Onverantwoord zegge en schrijve xco zuidelijke landbouw maatschappij Voor fruit- en groentetelers West Zuid-Beveland ZLM onderzoekt mogelijkheden aanvoer zoet water uit Biesbosch Administratieve verkaveling Tot slot VRIJDAG 24 OKTOBER 1986 74e JAARGANG NO. 3848 m land- en tuinbouwblad Bij het oogsten van de maisproef veldjes heeft proefboerderij Rusthoeve dit najaar voor het eerst gebruik gemaakt van een speciale op de proefveldoogst gerichte hakselaar. Tijdens de oogst wordt op ingenieuze wijze elke partij bemonsterd en gewogen. Deze proefveldhakselaar voor mais, die voor de (drastische) aanpassing gewoon in de praktijk werd gebruikt, is ontwikkeld door Leenpoel B. V. uit Kamperland in samenwerking met de heer A.G. Ebbens van de Rusthoeve. Op de achtergrond (l) ziet u de heer Ebbens. Als alles volgens plan is verlopen is deze week de landbouwbegroting in de Tweede Kamer behandeld. Helaas moet worden aangenomen dat de Kamer de voorgestelde bezuinigingen heeft geaccepteerd. Op deze pagina is vanuit de ZLM al eerder duidelijk aan gegeven dat wij met die bezuinigingen de grootste moeite hebben. Vooral ook de structurele bezuinigin gen van 16,5 miljoen gulden per jaar op landinrichting ligt ons zeer zwaar op de maag. Landinrichting is im mers zeer essentieel voor de structurele verbetering van de bedrijfsstructuur in de land- en tuinbouw en de daarmee beoogde kostprijsverlaging voor de agrari sche bedrijven is van levensbelang voor onze (toe komstige) konkurrentiepositie. De minister heeft aan de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) ge vraagd hem op de kortst mogelijke termijn te advise ren op welke wijze de bezuiniging op landinrichting kan worden uitgevoerd. De CLC zal daarover vandaag -vrijdag 24 oktober- een beslissing nemen. Uitgangs punt bij die beslissing is dat de bezuiniging gevonden moet worden in de kategorie integrale landinrichtings- projekten. De mogelijkheden in deze kategorie zijn: 1 verlaging van de oppervlakte welke jaarlijks gemid deld in uitvoering wordt genomen, 2. verlaging van het gemiddelde investeringsnivo per hektare over het geheel van maatregelen en voorzieningen, 3. het ver lagen van de rijksbijdragepercentages en/of inkrim ping van de financiering, 4. het geheel laten vervallen van planonderdelen. Het sekretariaat van de CLC is na afweging van deze verschillende mogelijkheden tot de konklusie gekomen dat de bezuiniging gevon den moet worden in punt 4 dus in het geheel laten vervallen van planonderdelen. Daarbij wordt onder scheid gemaakt tussen maatregelen en voorzieningen die gericht zijn op verbetering van de infrastruktuur en die maatregelen welke gericht zijn op het belang van partikulieren. De onderdelen met een min of meer par- tikulier karakter zijn boerderijverplaatsing, erf- en ka- velgrensbeplantingen en kavelverbeteringswerken. Om een lang verhaal kort te maken: het sekretariaat van de CLC is van mening dat de strukturele bezuini gingen van 16,5 miljoen gevonden moet worden in al gehele beëindiging van de subsidie op kavelverbete ringen. Dit moet dan gaan gelden voor projekten waarbij het ontwerp-landinrichtingsplan nog niet is goedgekeurd. Grensgevallen kunnen zich voordoen voor projekten waar het ontwerp-plan wel is gepubli ceerd - nog niet is goedgekeurd- maar wel gerecht vaardigde verwachtingen zijn gewekt. Het sekretari aat van de CLC zegt zich te realiseren dat afschaffing van de kavelverbetering het enthousiasme van de be trokkenen ongunstig zal beïnvloeden maar schat te vens in dat één en ander bespreekbaar zal blijken te zijn omdat alternatieven nog kwalijker zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat (de kommissie grondgebruik van) het Landbouwschap de redenering van het se kretariaat van de CLC volgt en dus van lieverlee het schrappen van de kavelverbetering als minste van alle kwaden ziet. Als ZLM hebben wij in deze diskussie een ander standpunt ingenomen. Gezien de specifie ke situatie in het Zuidwestelijk kleigebied vinden wij (algehele) afschaffing van de subsidie op kavelverbe tering niet verantwoord. Onze leidraad daarbij is ge weest dat wij kwaliteit boven kwantiteit stellen. Onze voorkeur gaat daarom -met pijn en moeite- uit naar vermindering van de oppervlakte welke jaarlijks in uit voering wordt genomen. Eventueel is voor ons een kombinatie van maatregelen (de kaasschaafmethode) bespreekbaar. In het georganiseerd overleg is dit ZLM-standpunt echter niet haalbaar gebleken. Als nu ook de CLC in dezelfde zin aan de minister adviseert staat ons alleen nog de weg naar de politiek open. Op korte termijn gaat de Zuidelijke Landbouw Maat schappij bij de fruittelers en vollegrondsgroentetelers in Zuid-Beveland aftasten of er belangstelling bestaat voor zoet water dat geleverd kan worden door de Watermaat schappij Zuid West Nederland voor de prijs van ca 1,15 per m\ Het dagelijks bestuur van de Z.L.M. heeft dit dinsdag gezegd op een perskonferentie na afloop van een werk bezoek aan het Uienverwerkingsbedrijf Gebr. Mol B.V. te 's Gravenpolder en aan de in aanbouw zijnde veiling van de CVZ in Kapelle. De WMZ is momenteel bezig met de aanleg van een lei ding waarmee vanuit de waterbekkens in de Biesbosch industriewater zal worden getransporteerd naar het in dustriegebied bij Terneuzen. Mocht de interesse voor dit zoete water voldoende groot zijn dan is de WMZ bereid een aftakking te maken naar Zuid-Beveland. Jaarlijks zou dan 20 a 30 miljoen kubie ke meter water voor druppelbevloeiing beschikbaar zijn. Andere toepassingsmogelijkheden zijn te duur. Over het wel of niet maken van de aftakking moet gezien de voortgang van de werkzaamheden eind dit jaar reeds een beslissing worden genomen. Uit berekeningen door o.m. het waterschap Noord- en Zuid-Beveland is gebleken dat aanvoer van zoet water uit het Zoommeer voor de landbouw ten oosten van het kanaal door Zuid-Beveland financieel rendabel is. Voor het gebied ten westen van het kanaal is dat niet het geval. Mogelijk dat het industriewater, dat van voldoende kwa liteit is, een geschikt alternatief kan zijn voor het water uit het Zoommeer. Het dagelijks bestuur van de ZLM liet ook weten grote bezwaren te hebben tegen het voornemen van minister ir. G. Braks om geen subsidie meer te verlenen voor kavel verbeteringswerken. Juist voor het Zuidwestelijke klei gebied komt een dergelijke maatregel hard aan. ZLM-voorzitter A.J.G. Doeleman zei zich voor de toe komst dan ook bezorgd te maken over de belangstelling voor de landinrichting hetgeen op langere termijn konse- kwenties heeft voor de konkurrentiepositie van de be drijven. Het dagelijks bestuur dat wel begrip heeft voor de noodzaak van bezuiniging, zei het plaatsen van jaar lijks wat minder hektares op het voorbereidingsschema te prefereren boven een afschaffing van de subsidie op kavelverbetering. Dat het Landbouwschap en de Centra le Landinrichtings Commissie globaal reeds akkoord zijn gegaan met de bezuinigingen van Braks op de kavel verbetering is voor het bestuur van de ZLM geen reden om het hoofd in de schoot te leggen. "Wij blijven op dit punt onze invloed bij de politiek zoveel aanwenden om het ongelukkige bezuinigingsbesluit ongedaan te maken". Afschaffing van de subsidie op kavelverbetering heeft ook gevolgen voor de in ons werkgebied zo populaire ruilverkaveling met administratief karakter. Zoals nu voorgesteld werkt deze bezuiniging voor éénvijfde door in de hektarebijdrage. Konkreet betekent dat een verlaging met 130 gulden per ha. voor de administra tieve verkaveling waardoor deze vorm van verkave ling wel erg dicht bij de gewone vrijwillige kavelruil komt te liggen. Natuurlijk hebben wij onmiddellijk op deze konsekwentie gewezen. Aanvankelijk kregen wij hoop dat de normbedragen voor de administratie ve verkavelingen gehandhaafd zouden worden. In het uiteindelijke voorstel is deze uitzondering echter niet terug te vinden. Wel hebben wij de boodschap nog meegegeven aan onze vertegenwoordigers in de CLC. Gekonstateerd moet worden dat er wederom gepeu terd wordt aan essentiële voorzieningen voor de land en tuinbouw. Met het oog op de toekomst is dat on verantwoord. Opvallend is ook dat de belangen voor natuur en landschap in het kader van de landinrichting konsekwent buiten de bezuinigingen zijn gehouden. Voor de land- en tuinbouw is dat een nauwelijks te verteren zaak. Wat mij betreft is het laatste woord hierover dan ook nog niet gezegd. Oggel.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1