond wereldvoed seldag) wordt gehouden. Na een algemene oriëntatie op het onderwerp, met een inleiding door een gastspreker en een nadere ken nismaking volgt informatie over de diverse invalshoeken. Aan de hand van het thema 'kunstmest' wordt één en ander uitgewerkt en vertaald naar de Zeeuwse situatie. Een be langrijke vraag die hierbij aan de or de komt is welke wegen er zijn om zelf iets bij te dragen aan een verbe tering van de wereldvoedselsituatie. Langs drie wegen zal worden ge zocht hoe dat kan: via strategie, konsumentengedrag en eduka- tie/presentatie. Wie geïnteresseerd is om dit week end mee te doen krijgt nadere infor matie bij: Ad Phernambucq, tel. 01195 - 248. Als plattelandsjongerenafdeling kun je aktief meedoen aan 'Gered Ge reedschap' aktiviteiten. Het gaat dan vooral om het inzamelen en opknappen van fietsen en van ge bruikt gereedschap. In de meeste Derde Wereld landen is weinig gereedschap. Het ontbreekt aan de meest simpele hulpmiddelen zoals spijkers, schroeven, hamers, beitels, sleutels en noem maar op. Veel werk wordt er met de hand ge daan en daarom komen de gereed schappen die bij ons vergeten op zol der of in de schuur liggen daar goed van pas. Zo is het plan ontstaan om hier ge reedschappen in te zamelen, op te knappen en te versturen naar klein schalige projekten in Guinee Bissau (West-Afrika). Met name de KPJ heeft al langere tijd kontakten met Guinee Bissau. Zij ondersteunt daar een werk/scho- lingsprojekt van jongeren op het platteland. Het inzamelen en opknappen is geen splinternieuw idee. Op veel plaatsen in Nederland wordt het al gedaan. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden en hebben daarom kontakt opgenomen met de Stichting 'Gered Gereedschap' in Amsterdam. Deze vrijwilligersorganisatie redt al een paar jaar ongebruikt gereedschap en we hebben veel ervaring met repara- Een oude traditie binnen de P.J.Z. dreigt te gaan verwateren, nl. die van het beoordelen van de toneelstukken zoals die op de grote avonden in de verschillende afdelingen worden opgevoerd door de eigen leden. Oorzaak hiervan is niet dat er geen afde lingen fheer zijn die 'gejureerd' willen worden. Dit zijn er nog voldoende. Het probleem is dat er op dit moment nog maar van één persoon be kend is dat hij in de toneelkom missie plaats wil nemen. Daarom een dringend beroep aan iedereen die het toneelgebeuren binnen de P.J.Z. ter harte gaat of die het gewoon leuk vindt om een aantal toneelstukken te zien en daar zijn/haar oordeel over te geven, om zich op te geven voor de toneelkommissie. Het zou ook kunnen zijn, dat je iemand kent die hiervoor mis schien belangstelling heeft. Aar zel dan ook niet om deze persoon te vragen of zij/hij dit wil doen. Ook kun je zijn/haar naam doorgeven aan iemand uit je af delingsbestuur of aan het sekre- tariaat van de P.J.Z. (tel. 01680 - 27921). Zij kunnen dan met de ze persoon kontakt opnemen. Doe dit wel zo snel mogelijk, zo dat de toneelkommissie dan ook zo snel mogelijk aan de slag kan. ties. Hun akties hebben veel sukses. Van allerlei groepen en projekten in de Derde Wereld landen krijgen ze aanvragen binnen. Ze hebben een aantal eisen waaraan zo'n aanvraag moet voldoen. Zo moeten het klein schalige projekten zijn omdat die meer kans van slagen hebben en ge dragen worden door de bevolking zelf. Verder moet het projekt er toe bijdragen dat de deelnemers zelfstandiger kunnen worden. Ook mag het gereedschap niet in 't land zelf te koop zijn, anders krijg je val se konkurrentie. Als een aanvraag goedgekeurd wordt, zorgt Gered Ge reedschap dat de spullen er komen. Samenwerken met Gered Gereed schap heeft vele voordelen: ze weten goed hoe je gereedschap repareert, gereedschappen waar wij niet aan kunnen komen hebben zij misschien in voorraad, van de andere kant kunnen de gereedschappen waar wij er teveel van hebben via hen naar an dere projekten worden gestuurd en tenslotte kan Gered Gereedschap helpen bij de verzending van de op geknapte spullen. Hoe pak je dit nu aan binnen jouw afdeling? Er zijn allerlei manieren om spullen in te zamelen en op te knappen. Om je als afdeling hierbij een handje te helpen is er een uitge breid draaiboek gemaakt. Het is be langrijk dat jullie zelf en de mensen die je om gereedschap vraagt goed weten waarvoor en voor wie het is. Voor meer informatie over het draaiboek e.d., kun je terecht bij het APJW van de Federatie Plattelands jongeren, Postbus 816, 3500 AV Utrecht, tel. 030 - 730830. Vrijdag 24 oktober 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21