Hippisch nieuws "Kwantitatieve informatie" voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt verschenen De laatste Agrarische ekskursies van dit jaar Onderzoek naar octrooieerbaarheid biotechnologisch ontwikkelde planten en dieren gewenst Nieuwe Brochure Landbouwuniversiteit Wageningen Zeeuwse eilanden niet erg geschikt voor plaatsing grote windturbines Agrarische Studiereizen Zojuist ontvingen wij van het Konsu- lentschap in Algemene Dienst voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond en het PAGV de nieuwste editie van "Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en de Groente teelt in de Vollegrond 1986/1987". Voor velen is dit jaarlijks verschijnen de bedrijfsekonomische naslagwerk een vertrouwde uitgave. Voor degenen die deze publikatie nog niet kennen, geven wij hier een over zicht van de inhoud: - Trendmatige ontwikkelingen van de produktie van gewassen per gebied en de prijsontwikkeling. - Prijsverloop tijdens het verkoop seizoen. - EG-marktordeningsprijzen. - Aktuele prijzen van produktie- middelen. - Rente- en verzekeringsnormen per gewas. - Tarieven keuringsdienst, schonen, drogen en opslag, loonwerk en verre- kenprijzen bij onderling gebruik van werktuigen. - Taaktijden voor akkerbouw- en vollegrondsgroenteteelt - Bij de vaste kosten zijn behalve pachtnormen, waterschapslasten en koopprijzen van bouwland, weer ak tuele gegevens opgenomen over aan- legkosten van drainage, erfverharding en kavelwegen. - Bouwkosten van land- en tuin- bouwschuren en bewaarplaatsen voor land- en tuinbouwprodukten. - Vervangingswaarde en jaarlijkse kosten werktuigen. - Het hoofdstuk Financiering geeft weer de nieuwste normen voor finan cieringsmogelijkheden, de eventueel daarbij te maken kosten en een over zicht van premies voor enkele algeme ne sociale voorzieningen, de uitkeringen daarvan en te betalen inkomsten- en vermogensbelasting. - Een overzicht is opgenomen waar uit voor een bepaalde bedrijfswinst kan worden afgelezen welke bedragen verschuldigd zijn voor premie AOW, etc., en inkomstenbelasting. - Naast standaard bedrijfseenheden (s.b.e.) per gewas zijn ook de bewer kingseenheden (b.e.) per gewas opge nomen. Voor onderlinge vergelijking van bedrijven zijn dit vaak waarde volle gegevens. Van ruim 70 gewassen - akkerbouw gewassen, vollegrondsgroenten en bloembollen - worden gedetailleerde saldoberekeningen gegeven. Nieuw opgenomen dit jaar zijn de saldobe rekeningen voor bladrammenas, bospeen, vroege konsumptie- aardappelen, bleekselderij, rabarber en sjalotten (plantgoed). U kunt deze nieuwste CAD- AGV/PAGV-publikatie (180 blz.) bestellen door ƒ20,over te maken op girorekeningnummer 2249700, t.n.v. het PAGV in Lelystad. Wilt u daarbij vermelden "publikatie 33"? Onlangs is een nieuwe brochure verschenen over de Landbouwu niversiteit te Wageningen. Hierin hebben wij geprobeerd duidelijk te maken wat de univer siteit vooral op onderzoeksge bied aan aktiviteiten ontwikkelt. Naast de oorspronkelijke belang stelling voor landbouw en voed selvoorziening heeft de Land bouwuniversiteit interessen ont wikkeld voor een aantal andere, vooral in het 'buitengebied' (na tuur, milieu, ruimtelijke orde ning) gelegen probleemvelden. In deze brochure komen de oude en de nieuwe aktiviteiten van de universiteit overzichtelijk aan de orde. De Landbouwuniversiteit (voor heen: Landbouwhogeschool) heeft een naam op te houden: de ingenieurs die zij opleidt blijken goed inzetbaar op de meest uit eenlopende posities in de Neder landse maatschappij en ver daar buiten. Maar 'Wageningen' staat ook voor een veelzijdig onderzoek centrum. Samen met enkele tien tallen instituten en proefstations van het ministerie van landbouw en visserij vormt de Landbouwu niversiteit een uniek netwerk voor landbouw-, milieu-, bio- en maatschappij wetenschappen Nieuwe kennis en deskundigheid vragen echter ook om overdracht en toepassing. Overheid, bedrij ven en instellingen signaleren vraagstukken die de Landbouw universiteit mee helpt op te los sen. Daarnaast is er de verant woordelijkheid om fundamentele kennis te blijven produceren die de basis moet leggen voor toepas- Smaakreceptoren, waarmee het koolwitje de signaalstof geen eitjes te leggen op de koolbladeren registreert. Met die stof is het mogelijk de vlinder naar een plaats te dirigeren waar hij minder kwaad kan singen die veel later pas in het vi zier komen: een noodzakelijke diepte-investering. Over de Landbouwuniversiteit en haar onderzoek gaat deze brochure. Lang niet alle projekten komen aan bod, wel die grote lijn, geïl lustreerd aan de hand van spre kende voorbeelden. Mocht u belangstelling hebben voor de brochure, belt u dan met iemand van de afdeling voorlich ting van de Landbouwuniversi teit, tel. 08370 - 84472. Aangezien de biotechnologie haar oorsprong vindt in de mikrobiolo- gie, dus bij ondernemingen die zich gewoonlijk van octrooien bedienen om hun belangen te beschermen is te verwachten dat in de aanvangsfase van de genetische manipulatie bij planten de bescherming via octrooi zal worden gevraagd. Ik acht het evenwel gewenst dat onderzocht wordt of de uitsluitende rechten, voortvloeiende uit zulke octrooien, zich moeten uitstrekken tot op deze wijze ontwikkelde planten, waar voor overigens al bescherming door middel van het kwekersrecht openstaat. Dit onder meer schrijft minister ir. G. Braks in de notitie 'Biotechnolo gie en Octrooi- en Kwekersrecht', die hij onlangs naar de Tweede Ka mer heeft gestuurd. De voortgang van de wetenschap van de biotechnologie, met name de zogenaamde genetische manipulatie, doet verwachten dat werkwijzen en stoffen zullen worden ontwikkeld waarmee men langs andere dan na tuurlijke weg de genetische informa tie van planten en dieren kan beïn vloeden. De planten- en dierenvere- deling en de voortbrengselen hiervan vallen niet onder het octrooirecht. Voor de bescherming van de intel- lektuele eigendom m.b.t. planten- rassen bestaat bijzonder recht, te weten het Kwekersrecht. Aan een dergelijk bijzonder recht voor de intellektuele eigendomsbe scherming m.b.t. dierenrassen be stond tot nog toe geen behoefte, en wel om twee redenen. De eerste is dat, de ontwikkelingen in de dieren- veredeling lopen enkele decennia achter bij die in de plantenverede ling. Dit heeft onder meer te maken met een veel lagere voortplantings- snelheid en met een veel langer generatie-interval bij dieren dan bij planten. Daarnaast is er in de dierlijke sektor, met uitzondering van de pluimvee houderij, geen sprake van een grote konsentratie van veredelingsbe- drijven. De warmbloedpaardenfokdag in ma nege Riemens te Nieuwvliet op 8 no vember belooft interessant te worden. De aangifte is groter dan ooit en het internationale tintje is er ook weer door behoorlijke deelname uit België. Naast keuringen aan de hand wordt er ook een rubriek bestgaand rijpaard verreden. En in november hebben we ook nog de traditionele najaarskeu ring van trekpaarden op de Grote Markt in Goes en wel op 20 novem ber, een gebeurtenis waar menigeen ook weer reikhalzend naar uitkijkt. Daarnaast willen we ditmaal de keu ringen en wedstrijden eens laten rusten, al hopen we wel dat de samen gestelde wedstrijd op de Piet het zal treffen met het weer, al willen de weersvoorspellers het weer juist dan laten omslaan. Enfin, dat is al bekend als u dit leest. Het Friesch Paardenstamboek heeft zijn werkterrein uitgebreid over heel Nederland, waaronder ook Zeeland. Dat zagen we dit jaar heel duidelijk op de Zeeuwse Dag van het Paard met de eerste officiële keuring met een dertigtal deelnemers. Tot grote vol doening van de heer ing. J. Lantin- ga, de drijvende kracht achter de organisatie van de Dag van het Paard. Het werd een ongewild afscheidska- do, want hij heeft de wens te kennen gegeven om met dit werk te stoppen. Dat is erg jammer, maar we moeten dit respekteren en willen hem graag bedanken voor het zeer vele werk dat hij in dit kader verricht heeft, waar bij hij zich ook een uitstekend finan cier heeft getoond. Terug naar het Friesche Stamboek. Dat heeft zijn vleugels ook naar Ame rika uitgeslagen. Daar is nu ook een fokvereniging voor Friese paarden opgericht en op verzoek van die ver eniging zijn daar ook twee juryleden uit Friesland geweest. De Friezen in Amerika worden gekeurd naar Hol landse maatstaven en ook ingeschre ven in het Friesch Paardenstamboek. Zes merries werden ingeschreven in het Stamboek, 5 werden ster ver klaard en 1 model. De in Amerika ter dekking staande hengsten werden ook bekeken. Een drietal was in het ver leden in Nederland goedgekeurd. Een vierde niet, die was hier tweemaal af gewezen, maar hij was nu erg in zijn voordeel veranderd. Dat is nu een probleem waar de kommissie mee thuis is gekomen, terwijl er ook een probleem is dat iets niet meer naar huis is gekomen. Want de meegeno men brandijzers zijn op de terugweg verdwenen. Terwijl deze, verpakt in een doos verzonden waren, bleek de doos leeg op Schiphol te zijn aan gekomen! Een andere ontwikkeling is de klassi- fikatie van de maneges. De Federatie van Nederlandse Rijscholen is over gegaan tot de invoering van een nieuw systeem van bedrijfswaardering, de sterrenklassifikatie. Een manege met drie sterren is de beste in zijn soort. De klassifikatie varieert van 0 tot 3 sterren. Door dit systeem is minister Braks voorlopig niet van plan de ves tiging van manegebedrijven aan wet telijke regels te binden. Dit zei de minister bij de start van de "Week van het Paard" in Eersel op 12 okto ber. Hij hield daarbij ook een plei dooi voor goed ruitergedrag. Overigens vinden we het wel gelukkig dat de overheid niet overal regelend meent te moeten optreden. Sanders Op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden is voorzichtigheid geboden ten aanzien van het plaatsen van grote windturbines van minimaal 1 Megawatt (hoogte 60 m, rotordia- meter 50 m), opdat de verscheiden heid aan landschappen (waterland) niet verloren gaat. In Zeeuws- Vlaanderen kan de plaatsing geva rieerder zijn en grotere aantallen omvatten. Een suggestie voor bij zondere opstellingen met artistieke dimensie wordt gedaan voor o.a. de Maasvlakte en de Ooster- scheldedam. Dat zijn enkele konklusies uit het onderzoek 'Landschappelijke aspek- ten van grote windturbines', dat door het Buro Schone in opdracht van de Rijksplanologische Dienst is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het op 16 veel plaatsen in Nederland op visuele gronden mogelijk is grote windturbi nes te plaatsen, zonder aantasting van het bestaande landschapsbeeld wanneer wordt gekozen voor 'pas sende' opstellingsvormen. Op een aantal plekken in Nederland kan zelfs sprake zijn van een versterking van het bestaande landschapsbeeld door een bijzondere opstelling. In het algemeen, zo blijkt uit de stu die, kunnen alleenstaande windtur bines in vrijwel alle landschappen geplaatst worden. Naast de Zeeuwse eilanden zou ook voor de Randstad een terughoudend beleid gevoerd moeten worden. Op lokaal nivo blijkt dat grote wind turbines een 'verkleinend' effekt hebben op de bebouwing in de om geving. Verder wordt geadviseerd grote groepen windturbines, die het landschap sterk zullen gaan over- In de maand november organiseert Agrarische Studiereizen nog twee korte reizen, op 5 november vertrek per vliegtuig naar een luxe-hotel in Wenen, waar u vijf dagen verblijft en op 29 november vertrek per trein/boot/bus naar Londen, een vierdaagse reis. Het programma voor Wenen: stads- rondrit, bustocht in de omgeving van Wenen met bezoek aan agrari sche bedrijven, bezoek aan MELK met het beroemde benedictijnse klooster, tocht langs de DONAU, folkloristische avond in het midde- heersen, alleen te plaatsen op grote industrieterreinen en in zeer groot schalige landschappen zoals Flevo land en Haarlemmermeer. leeuws stadje KREMS, wandeling door de binnenstad, bijwoning van een operettevoorstelling in VOLKS- OPER, bijwoning van een de monstratie van de Spaanse Rij school. In Wenen en haar omgeving zult u vijf volle dagen genieten van een gevarieerd programma. Het programma voor Londen: met de trein naar Hoek van Holland; on derbrenging in twee-persoonshutten. Onderweg naar Londen wordt een groot gemengd bedrijf bezocht, waar ook de lunch wordt gebruikt, 's Middags stadsrondrit en onder brenging in een hotel in Londen. De volgende dag bezoek aan de Royal Smithfield Show, een zeer uitgebrei de landbouwmachinetentoonstel ling. Er is aan apart terrein waar veekeuringen gehouden worden, 's Avonds vertrek naar Harwich voor de overtocht per boot naar Hoek van Holland, de volgende dag met de trein terug naar uw woonplaats. Bij deze reis naar Londen is er veel te zien op kuituur- en landbouw gebied. Voor nader informatie, uw aanmel ding of het aanvragen van de bro chure kunt u opbellen naar het Se- kretariaat van Agrarische Studierei zen, mevrouw L. Deumer, Roer mondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085 - 512087, tussen 08.00 en 18.00 uur. Vrijdag 24 oktober 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16