Een uitstekende combinatie van hoge opbrengst en goede bakkwaliteit Nieuw in de Nederlandse Rassenlijst Een zeer produktieve wintertarwe met bijzonder stevig stro. GEBRS. VERK00YEN Sociaal-Ekonomisch Voorlichtster (mN) MESTDISTRIBUTIE cappon' Met meer dan 15 jaar ervaring Rundveedrijfmest Mestvarkensdrijfmest Kippedrijfmest Vloeibare schuimaarde. MESTDISTRIBUTIE GEBRS. VERKOOYEN CEBECO-HANDELSRAAD Afd. Zaaizaad en Pootgoed Postbus 182,3000 AD Rotterdam Telefoon 010-4544911 f\ Bij de O.L.M. ontstaat per 1 januari 1987 de vakature van Inhoud funktie De te benoemen funktionaris zal binnen het S.E.V.-team van de O.L.M. worden belast met de zorg voor het S.E.V.-werk voor boerinnen. Dit houdt o.a. in: ondersteunen en stimuleren van het boerinnenwerk binnen het S.E.V.-team en de betrokken organisaties de O.L.M. en de N.B.v.P. in Ov.; nemen van initiatieven op dit werk terrein; opzetten van kursussen voor boe rinnen; geven van adviezen; verzorgen van zowel individuele als groepsvoorlichting op sociaal- ekonomisch gebied. De uitvoering van het boerinnenwerk vindt bij de O.L.M. mede plaats door het gehele S.E.V.-team. Vereist opleiding: minimaal hogere beroeps opleiding, b.v. Academie voor Toegepaste Huishoud Wetenschappen; gemotiveerd zijn met vrouwen te werken; belangstelling voor, en in staat zijn zich in te leven in de woon-, werk- en leef situatie van agrarische vrouwen; bekendheid met de agrarische "wereld"; aantoonbare interesse voor de voorlich tingskunde; goede kontaktuele en organisatorische eigenschappen; goede redaktionele vaardigheid; een positieve houding t.o.v. de doelstel lingen van de O.L.M. en de N.B.v.P.; bij voorkeur ervaring op bovengenoemd werkterrein; leeftijd tot 30 jaar. Geboden wordt Een boeiende werkkring in een team van 9 voorlichters. Salaris volgens rijksschalen, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Nadere informatie over de funktie kan worden ingewonnen bij het hoofd van de S.E.V., de heer ing. H. Robben, en/of de konsulente vrouwenwerk, mevrouw H. Gunst-Wijers, tel. (038) 29 29 11. Sollicitaties Binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad, richten aan de algemeen- sekretaris van de O.L.M., de heer ir. E. Bouma, Postbus 10055, 8000 GB Zwolle. Gezien de samenstelling van het S.E.V.-team gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Levert, transporteert en verspreidt in elke gewenste hoeveelheid: Goede kwaliteit, lage prijzen. Verspreiden over het land met speciaal terreinvoertuig. Indien zelf verspreiden, extra korting. Ook levering in opslagput of via loonbedrijven. Wij plaatsen gratis mestopslagsilo's voor Uw bedrijfsoppervlakte. Hokkenberg 3, Langeweg (N.Br.) tel. 01680-24918, b.g.g. 29704 of 076-415648 De Overijsselsch Landbouw Maatschappij (O.L.M.) is een landbouworganisatie, die de belangen behartigt van de boeren- en tuindersgezinnen in Overijssel. Bij de O.L.M. zijn ruim 6.000 leden aangesloten. De landbouworganisatie ont plooit tal van aktiviteiten. Het kantoor is gevestigd in het Landbouwhuis aan de Dokter Stolteweg 2 te Zwolle. Het ploegwerk van een Cappon 4 scharige trekkerwendploeg HSU in 1985. Dorpsstraat 92 4451 AC I GR^NT TAURUS Granta en Taurus. Een rendabel koppel. 20 Vrijdag 24 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20