Kwaliteit van plantmateriaal geeft rendement Het is weer voorbij die mooie herfst Fruit plukken bijna voorbij West-Duitsland: areaal groenten in 1986 iets afgenomen Er is al veel oogstwerk verricht op THOLEN, maar er moet toch nog wel het een en ander gebeuren voor de late gewassen zoals witlofwortels, gladiolen e.d. van het land zijn. Hoe wel de grond vrij droog is geweest en wel wat kan hebben is het om deze tijd eerder te nat dan te droog. Nu het weer omgedraaid is heeft men pas in de gaten hoever we alweer in het jaar zitten. Het is dan ook zaak indien mogelijk het niet te veel op no vember aan te laten komen. Het vroeg op wintervoer rijden onder goede om standigheden wel te verstaan is zeker voor de zware kleigrond een goede zaak. Her is hiervoor eigenlijk nooit te droog al kan dit wel eens moeilijk heden geven als de ondergrond hard is. Goed ploegwerk met scherpe scha ren en evt. woelers is nog steeds een goede methode om de grond weer voor te bereiden voor een nieuw groeiseizoen. Spitwerk is in principe eigenlijk nog beter en wordt steeds meer toegepast maar heeft ook zeker zijn beperkingen t.a.v. het onderbren gen van gewasresten, onkruid en groenbemesters. Al moet men ook met ploegen groenbemesters zeker niet inkuilen omdat dit het verte ringsproces nadelig beïnvloedt, er is hiervoor voldoende zuurstof nodig. Het verteerde produkt is pas van nut voor de plant. Flinke hoeveelheden onverteerde plantéresten zoals tar- westro en gras kunnen zelfs wat de af gelopen droge zomer weer is gebleken een behoorlijke groeiremming geven. Buiten is het groeiseizoen ten einde maar onder glas gaat dit voor een aantal gewassen gewoon door, al heb ben de korter wordende dagen hier ook een behoorlijke invloed. De te genwoordige slarassen kunnen echter nog snel groeien. De gepote planten zijn alreeds door het uitzonderlijke mooie herfstweer erg groot wat zeker zijn grenzen heeft, wil men teveel uit val voorkomen. Met de nieuwe eisen die men aan kropsla stelt en mede door een spuitfout van de planten- kweker, waardoor behoorlijk wat plantmateriaal vernietigd moest wor den, zijn er hier nog nooit zoveel ver schillende rassen uitgepoot. Een gedwongen grote rassenproef die hopelijk geen geld gaat kosten. Leer geld moet echter nog al eens dikwijls betaald worden. De kwaliteit van de plantboom heeft direkt invloed op het ekonomisch re sultaat van een aanplant. Daarom is het van uitermate groot belang dat er veel aandacht naar het plantmateri aal uitgaat. Omdat de plantsystemen steeds intensiever zijn geworden en bovendien de levensduur van de be planting steeds korter geworden is, is het ook harder nodig geworden om eerste kwaliteit bomen te planten. De "ideale" boom is een boom met voldoende vlak geplaatst zijhout op een hoogte van tenminste 40 cm bo ven de grond. Veel zijhout De hoogte van de produktie in het tweede groeijaar hangt sterk af van de hoeveelheid zijhout die een boom bij het planten heeft. Als we alleen in het tweede jaar een paar kilo minder plukken omdat we een slechtere kwa liteit boom geplant hadden, dan was daar nog wel overheen te komen, maar zo is het helaas niet. Uit vele proeven blijkt telkens weer dat, als we uitgaan van een mindere kwaliteit boom, de produktieverschillen die in het tweede jaar te zien waren ook in het derde, vierde, vijfde etc. jaar op treden. Op de juiste hoogte Zijhout dat lager dan 40 a 50 cm bo ven de grond zit, zal na het planten moeten worden weggesnoeid. Het is jammer dat we deze "produktiekapa- citeit" zo maar weggooien. De boom kweker kan ervoor zorgen dat de De ideale boom is een boom met voldoende vlak geplaatst zijhout op een hoogte van tenminste 40 cm boven de grond. Tabel 1. Produktiegegevens van een proef waarbij van de rassen Cox's en Elstar verschillende kwaliteiten plantmateriaal worden vergeleken. Proef geplant voorjaar 1980, proeftuin Oosthuizen. aantal 2e 3e 4e 5e 6e 2e t/m veren jr- jr- jr- jr- jr- 6e jr. Cox's zwaar geveerd 14 5 12 6 12 16 52 licht geveerd 4 3 10 5 11 16 44 ongedeerd 0 2 8 8 10 15 43 Elstar zwaar geveerd 7 4 13 17 21 13 68 licht geveerd 1 2 13 16 20 13 64 ongeveerd 0 2 11 13 19 8 55 bron: proeftuin Oosthuizen Tabel 2. Effekt van het wegnemen van te laag geplaatste scheuten op het to taal aantal scheuten en op het aantal scheuten hoger dan 30 of 40 cm (proef- ras Winston). veren per boom Wel/niet opschonen bron: P.F.W. totaal 9,7 7,1 1977 boven 40 cm 3.4 5.5 totaal 7,0 2,7 1978 boven 30 cm 0,7 2,3 Op de BEVELANDEN is de pluk van de hardfruitoogst 1986 op de meeste fruitteeltbedrijven afgerond. Nog een laatste pluk van de Jona gold, want het zal bij dit ras altijd een probleem blijven om voor 1 no vember alles van de bomen te heb ben, vooral bij oudere bomen zal dit niet lukken. Over het algemeen kunnen we konstateren dat de kwaliteit van het fruit zeer goed is. De mooie zomer heeft de vruchten fraai doen kleuren en de smaak is hierdoor uitstekend. Met één probleem zullen we nog een hele tijd blijven zitten, namelijk de vroege rijping van het fruit. De hoge dag- en nachttemperaturen, ook in de maand oktober, heeft de appels en peren sneller doen rijpen dan nor maal. De afzet van het fruit is daar om tot nu toe snel verlopen en het is raadzaam om ook het fruit in de koelcellen regelmatig te kontroleren en tijdig af te zetten. De fruitoogst 1986 is goed, maar het is zeker geen topoogst, veel bedrij ven kunnen uiteindelijk niet aan hun geraamde kilo's komen. Een ander punt is de maatsortering, deze leek half de zomer goed te worden, maar op het eind van het seizoen is de uit groei van de vruchten geremd door te weinig vocht. Die percelen waar druppelbevloeiing wordt gegeven met water van goede kwaliteit, zijn ook dit,jaar een slag voor. Op dit moment is de prijsvorming ronduit teleurstellend. Alleen de nieuwe ras sen Elstar en Jonagold kunnen bo ven de gulden uitkomen. Ook de Cox kan redelijk meedoen, maar alle andere appelrassen laten het afwe ten. Wanneer het evenrijpe schuur- fruit verdwenen is en we moeten er van uitgaan dat dit nu al het geval is, zal de prijs hopelijk aan kunnen trekken. Anders ligt het met de pere- prijs. Zowel de Doyenné du Cornice als de Conference gaan voor de goeie maten vlot boven de gulden en de afzet verloopt zeer snel. De pere- prijs is eigenlijk het gehele seizoen goed geweest. Het verhaal is bekend, appels zijn vroeger in produktie en geven een re gelmatiger oogst, maar de prijs van de peren is door de jaren heen vrij konstant en op veel bedrijven een bestaanspijler geworden in de min dere jaren. bomen al in een vroeg stadium wor den opgeschoond tot 40 cm boven de grond, waardoor er meer zijhout op de gewenste hoogte ontstaat. Vlak ingeplant Eén van de meest tijdrovende werk zaamheden in een jonge aanplant is het uitbuigen van de scheuten. Vlak ingeplante scheuten zijn in aanleg vruchtbaarder dan stijl ingeplante scheuten; bij deze laatste zal de vruchtbaarheid door buigen moeten worden bereikt. Naarmate de scheu ten stijler staan ingeplant, zal dus meer aandacht aan uitbuigen moeten worden geschonken en zal het ook meer tijd vergen. Groeibeheersing In een moderne beplanting is de ge hele teelt erop gericht zo snel moge lijk een evenwicht tussen groei en vruchtbaarheid te bereiken. Op per celen waar moeilijkheden zijn met de ze groei/vruchtbaarheidsverhouding kunnen we de oorzaak hiervan vaak vinden in het feit dat in het tweede jaar de produktie te wensen overliet en de boom hierdoor te hard is gaan groeien. Welk type boom voor welk ras? Onze appel- en perenrassen kunnen in twee groepen worden ingedeeld: de makkelijk verende rassen als Jona gold, Elstar, Karmijn, Cox's, Golden. En de moeilijk verende rassen Bos koop, Summerred, Vista Bella, Dis covery en alle pererassen. Van de gemakkelijk verende rassen kan in het algemeen een goede eenjarige boom worden gekweekt. De moeilijk veren de rassen vormen normaal gesproken op de kwekerij het eerste jaar geen zij hout. Om toch een goed vertakte boom te planten, moeten we bij deze rassen uitgaan van tweejarig plantma teriaal. Voor de verschillende appel en pererassen kunnen de volgende ty pen plantmateriaal worden gebruikt: Eenjarige boom. De gemakkelijk ver ende rassen Jonagold, Elstar, Kar mijn en Golden kunnen een goede eenjarige boom opleveren. Voorwaar de is echter wel dat op de kwekerij in een vroeg stadium tot 40 cm wordt opgeschoond. Vooral Jonagold vormt een groot aantal te laag zitten de veren die niet bruikbaar zijn en bij het planten moeten worden wegge snoeid. Knipboom. De hierboven ge noemde gemakkelijk verende rassen, kunnen ook als zgn. "knipboom" worden opgekweekt. Een knipboom wordt gekweekt door een ongeveer de eenjarige boom in de winter op 50 cm boven de grond in te knippen. Als reaktie op deze knip ontstaat een aan tal sterk groeiende scheuten die op één na worden weggeplozen. Doordat de boom al een jaar vaststaat, zal de overgebleven scheut hard gaan groei en en zal deze "te vroege veren" ma ken die op goede hoogte zitten en vlak zijn ingeplant. Omdat een knipboom over het algemeen meer en vlakker ge plaatste veren heeft dan een eenjari ge boom, zal voor rassen die gemakkelijk veren de voorkeur gege ven moeten worden aan een knip boom boven een eenjarige boom. Voor Jonagold is zeer geschikt om als knipboom te kweken. Tussenstam- boom. Bij het ras Cox's wordt reeds lang de voorkeur gegeven aan bomen op tussenstam vanwege de resistentie voor stambasisrot van deze tus senstam en de verminderde gevoelig heid voor Cox's ziekte. Cox's bomen op tussenstam zijn vaak erg mooi be zet met veel horizontaal ingeplante ve ren. Bomen op tussenstam hebben bovendien vaak een wat rustiger groeibeeld. Echter ook bij de rassen Elstar en Karmijn, waar het voordeel van een stambasisrot-resistente tus senstam minder zwaar weegt, kunnen prachtig geveerde bomen worden ge kweekt door ze op een tussenstam te oculeren. Bij peren wordt voor de ras sen Triomphe de Vienne en alle stoof- pererassen een tussenstam gebruikt omdat deze rassen niet goed met twee verenigbaar zijn. Tweejarige boom. Om toch een voldoende hoge aan- vangsproduktie te behalen zullen de rassen die van nature niet in het eer ste jaar veren vormen, als tweejarige boom moeten worden geplant. We denken hierbij aan de rassen Bos koop, Summerred, Gloster, Vista Bel la, James Grieve, Discovery en de pererassen Conference en Doyenné. G. Poldervaart C.A.T.-Tiel C.V.Z.-nieuws Het mooie najaarsweer is voorbij. Toch heeft dat weer er voor gezorgd dat de oogst zeer voorspoedig verlo pen is. Het meeste fruit is opgeslagen in de koelhuizen of wordt direkt afgezet. Het warme droge weer heeft er ook voor gezorgd dat het fruit zeer snel af- rijpt. Dit is te zien bij de aanvoer op de veiling: veel gele partijen Cox's O.P., Elstar, maar ook reeds Golden Delicious. Dit geeft te denken, zeker als we bedenken dat we de komende, weken gekonfronteerd gaan worden met het z.g.n. "schuurfruit", fruit dat niet gekoeld is. Door de snelle af rijping zal het noodzakelijk zijn om dit fruit snel te ruimen. We doen de konsument er geen plezier mee dat wij versleten appelen aanbieden. De variatie in aanbod tussen de ver schillende fruitsoorten is zo groot dat er gemakkelijk kan worden uitgewe ken naar ander fruit als appels en pe ren. De prijzen van de Odin, Boskoop, Lombarts, Karmijn en de kleine maten van alle appelrassen wa ren zeer laag. Veel komt in de gewo ne interventie of pré-interventie terecht. De grote maten van Cox's O.P. en de nieuwere rassen in zijn totaliteit doen het redelijk goed. De prijzen van de industrie-appelen zijn ook laag. Industrie-peren zijn he lemaal niet te verkopen. De omslag van het weer is gepaard gegaan met op sommige plaatsen hagel; de scha de is wisselend van ernstig tot matig. Residuen De Nederlandse Stichting voor Fyto- farmade (Nefyto) heeft onlangs een brochure uitgegeven over residuen in voedsel. Produkten van land- en tuinbouw maken verreweg het grootste deel uit van ons voedselpak ket. Van die produkten gaat er jaar lijks zo'n dertig procent verloren door planteziekten, insektenplagen en schimmels. Dit ondanks allerlei maatregelen en na de teelt. Als er geen chemische middelen waren, zouden deze verliezen nog veel gro ter zijn. In veel gebieden op deze wereld, vooral daar waar de bevolking sterk groeit, worden de mensen onvol doende gevoed. Aan de onmisbaar heid van de moderne gewasbescher mingsmiddelen kan niet getwijfeld worden. Met de erkenning van die noodzaak wordt wel vaak tegelijk de vraag gesteld of het gebruik van die middelen risico's voor de gezond heid van de consument met zich meebrengt. Deze brochure heeft ten doel deze vraag te beantwoorden. U kunt deze -gratis-brochure aanvra gen bij de Nefyto, tel. 070 - 514851. Volgens voorlopige cijfers is er dit jaar in West-Duitsland op 48.000 ha groenten in de vollegrond geteeld, iets minder dan de 49.500 ha in 1985. Een flinke uitbreiding van het areaal zien we bij spinazie 40%), waarvan vo rig jaar 900 ha werd geteeld. Was in West-Duitsland het augurken-areaal vorig jaar 1200 ha, nu is dat 21 meer. Ook de beteelde oppervlakten met uien (+11%), bloemkool 7%) en stambonen 7%) zijn uitgebreid. Belangrijk minder is aangeplant van herfstrodekool, 34% minder dan de 1300 ha in 1985. Met bijna 20% af genomen zijn de arealen van vroege peen, rode bieten en vroege wittekool. Het areaal onder glas in West- Duitsland; vorig jaar 1219 ha, is ca. 3 ha kleiner geworden. Meer augur ken zijn onder glas geteeld 4%), maar daarentegen minder koolrabi (-5%) en tomaten (-3%). PGF Vrijdag 24 oktober 1986 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15